Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polície, prokurátora) po tom, ako dôjde k trestnému činu, ale ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Prístup k informáciám týkajúcim sa trestného činu môžete získať aj vtedy, ak sa obrátite na príslušné organizácie, ako je Škótska polícia (Police Scotland), Kancelária koruny a prokuratúra (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Služba škótskych súdov a tribunálov (Scottish Courts and Tribunals Service), Škótska väzenská služba (Scottish Prison Service) a Škótska rada pre podmienečné prepustenia (Parole Scotland). Viac informácií nájdete na stránke škótskej vlády venovanej kriminalite, spravodlivosti a právu.

Ak sa rozhodnete oznámiť trestný čin polícii, vydajú vám preukaz starostlivosti o obeť. Tým sa potvrdí vaše oznámenie a poskytnú sa vám ďalšie informácie.

V Škótskom kódexe pre obete sa ďalej uvádzajú práva, ktoré máte v závislosti od toho, v akej fáze trestného konania sa nachádzate.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Aj v prípade, že trestný čin nebol spáchaný v Škótsku, môžete mať nárok na ochranu, ak žijete v Škótsku, pokiaľ využijete prostriedky, ako je:

európsky ochranný príkaz (EOP). EOP umožňuje, aby súdny príkaz vydaný v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (napríklad zákaz priblíženia konkrétnej osoby k vám) bol uznaný a vynútiteľný v Škótsku. Ak bol tento príkaz vydaný v Škótsku, môžete ho naopak uplatniť v krajine, v ktorej žijete.

Ďalšie informácie o EOP nájdete na webovom sídle Služby škótskych súdov a tribunálov.

Podľa zákona o obetiach a svedkoch z roku 2014 môžete trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ oznámiť Škótskej polícii, ktorá zodpovedá za to, aby bolo oznámenie bezodkladne doručené príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol spáchaný trestný čin, resp. údajný trestný čin.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak sa rozhodnete oznámiť trestný čin, bude vám vydaný preukaz starostlivosti o obeť. Zároveň máte právo požiadať o informácie týkajúce sa daného prípadu tieto orgány:

 • Škótsku políciu - informácie o rozhodnutí nepokračovať v trestnom vyšetrovaní a dôvodoch tohto rozhodnutia, ako aj informácie o rozhodnutí o ukončení vyšetrovania trestného činu a dôvodoch tohto rozhodnutia.
 • Kanceláriu koruny a prokuratúru - ak vo vašej veci neprebieha trestné stíhanie, máte právo byť informovaný o dôvodoch tohto rozhodnutia a požiadať o jeho preskúmanie.
 • Službu škótskych súdov a tribunálov - informácie o dátumoch súdnych konaní, konečnom rozhodnutí súdu v súdnom konaní alebo prípadnom odvolaní v súdnom konaní a príslušných dôvodoch.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

V trestnom konaní máte nárok, aby ste počas konania rozumeli ostatným a aby ostatní rozumeli vám. Ak nerozumiete alebo nehovoríte po anglicky, môžete požiadať o tlmočníka, ktorý vám pomôže:

 • porozumieť otázkam, ktoré sú vám kladené,
 • pochopiť všetky informácie, ktoré dostávate,
 • odpovedať na otázky a poskytnúť informácie a inak efektívne komunikovať.

Môžete aj požiadať o preklad dokumentu, ak je vám poskytnutý zo zákona alebo ak je to nevyhnutné pre vašu účasť na vyšetrovaní alebo konaní.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)

Informácie sú k dispozícii na požiadanie v rôznych formátoch a čoskoro bude k dispozícii aj zjednodušená verzia Kódexu pre obete.

Komunikáciu medzi políciou a obeťami vo veku 16 a viac rokov, ktoré majú problémy s komunikáciou v dôsledku duševnej poruchy vrátane poruchy učenia, pomáhajú sprostredkovať špeciálni pracovníci (tzv. appropriate adults). Ide predovšetkým o policajné výsluchy, ale aj forenzné vyšetrenia a postupy identifikácie.

Služby podpory obetiam

Kto poskytuje podporu obetiam?

Existuje množstvo organizácií, ktoré poskytujú obetiam podporu v závislosti od povahy trestného činu.

 • Organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) je najväčšou charitatívnou organizáciou, ktorá v Škótsku poskytuje podporu a informačné služby obetiam a svedkom trestných činov. Organizácia používa metodiku posudzovania založenú na uspokojovaní potrieb jednotlivcov s cieľom poskytnúť im personalizovanú podporu.
 • Organizácia Community Safety Glasgow (TARA) (Bezpečnosť komunity Glasgow) poskytuje podporu obetiam obchodovania s ľuďmi formou núdzového ubytovania v závislosti od individuálnej potreby až na 45 dní, plánovania starostlivosti, ďalšieho postúpenia prípadu príslušným orgánom a podpory prístupu k právnemu poradenstvu.
 • Organizácia Migrant Help (Pomoc migrantom) podporuje zraniteľných migrantov tým, že poskytuje poradenstvo a usmernenia žiadateľom o azyl, služby zadržiavaným cudzím štátnym príslušníkom a poradenstvo väzňom s cudzou štátnou príslušnosťou.
 • Medzi ďalšie organizácie patrí PETAL, Rape Crisis Scotland (Škótske krízové centrum pre znásilnenia), Scottish Women's Aid (Škótska pomoc ženám) a ChildLine (Detská linka).
 • Kontaktné údaje všetkých organizácií, ktoré poskytujú podporu obetiam, nájdete v Škótskom kódexe pre obete.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Polícia sa vás spýta, či chcete využiť služby podpory pre obete, a informácie o vás im odovzdá iba v prípade, že jej na to dáte svoj súhlas.

