Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

Trestnoprávne veci:

A. „Príkaz na náhradu škody“

Podľa ustanovení článkov 249 až 253 škótskeho trestného poriadku z roku 1995 môže každý trestný súd v Škótsku vo vhodných prípadoch páchateľovi nariadiť, aby obeti trestného činu zaplatil náhradu prípadnej ujmy, straty alebo škody, ktorú obeť utrpela v dôsledku trestného činu, bez toho, aby bola potrebná samostatná občianskoprávna žaloba.

V zákone z roku 1995 sa nestanovuje, že obeť musí na súde podať žiadosť o „príkaz na náhradu škody“ osobne; prokurátor (Procurator Fiscal) však môže vo vhodných prípadoch predložiť túto otázku na súde, pričom vo všetkých prípadoch by prokurátor mal súdu poskytnúť dostupné informácie o rozsahu a hodnote prípadnej ujmy, straty alebo škody.

Podľa existujúceho zákona má obeť právo vymáhať od páchateľa náhradu škody na občianskom súde alebo (v prípade, že utrpela fyzickú alebo duševnú ujmu) získať odškodné od Úradu pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA). Príkaz na náhradu škody vydaný trestným súdom nemá vplyv na tieto práva, hoci prípadné odškodné, ktoré obeti prizná občiansky súd alebo Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou, sa zníži o sumu vyplatenú v rámci „príkazu na náhradu škody“.

V trestnom konaní týkajúcom sa závažných trestných činov s účasťou poroty (solemn criminal proceedings) nie je výška sumy, ktorá môže byť poskytnutá na základe „príkazu na náhradu škody“, nijako obmedzená.

Možno zhrnúť, že v trestnom konaní platia tieto obmedzenia:

  • Na šerifskom súde (Sheriff Court) je v prípade každého trestného činu predpísaná maximálna suma (10 000 GBP) (v prípade štatutárnych trestných činov spáchaných 28. marca 2011 alebo neskôr, pri ktorých maximálna uložená pokuta presahuje predpísanú sumu, maximálny príkaz na náhradu škody, ktorý možno uložiť, je rovnaký ako táto maximálna pokuta).
  • Na zmierovacom súde (Justice of the Peace Court) je v prípade každého trestného činu predpísaná maximálna úroveň 4 štandardnej stupnice (2 500 GBP).

Platba akejkoľvek sumy na základe „príkazu na náhradu škody“ sa posiela súdnemu úradníkovi, ktorý následne túto sumu pošle oprávnenej osobe.

B. „Požiadavka na náhradu škody“ v rámci príkazu na odpracovanie trestu v prospech komunity (Community Payback Order - CPO)

Ak je obvinený odsúdený za trestný čin, súd mu môže za určitých okolností uložiť príkaz na odpracovanie trestu v prospech komunity. V zmysle článku 227H škótskeho trestného poriadku z roku 1995 náhrada škody (spolu s požiadavkou na dohľad nad páchateľom) môže predstavovať požiadavku v rámci CPO.

Pokiaľ ide o výšku odškodného, na „požiadavky na náhradu škody“ sa vzťahujú rovnaké limity ako na „príkazy na náhradu škody“ (uvedené skôr v texte).

Náhradu škody možno paušálne alebo na splátky vyplatiť súdnemu úradníkovi, ktorý túto sumu následne pošle oprávnenej osobe. Náhrada škody sa musí vyplatiť v plnej výške najneskôr 18 mesiacov po uložení CPO alebo najneskôr 2 mesiace pred skončením obdobia dohľadu, podľa toho, čo nastane skôr. Ak páchateľ nezaplatí, môže predstavovať porušenie CPO.

C. „Ponuka na náhradu škody“ od prokurátora

V zmysle článku 302A škótskeho trestného poriadku z roku 1995 prokurátor môže poslať „ponuku na náhradu škody“ údajnému páchateľovi, ak je zrejmé, že príslušný trestný čin bol spáchaný. „Ponuka na náhradu škody“ je účinným priamym opatrením v prípade trestných činov, pri ktorých jednotlivec utrpel finančnú stratu, osobnú ujmu alebo bol vystavený strachu alebo tiesni.

