Práva obetí – podľa krajín

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Ako oznámim trestný čin?

Ak ste obeťou trestného činu, máte od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi nárok dostávať informácie o svojom práve oznámiť trestný čin, resp. o tom, ako pri oznamovaní trestného činu postupovať.

Trestný čin môžete oznámiť polícii a v konaní, ktoré bude nasledovať, vystupovať ako svedok. Takisto môžete požiadať políciu, aby vás nasmerovala na príslušný úrad na pomoc obetiam trestných činov (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kde vám poskytnú informácie o tom, ako oznámiť trestný čin.

Prístup k službám starostlivosti a podporným službám, ktoré poskytujú úrady na pomoc obetiam trestných činov, je bezplatný a dôverný a nie je podmienený oznámením trestného činu.

Ako osoba oznamujúca trestný čin máte právo:

 • na riadne overenú kópiu oznámenia,
 • na bezplatnú jazykovú pomoc a na písomný preklad kópie vášho oznámenia, ak nerozumiete žiadnemu z úradných jazykov miesta podania oznámenia, resp. nehovoríte žiadnym z týchto jazykov. V prípade, že nehovoríte po španielsky alebo úradným jazykom používaným v danom konaní, resp. týmto jazykom nerozumiete, budete mať vo fáze vyšetrovania pri svojej výpovedi pred sudcom, prokurátorom alebo policajnými úradníkmi nárok na bezplatné služby tlmočníka, ktorý hovorí jazykom, ktorému rozumiete;
 • ak ste požiadali, aby vás informovali o určitých rozhodnutiach, napríklad o rozhodnutí nezačať trestné konanie alebo o konečnom rozsudku v konaní, máte právo byť informovaný o dátume, čase a mieste súdneho konania, ako aj obsahu obvinení proti páchateľovi.

Okrem toho môžete podať žalobu na páchateľa a stať sa tak účastníkom konania ako súkromný žalobca s právami, ktoré sú veľmi podobné právam prokurátora.

Okrem bežných prípadov, v ktorých prokurátor vznáša obvinenia proti páchateľovi, existujú dva druhy trestných činov, pri ktorých má vaša úloha kľúčový význam pre začatie konania:

 • v konaniach týkajúcich sa poloverejných trestných činov sa na začatie konania vyžaduje, aby ste oznámili trestný čin alebo podali žalobu; prokurátor následne preberie zodpovednosť za vznesenie obvinení proti páchateľovi. V prípade konania týkajúceho sa súkromných trestných činov (napr. ohováranie) však túto zodpovednosť nesiete v plnom rozsahu vy: prokurátor nemá žiadnu zodpovednosť za vznesenie obvinení proti páchateľovi a svoje oznámenie môžete kedykoľvek odvolať, a tým konanie ukončiť.

Trestný čin môžete oznámiť v akomkoľvek jazyku, a ak nehovoríte po španielsky alebo niektorým z príslušných regionálnych jazykov, máte právo na bezplatné služby tlmočníka. V praxi platí, že ak nikto na policajnej stanici nehovorí vaším jazykom, polícia vám ponúkne tieto možnosti:

 • ak trestný čin nie je závažný, budete ho môcť oznámiť prostredníctvom formulára vo vašom jazyku,
 • ak je trestný čin závažný, poskytnú vám tlmočníka, ktorý vám bude tlmočiť telefonicky alebo osobne.

Na niektorých policajných staniciach sú k dispozícii tlmočníci angličtiny, francúzštiny a nemčiny, najmä v lete.

Na oznámenie trestného činu neexistuje žiadny časový limit, existujú však časové limity, po uplynutí ktorých nebude možné trestný čin stíhať, a to od 10 do 20 rokov v závislosti od závažnosti trestného činu. Orgány nepredpisujú žiadne konkrétne postupy oznamovania trestného činu. Môžete ho oznámiť písomne alebo ústne, pričom v takom prípade príslušný orgán vaše oznámenie zaznamená. Musíte uviesť svoje meno, adresu, identifikačné číslo, telefónne číslo a ďalšie údaje a oznámenie musíte podpísať.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia, môžete v čase jeho oznámenia požiadať o policajnú ochranu. O ochranný príkaz môžete požiadať aj priamo justičný orgán alebo prokurátora, úrady na pomoc obetiam trestných činov, sociálne služby alebo organizácie starostlivosti pridružené k verejnej správe.

