Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovenčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Victims' rights - by country

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law.

As a victim, you have your own capacity in all criminal proceedings and you have the legal right to join them at any time. The law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Slovakia consist of investigation of the crime, done by police, where evidence is collected about the offence committed and about the alleged offender. If the evidence is sufficient, the case goes to trial. The trial concludes with the court convicting or pronouncing the defendant not guilty and possibly ruling on your claim against him/her for the damage you have sustained. There may be appeals to higher courts.

The following factsheets will take you through the different steps of the procedure, describing your rights during the investigation of the crimeduring the trial or after the first trial. Also, read more about the help and support you can get.

Last update: 18/05/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

(OLD)1 - Moje práva počas vyšetrovania Trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okneAko a kedy môžem oznámiť spáchanie trestného činu?

Ako môžem sledovať postup príslušných orgánov po oznámení trestného činu?

Akým spôsobom sa môžem zapojiť do vyšetrovania trestného činu?

Aké mám práva ako svedok?

Som maloletý. Mám nejaké osobitné práva?

Ktoré informácie mi môže poskytnúť polícia alebo organizácie poskytujúce pomoc obetiam trestných činov počas štádia vyšetrovania?

Mám práv na právnu pomoc?

Ako môžem dostať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Aké služby a pomoc mi môžu byť poskytnuté počas štádia vyšetrovania trestného činu?

Existujú možnosti dosiahnuť dohodu/zmier alebo začať mediačné konanie medzi páchteľom a mnou?

Ako bude konanie pokračovať po skončení vyšetrovania?

Môžem sa odvolať, ak bude moja vec skončená bez toho, aby sa dostala do štádia konania pred súdom?

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Viac informácií

Ako a kedy môžem oznámiť spáchanie trestného činu?

Ak sa stanete obeťou trestného činu, môžete to oznámiť polícii alebo prokurátorovi:

 • ústne;
 • písomne;
 • faxom alebo e-mailom – v takom prípade, ak vaše oznámenie neobsahuje vlastnoručný podpis, musíte oznámenie doplniť ústne alebo písomne, s vlastnoručným podpisom, do troch dní.

Existujú trestné činy, pri ktorých je potrebný váš súhlas ako poškodeného, aby bolo možné začať trestné stíhanie (napr. sprenevera, krádež, ublíženie na zdraví, ohrozovanie pohlavnou chorobou).

Trestné oznámenie nemusí byť spísané v špeciálnej forme, ale je potrebné aby obsahovalo:

 • vaše meno a priezvisko, adresu, telefónny kontakt, e-mailovú adresu;
 • opis skutočností, ktoré nasvedčujú, že došlo k spáchaniu trestného činu;
 • zoznam možných svedkov a dôkazov;
 • údaje o výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom, ak to je možné stanoviť.

Pri podaní trestného oznámenia môžete byť zastúpený právnikom, ktorému ste udelili plnú moc.

Ak sa nachádzate v inom členskom štáte Európskej únie, môžete podať trestné oznámenie príslušným orgánom v tomto štáte.

Ak neovládate slovenský jazyk, môžete podať trestné oznámenie aj v inom jazyku. Polícia alebo prokuratúra má povinnosť dať preložiť trestné oznámenie, ak je podané písomne, alebo zabezpečiť tlmočníka, ak je trestné oznámenie podávané ústne.

Nie je určená lehota, dokedy je potrebné trestné oznámenie podať, ale trestné stíhanie nemožno začať a v začatom trestnom stíhaní nie je možné pokračovať, po uplynutí určitej doby od spáchania trestného činu. Dĺžka tejto doby závisí od závažnosti spáchaného trestného činu.

Ako môžem sledovať postup príslušných orgánov po oznámení trestného činu?

Na požiadanie dostanete číslo konania, pod ktorým bolo vami podané trestné oznámenie zaevidované.

Akým spôsobom sa môžem zapojiť do vyšetrovania trestného činu?

Ako obeť trestného činu máte vlastné oprávnenia počas celého trestného konania a môžete ich využiť kedykoľvek v priebehu konania.

