Práva obetí – podľa krajín

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Fyzické osoby, ktoré sú obeťami trestného činu spáchaného v Španielsku alebo trestného činu, ktorý môže byť stíhaný v Španielsku, sa podľa zákona č. 4/2015 z 27. apríla 2015 považujú za obete trestného činu bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, bez ohľadu na to, či dosiahli zákonný vek alebo sú maloletí, a či sa na území zdržiavajú oprávnene. Ustanovenia tohto zákona sa uplatňujú:

a) na priame obete, a to na každú fyzickú osobu, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma na osobe alebo na majetku, najmä telesná, duševná alebo citová ujma či majetková škoda.

b) na nepriame obete, v prípade úmrtia alebo zmiznutia osoby v priamom dôsledku trestného činu, za predpokladu, že za čin nenesú priamu zodpovednosť:

1. Na manžela/manželku obete, ak nie sú právne alebo fakticky oddelení, a na deti obete alebo deti manžela/manželky obete, ak nie sú právne alebo fakticky oddelení, ktoré s nimi žijú v čase úmrtia alebo zmiznutia; na každú osobu, ktorá je v čase úmrtia alebo zmiznutia s obeťou v porovnateľnom citovom vzťahu, a na deti tejto osoby, ktoré žijú s obeťou v čase úmrtia alebo zmiznutia; na rodičov obete alebo na priamych či treťostupňových príbuzných, za ktorých má obeť rodičovskú zodpovednosť a na osoby, ktoré sú v poručníctve alebo v pestúnskej starostlivosti obete.

2. Ak neexistuje žiadna z uvedených osôb, ustanovenia sa uplatňujú na iných priamych príbuzných a na súrodencov obete, pričom sa uprednostní právny zástupca obete.

  • Základné práva obetí: Všetky obete majú od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť, ako aj na aktívnu účasť na trestnom konaní a na úctivé, profesionálne, osobné a nediskriminačné zaobchádzanie. Pomoc obetiam, ako aj služby na podporu a služby restoratívnej spravodlivosti sú poskytované počas celého trestného konania a dostatočne dlho po jeho ukončení, bez ohľadu na to, či je totožnosť páchateľa známa, a bez ohľadu na výsledok konania.
  • Kontaktné miesto: úrady na pomoc obetiam

Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestné konanie v Španielsku začína vyšetrovaním trestného činu, ktoré vykonáva justičná polícia pod dohľadom vyšetrovacieho sudcu. Na konci vyšetrovania vyšetrovací sudca postúpi prípad prokurátorovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Ak neexistujú dostatočné dôvody na podanie obžaloby na páchateľa a prokurátor nevznesie obvinenie, vyšetrujúci sudca konanie ukončí. Inak bude prípad postúpený príslušnému súdu na účely súdneho konania.

Počas súdneho konania súd preskúma dôkazy a rozhodne o tom, či údajný páchateľ je alebo nie je vinný. Ak je páchateľ uznaný vinným, súd mu uloží trest. Trestné konanie môže pokračovať s možnosťou odvolania na vyšší súd.

Ako obeť sa na trestnom konaní môžete zúčastňovať ako svedok alebo môžete zohrávať aktívnejšiu úlohu ako súkromný žalobca, a využiť tak dodatočné práva vyplývajúce z toho, že ste účastníkom konania. Podľa článku 124 španielskej ústavy musí prokurátor v každom prípade ochrániť záujmy obete/obetí počas celého konania.

Od začiatku predbežného vyšetrovania poskytujú obetiam násilia založenom na rodovej príslušnosti pomoc špecializovaní právnici. Na základe reformy organického zákona o súdnej moci (LOPJ) organickým zákonom č. 7/2015, súdy pre násilie páchané na ženách sa takisto zaoberajú trestnými činmi proti ochrane súkromia, právu žien na sebavedomie a ochranu cti, ako i trestnými činmi pohŕdania súdom alebo nerešpektovania predbežných opatrení.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.