Vo všetkých prípadoch vám budú poskytnuté formuláre žiadosti o ochranný príkaz, ako aj informácie o tomto príkaze.

Ako zistím, čo sa deje s prípadom?

Po podaní oznámenia dostanete overenú kópiu s referenčným číslom.

Ako obeť môžete od polície získať informácie o vývoji konania, ale len v prípade, že by to negatívne neovplyvnilo vyšetrovanie. V praxi je lepšie zavolať na príslušný policajný orgán a požiadať ho o informácie.

Vo všeobecnosti máte právo – ak ste si podali príslušnú žiadosť – dostávať informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a obsahu obvinenia proti páchateľovi, a takisto máte právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutie nezačať trestné konanie,
 • konečný rozsudok v konaní,
 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a rozhodnutia o prijatí opatrení na vašu ochranu.

Ak ste požiadali, aby vás nasmerovali na úrad na pomoc obetiam trestných činov alebo vám jeden z týchto úradov poskytuje starostlivosť, máte právo dostávať informácie o kontaktných údajoch orgánu zodpovedného za vedenie konania a kanáloch na komunikáciu s týmto orgánom, ako aj informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a o obsahu obvinenia proti páchateľovi.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, máte právo byť informovaný o procesnej situácii agresora a prijatých ochranných opatreniach bez toho, aby ste o to museli žiadať. Kedykoľvek môžete vyjadriť želanie, aby ste takéto informácie nedostávali.

Ak ste obeťou násilného trestného činu proti sexuálnej slobode, máte právo dostávať informácie o odškodnom od štátu, na ktoré máte nárok, ak vám odškodné nezaplatí agresor alebo ak toto odškodné nie je dostatočné.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi máte nárok na informácie o postupe získavania právneho poradenstva a obhajoby a v príslušných prípadoch aj o podmienkach, za akých by ste mohli získať bezplatnú právnu pomoc. Tieto informácie vám poskytnú aj úrady na pomoc obetiam trestných činov.

Svoju žiadosť o uznanie vášho nároku na právnu pomoc môžete predložiť úradníkovi alebo orgánu, ktorý vám dal informácie o postupe získania právneho poradenstva a obhajoby a v príslušných prípadoch o tom, ako ich získať bezplatne. Úradník alebo orgán postúpi žiadosť spolu s poskytnutou dokumentáciou príslušnému advokátskemu združeniu.

Svoju žiadosť môžete predložiť aj úradom súdnej správy na pomoc obetiam trestných činov, ktoré ju postúpia príslušnému advokátskemu združeniu.

Vo všeobecnosti môžete využívať služby právneho poradenstva, ktoré poskytujú právne informácie všetkým občanom. Tieto služby organizujú advokátske združenia v každej justičnej oblasti.

Musíte vyplniť formulár, ktorý je k dispozícii na súdoch, ministerstve spravodlivosti a v iných štátnych úradoch, a preukázať, že vaše prostriedky na živobytie sú nedostatočné. Svoju žiadosť musíte predložiť advokátskemu združeniu v oblasti príslušného súdu alebo na súde v oblasti, v ktorej máte trvalý pobyt, ak sa trestné konanie ešte nezačalo.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, na získanie právnej pomoci nemusíte preukazovať, že vaše zdroje nie sú dostatočné.

Na bezplatnú právnu pomoc máte nárok aj v prípade, že ste obeťou terorizmu.

V Španielsku môžete požiadať o právnu pomoc, ak sa nachádzate v jednej z týchto situácií:

 • ak ste občanom ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a preukážete, že vaše zdroje sú nedostatočné,
 • ak ste občanom tretej krajiny a máte legálny pobyt v Španielsku alebo právo uznané v medzinárodných dohodách (napríklad dohodách o medzinárodných únosoch detí). V takom prípade budete mať prístup k právnej pomoci v Španielsku za rovnakých podmienok ako občania EÚ,
 • bez ohľadu na to, či máte prostriedky na začatie súdneho konania, vám bude uznané vaše právo na právnu pomoc a táto pomoc vám bude poskytnutá okamžite, ak ste obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, terorizmu alebo obchodovania s ľuďmi, a to v každom konaní, ktoré súvisí s vašou situáciou obete, resp. vyplýva z tejto situácie alebo je jej dôsledkom, alebo ak ste maloletý alebo máte poruchu učenia alebo duševné ochorenie a ste obeťou zneužívania alebo zlého zaobchádzania.