Po oznámení trestného činu môžete:

 • byť vypočutý ako svedok alebo v súvislosti so škodou, ktorú ste trestným činom utrpeli;
 • urobiť pred políciou alebo prokurátorom doplňujúce vyhlásenie alebo navrhnúť ďalšie dôkazy, vrátane svedkov alebo znalca;
 • byť zastúpený akoukoľvek osobou, právnikom, ktorého výdavky (odmenu) uhradíte vy, alebo organizáciou poskytujúcou pomoc obetiam trestných činov;
 • preštudovať trestný spis po skončení vyšetrovania alebo žiadať o nahliadnutie do trestného spisu počas vyšetrovania, okrem častí obsahujúcich údaje o identite chráneného svedka alebo agenta; robiť výpisky, poznámky alebo kópie zo spisu na vlastné náklady;
 • požiadať o právnu pomoc, ak nemáte dostatok prostriedkov na náhradu nákladov na právnu pomoc a je to potrebné na ochranu vašich záujmov;
 • požiadať náhradu škody, ktorú ste utrpeli, od páchateľa. Návrh na náhradu škody musíte uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania;
 • podať sťažnosť proti úkonom a rozhodnutiu polície prokurátorovi; písomne požiadať prokurátora o preskúmanie postupu polície, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní.

V postavení obete trestného činu/poškodeného, máte právo obstarávať dôkazy, avšak polícia a prokurátor majú zákonnú povinnosť preskúmať všetky aspekty spáchania trestného činu.

Aké mám práva ako svedok?

Ako svedok v trestnom konaní máte nasledujúce osobitné práva

 • mať bezplatne tlmočníka, ak neovládate slovenský jazyk, príslušné orgány majú tiež povinnosť bezplatne preložiť vaše písomné podania do slovenského jazyka;
 • byť vyšetrovaný iba v rozsahu nevyhnutnom pre trestné konanie a otázky nesmú neodôvodnene zasahovať do vášho súkromia;
 • byť vypočutý pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu, ak sa nemôžete dostaviť na výsluch pre svoj vek, chorobu, telesnú alebo duševnú poruchu alebo pre pobyt v zahraničí;
 • odmietnuť vypovedať, ak je obvinený vašim príbuzným v priamom rade, súrodencom, osvojiteľom, osvojencom, manželom alebo druhom, alebo ak by ste výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi;
 • nárok voči štátu na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nárok je potrebné uplatniť do troch dní odo dňa, kedy k výsluchu došlo.

Som maloletý. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletý, môžete oznámiť trestný čin prostredníctvom svojho rodiča alebo opatrovníka. Ten vás tiež môže zastupovať počas trestného konania.

Ak máte menej ako 18 rokov a mali by ste byť vypočutý o veciach, ktorých oživovanie v pamäti by mohlo mať nepriaznivý vplyv na váš duševný stav, budete vypočutý obzvlášť ohľaduplne a tak, aby sa už výsluch nemusel opakovať. K výsluchu môže byť pribratá osoba, ktorá má skúsenosti s výchovou mládeže. Tiež môže byť prítomný váš opatrovník alebo rodič, ak ich prítomnosť môže prispieť k správnemu vedeniu výsluchu.

Ktoré informácie mi môže poskytnúť polícia alebo organizácie poskytujúce pomoc obetiam trestných činov počas štádia vyšetrovania?

Polícia má zákonnú povinnosť rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania trestného oznámenia o ďalšom postupe. Máte právo byť informovaný o postupe v konaní písomnou formou. Osobitne máte právo byť informovaný o rozhodnutí polície začať trestné stíhanie a o rozhodnutí o vznesení obvinenia voči konkrétnej osobe. Budete tiež informovaný , ak sa polícia rozhodne nepokračovať v trestnom konaní - proti tomuto rozhodnutiu môžete podať sťažnosť prokurátorovi.

Pri prvom kontakte s vami je polícia povinná poskytnúť vám v písomnej forme informácie o vašich právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných. Príslušný orgán je povinný vás informovať o vašich právach, vrátane možností dosiahnutia náhrady spôsobenej škody, a umožniť vám tieto práva v trestnom konaní plne uplatniť.

Nemáte osobitné právo byť informovaný o tom, že páchateľ bol vzatý do väzby, ale môžete byť informovaný o tom, že bol prepustený z väzby, ak jeho pobyt na slobode pre vás predstavuje nebezpečenstvo.

Mám právo na právnu pomoc?

Ak požiadate o náhradu škody spôsobenej páchateľom a nemáte dostatok prostriedkov na úhradu nákladov s tým spojených a je to potrebné na ochranu vašich záujmov, môžete požiadať o právnu pomoc. Tá je poskytovaná právnikom a náklady s ňou spojené sú platené štátom.

