Práva obetí – podľa krajín

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Proti rozhodnutiu v časti týkajúcej sa nároku na náhradu škody alebo týkajúcom sa trov konania, máte právo podať opravný prostriedok. V závislosti od typu rozhodnutia je možné podať odvolanie (do 15 dní), sťažnosť (do 3 pracovných dní) alebo odpor (do 8 dní). V doručenom rozhodnutí bude presne uvedené, aký opravný prostriedok je Vám dostupný, kde a do kedy ho môžete podať.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Odsúdený páchateľ je povinný Vám nahradiť škodu, tak ako bolo určené v rozhodnutí. V prípade, ak odsúdený túto svoju povinnosť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia neplní, tak môžete vymáhať jej plnenie prostredníctvom exekútora. Exekútor následne vykoná úkony potrebné k tomu, aby Vám bola škoda uhradená, napr. predá majetok odsúdeného, bude mu zrážať zo mzdy určitú čiastku. Po skončení trestného konania však ako obeť/poškodený trestného činu máte ešte ďalšie práva. Tieto sa týkajú tak Vašej bezpečnosti ako aj odškodnenia.

V prípade, ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu, môžete požiadať na Ministerstve spravodlivosti SR o odškodnenie, ktoré Vám poskytne štát. Odškodnenie sa poskytuje za ujmu na zdraví a v prípade niektorých trestných činov aj za nemajetkovú ujmu. Základnou podmienkou pred podanie žiadosti je to, že bolo začaté trestné konanie, v ktorom ste si uplatnili nárok na náhradu škody od páchateľa a škoda Vám nebola uhradená inak. Žiadosť o odškodnenie je možné podať už počas trestného konania, maximálne však do 1 roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, preto je dôležité, aby ste túto lehotu nezmeškali.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Aj po skončení trestného konania máte právo na odbornú pomoc. Ak naďalej potrebujete najmä psychologickú pomoc alebo pomoc s uplatnením Vašich práv ako obete, máte právo na jej poskytnutie.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

V rozsudku, ktorý Vám bude doručený, budú uvedené informácie o treste, ktorý bol páchateľovi uložený, vrátane jeho dĺžky a väzenia, v ktorom ho bude vykonávať, ak mu bol uložený trest odňatia slobody.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete byť informovaný o prepustení alebo úteku páchateľa z niektorého zo zariadení. Informácia o týchto skutočnostiach slúži najmä na vašu ochranu pre prípad, že by Vás páchateľ chcel vyhľadať (napr. je ním Váš blízky alebo rodinný príslušník). Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a polícia, prokurátor aj súd na neho budú prihliadať. Ak by Vám však hrozilo nebezpečenstvo alebo bol ohrozený Váš život či zdravie, tak Vás bude polícia/prokurátor/súd informovať o prepustení alebo úteku aj v prípade, ak by ste si to neželali.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Odvolanie môžete podať iba v časti, ktorá sa týka náhrady škody. Proti samotnému trestu, resp. jeho výške, môže podať odvolanie iba obžalovaný a prokurátor.

Posledná aktualizácia: 27/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.