Toto právo sa bude vzťahovať aj na nástupcov v prípade úmrtia obete za predpokladu, že sa na takomto zneužívaní alebo zlom zaobchádzaní nepodieľali.

Na účely poskytnutia právnej pomoci budete za obeť považovaný vtedy, keď bolo podané oznámenie alebo žaloba alebo keď sa začalo trestné konanie v súvislosti s ktorýmkoľvek z uvedených trestných činov, a tento štatút si zachováte, kým bude prebiehať trestné konanie, resp. ak bol po skončení trestného konania vynesený rozsudok, že obžalovaný je vinný.

O právo na právnu pomoc prídete, keď sa rozhodnutie o zbavení obvinenia stane konečným, alebo po dočasnom pozastavení alebo zamietnutí konania v dôsledku toho, že trestné činy sa nepreukázali, bez toho, aby ste museli uhradiť náklady za služby, ktoré vám do tohto okamihu boli poskytnuté bezplatne.

V rôznych konaniach, ktoré sa môžu začať v dôsledku vášho štatútu obete uvedených trestných činov, a najmä pri konaniach súvisiacich s násilím založenom na rodovej príslušnosti, vám pomoc musí poskytnúť váš advokát, za predpokladu, že tým zostane riadne zaručené vaše právo na obhajobu.

Na právnu pomoc máte právo, ak váš ročný príjem a príjem na rodinnú jednotku nepresahujú:

 • dvojnásobok verejného indexu príjmov (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) platného v čase podania žiadosti, ak príslušné osoby nie sú súčasťou žiadnej rodinnej jednotky. IPREM je index, ktorý sa stanovuje každoročne a používa sa na určenie výšky určitých dávok alebo prahu na prístup k určitým dávkam, nárokom alebo verejným službám,
 • dvaapolnásobok indexu IPREM platného v čase podania žiadosti, ak príslušné osoby sú súčasťou akéhokoľvek typu rodinnej jednotky s menej ako štyrmi členmi,
 • trojnásobok indexu IPREM, ak sú príslušné rodinné jednotky tvorené štyrmi alebo viacerými členmi.

Ročný index IPREM za rok 2016 predstavuje 6 390,13 EUR.

Ak vám bola poskytnutá právna pomoc, nebudete musieť hradiť tieto náklady:

 1. predbežné právne poradenstvo;
 2. poplatky za advokáta a právneho zástupcu (procurador);
 3. náklady vyplývajúce z uverejnenia oznámení v úradných novinách;
 4. vklady potrebné na podanie určitých odvolaní;
 5. platby pre znalcov;
 6. budete mať nárok na 80 % zníženie sumy za notárske zápisy a osvedčenia z pozemkových a obchodných registrov.

Môžem si nárokovať náhradu výdavkov spojených s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní? Za akých podmienok?

Vo všeobecnosti platí, že ak ste sa ako obeť trestného činu zúčastnili na konaní, máte nárok na náhradu výdavkov potrebných na výkon vašich práv a právnych nákladov, ktoré vám vznikli, a to prednostne pred vyplatením výdavkov, ktoré vznikli štátu.

Na tento účel musí byť platba uložená v rozsudku a navyše obvinený musí byť na základe vašej žiadosti ako obete odsúdený za trestné činy, z ktorých ho neobvinil prokurátor, alebo musí byť odsúdený po tom, ako bolo rozhodnutie o uzavretí prípadu zrušené na základe odvolania, ktoré ste podali ako obeť.

Asistenčné a podporné služby, a najmä úrady na pomoc obetiam trestných činov, vám poskytnú informácie o prípadoch, v ktorých vám môžu byť uhradené náklady na právne úkony, a ak je to relevantné, aj postup, ako žiadať o ich náhradu.

Môžem sa odvolať, ak bol môj prípad uzavretý ešte predtým, ako sa dostal na súd?

