Práva obetí – podľa krajín

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Aké informácie mi orgán (napr. polícia, prokurátor) poskytne po tom, ako bol spáchaný trestný čin, ale pred tým, ako som tento trestný čin vôbec nahlásil?

Ako obeť máte vo všeobecnosti právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas poskytovania asistenčných a podporných služieb orgánmi verejnej správy, a to aj pred oznámením trestného činu.

Orgány alebo úradníkov, na ktorých sa na začiatku obrátite, môžete požiadať, aby vám sprostredkovali kontakt s úradmi na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Assistencia las Víctimas del delito), ktoré vám budú bezplatne a dôverne poskytovať pomoc aj v prípade, že ste trestný čin ešte neoznámili.

Od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho máte pri akomkoľvek úkone, ktorý sa musí vykonať po oznámení trestného činu, právo pochopiť a byť pochopený. Toto právo sa týka aj informácií pred oznámením trestného činu, pričom tlmočenie sa v prípade potreby poskytuje v zákonne uznanom posunkovom jazyku, ako aj prostriedkami na podporu ústnej komunikácie.

Celá komunikácia, či už ústna alebo písomná, bude prebiehať v jasnom, jednoduchom a prístupnom jazyku, pričom sa bude prihliadať na vaše osobné charakteristiky a potreby, najmä ak máte zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo ak ste maloletý.

Informácie, na ktoré máte nárok ako obeť a ktoré vám budú poskytované od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas poskytovania asistenčných a podporných služieb, sa týkajú najmä:

 • postupu oznamovania trestného činu a získania poradenstva a pomoci advokáta a v prípade potreby podmienok, za ktorých možno tieto služby získať bezplatne,
 • pomocných a podporných opatrení, ktoré máte k dispozícii, či už lekárskych, psychologických alebo materiálnych, a postupu, ako ich získať,
 • možnosti požiadať o ochranné opatrenia a v prípade potreby postupu podania príslušnej žiadosti,
 • náhrady škody, na ktorú máte nárok, a v prípade potreby postupu uplatnenia tohto nároku,
 • dostupných služieb restoratívnej spravodlivosti v prípadoch, keď je to právne možné,
 • prípadov, v ktorých vám môžu byť preplatené právne výdavky, a v prípade potreby postupu uplatnenia príslušného nároku.

V prípade potreby môžete získať aj informácie o tlmočníckych a prekladateľských službách a o dostupných komunikačných pomôckach a službách.

Ak nemáte pobyt v Španielsku, máte nárok na informácie o postupe na uplatnenie vašich práv.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania tretích krajín). Ako sú chránené moje práva?

Ak ste obeťou trestného činu a máte pobyt v Španielsku, budete môcť španielskym orgánom oznámiť trestné činy spáchané v iných krajinách Európskej únie.

V prípade, že sa španielske orgány rozhodnú nepokračovať vo vyšetrovaní, pretože nemajú právomoc, bezodkladne zašlú oznámenie príslušným orgánom štátu, v ktorom boli skutky spáchané, a ako oznamovateľa vás o tom informujú.

Ak ste občanom členského štátu EÚ s obvyklým pobytom v Španielsku a trestný čin, ktorého ste obeťou, bol spáchaný v inom členskom štáte EÚ než v Španielsku (obeť trestného činu v cezhraničných situáciách), môžete sa obrátiť na úrady na podporu obetí trestných činov, ktoré vám môžu poskytnúť informácie o súdnych konaniach v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný, a o náhrade škody, na ktorú by ste mohli mať nárok. Ak ide o teroristický trestný čin, mali by ste sa obrátiť na generálne riaditeľstvo ministerstva vnútra na podporu obetí terorizmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ak ste občan, ktorý nemá pobyt v Španielsku, máte právo na bezplatné tlmočenie v prípade, že nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom. Polícia vám môže poskytnúť formulár na oznámenie trestného činu vo vašom jazyku, ako aj telefonický alebo osobný prístup k tlmočníkovi. Súdy majú tlmočnícku službu, ktorá bude svoju činnosť koordinovať s úradmi na podporu obetí trestných činov. Ak nemáte pobyt v Španielsku, máte navyše nárok na informácie o postupe na uplatnenie vašich práv.