Ak ste obeťou diskriminácie, bude vám poskytnutá bezplatná právna pomoc bez ohľadu na váš príjem.

Ako môžem dostať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Pokiaľ by odhalenie vašej adresy ako svedka mohlo ohroziť vás alebo vašich blízkych, môžete poskytnúť príslušným orgánom svoju pracovnú adresu alebo inú adresu, prostredníctvom ktorej môžu príslušné orgány s vami komunikovať.

Tiež vám môže byť povolené neposkytovať žiadne osobné údaje (totožnosť, adresu pobytu a pod.), ak by to mohlo ohroziť život alebo zdravie vás alebo vašich blízkych.

Môžete byť vypočutý za pomoci technických prostriedkov určených na nahrávanie alebo na prenos zvuku a obrazu. Počas výsluchu môže byť zmenený váš hlas alebo vzhľad. Vo výnimočných prípadoch môže byť zmenená aj vaša identita.

Ak ste obeťou teroristického činu alebo trestného činu, spáchaného organizovanou skupinou, a ste v nebezpečenstve ako svedok, môžete sa zúčastniť programu na ochranu svedkov, obsahujúceho aj prvky fyzickej ochrany.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, môže vám byť poskytnuté utajené bývanie.

Aké služby a pomoc mi môžu byť poskytnuté počas štádia vyšetrovania trestného činu?

Ako obeť trestného činu vám môže byť poskytnutá pomoc zo strany mimovládnych organizácií. Môžu vám bezplatne poskytnúť svoje služby v nasledujúcich oblastiach:

 • informovať vás o dostupnej pomoci;
 • psychologické, právne a sociálne poradenstvo;
 • krízová intervencia - okamžitá, krátkodobá psychologická pomoc jednotlivcom, ktorí zažívajú emocionálnu, duševnú, fyzickú a behaviorálnu núdzu.
 • sprevádzanie na políciu, zastupovanie a pomoc pri spisovaní písomných žiadostí;
 • dočasná finančná a materiálna pomoc;
 • zdravotná starostlivosť;
 • pomoc pri hľadaní práce.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, môžete byť účastníkom špeciálneho programu na podporu a ochranu, vrátane utajeného bývania, terapie a zdravotnej starostlivosti.

Existujú možnosti dosiahnuť dohodu/zmier alebo začať mediačné konanie medzi páchteľom a mnou?

Môžete sa zúčastniť mediačného konania medzi vami a páchateľom v priebehu vyšetrovania trestného činu. V prípade menej závažného trestného činu, s hornou sadzbou trestu odňatia slobody do 5 rokov, to môže viesť k uzavretiu zmieru, ktorý môže schváliť prokurátor a následne ukončiť trestné stíhanie.

Ako bude konanie pokračovať po skončení vyšetrovania?

Po skončení vyšetrovania máte právo preštudovať spis a navrhnúť nové dôkazy.

Polícia môže rozhodnúť, či bude postupovať vo veci ďalej alebo upustiť od ďalšieho konania.

Môžem sa odvolať, ak bude moja vec skončená bez toho, aby sa dostala do štádia konania pred súdom?

Proti rozhodnutiu polície o zastavení konania môžete podať sťažnosť do troch dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na prokuratúru.

Vy môžete ukončiť trestné konanie iba vtedy, ak ide o trestný čin, pri ktorom je pre začatie trestného stíhania potrebný váš súhlas.

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, máte nasledujúce osobitné práva:

 • ak máte pobyt v inom členskom štáte EU, môžete trestný čin oznámiť aj príslušným orgánom v tomto štáte;
 • ak neovládate slovenský jazyk, máte bezplatne právo na tlmočníka;
 • ak máte pobyt v zahraničí, môžete byť vypočutý ako svedok za pomoci technických zariadení na prenos zvuku a obrazu.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 30/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

(OLD)2 - Moje práva počas konania pred súdom

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAké mám práva ako svedok?