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na konaní a prokurátor sa rozhodol vziať späť žalobu proti páchateľovi, sudca vás o tom môže informovať a vyzvať vás, aby ste podali žalobu a stali sa súkromným žalobcom, a to do 15 dní. V prípade zrýchleného konania má sudca povinnosť vás informovať a vyzvať vás na podanie žaloby.

Ak prokurátor vznesie obvinenie proti páchateľovi, ako obeť nemôžete urobiť nič, čím by ste konanie ukončili, okrem prípadov súkromných trestných činov.

Ak ste sa už zúčastnili na konaní a ste súkromným žalobcom, môžete požiadať o začatie ústneho konania a vzniesť obvinenie proti páchateľovi. Ak sa vyšetrujúci sudca rozhodne ukončiť konanie, t. j. zamietnuť vec, môžete sa odvolať.

Ak prokurátor vznesie obvinenie proti páchateľovi, môžete požiadať o zamietnutie prípadu a zriecť sa svojej úlohy súkromného žalobcu. Prokurátor však môže v konaní pokračovať, ak sa tak rozhodne.

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Pri vašom prvom vystúpení na súde vás právny poradca jasným, jednoduchým a zrozumiteľným jazykom s ohľadom na vašu situáciu a potreby oboznámi s vašimi právami ako obete v trestnom konaní a ponúkne vám možnosť zúčastniť sa na konaní ako súkromná strana.

Ako obeť trestného činu máte v trestnom konaní tieto práva:

 • právo podať trestnú a občianskoprávnu žalobu podľa ustanovení platnej trestnej legislatívy,
 • právo vystúpiť pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a poskytnúť im zdroje dôkazov a príslušné informácie na objasnenie skutočností.

Okrem toho sa vás pri prvom vystúpení opýtajú, či chcete dostávať správy alebo oznámenia stanovené zákonom, pričom v takom prípade musíte uviesť svoju e-mailovú adresu, resp. domovskú alebo korešpondenčnú adresu.

Bez ohľadu na vašu úlohu v trestnom konaní môžete byť zvyčajne prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa budete musieť dostaviť iba v prípade, že máte vypovedať ako svedok.

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na trestnom konaní, budete informovaný o dátume a mieste súdneho konania. Vašou hlavnou úlohou bude vypovedať ako svedok. Na to, aby ste mohli byť informovaný o dátume a čase súdneho konania, musíte počas konania oznámiť každú zmenu svojej adresy.

Na konaní sa môžete zúčastniť ako súkromný žalobca pred tým, ako sa pripraví obžaloba, t. j. pred začiatkom ústneho konania, s výnimkou prípadov trestného konania proti maloletej osobe. Obžalobu pripravuje prokurátor, súkromný žalobca (ak existuje) a obhajca. Tento dokument zahŕňa klasifikáciu trestného činu dotknutých osôb a odporúčané sankcie. V praxi má každá strana päť dní na to, aby písomne predložila svoje stanovisko.

Vo všeobecnosti vás zastupuje váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak je obetí viac, budú môcť vystúpiť samostatne, hoci sudca môže požadovať, aby sa zoskupili pod jednu obhajobu, resp. viaceré obhajoby. Na trestnom konaní sa budú môcť zúčastniť aj združenia obetí za predpokladu, že majú váš súhlas ako obete trestného činu.

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom, ako aj ďalšie práva, ktoré sú podobné právam prokurátora, vrátane týchto práv:

 • právo požiadať o získanie ďalších dôkazov,
 • právo navrhnúť nových svedkov alebo znalcov, ktorí podporia váš prípad,
 • právo navrhnúť konfrontácie atď.

Ak je obžalovaný odsúdený, súd mu môže nariadiť, aby uhradil tieto náklady: náklady na advokátov a právnych zástupcov, znalcov, osvedčenia verejných registrov a notárov atď.