Ako je chránené moje súkromie?

Keď oznámite trestný čin, polícia podnikne kroky, aby vám poskytla podporu a ochránila vás pred opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou. Pokiaľ ide o podporu, tieto kroky môžu zahŕňať:

 • Výsluch len v prípade, že je to nevyhnutné.
 • Zabezpečenie, že výsluchy budú obmedzené na minimum.
 • Použitie špecializovaných zariadení na výsluch.
 • Súd môže za určitých okolností uložiť médiám obmedzenia, pokiaľ ide o informovanie o prípade, ktorý sa vás týka.

Musím pred tým, ako získam prístup k podpore pre obete, trestný čin oznámiť?

Nie, máte právo využívať služby podpory pre obete aj v prípade, že trestný čin nebol oznámený polícii.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Keď oznámite trestný čin, polícia podnikne kroky, aby vám poskytla podporu a ochránila vás pred opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou.

Pokiaľ ide o podporu, tieto kroky môžu zahŕňať:

 • Výsluch len v prípade, že je to nevyhnutné.
 • Zabezpečenie, že výsluchy budú obmedzené na minimum.
 • Použitie špecializovaných zariadení na výsluch.

Súd môže za určitých okolností uložiť médiám obmedzenia, pokiaľ ide o informovanie o prípade, ktorý sa vás týka. V prípade potreby môže súd takisto stanoviť osobitné podmienky kaucie vzťahujúce sa na obvinené osoby.

Ďalšie informácie o ochranných opatreniach vám môže poskytnúť Škótska polícia alebo Kancelária koruny a prokuratúra.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Pozri skôr v texte.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi zo strany páchateľa nehrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Pozri skôr v texte.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi nehrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Pozri skôr v texte.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Pozri skôr v texte.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Niektorí jednotlivci môžu byť mimoriadne zraniteľní alebo ohrození vzhľadom na svoju situáciu alebo povahu výpovede, ktorá sa od nich môže vyžadovať na súde. Existujú rôzne možnosti, ako zraniteľnému svedkovi pomôcť vypovedať pred súdom, napríklad prostredníctvom živého televízneho spojenia alebo zabezpečením výpovede spoza plenty, odkiaľ svedok obvineného nevidí. Ide o takzvané „špeciálne opatrenia“.

Ďalšie informácie o špeciálnych opatreniach vám môže poskytnúť Kancelária koruny a prokuratúra a Služba škótskych súdov a tribunálov. Príslušné orgány by sa vás takisto mali spýtať, či v súvislosti s výpoveďou nemáte nejaké obavy, a môžu vám pomôcť s rôznymi možnosťami výpovede.

Všetky deti (vo veku do 18 rokov) sú zo zákona klasifikované ako zraniteľné a spolu s údajnými obeťami domáceho násilia, sexuálne motivovaných trestných činov, obchodovania s ľuďmi a obťažovania majú automaticky nárok na použitie určitých štandardných špeciálnych opatrení. Svedka, ktorý trpí duševnou poruchou, poruchou učenia alebo má z výpovede strach a stres, takisto možno považovať za zraniteľného. Posúdenie zraniteľnosti vykoná Kancelária koruny a prokuratúra.

Služba škótskych súdov a tribunálov zároveň zabezpečí, aby obete pri čakaní na výpoveď pred súdom mali k dispozícii čakacie zóny oddelené od svedkov obhajoby.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Na organizácie poskytujúce podporu obetiam vrátane Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) sa môžu obrátiť aj príbuzní obetí trestných činov.

Ak váš blízky rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu, môžete mať rovnaké práva (napríklad právo na informácie o prípade), ako keby ste sami boli obeťou trestného činu. Napríklad v prípade, že máte príbuzného, ktorý zomrel, máte právo na prístup k informáciám od polície.

Ďalšie informácie nájdete v Kódexe pre obete, ako aj v služobných štandardoch, ktoré spoločne vypracovali Škótska polícia, Kancelária koruny a prokuratúra, Služba škótskych súdov a tribunálov, Škótska väzenská služba a Škótska rada pre podmienečné prepustenia. (Pozri odkaz ďalej.)

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Na organizácie poskytujúce podporu obetiam vrátane Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) sa môžu obrátiť aj príbuzní obetí trestných činov.

Za určitých okolností (napr. ak je obeť zosnulá) môže mať rodinný príslušník rovnaké práva (napríklad právo na informácie o prípade), ako keby bol sám obeťou trestného činu.

Napríklad v prípade, že máte príbuzného, ktorý zomrel, máte právo na prístup k informáciám od polície. Ďalšie informácie nájdete v Kódexe pre obete, ako aj v služobných štandardoch, ktoré vypracovala Služba škótskych súdov a tribunálov.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Sacro je škótska organizácia pre komunitnú justíciu, ktorá pracuje na vytváraní bezpečnejších a súdržnejších komunít v Škótsku. Poskytuje mediačné služby. Viac informácií nájdete na jej webovom sídle.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Najaktuálnejšie informácie o právach obetí sa uvádzajú v Škótskom kódexe pre obete, ktorý je k dispozícii tu.

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.