Odkaz sa zobrazí v novom okneSom maloletý. Mám osobitné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Viac informácií

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Súdne konanie začína po tom ako prokurátor podá na súd obžalobu alebo návrh na uzavretie dohody o vine a treste obvineného. Obhajoba a prokurátor môžu dohodu uzavrieť s vašou účasťou, ale aj bez vašej účasti; a táto dohoda musí byť schválená súdom. Budete písomne informovaný o každej z uvedených možností. Spolu s obžalobou vám bude doručená písomná výzva, aby ste navrhli ďalšie dôkazy. Budete tiež informovaný o termíne hlavného pojednávania.

Ako obeť trestného činu máte špeciálne postavenie v súdnom procese dané zákonom a môžete sa zapojiť do súdneho procesu v ktorejkoľvek fáze. Žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom však musíte podať do skončenia vyšetrovania, inak ste odkázaní na podanie žaloby v občianskom súdnom konaní.

Počas súdneho procesu máte nasledujúce osobitné práva:

 • byť prítomný počas celého súdneho procesu pred súdom prvého stupňa, a to aj vtedy, keď konanie nie je verejné a tiež počas verejného zasadnutia pred odvolacím súdom; povinnosť byť prítomný máte iba vtedy, keď ste predvolaný ako svedok. Ak sa konania nezúčastníte, súd o vašej žiadosti o náhradu škody rozhodne na základe podkladov, ktoré sa nachádzajú v spise;
 • byť zastúpený akoukoľvek fyzickou osobou, právnikom alebo organizáciou poskytujúcou pomoc obetiam trestných činov;
 • mať bezplatne tlmočníka, ak neovládate slovenský jazyk; nemáte osobitné právo na úradný preklad súdnych písomností;
 • klásť otázky obžalovanému, svedkom alebo znalcom;
 • vyjadriť názor na vykonané dôkazy alebo navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov najneskôr do skončenia hlavného pojednávania;
 • nazerať do spisu, okrem častí obsahujúcich osobné údaje chráneného svedka a agenta a zápisnice o hlasovaní súdu; môžete si zo spisu robiť poznámky alebo výpisky, ako aj kópie na vaše vlastné náklady;
 • mať obžalovaným nahradené všetky výdavky, ktoré vám vznikli počas trestného konania, ak je obžalovaný odsúdený a súd uznal vaše výdavky ako nevyhnutné pre uplatnenie vašich práv;
 • predniesť záverečnú reč na konci súdneho konania.

Aké mám práva ako svedok?

Ako svedok trestného činu, ktorým ste boli poškodený, môžete požiadať o svedeckú výpoveď bez prítomnosti obžalovaného, jeho právnika a verejnosti. Je tiež možné, aby namiesto vášho vypočutia bola prečítaná zápisnica z vášho výsluchu, ak s tým prokurátor a obhajoba súhlasí a súd nepovažuje za nevyhnutné vás vypočuť.

Máte právo, aby vám počas výsluchu neboli kladené otázky, ktoré by odôvodnene zasahovali do súkromia.

Ako svedok máte nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov (cestovné, ubytovanie a pod.) a na náhradu ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu, ktorá je platená štátom. Nárok na svedočné je potrebné uplatniť do troch dní od výsluchu.

Som maloletý. Mám osobitné práva?

Ak ste maloletý, pred súdom vás bude zastupovať váš rodič alebo opatrovník.

Ak máte menej ako 18 rokov, budete vypočutý obzvlášť ohľaduplne tak, aby sa výsluch v ďalšom konaní už nemusel opakovať. Pri výsluchu môže byť prítomný pedagóg. Ak je to potrebné, výsluch bude vykonaný s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Vaše osobné údaje môžu byť utajené.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak požiadate o náhradu škody spôsobenej páchateľom, nemáte dostatok prostriedkov, aby ste uhradili náklady spojené s poskytovaním právnej pomoci právnikom a je to potrebné na ochranu vašich záujmov, môžete požiadať o poskytnutie právnej pomoci. Právna pomoc je poskytovaná právnikom a platená štátom.

Ak ste obeťou diskriminácie, bude vám bezplatne poskytnutá právna pomoc bez ohľadu na váš príjem.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako svedkovi trestného činu, ktorým ste boli poškodený, môžu byť vo váš prospech vykonané opatrenia na ochranu vašej bezpečnosti a osobných údajov vrátane vypovedania bez prítomnosti obžalovaného. Opatrenia nariadi predseda senátu ak:

 • je nebezpečenstvo, že nebudete vypovedať presne (pravdivo) v prítomnosti obžalovaného;
 • je riziko, že utrpíte vážnu ujmu v súvislosti s vašou výpoveďou;
 • vaša identita musí byť utajená z vážnych dôvodov.