V rámci trestného konania môžete podať občianskoprávnu žalobu (strana v občianskoprávnom konaní), ak požadujete vrátenie majetku, nápravu škody alebo náhradu ujmy, majetkovej aj nemajetkovej, spôsobenej trestným činom. V takom prípade vás zastupuje váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

V prípade, že sa rozhodne o ukončení vyšetrovania, rozhodnutie o zamietnutí prípadu sa oznámi priamym obetiam trestného činu, ktoré tieto činy oznámili, ako aj ostatným priamym obetiam, ktorých identita a miesto pobytu sú známe. V prípadoch smrti alebo zmiznutia osoby ako priameho dôsledku trestného činu sa rozhodnutie oznámi nepriamym obetiam trestného činu.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť alebo sa rozhodnúť, že budem obeťou, svedkom, stranou v občianskoprávnom konaní alebo súkromným žalobcom?

Ako obeť trestného činu máte v trestnom konaní tieto práva:

 • právo podať trestnú a občianskoprávnu žalobu podľa ustanovení platnej trestnej legislatívy,
 • právo vystúpiť pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a poskytnúť im zdroje dôkazov a príslušné informácie na objasnenie skutočností.

Jednotlivé úlohy, ktoré vám môžu prináležať v súdnom systéme, sú:

 • priama alebo nepriama obeť: na základe oznámeného trestného činu alebo v prípade žiadosti o prístup k asistenčným a podporným službám pre obete bez predchádzajúceho oznámenia trestného činu, keďže prístup k týmto službám nezávisí od podania oznámenia,
 • svedok: ak bolo podané oznámenie. Na účasť na konaní budete vyzvaný predvolaním,
 • súkromný žalobca: ak sa rozhodnete zúčastniť sa na trestnom konaní ako súkromný žalobca v prípade, že podávate žalobu na páchateľa (poloverejné trestné činy a súkromné trestné činy), a pred tým, ako sa pripraví obžaloba, teda pred začatím ústneho konania, s výnimkou prípadu trestného konania proti maloletému,
 • strana v občianskoprávnom konaní: vo všeobecnosti, ak sa rozhodnete podať občianskoprávnu žalobu v rámci trestného konania, t. j. požadujete vrátenie majetku, nápravu škody alebo náhradu ujmy, majetkovej aj nemajetkovej, spôsobenej trestným činom.

Vo všeobecnosti musíte byť prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa musíte dostaviť len vtedy, keď máte vypovedať ako svedok.

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

Vo všeobecnosti ako obeť máte od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas činnosti asistenčných a podporných služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy, a to ešte pred oznámením trestného činu, právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť.

Orgány alebo úradníkov, na ktorých sa na začiatku obrátite, môžete požiadať, aby vás nasmerovali na úrady na pomoc obetiam trestných činov, kde vám poskytnú bezplatnú a dôvernú pomoc, aj keď ste trestný čin neoznámili.

Od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi vás zároveň môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Ako obeť máte tiež právo pochopiť a byť pochopený v súvislosti s akýmkoľvek úkonom, ktorý sa musí vykonať po zistení trestného činu, vrátane informácií pred podaním oznámenia. Poskytnuté bude tlmočenie v zákonne uznaných znakových jazykoch, ako aj prostriedky na podporu ústnej komunikácie v prípadoch, keď je to potrebné.

Všetka ústna aj písomná komunikácia sa uskutoční v jasnom, jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku, pričom sa zohľadnia vaše osobné charakteristiky a potreby, najmä ak máte zmyslové alebo duševné postihnutie alebo ak ste maloletý.

Ako obeť máte právo na informácie týkajúce sa najmä týchto oblastí:

 • dostupné asistenčné a podporné opatrenia, či už ide o lekárske, psychologické alebo materiálne opatrenia, a postup na ich získanie. Ak je to vhodné, tieto opatrenia budú zahŕňať informácie o možnostiach získania alternatívneho ubytovania,
 • právo oznámiť trestný čin, a ak je to vhodné, postup oznamovania a právo poskytnúť dôkazy orgánom zodpovedným za vyšetrovanie,
 • postup získania poradenstva a právnej ochrany, a ak je to vhodné, aj podmienky, za ktorých ich možno získať bezplatne,
 • možnosť požiadať o ochranné opatrenia, a ak je to vhodné, príslušný postup,
 • odškodnenie, na ktoré máte nárok, a ak je to vhodné, postup uplatnenia nároku,
 • dostupné tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • dostupné pomocné prostriedky a služby na účely komunikácie,
 • postup, prostredníctvom ktorého budete môcť uplatniť svoje práva v prípade, že žijete mimo Španielska,
 • odvolania, ktoré môžete podať proti akýmkoľvek rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné s vašimi právami,
 • kontaktné údaje orgánu zodpovedného za vybavenie postupu a kanály na komunikáciu s nimi,
 • dostupné služby restoratívnej spravodlivosti, ak je to právne možné,
 • prípady, v ktorých vám môžu byť uhradené výdavky na právne úkony, a ak je to vhodné, postup ich nárokovania,
 • právo požadovať informácie o určitých rozhodnutiach v konaní, ako je napríklad rozhodnutie nezačať trestné konanie, konečný rozsudok v konaní atď.