Ak sa na vás vzťahuje ochranný príkaz vydaný v niektorom členskom štáte, môžete požiadať o európsky ochranný príkaz. Prostredníctvom zjednodušeného a zrýchleného postupu vám bude poskytnutá ochrana prostredníctvom nového ochranného opatrenia prijatého členským štátom, do ktorého cestujete alebo do ktorého sa sťahujete.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie dostanem?

V čase oznámenia trestného činu máte nárok na riadne overenú kópiu oznámenia. Ak neovládate žiadny z úradných jazykov miesta, kde trestný čin oznamujete, budete mať nárok aj na bezplatnú jazykovú pomoc a písomný preklad kópie oznámenia, ktoré podávate.

Takisto máte nárok na informácie o:

 • dostupných opatreniach starostlivosti a podpory, či už lekárskych, psychologických alebo materiálnych, a o postupe na ich získanie, a v prípade potreby aj o možnostiach získania náhradného ubytovania,
 • práve vypovedať pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie,
 • možnosti požiadať o ochranné opatrenia a v prípade potreby postupu podania príslušnej žiadosti,
 • náhrady škody, na ktorú máte nárok, a v prípade potreby postupu uplatnenia tohto nároku,
 • tlmočníckych a prekladateľských službách,
 • akýchkoľvek dostupných komunikačných pomôckach a službách,
 • postupoch, ktorými si môžete uplatniť svoje práva, ak nežijete v Španielsku,
 • odvolaniach, ktoré môžete podať proti akýmkoľvek rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné s vašimi právami,
 • kontaktných údajoch orgánu zodpovedného za konanie a o kanáloch, ktoré môžete používať na komunikáciu s týmto orgánom,
 • dostupných službách restoratívnej spravodlivosti v prípadoch, keď je to právne možné,
 • prípadoch, v ktorých vám môžu byť preplatené právne výdavky, a v prípade potreby o postupe uplatnenia príslušného nároku,
 • práve podať všeobecnú žiadosť o oznámenie niektorých rozhodnutí v konaní, medzi ktoré patrí okrem iného rozhodnutie nezačať trestné konanie, konečný rozsudok v konaní, rozhodnutia o uväznení alebo následnom prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané s použitím násilia alebo zastrašovania, ktoré predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

Okrem toho budete informovaný o dátume, čase a mieste súdneho konania, ako aj o obsahu obvinení proti páchateľovi.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, budete informovaný o rozhodnutiach o uväznení alebo následnom prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a takisto o rozhodnutiach, ktorými sa schvaľujú osobné ochranné opatrenia, alebo o zmene už schválených opatrení, ak sú určené na zaistenie vašej bezpečnosti, a to bez toho, aby ste o to museli požiadať, s výnimkou prípadov, keď vyjadríte želanie, aby vám tieto upozornenia neboli doručované.

Budete mať možnosť bezplatne a dôverne využívať služby pomoci a podpory poskytované úradmi na podporu obetí trestných činov. Ak je to potrebné, bude vám sprostredkovaný kontakt s týmito úradmi v závislosti od závažnosti trestného činu alebo na vašu žiadosť.

Ak príslušné trestné činy viedli k mimoriadne závažnej ujme, môžu orgány verejnej správy a úrady na podporu obetí trestných činov rozšíriť poskytovanie asistenčných a podporných služieb aj na vašich rodinných príslušníkov. Na tento účel sa rodinní príslušníci vymedzujú ako ľudia, ktorí sú s vami prepojení manželstvom alebo podobným vzťahom, a príbuzní do druhého stupňa (starí rodičia, súrodenci a vnúčatá).

Mám právo na bezplatné tlmočenie alebo preklad (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány, alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak ste občan, ktorý nemá pobyt v Španielsku, máte právo na bezplatné tlmočenie v prípade, že nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom. Polícia vám môže poskytnúť formulár na oznámenie trestného činu vo vašom jazyku, ako aj telefonický alebo osobný prístup k tlmočníkovi. Súdy majú tlmočnícku službu, ktorá bude svoju činnosť koordinovať s úradmi na podporu obetí trestných činov.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú informácie o vašom práve na bezplatnú jazykovú pomoc a na písomný preklad kópie oznámenia, ak nerozumiete žiadnym z úradných jazykov v mieste, kde oznámite trestný čin, ani nimi nehovoríte.