Ak je ponuka na náhradu škody prijatá alebo sa považuje za prijatú (ak údajný páchateľ formálne ponuku neodmietne), trestné stíhanie nemôže prebehnúť ani sa nezaznamená žiadne odsúdenie za trestný čin.

Podľa nariadenia týkajúceho sa maximálnej výšky ponuky na náhradu škody z roku 2008 v zmysle škótskeho trestného poriadku z roku 1995 maximálna suma, ktorá sa v prípade ponuky na náhradu škody môže vyplatiť, predstavuje 5 000 GBP.

Platba akejkoľvek sumy na základe „ponuky na náhradu škody“ sa posiela súdnemu úradníkovi, ktorý následne túto sumu pošle oprávnenej osobe.

Občianskoprávne veci:

Podľa súčasného zákona má obeť právo vymáhať od páchateľa náhradu škody na občianskom súde. V prípade, že sa obeť rozhodne podať žalobu na občianskom súde, existujú rôzne postupy, ktoré sa riadia rôznymi súdnymi pravidlami, a závisia aj od toho, či sú žaloby predložené na šerifskom súde (Sheriff Court) alebo na Najvyššom občianskom súde (Court of Session). Jednotlivé pravidlá nájdete na webovom sídle Služby škótskych súdov a tribunálov v sekcii Pravidlá a prax (Rules and Practice).

Príprava akejkoľvek listiny alebo návrhu a jednotlivé súdne konania sú pomerne zložité, preto vám odporúčame, aby ste vyhľadali právne poradenstvo.

Adhézne konanie - neplatí pre Škótsko:

Ide o postup, prostredníctvom ktorého súd môže rozhodnúť o odškodnení obete trestného činu. Namiesto náhrady škody v samostatnej občianskej žalobe obeť podá občiansku žalobu na páchateľa v rámci trestného konania. Treba poznamenať, že hoci tento systém existuje v niektorých jurisdikciách občianskeho práva, v Škótsku sa neuplatňuje.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Vymáhanie náhrady škody v trestnom konaní

Akákoľvek suma na základe:

  • „príkazu na náhradu škody“,
  • „požiadavky na náhradu škody“ v rámci príkazu na odpracovanie trestu v prospech komunity (CPO) alebo
  • „ponuky na náhradu škody“ od prokurátora

sa vyplatí súdnemu úradníkovi, ktorý musí túto sumu vyplatiť oprávnenej osobe.

Platbu môže vymáhať len súd a oprávnená osoba by sa v žiadnom prípade nemala obracať alebo sa pokúšať obrátiť na páchateľa priamo ani od neho prijať platbu osobne.

Ak sa v súvislosti s „príkazom na náhradu škody“ alebo „ponukou na náhradu škody“ platba neuskutoční, súd môže prijať ďalšie kroky na vymáhanie peňazí prostredníctvom viacerých sankcií, ako je:

  • zníženie sociálnych dávok,
  • príkaz na zadržanie príjmov,
  • príkaz na zadržanie finančných prostriedkov a
  • príkaz na zhabanie vozidla.

Ak sa platba v súvislosti s „požiadavkou na náhradu škody" v rámci CPO neuskutoční, môže ísť porušenie CPO a páchateľ môže byť opätovne postavený pred súd. Článok 227ZC škótskeho trestného poriadku z roku 1995 obsahuje ustanovenia týkajúce sa porušenia CPO a uvádzajú sa v ňom opatrenia, ktoré môže súd prijať.

Vymáhanie náhrady škody v občianskoprávnom konaní:

Ak obeť podá úspešnú žalobu na občianskom súde a súd jej prizná nárok na odškodné, obeť by sa mala obrátiť na úradníkov šerifského súdu, ktorí ju budú informovať o postupe vymáhania dlhu. Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle združenia súdnych vykonávateľov a úradníkov: Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Vyplatenie náhrady od Úradu pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou (CICA)

Ak súd nariadil páchateľovi vyplatenie náhrady škody obeti a páchateľ to neurobil, štát nevyplatí obeti trestného činu žiadny preddavok. Pozri aj Vymáhanie náhrady škody skôr v texte.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou (CICA) sa zaoberá nárokmi na náhradu škody týkajúcimi sa ľudí, ktorí utrpeli fyzickú alebo duševnú ujmu v dôsledku toho, že boli nevinnými obeťami násilných trestných činov v Anglicku, Škótsku alebo vo Walese. Vo verejnej schéme náhrady škody spôsobenej trestnou činnosťou sa stanovujú kritériá a výška náhrady.