Ak by odhalenie vašej adresy ohrozilo vás alebo vašich blízkych, môžete poskytnúť vašu pracovnú adresu alebo inú adresu, prostredníctvom ktorej môžu príslušné orgány s vami komunikovať.

Môže vám byť povolené neuvádzať žiadne osobné údaje (totožnosť, pobyt a pod.), ak by to mohlo ohroziť život alebo zdravie vás alebo vašich blízkych.

Môžete byť vypočutý za pomoci technických zariadení vrátane zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Takýto výsluch môže byť vykonaný spôsobom, že bude zmenený váš vzhľad a hlas. Vo výnimočných prípadoch môže byť zmenená vaša identita.

Ak ste obeťou teroristického aktu alebo činu, spáchaného organizovanou zločineckou skupinou a ste v nebezpečenstve ako svedok, môžete byť zapojený do programu na ochranu svedkov, obsahujúceho aj prvky fyzickej ochrany.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, môže vám byť poskytnuté utajené bývanie.

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Vaša žiadosť o náhradu škody, ktorú ste trestným činom utrpeli, voči páchateľovi, s nevyhnutným odôvodnením a vyčíslením, musí byť príslušnému orgánu podaná najneskôr do skončenia vyšetrovania. Môže sa týkať škody na zdraví, škody na majetku, psychickej ujmy alebo inej škody. Súd v trestnom konaní rozhodne o vašej žiadosti.

Môžete tiež dosiahnuť odškodnenie od štátu. Pre bližšie informácie o odškodnení obetí trestných činov v Slovenskej republike, prosím, pozrite informačný list na internetovej stránke Európskeho justičného atlasu (informačný list je dostupný v Odkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku, v Odkaz sa zobrazí v novom okneslovenskom ale aj v inom jazyku).

Aké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

V priebehu trestného konania môže byť realizovaná medzi páchateľom a vami mediácia. V prípade menej závažných trestných činov s maximálnou hornou hranicou trestu odňatia slobody 5 rokov, môže mediácia viesť k uzavretiu zmieru. Ak je takýto návrh podaný potom, ako prokurátor podal obžalobu na súd, súd môže začať zmierovacie konanie, schváliť zmier a následne zastaviť trestné konanie.

Môžete sa tiež, v prípade akéhokoľvek trestného činu, zúčastniť na dosiahnutí dohody o vine a treste páchateľa. Ak súd zistí, že prokurátor a obhajoba majú vôľu uzavrieť takúto dohodu, vráti vec späť na konanie.

Som cudzinec Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, máte nasledujúce osobitné práva:

 • ak neovládate slovenský jazyk, máte právo na tlmočníka bezplatne;
 • ak máte pobyt v zahraničí, môžete byť vypočutý ako svedok za pomoci technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 30/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

(OLD)3 - Moje práva po skončení trestného konania pred súdom prvého stupňa

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Je možné ďalšie odvolanie?

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Viac informácií

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Môžete sa odvolať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, nie proti výroku o vine a treste obžalovaného.

Je možné ďalšie odvolanie?

Nemôžete podať odvolanie proti rozsudku odvolacieho (druhostupňového) súdu.

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Ak vám hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, máte právo byť informovaný o prepustení/úteku obvineného alebo odsúdeného, hneď ako o to požiadate, alebo ako máte informácie o tom, že vám hrozí nebezpečenstvo.

Nemáte osobitné právo odvolať sa alebo inak ovplyvniť prepustenie odsúdeného alebo nazerať do súdneho spisu týkajúceho sa výkonu trestu odsúdeného.

Ak ste nedosiahli náhradu škody, spôsobenej trestným činom, v trestnom konaní, môžete podať žalobu na náhradu škody v občianskoprávnom konaní. V tomto konaní môžete požiadať o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, ak nemáte dostatok prostriedkov na pokrytie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb právnikom (advokátom).

