Práva obetí – podľa krajín

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Za obeť trestného činu ste považovaný, ak ste trestným činom utrpeli škodu, teda ak vám bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, nemajetková alebo iná škoda atď. ako dôsledok udalosti, ktorá je trestným činom podľa vnútroštátneho práva. Ako obeti trestného činu vám právo poskytuje určité individuálne práva pred, počas a po skončení súdneho konania.

Ako obeť trestného činu máte vlastné oprávnenia počas celého trestného konania a môžete ich využiť kedykoľvek v priebehu konania.

Trestné konanie v Slovenskej republike pozostáva zo štádia vyšetrovania trestného činu, vykonávaného políciou, v ktorom sú zhromažďované dôkazy o spáchanom čine a o obvinenom páchateľovi. Ak sú dôkazy postačujúce, proces pokračuje v konaní pred súdom. Konanie pred súdom sa končí buď výrokom súdu o vine alebo o oslobodení obžalovaného a môže obsahovať aj rozhodnutie o vašej žiadosti o náhradu škody, ktorú ste utrpeli. Proti rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie na vyšší súd.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 27/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.