Práva obetí – podľa krajín

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Ako a kedy môžem oznámiť spáchanie trestného činu?

Ako môžem sledovať postup príslušných orgánov po oznámení trestného činu?

Akým spôsobom sa môžem zapojiť do vyšetrovania trestného činu?

Aké mám práva ako svedok?

Som maloletý. Mám nejaké osobitné práva?

Ktoré informácie mi môže poskytnúť polícia alebo organizácie poskytujúce pomoc obetiam trestných činov počas štádia vyšetrovania?

Mám práv na právnu pomoc?

Ako môžem dostať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Aké služby a pomoc mi môžu byť poskytnuté počas štádia vyšetrovania trestného činu?

Existujú možnosti dosiahnuť dohodu/zmier alebo začať mediačné konanie medzi páchteľom a mnou?

Ako bude konanie pokračovať po skončení vyšetrovania?

Môžem sa odvolať, ak bude moja vec skončená bez toho, aby sa dostala do štádia konania pred súdom?

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Viac informácií

Ako a kedy môžem oznámiť spáchanie trestného činu?

Ak sa stanete obeťou trestného činu, môžete to oznámiť polícii alebo prokurátorovi:

 • ústne;
 • písomne;
 • faxom alebo e-mailom – v takom prípade, ak vaše oznámenie neobsahuje vlastnoručný podpis, musíte oznámenie doplniť ústne alebo písomne, s vlastnoručným podpisom, do troch dní.

Existujú trestné činy, pri ktorých je potrebný váš súhlas ako poškodeného, aby bolo možné začať trestné stíhanie (napr. sprenevera, krádež, ublíženie na zdraví, ohrozovanie pohlavnou chorobou).

Trestné oznámenie nemusí byť spísané v špeciálnej forme, ale je potrebné aby obsahovalo:

 • vaše meno a priezvisko, adresu, telefónny kontakt, e-mailovú adresu;
 • opis skutočností, ktoré nasvedčujú, že došlo k spáchaniu trestného činu;
 • zoznam možných svedkov a dôkazov;
 • údaje o výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom, ak to je možné stanoviť.

Pri podaní trestného oznámenia môžete byť zastúpený právnikom, ktorému ste udelili plnú moc.

Ak sa nachádzate v inom členskom štáte Európskej únie, môžete podať trestné oznámenie príslušným orgánom v tomto štáte.

Ak neovládate slovenský jazyk, môžete podať trestné oznámenie aj v inom jazyku. Polícia alebo prokuratúra má povinnosť dať preložiť trestné oznámenie, ak je podané písomne, alebo zabezpečiť tlmočníka, ak je trestné oznámenie podávané ústne.

Nie je určená lehota, dokedy je potrebné trestné oznámenie podať, ale trestné stíhanie nemožno začať a v začatom trestnom stíhaní nie je možné pokračovať, po uplynutí určitej doby od spáchania trestného činu. Dĺžka tejto doby závisí od závažnosti spáchaného trestného činu.

Ako môžem sledovať postup príslušných orgánov po oznámení trestného činu?

Na požiadanie dostanete číslo konania, pod ktorým bolo vami podané trestné oznámenie zaevidované.

Akým spôsobom sa môžem zapojiť do vyšetrovania trestného činu?

Ako obeť trestného činu máte vlastné oprávnenia počas celého trestného konania a môžete ich využiť kedykoľvek v priebehu konania.

Po oznámení trestného činu môžete:

 • byť vypočutý ako svedok alebo v súvislosti so škodou, ktorú ste trestným činom utrpeli;
 • urobiť pred políciou alebo prokurátorom doplňujúce vyhlásenie alebo navrhnúť ďalšie dôkazy, vrátane svedkov alebo znalca;
 • byť zastúpený akoukoľvek osobou, právnikom, ktorého výdavky (odmenu) uhradíte vy, alebo organizáciou poskytujúcou pomoc obetiam trestných činov;
 • preštudovať trestný spis po skončení vyšetrovania alebo žiadať o nahliadnutie do trestného spisu počas vyšetrovania, okrem častí obsahujúcich údaje o identite chráneného svedka alebo agenta; robiť výpisky, poznámky alebo kópie zo spisu na vlastné náklady;
 • požiadať o právnu pomoc, ak nemáte dostatok prostriedkov na náhradu nákladov na právnu pomoc a je to potrebné na ochranu vašich záujmov;
 • požiadať náhradu škody, ktorú ste utrpeli, od páchateľa. Návrh na náhradu škody musíte uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania;
 • podať sťažnosť proti úkonom a rozhodnutiu polície prokurátorovi; písomne požiadať prokurátora o preskúmanie postupu polície, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní.

V postavení obete trestného činu/poškodeného, máte právo obstarávať dôkazy, avšak polícia a prokurátor majú zákonnú povinnosť preskúmať všetky aspekty spáchania trestného činu.

Aké mám práva ako svedok?

Ako svedok v trestnom konaní máte nasledujúce osobitné práva

 • mať bezplatne tlmočníka, ak neovládate slovenský jazyk, príslušné orgány majú tiež povinnosť bezplatne preložiť vaše písomné podania do slovenského jazyka;
 • byť vyšetrovaný iba v rozsahu nevyhnutnom pre trestné konanie a otázky nesmú neodôvodnene zasahovať do vášho súkromia;
 • byť vypočutý pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu, ak sa nemôžete dostaviť na výsluch pre svoj vek, chorobu, telesnú alebo duševnú poruchu alebo pre pobyt v zahraničí;
 • odmietnuť vypovedať, ak je obvinený vašim príbuzným v priamom rade, súrodencom, osvojiteľom, osvojencom, manželom alebo druhom, alebo ak by ste výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi;
 • nárok voči štátu na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok je potrebné uplatniť do troch dní odo dňa, kedy k výsluchu došlo.

Som maloletý. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletý, môžete oznámiť trestný čin prostredníctvom svojho rodiča alebo opatrovníka. Ten vás tiež môže zastupovať počas trestného konania.

Ak máte menej ako 18 rokov a mali by ste byť vypočutý o veciach, ktorých oživovanie v pamäti by mohlo mať nepriaznivý vplyv na váš duševný stav, budete vypočutý obzvlášť ohľaduplne a tak, aby sa už výsluch nemusel opakovať. K výsluchu môže byť pribratá osoba, ktorá má skúsenosti s výchovou mládeže. Tiež môže byť prítomný váš opatrovník alebo rodič, ak ich prítomnosť môže prispieť k správnemu vedeniu výsluchu.

Ktoré informácie mi môže poskytnúť polícia alebo organizácie poskytujúce pomoc obetiam trestných činov počas štádia vyšetrovania?

Polícia má zákonnú povinnosť rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania trestného oznámenia o ďalšom postupe. Máte právo byť informovaný o postupe v konaní písomnou formou. Osobitne máte právo byť informovaný o rozhodnutí polície začať trestné stíhanie a o rozhodnutí o vznesení obvinenia voči konkrétnej osobe. Budete tiež informovaný , ak sa polícia rozhodne nepokračovať v trestnom konaní - proti tomuto rozhodnutiu môžete podať sťažnosť prokurátorovi.

Pri prvom kontakte s vami je polícia povinná poskytnúť vám v písomnej forme informácie o vašich právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných. Príslušný orgán je povinný vás informovať o vašich právach, vrátane možností dosiahnutia náhrady spôsobenej škody, a umožniť vám tieto práva v trestnom konaní plne uplatniť.

Nemáte osobitné právo byť informovaný o tom, že páchateľ bol vzatý do väzby, ale môžete byť informovaný o tom, že bol prepustený z väzby, ak jeho pobyt na slobode pre vás predstavuje nebezpečenstvo.

Mám právo na právnu pomoc?