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 30/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

(OLD)4 - Pomoc a podpora pre obete trestných činov

Ministerstvo spravodlivosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Pomoc obetiam násilia

Aliancia žien

Slovenské krízové centrum DOTYK

Brána do života (krízové centrum)

Centrum nádej

Dúha- krízové stredisko

Maják nádeje

Pomoc rodine

Križovatky

Dorka

Únia centier prevencie a pomoci Dafné

Záujmové združenie žien MyMamy

Náruč- pomoc deťom v kríze

Pro Familia

Fenestra

Žena v tiesni

Áno pre život

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za výkon mediácie v trestnom konaní a prostredníctvom Odboru rehabilitácií a odškodňovania aj za odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 • je zodpovedné za mediáciu v trestnom konaní
 • prostredníctvom Odboru rehabilitácií a odškodňovania je zodpovedné aj za odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán štátnej správy zodpovedný za uplatňovanie práv znevýhodnených skupín, najmä detí, v trestnom konaní.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 • je orgán štátnej správy s 46 pobočkami na území SR
 • je zodpovedné za dodržiavanie práv znevýhodnených skupín obyvateľov, najmä detí v trestnom konaní, prostredníctvom sociálnej a právnej ochrany a sociálneho kurátorstvo

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.upsvar.sk/

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia poskytuje bezplatnú pomoc obetiam trestných činov a ich blízkym.

Pomoc obetiam násilia

 • má centrálu a 9 regionálnych centier
 • poskytuje bezplatnú pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí a ich blízkym
 • poskytuje osobné a telefonické poradenstvo
 • prevádzkuje linku pomoci obetiam 0850 111 321
 • pôsobí na pôde kriminálnej prevencie

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pomocobetiam.sk/

Aliancia žien

Aliancia žien poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi.

Aliancia žien Slovenska

 • pracuje najmä v Bratislavskom kraji (juhozápad Slovenska)
 • poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obetiam obchodovania s ľuďmi
 • ponúka sociálno - právne poradenstvo, podporu pri spísaní podaní v trestnom konaní

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.alianciazien.sk/

Slovenské krízové centrum DOTYK

Slovenské krízové centrum DOTYK poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi.

Slovenské krízové centrum DOTYK

 • má pobočky v Bratislave, Trenčíne a v Martine
 • poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi prostredníctvom sociálneho, psychologického a právneho poradenstva
 • poskytuje zastupovanie obetí trestných činov v konaní pred súdom
 • poskytuje krízovú intervenciu a utajené bývanie

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dotyk.sk/

Brána do života (krízové centrum)

Brána do života poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia.

Brána do života krízové centrum

 • poskytuje pomoc ženám a deťom- obetiam domáceho násilia prostredníctvom útulku
 • organizuje terapeutické semináre

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.branadozivota.sk/

Centrum nádej

Centrum nádej poskytuje krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo a psychoterapiu, sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu, právnu pomoc deťom a obetiam domáceho násilia.

Centrum nádej

 • poskytuje krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo a psychoterapiu, sociálne poradenstvo a sociálnu pomoc pre obete domáceho násilia a ľudí v krízovej rozvodovej situácii s maloletými deťmi
 • ponúka právne rady

Kontakty:

Internetová stránka : Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.centrumnadej.sk/

Dúha - krízové stredisko

Dúha- krízové stredisko slúži ako záchytné centrum pre deti a mladistvých, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii.

Dúha - krízové stredisko

 • slúži ako prijímacie centrum pre rizikovú skupinu deti a mladistvých
 • pracuje s deťmi od 6 do 18 rokov, ktorých práva sú ohrozené, ktoré pochádzajú z problémových rodín; u ktorých je dôvodné podozrenie, že sú vystavené zneužívaniu a zanedbávaniu
 • ponúka pomoc deťom od 0 do 18 rokov, ktoré sú, spolu s ich matkami, vystavené domácemu násiliu
 • ponúka krízovú intervenciu, psychoterapeutickú a sociálnu starostlivosť

Kontakty:

Internetová stránka : Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.domovduha.sk/

Maják nádeje

Maják nádeje poskytuje sociálnu pomoc a pomocné služby obetiam domáceho násilia, zneužívaným deťom a osamelým matkám.

Maják nádeje

 • poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia, zneužívaným deťom a osamelým matkám
 • ponúka sociálne, právne a psychologické poradenstvo, sociálnu pomoc pred súdom alebo iným štátnym orgánom, krízovú intervenciu a ubytovanie na obdobie 3-12 mesiacov, psychoterapiu
 • zahŕňa vo svojej štruktúre aj krízové centrum a útulok

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.majak-nadeje.eu/


Križovatky

Križovatky n.o. Skalica ponúka sociálne služby, bývanie, stravu, poradenstvo a duchovnú podporu ľuďom v krízovej situácii.

