Práva obetí – podľa krajín

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Ministerstvo spravodlivosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Pomoc obetiam násilia

Aliancia žien

Slovenské krízové centrum DOTYK

Brána do života (krízové centrum)

Centrum nádej

Dúha- krízové stredisko

Maják nádeje

Pomoc rodine

Križovatky

Dorka

Únia centier prevencie a pomoci Dafné

Záujmové združenie žien MyMamy

Náruč- pomoc deťom v kríze

Pro Familia

Fenestra

Žena v tiesni

Áno pre život

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za výkon mediácie v trestnom konaní a prostredníctvom Odboru rehabilitácií a odškodňovania aj za odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 • je zodpovedné za mediáciu v trestnom konaní
 • prostredníctvom Odboru rehabilitácií a odškodňovania je zodpovedné aj za odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.justice.gov.sk/

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán štátnej správy zodpovedný za uplatňovanie práv znevýhodnených skupín, najmä detí, v trestnom konaní.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 • je orgán štátnej správy s 46 pobočkami na území SR
 • je zodpovedné za dodržiavanie práv znevýhodnených skupín obyvateľov, najmä detí v trestnom konaní, prostredníctvom sociálnej a právnej ochrany a sociálneho kurátorstvo

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.upsvar.sk/

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia poskytuje bezplatnú pomoc obetiam trestných činov a ich blízkym.

Pomoc obetiam násilia

 • má centrálu a 9 regionálnych centier
 • poskytuje bezplatnú pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí a ich blízkym
 • poskytuje osobné a telefonické poradenstvo
 • prevádzkuje linku pomoci obetiam 0850 111 321
 • pôsobí na pôde kriminálnej prevencie

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.pomocobetiam.sk/

Aliancia žien

Aliancia žien poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi.

Aliancia žien Slovenska

 • pracuje najmä v Bratislavskom kraji (juhozápad Slovenska)
 • poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obetiam obchodovania s ľuďmi
 • ponúka sociálno - právne poradenstvo, podporu pri spísaní podaní v trestnom konaní

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.alianciazien.sk/

Slovenské krízové centrum DOTYK

Slovenské krízové centrum DOTYK poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi.

Slovenské krízové centrum DOTYK

 • má pobočky v Bratislave, Trenčíne a v Martine
 • poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi prostredníctvom sociálneho, psychologického a právneho poradenstva
 • poskytuje zastupovanie obetí trestných činov v konaní pred súdom
 • poskytuje krízovú intervenciu a utajené bývanie

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.dotyk.sk/

Brána do života (krízové centrum)

Brána do života poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia.

Brána do života krízové centrum

 • poskytuje pomoc ženám a deťom- obetiam domáceho násilia prostredníctvom útulku
 • organizuje terapeutické semináre

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.branadozivota.sk/

Centrum nádej

Centrum nádej poskytuje krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo a psychoterapiu, sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu, právnu pomoc deťom a obetiam domáceho násilia.

Centrum nádej

 • poskytuje krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo a psychoterapiu, sociálne poradenstvo a sociálnu pomoc pre obete domáceho násilia a ľudí v krízovej rozvodovej situácii s maloletými deťmi
 • ponúka právne rady

Kontakty:

Internetová stránka : http://www.centrumnadej.sk/

Dúha - krízové stredisko

Dúha- krízové stredisko slúži ako záchytné centrum pre deti a mladistvých, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii.

Dúha - krízové stredisko

 • slúži ako prijímacie centrum pre rizikovú skupinu deti a mladistvých
 • pracuje s deťmi od 6 do 18 rokov, ktorých práva sú ohrozené, ktoré pochádzajú z problémových rodín; u ktorých je dôvodné podozrenie, že sú vystavené zneužívaniu a zanedbávaniu
 • ponúka pomoc deťom od 0 do 18 rokov, ktoré sú, spolu s ich matkami, vystavené domácemu násiliu
 • ponúka krízovú intervenciu, psychoterapeutickú a sociálnu starostlivosť

Kontakty:

Internetová stránka : http://www.domovduha.sk/

Maják nádeje

Maják nádeje poskytuje sociálnu pomoc a pomocné služby obetiam domáceho násilia, zneužívaným deťom a osamelým matkám.

Maják nádeje

 • poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia, zneužívaným deťom a osamelým matkám
 • ponúka sociálne, právne a psychologické poradenstvo, sociálnu pomoc pred súdom alebo iným štátnym orgánom, krízovú intervenciu a ubytovanie na obdobie 3-12 mesiacov, psychoterapiu
 • zahŕňa vo svojej štruktúre aj krízové centrum a útulok

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.majak-nadeje.eu/


Križovatky

Križovatky n.o. Skalica ponúka sociálne služby, bývanie, stravu, poradenstvo a duchovnú podporu ľuďom v krízovej situácii.

