Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Proti verdiktu sa môže odvolať iba odsúdený alebo prokurátor.

Prokurátor môže podať odvolanie iba za určitých okolností. Prokurátor môže podať:

  • odvolanie proti oslobodeniu, t. j. verdiktu, že obžalovaný je „nevinný“ alebo „sa nepreukázala jeho vina“ - ale iba v prípade skrátených konaní (súdne konania bez poroty) a iba v prípade kasácie,
  • odvolanie proti rozsudku - ale iba vtedy, ak sa trest považuje za „neprimerane zhovievavý“.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Ak súd vynesie verdikt, že obžalovaný je vinný, sudca môže pri stanovovaní výšky trestu zobrať do úvahy vaše vyhlásenie obete.

Ak výsledok súdneho konania (verdikt) nezodpovedá vašim očakávaniam alebo máte pocit, že po vynesení verdiktu potrebujete podporu, existuje veľa organizácií, ktoré vám môžu pomôcť. Organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) má horúcu linku, ktorá funguje od pondelka do piatku od 8:00 do 20:00 h. Ide o celonárodnú charitu, ktorá v celom Škótsku poskytuje podporu ľuďom postihnutým trestnou činnosťou bez ohľadu na to, o aký typ trestnej činnosti ide. Na organizáciu sa môžete obrátiť na čísle 0345 603 9213. Podpora, ktorú poskytuje, je bezplatná.

Existuje množstvo ďalších organizácií vrátane špecializovaných služieb, ktoré sú schopné obetiam, svedkom a ďalším osobám postihnutým trestnou činnosťou poskytnúť bezplatnú dôvernú emocionálnu podporu, praktickú pomoc a podstatné informácie. Informácie o týchto službách nájdete tu.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Áno, existuje niekoľko organizácií na podporu obetí, ktoré vám môžu poskytnúť bezplatnú podporu pred súdnym konaním, počas neho a po ňom. Organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku), ktorá je celonárodnou charitatívnou organizáciou, poskytuje obetiam emocionálnu podporu, praktickú pomoc a podstatné informácie. Tieto služby sú bezplatné a dôverné.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Ak ste poskytli vyhlásenie obete, sudca ho pri rozhodovaní o výške trestu môže zohľadniť. Po verdikte, že obžalovaný je vinný, sa sudca musí rozhodnúť, aký trest páchateľovi uloží. Tento trest sa nazýva rozsudkom. Sudca prijme toto rozhodnutie po vypočutí všetkých svedkov a zohľadnení všetkých podstatných informácií. Podstatnou informáciou je aj vek páchateľa, prípadné zdravotné problémy a skutočnosť, či už má záznam v trestnom registri. Sudca má pri rozhodovaní o výške trestu na výber z niekoľkých možností.

Ďalšie informácie o stanovovaní rozsudku nájdete tu.

Máte právo požiadať o informácie o konečnom rozhodnutí súdu v súdnom konaní a o príslušných dôvodoch tohto rozhodnutia. O tieto informácie môžete požiadať Službu škótskych súdov a tribunálov.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Vo všetkých trestných prípadoch majú obete právo na informácie o prepustení väzňa. Môžu mať aj právo na informácie, ak sa v prípade odsúdeného uvažuje o podmienečnom prepustení, ako aj na predloženie písomného vyhlásenia (pripomienok) k jeho prepusteniu Škótskej rade pre podmienečné prepustenia (Parole Board for Scotland). Tento postup sa nazýva systém informovania obetí.

Obete páchateľov odsúdených na menej ako 18 mesiacov majú právo vedieť len o prepustení alebo úteku páchateľa. Ak chcete dostať tieto informácie, nemusíte sa zaregistrovať v systéme, stačí sa obrátiť na Škótsku väzenskú službu (Scottish Prison Service).

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Škótskej rade pre podmienečné prepustenia môžete na posúdenie predložiť vyhlásenie v situáciách, keď sa uvažuje o podmienečnom prepustení páchateľa. Obete, ktoré sa zaregistrujú v časti 2 systému, sa môžu zaregistrovať na predloženie písomného vyhlásenia Škótskej väzenskej službe vtedy, keď páchateľ prvýkrát nadobudne právo na dočasné prepustenie a prepustenie do domáceho väzenia, a Škótskej rade pre podmienečné prepustenia, ak sa uvažuje o podmienečnom prepustení páchateľa. S prípravou vyhlásenia vám môže pomôcť organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku).

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.