Schéma náhrady škody spôsobenej trestnou činnosťou z roku 2012 je schéma financovaná vládou, ktorej účelom je odškodňovať nevinné obete násilných trestných činov, ktoré utrpeli vážnu fyzickú alebo duševnú ujmu priamo v dôsledku skutočnosti, že sa stali priamymi obeťami násilného trestného činu. Pravidlá schémy a výšku vyplatenej náhrady schvaľuje parlament Spojeného kráľovstva, pričom Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou je zodpovedný za správu schémy a všetky rozhodnutia o jednotlivých žiadostiach. Súčasťou schémy je sadzobník, v ktorom sa stanovuje výška náhrady škody za danú ujmu.

Existujú dva druhy náhrady škody - osobná náhrada škody a náhrada škody za smrteľnú ujmu -, pričom v niektorých prípadoch sa platí aj dodatočná náhrada za stratu zárobku, závislosť alebo osobitné výdavky.

Náhradu škody možno priznať obetiam, ktoré utrpeli závažnú ujmu, obetiam znásilnenia a iného sexuálneho zneužívania, detským obetiam zneužívania a pozostalým. Schéma neposkytuje náhradu škody v prípade menej závažnej ujmy.

Nie všetkým nárokom na náhradu škody sa vyhovie. Žiadateľ musí byť na náhradu škody oprávnený v súlade s pravidlami schémy. Je potrebné splniť kritériá štátnej príslušnosti a bydliska (body 10 až 16 schémy). Žiadosti je potrebné podať čo najskôr a v každom prípade do dvoch rokov od trestného činu, ktorý spôsobil ujmu (aj keď za výnimočných okolností môže byť v niektorých prípadoch táto lehota predĺžená, pozri body 87 až 89). V pravidlách sa takisto vyžaduje, aby žiadateľ oznámil trestný čin, ktorý spôsobil ujmu, hneď ako to bude primerane možné, a aby v čo najväčšej miere spolupracoval na tom, aby úrady mohli postaviť útočníka pred spravodlivosť (body 22 a 23). Za istých okolností možno odškodné zadržať alebo znížiť, ak je správanie žiadateľa nevhodné (pozri bod 25) a ak má žiadateľ v čase podania žiadosti na Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou záznam v trestnom registri (bod 26 a príloha D). Ďalšie informácie o schéme nájdete tu.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Schéma náhrady škody spôsobenej trestnou činnosťou z roku 2012 je navrhnutá tak, aby bola poslednou inštanciou. Odškodné priznané v rámci schémy nie je určené na uspokojenie okamžitých potrieb. Vo väčšine prípadov sa nárok žiadateľa uspokojí až po uplynutí určitého času od incidentu. Platba sa vykoná až po tom, ako sa Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou ubezpečí, že žiadateľ je v rámci tejto schémy oprávnený na odškodné. Úrad sa bude u polície informovať o incidente aj žiadateľovi, aby sa uistil, že žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti. Ak Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou dospeje k záveru, že žiadateľ má nárok na odškodné, ale nemôže prijať konečné rozhodnutie, môže zvážiť vykonanie platby. Tento prípad môže nastať vtedy, keď Úrad pre náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou čaká, kým sa neobjasní dlhodobý vplyv ujmy spôsobenej žiadateľovi.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Na to, aby obeť násilného trestného činu bola oprávnená na náhradu škody, nie je potrebné, aby páchateľa identifikovali alebo odsúdili (bod 9 schémy náhrady škody spôsobenej trestnou činnosťou). V schéme sa však vyžaduje, aby žiadateľ oznámil incident polícii, hneď ako to bude primerane možné, a aby v čo najväčšej miere spolupracoval na tom, aby úrady mohli postaviť páchateľa pred spravodlivosť (body 22 a 23). Žiadatelia preto nebudú oprávnení na náhradu škody, pokiaľ v plnej miere nespolupracovali na vyšetrovaní trestného činu a na prípadnom trestnom stíhaní, ktoré nasleduje po vyšetrovaní.

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.