Kontakty:

E-mail: krizovatky@ba.telecom.sk

Internetová stránka: n/a

Centrum pre obnovu rodiny - Dorka

Dorka poskytuje sociálne služby a sanáciu rodiny ako celku.

Dorka

 • poskytuje sociálne služby a sanáciu rodiny ako celku
 • ponúka tiesňové bývanie pre zneužívané ženy
 • zahŕňa vo svojej štruktúre krízové centrá v Košiciach, Prešove a Zvolene

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.centrumdorka.sk/

Únia centier prevencie a pomoci Dafné

Dafné slúži ako centrum prvého kontaktu a poskytuje pomoc pri návrate obetí obchodovania s ľuďmi do Slovenskej republiky a následnú sociálnu pomoc.

Dafné

 • slúži ako centrum prvého kontaktu
 • poskytuje pomoc pri návrate obetí obchodovania s ľuďmi do Slovenskej republiky
 • poskytuje pomoc obetiam týrania
 • ponúka sociálne poradenstvo, sociálnu pomoc, podporu pri hľadaní zamestnania a bývania ako aj kontakt so štátnymi orgánmi

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.dafne.sk/

Záujmové združenie žien MyMamy

Združenie poskytuje krízové poradenstvo a pomoc pri hľadaní ubytovania v kríze ženám – obetiam domáceho násilia

Záujmové združenie žien MyMamy

 • pôsobí najmä v prešovskom kraji
 • poskytuje krízové poradenstvo a krízové ubytovanie pre ženy
 • ponúka právne, psychologické a medicínske služby

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.mymamy.sk/

Náruč - pomoc deťom v kríze

Náruč poskytuje služby pre týrané a zneužívané deti a ženy.

Náruč - pomoc deťom v kríze

 • poskytuje služby pre týrané a zneužívané deti, často počas prebiehajúceho občianskoprávneho alebo trestného konania
 • ponúka krízovú intervenciu, psychologické a právne poradenstvo, zastupovanie pred štátnymi orgánmi
 • zahŕňa vo svojej štruktúre detské centrum, školiace centrum a rodinné centrum

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.naruc.sk/

PRO FAMILIA

PRO FAMILIA poskytuje ochranu žien a detí pred násilím cez sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

PRO FAMILIA

 • poskytuje ochranu žien a deti pred násilím
 • ponúka sociálne, právne a psychologické poradenstvo; zastupovanie v občianskoprávnom a trestnom konaní
 • je členom a koordinačným orgánom Wave international network (pozn. organizácia združujúca európske ženské mimovládne organizácie pôsobiace na poli boja proti násiliu páchanému na ženách a deťoch)

Kontakty:

Internetová stránka : http://www.profamilia.sk/

Fenestra

Fenestra poskytuje pomoc ženám ako obetiam domáceho násilia.

Fenestra

 • poskytuje bezplatnú a dlhodobú pomoc a podporu ženám a deťom, ktoré sú obeťou násilia
 • vyvíja aktivity s cieľom dosiahnuť legislatívne zmeny týkajúce sa problematiky domáceho násilia

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.fenestra.sk/; http://www.bunker.sk/

Žena v tiesni

Občianske združenie Žena v tiesni pôsobí v oblasti prevencie domáceho násilia, ponúka bezplatne odborné poradenstvo a sociálne služby.

Žena v tiesni

 • vyvíja aktivity v oblasti prevencie domáceho násilia
 • ponúka bezplatné odborné poradenstvo a sociálne služby
 • prevádzkuje krízovú telefónnu linku, prostredníctvom ktorej vykonáva krízovú intervenciu, sociálne, právne a psychologické poradenstvo +421 43 4220 853, 0907 346 374, 0911 346 374

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.zenavtiesni.sk/

Áno pre život, nezisková organizácia

Áno pre život poskytuje pomoc ženám v krízovej situácii.

Áno pre život

 • poskytuje pomoc ženám v kríze
 • prevádzkuje bezplatnú telefonickú linku pre ženy v krízových situáciách - 0800 12 00 24
 • poskytuje ubytovanie a špeciálne poradenstvo v útulku pre matky s deťmi

Kontakty:

Internetová stránka: http://www.anoprezivot.sk/

Posledná aktualizácia: 29/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.