Kontakty:

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekrizovatky@ba.telecom.sk

Internetová stránka: n/a

Centrum pre obnovu rodiny - Dorka

Dorka poskytuje sociálne služby a sanáciu rodiny ako celku.

Dorka

 • poskytuje sociálne služby a sanáciu rodiny ako celku
 • ponúka tiesňové bývanie pre zneužívané ženy
 • zahŕňa vo svojej štruktúre krízové centrá v Košiciach, Prešove a Zvolene

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.centrumdorka.sk/

Únia centier prevencie a pomoci Dafné

Dafné slúži ako centrum prvého kontaktu a poskytuje pomoc pri návrate obetí obchodovania s ľuďmi do Slovenskej republiky a následnú sociálnu pomoc.

Dafné

 • slúži ako centrum prvého kontaktu
 • poskytuje pomoc pri návrate obetí obchodovania s ľuďmi do Slovenskej republiky
 • poskytuje pomoc obetiam týrania
 • ponúka sociálne poradenstvo, sociálnu pomoc, podporu pri hľadaní zamestnania a bývania ako aj kontakt so štátnymi orgánmi

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dafne.sk/

Záujmové združenie žien MyMamy

Združenie poskytuje krízové poradenstvo a pomoc pri hľadaní ubytovania v kríze ženám – obetiam domáceho násilia

Záujmové združenie žien MyMamy

 • pôsobí najmä v prešovskom kraji
 • poskytuje krízové poradenstvo a krízové ubytovanie pre ženy
 • ponúka právne, psychologické a medicínske služby

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mymamy.sk/

Náruč - pomoc deťom v kríze

Náruč poskytuje služby pre týrané a zneužívané deti a ženy.

Náruč - pomoc deťom v kríze

 • poskytuje služby pre týrané a zneužívané deti, často počas prebiehajúceho občianskoprávneho alebo trestného konania
 • ponúka krízovú intervenciu, psychologické a právne poradenstvo, zastupovanie pred štátnymi orgánmi
 • zahŕňa vo svojej štruktúre detské centrum, školiace centrum a rodinné centrum

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.naruc.sk/

PRO FAMILIA

PRO FAMILIA poskytuje ochranu žien a detí pred násilím cez sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

PRO FAMILIA

 • poskytuje ochranu žien a deti pred násilím
 • ponúka sociálne, právne a psychologické poradenstvo; zastupovanie v občianskoprávnom a trestnom konaní
 • je členom a koordinačným orgánom Wave international network (pozn. organizácia združujúca európske ženské mimovládne organizácie pôsobiace na poli boja proti násiliu páchanému na ženách a deťoch)

Kontakty:

Internetová stránka : Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.profamilia.sk/

Fenestra

Fenestra poskytuje pomoc ženám ako obetiam domáceho násilia.

Fenestra

 • poskytuje bezplatnú a dlhodobú pomoc a podporu ženám a deťom, ktoré sú obeťou násilia
 • vyvíja aktivity s cieľom dosiahnuť legislatívne zmeny týkajúce sa problematiky domáceho násilia

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.fenestra.sk/; Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bunker.sk/

Žena v tiesni

Občianske združenie Žena v tiesni pôsobí v oblasti prevencie domáceho násilia, ponúka bezplatne odborné poradenstvo a sociálne služby.

Žena v tiesni

 • vyvíja aktivity v oblasti prevencie domáceho násilia
 • ponúka bezplatné odborné poradenstvo a sociálne služby
 • prevádzkuje krízovú telefónnu linku, prostredníctvom ktorej vykonáva krízovú intervenciu, sociálne, právne a psychologické poradenstvo +421 43 4220 853, 0907 346 374, 0911 346 374

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.zenavtiesni.sk/

Áno pre život, nezisková organizácia

Áno pre život poskytuje pomoc ženám v krízovej situácii.

Áno pre život

 • poskytuje pomoc ženám v kríze
 • prevádzkuje bezplatnú telefonickú linku pre ženy v krízových situáciách - 0800 12 00 24
 • poskytuje ubytovanie a špeciálne poradenstvo v útulku pre matky s deťmi

Kontakty:

Internetová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.anoprezivot.sk/

Posledná aktualizácia: 30/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.