Bez ohľadu na vašu úlohu v trestnom konaní môžete byť zvyčajne prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa budete musieť dostaviť iba v prípade, že máte vypovedať ako svedok.

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na trestnom konaní, budete informovaný o dátume a mieste súdneho konania. Vašou hlavnou úlohou bude vypovedať ako svedok. Na to, aby ste mohli byť informovaný o dátume a čase súdneho konania, musíte počas konania oznámiť každú zmenu svojej adresy.

Na konaní sa môžete zúčastniť ako súkromný žalobca pred tým, ako sa pripraví obžaloba, t. j. pred začiatkom ústneho konania, s výnimkou prípadov trestného konania proti maloletej osobe. Zastupuje vás váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom, ako aj ďalšie práva, ktoré sú podobné právam prokurátora, vrátane týchto práv:

 • právo požiadať o získanie ďalších dôkazov,
 • právo navrhnúť nových svedkov alebo znalcov, ktorí podporia váš prípad,
 • právo navrhnúť konfrontácie atď.

Ak je obžalovaný odsúdený, súd mu môže nariadiť, aby uhradil tieto náklady: náklady na advokátov a právnych zástupcov, znalcov, osvedčenia verejných registrov a notárov atď.

Ako svedok máte právo na bezplatné služby tlmočníka, ak nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, ale nemáte právo na preklad dokumentov. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je ťažké vyhnúť sa očnému kontaktu s obvineným a súdne budovy zvyčajne nemajú samostatné čakárne pre svedkov, ak ste sa stali obeťou sexuálneho útoku, môžete:

 • využiť obrazovku v súdnej sieni alebo
 • svedčiť prostredníctvom videokonferencie.

Ak chcete svedčiť a ste v nebezpečenstve, predseda súdu môže nariadiť súkromné vypočutie v záujme ochrany morálky, verejného poriadku a vás ako obete, resp. vašej rodiny. Ako súkromný žalobca môžete požiadať o súkromné vypočutie.

Ak ste predvolaný ako svedok a sudca vidí, že vy, vaša sloboda, majetok alebo rodina sú vystavené vážnemu riziku, môže prijať niektoré z týchto opatrení:

 • chrániť vašu totožnosť, adresu, povolanie a pracovisko tak, že tieto informácie nepoužije v konaní,
 • zabrániť tomu, aby vás na súde videli, a rozhodnúť, že adresou na zasielanie oznámení bude adresa súdu,
 • zabrániť tomu, aby vás zaznamenávali pomocou akéhokoľvek média,
 • nariadiť policajnú ochranu počas konania a po ňom,
 • zabezpečiť vám prepravu na súd v služobných vozidlách,
 • zabezpečiť vám na súde čakáreň stráženú políciou,
 • za osobitných okolností vám poskytnúť novú identitu a finančnú pomoc na zmenu miesta, bydliska a práce.

Ak ste maloletá osoba, ktorá robí vyhlásenie, prijmú sa všetky technické prostriedky, aby sa obvinenému zabránilo v očnom kontakte s vami. Konfrontácie sú tiež obmedzené. Ak máte konflikt záujmov so svojimi zákonnými zástupcami, v dôsledku čoho si nemôžete byť istý, že vaše záujmy budú počas vyšetrovania alebo trestného konania riadne zohľadnené, alebo máte konflikt s jedným z vašich rodičov, pričom druhý rodič nie je schopný primerane si plniť svoje povinnosti zastupovať vás alebo vám pomáhať, alebo aj v iných prípadoch, generálny prokurátor požiada sudcu alebo súd, aby vám určil opatrovníka, ktorý bude povinný vás zastupovať vo vyšetrovaní a v trestnom konaní.