Ak požiadate o náhradu škody spôsobenej páchateľom a nemáte dostatok prostriedkov na úhradu nákladov s tým spojených a je to potrebné na ochranu vašich záujmov, môžete požiadať o právnu pomoc. Tá je poskytovaná právnikom a náklady s ňou spojené sú platené štátom.

Ak ste obeťou diskriminácie, bude vám poskytnutá bezplatná právna pomoc bez ohľadu na váš príjem.

Ako môžem dostať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Pokiaľ by odhalenie vašej adresy ako svedka mohlo ohroziť vás alebo vašich blízkych, môžete poskytnúť príslušným orgánom svoju pracovnú adresu alebo inú adresu, prostredníctvom ktorej môžu príslušné orgány s vami komunikovať.

Tiež vám môže byť povolené neposkytovať žiadne osobné údaje (totožnosť, adresu pobytu a pod.), ak by to mohlo ohroziť život alebo zdravie vás alebo vašich blízkych.

Môžete byť vypočutý za pomoci technických prostriedkov určených na nahrávanie alebo na prenos zvuku a obrazu. Počas výsluchu môže byť zmenený váš hlas alebo vzhľad. Vo výnimočných prípadoch môže byť zmenená aj vaša identita.

Ak ste obeťou teroristického činu alebo trestného činu, spáchaného organizovanou skupinou, a ste v nebezpečenstve ako svedok, môžete sa zúčastniť programu na ochranu svedkov, obsahujúceho aj prvky fyzickej ochrany.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, môže vám byť poskytnuté utajené bývanie.

Aké služby a pomoc mi môžu byť poskytnuté počas štádia vyšetrovania trestného činu?

Ako obeť trestného činu vám môže byť poskytnutá pomoc zo strany mimovládnych organizácií. Môžu vám bezplatne poskytnúť svoje služby v nasledujúcich oblastiach:

 • informovať vás o dostupnej pomoci;
 • psychologické, právne a sociálne poradenstvo;
 • krízová intervencia - okamžitá, krátkodobá psychologická pomoc jednotlivcom, ktorí zažívajú emocionálnu, duševnú, fyzickú a behaviorálnu núdzu.
 • sprevádzanie na políciu, zastupovanie a pomoc pri spisovaní písomných žiadostí;
 • dočasná finančná a materiálna pomoc;
 • zdravotná starostlivosť;
 • pomoc pri hľadaní práce.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, môžete byť účastníkom špeciálneho programu na podporu a ochranu, vrátane utajeného bývania, terapie a zdravotnej starostlivosti.

Existujú možnosti dosiahnuť dohodu/zmier alebo začať mediačné konanie medzi páchteľom a mnou?

Môžete sa zúčastniť mediačného konania medzi vami a páchateľom v priebehu vyšetrovania trestného činu. V prípade menej závažného trestného činu, s hornou sadzbou trestu odňatia slobody do 5 rokov, to môže viesť k uzavretiu zmieru, ktorý môže schváliť prokurátor a následne ukončiť trestné stíhanie.

Ako bude konanie pokračovať po skončení vyšetrovania?

Po skončení vyšetrovania máte právo preštudovať spis a navrhnúť nové dôkazy.

Polícia môže rozhodnúť, či bude postupovať vo veci ďalej alebo upustiť od ďalšieho konania.

Môžem sa odvolať, ak bude moja vec skončená bez toho, aby sa dostala do štádia konania pred súdom?

Proti rozhodnutiu polície o zastavení konania môžete podať sťažnosť do troch dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na prokuratúru.

Vy môžete ukončiť trestné konanie iba vtedy, ak ide o trestný čin, pri ktorom je pre začatie trestného stíhania potrebný váš súhlas.

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, máte nasledujúce osobitné práva:

 • ak máte pobyt v inom členskom štáte EU, môžete trestný čin oznámiť aj príslušným orgánom v tomto štáte;
 • ak neovládate slovenský jazyk, máte bezplatne právo na tlmočníka;
 • ak máte pobyt v zahraničí, môžete byť vypočutý ako svedok za pomoci technických zariadení na prenos zvuku a obrazu.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 29/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.