Ak ste cudzinec a nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, môžete využiť bezplatné služby tlmočníka. Polícia vám môže poskytnúť formulár na oznámenie trestného činu vo vašom jazyku a tlmočníka, ktorý vám bude tlmočiť telefonicky alebo osobne. Súdy poskytujú tlmočnícke služby, ktoré budú koordinované s úradom na pomoc obetiam trestných činov.

Ak chcete podať občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní (strana v občianskoprávnom konaní), musíte sa dostaviť na súd spolu s advokátom a právnym zástupcom v čase, keď bude ponúknutá možnosť vstúpiť do konania ako súkromná osoba, a v každom prípade pred tým, ako bude trestný čin klasifikovaný. V takom prípade vás zastupuje váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak na základe svojho štatútu obete získate akúkoľvek dotáciu alebo pomoc a zo zákona vám je poskytnuté ochranné opatrenie, máte povinnosť vrátiť dotáciu alebo pomoc v prípade odsúdenia za nepravdivé oznámenie trestného činu alebo simulácie trestného činu, ako aj povinnosť uhradiť náklady, ktoré úrady vynaložili na uznanie tohto štatútu, ochranu a pomoc a na poskytované služby bez toho, aby to malo vplyv na iné zložky občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Môžem počas konania urobiť vyhlásenie alebo vypovedať ako svedok? Za akých podmienok?

Bez ohľadu na vašu úlohu v trestnom konaní môžete byť zvyčajne prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa budete musieť dostaviť iba v prípade, že máte vypovedať ako svedok.

Počas svojej účasti na konaní môžete naďalej využívať služby úradu na pomoc obetiam trestných činov.

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na trestnom konaní, budete informovaný o dátume a mieste súdneho konania. Vašou hlavnou úlohou bude vypovedať ako svedok. Na to, aby ste mohli byť informovaný o dátume a čase súdneho konania, musíte počas konania oznámiť každú zmenu svojej adresy.

Na konaní sa môžete zúčastniť ako súkromný žalobca pred tým, ako sa pripraví obžaloba, t. j. pred začiatkom ústneho konania, s výnimkou prípadov trestného konania proti maloletej osobe. Zastupuje vás váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom, ako aj ďalšie práva, ktoré sú podobné právam generálneho prokurátora:

 • právo požiadať o získanie ďalších dôkazov,
 • právo navrhnúť nových svedkov alebo znalcov, ktorí podporia váš prípad,
 • právo navrhnúť konfrontácie atď.

Ak je obžalovaný odsúdený, súd mu môže nariadiť, aby uhradil tieto náklady: náklady na advokátov a právnych zástupcov, znalcov, osvedčenia verejných registrov a notárov atď.

Ako svedok máte právo na bezplatné služby tlmočníka, ak nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, ale nemáte právo na preklad dokumentov. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je ťažké vyhnúť sa očnému kontaktu s obvineným a súdne budovy zvyčajne nemajú samostatné čakárne pre svedkov, ak ste sa stali obeťou sexuálneho útoku, môžete:

 • využiť obrazovku v súdnej sieni alebo
 • svedčiť prostredníctvom videokonferencie.

Ak chcete svedčiť a ste v nebezpečenstve, predseda súdu môže nariadiť súkromné vypočutie v záujme ochrany morálky, verejného poriadku a vás ako obete, resp. vašej rodiny. Ako súkromný žalobca môžete požiadať o súkromné vypočutie.

Ak ste predvolaný ako svedok a sudca vidí, že vy, vaša sloboda, majetok alebo rodina sú vystavené vážnemu riziku, môže prijať niektoré z týchto opatrení:

 • chrániť vašu totožnosť, adresu, povolanie a pracovisko tak, že tieto informácie nepoužije v konaní,
 • zabrániť tomu, aby vás na súde videli, a rozhodnúť, že adresou na zasielanie oznámení bude adresa súdu,
 • zabrániť tomu, aby vás zaznamenávali pomocou akéhokoľvek média,
 • nariadiť policajnú ochranu počas konania a po ňom,
 • zabezpečiť vám prepravu na súd v služobných vozidlách,
 • zabezpečiť vám na súde čakáreň stráženú políciou,
 • za osobitných okolností vám poskytnúť novú identitu a finančnú pomoc na zmenu miesta, bydliska a práce.

Ak ste maloletá osoba, ktorá robí vyhlásenie, prijmú sa všetky technické prostriedky, aby sa obvinenému zabránilo v očnom kontakte s vami. Konfrontácie sú tiež obmedzené. Ak máte konflikt záujmov so svojimi zákonnými zástupcami, v dôsledku čoho si nemôžete byť istý, že vaše záujmy budú počas vyšetrovania alebo trestného konania riadne zohľadnené, alebo máte konflikt s jedným z vašich rodičov, pričom druhý rodič nie je schopný primerane si plniť svoje povinnosti zastupovať vás alebo vám pomáhať, alebo aj v iných prípadoch, generálny prokurátor požiada sudcu alebo súd, aby vám určil opatrovníka, ktorý bude povinný vás zastupovať vo vyšetrovaní a v trestnom konaní.

Ak ste cudzinec a nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, môžete využiť bezplatné služby tlmočníka. Súdy poskytujú tlmočnícke služby, ktoré budú koordinované s úradom na pomoc obetiam trestných činov.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

Ak ste si podali príslušnú žiadosť, máte právo dostať informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a obsahu obvinenia proti páchateľovi a takisto máte právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutie nezačať trestné konanie,
 • konečný rozsudok v konaní,
 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby,
 • rozhodnutia o prijatí osobných ochranných opatrení alebo o zmenách opatrení, ktoré už boli prijaté, ak sa zavádzajú na zaistenie vašej bezpečnosti,
 • rozhodnutia od súdnych alebo väzenských orgánov týkajúce sa osôb odsúdených za trestné činy spáchané s použitím násilia alebo zastrašovania, ktoré predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť;
 • rozhodnutia, pri ktorých sa predpokladá vaša účasť ako obete na výkone trestu a ktoré sa týkajú odňatia slobody, napríklad rozhodnutia, ktoré sa týkajú zaradenia odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobej priepustky, podmienečného prepustenia atď.

Pri podávaní žiadosti o to, aby vás informovali uvedených rozhodnutiach, musíte uviesť e-mailovú adresu, resp. korešpondenčnú alebo domovskú adresu, na ktorú vám orgán bude zasielať informácie a oznámenia.

Vo výnimočných prípadoch, ak nemáte e-mailovú adresu, vám budú zaslané obyčajnou poštou na adresu, ktorú ste poskytli.

Ak ste občanom, ktorý má bydlisko mimo Európskej únie a nemáte e-mail alebo korešpondenčnú adresu, na ktoré by bolo možné vám zasielať informácie, tieto informácie sa zašlú španielskemu diplomatickému alebo konzulárnemu úradu vo vašej krajine pobytu.

V oznámeniach, ktoré dostanete, sa uvedú prinajmenšom operatívne ustanovenia rozhodnutia a jeho právny základ.

Ak ste sa ako obeť formálne zúčastnili na konaní, rozhodnutia sa oznámia vášmu právnemu zástupcovi a zašlú sa aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.

Kedykoľvek môžete požiadať, aby ste informácie o vyššie uvedených rozhodnutiach nedostávali, a žiadosť o informácie, ktorú ste podali predtým, bude následne neúčinná.

Ak ste požiadali, aby vás nasmerovali na úrad na pomoc obetiam trestných činov alebo vám jeden z týchto úradov poskytuje pomoc, máte právo dostať informácie o kontaktných údajoch orgánu zodpovedného za vedenie konania a kanáloch na komunikáciu s týmto úradom, ako aj informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a o obsahu obvinenia proti páchateľovi.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, máte právo byť informovaný o procesnej situácii agresora a prijatých ochranných opatreniach bez toho, aby ste o to museli žiadať. Kedykoľvek môžete vyjadriť želanie, aby ste takéto informácie nedostávali.

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom.

Advokáti každodenne prichádzajú do styku s právnymi informáciami a dokumentáciou, najmä v prípadoch, keď ich klient nie je účastníkom konania.

Podľa španielskej právnej úpravy môžu byť strany informované o konaní a zúčastniť sa na všetkých procesných formalitách.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.