Máte najmä nárok na:

 • bezplatnú pomoc tlmočníka do jazyka, ktorému rozumiete, počas výpovede pred sudcom, prokurátorom alebo policajným úradníkom v rámci vyšetrovania, alebo počas svedeckej výpovede v súdnom konaní alebo na akomkoľvek verejnom vypočutí.

Toto právo sa bude uplatňovať aj v prípade poruchy sluchu alebo reči;

 • právo na bezplatný preklad určitých rozhodnutí v konaní, ako je napríklad rozhodnutie nezačať trestné konanie, konečný rozsudok v konaní, rozhodnutia o uväznení alebo následnom prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané s použitím násilia alebo zastrašovania, ktoré predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť, a rozhodnutie o uzatvorení vyšetrovania.

Môžete požiadať, aby preklad obsahoval stručné zhrnutie dôvodov prijatého rozhodnutia;

 • bezplatný preklad akýchkoľvek informácií, ktoré sú dôležité pre vašu účasť v trestnom konaní. Na tento účel môžete podať odôvodnenú žiadosť o to, aby sa dokument považoval za nevyhnutný;
 • informácie v jazyku, ktorému rozumiete, o dátume, čase a mieste súdneho konania.

Pomoc tlmočníka môže byť poskytnutá prostredníctvom videokonferencie alebo akéhokoľvek telekomunikačného prostriedku, pokiaľ sudca alebo súd ex offo alebo na žiadosť jednej zo strán nesúhlasí s tým, že tlmočník bude fyzicky prítomný, s cieľom ochrániť vaše práva.

Písomný preklad dokumentov môže byť výnimočne nahradený ústnym zhrnutím ich obsahu v jazyku, ktorému rozumiete, s cieľom zabezpečiť spravodlivosť konania.

Ak chcete, aby boli policajné úkony tlmočené alebo preložené, a takáto pomoc vám nie je poskytnutá, môžete sa odvolať u vyšetrujúceho sudcu. Odvolanie sa považuje za podané v okamihu, keď vyjadríte svoj nesúhlas s odopretím požadovaného tlmočenia alebo prekladu.

Ako úrad zabezpečuje, že chápem a som pochopený (napr. ak som dieťa, ak mám zdravotné postihnutie)?

Ako obeť máte vo všeobecnosti právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas poskytovania asistenčných a podporných služieb orgánmi verejnej správy, a to aj pred oznámením trestného činu.

Orgány alebo úradníkov, na ktorých sa na začiatku obrátite, môžete požiadať o to, aby vám sprostredkovali kontakt s úradmi na podporu obetí trestných činov, ktoré vám budú bezplatne a dôverne poskytovať pomoc aj v prípade, že ste trestný čin ešte neoznámili.

Od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho máte pri akomkoľvek úkone, ktorý sa musí vykonať po oznámení trestného činu, právo pochopiť a byť pochopený. Toto právo sa týka aj informácií pred oznámením trestného činu, pričom tlmočenie sa v prípade potreby poskytuje v zákonne uznanom posunkovom jazyku, ako aj prostriedkami na podporu ústnej komunikácie.

Celá komunikácia, či už ústna alebo písomná, bude prebiehať v jasnom, jednoduchom a prístupnom jazyku, pričom sa bude prihliadať na vaše osobné charakteristiky a potreby, najmä ak máte zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo ak ste maloletý.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam?

Ak ste obeťou trestného činu, máte právo bezplatne a dôverne využívať asistenčné a podporné služby poskytované orgánmi verejnej správy, ako aj k služby poskytované úradmi na podporu obetí trestných činov.

Úrady na podporu obetí trestných činov zriadilo ministerstvo spravodlivosti, aby poskytovali bezplatné verejné multidisciplinárne služby na riešenie potrieb obetí.

Úrady majú kancelárie vo všetkých autonómnych oblastiach, a to v takmer všetkých hlavných mestách provincií, ako aj v iných mestách.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako obeti trestného činu poskytnú komplexnú, koordinovanú a špecializovanú podporu s cieľom splniť vaše osobitné právne, psychologické a sociálne potreby.

Ak ste obeťou terorizmu, môžete sa obrátiť na úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) národného trestného a správneho súdu, hoci ak chcete, môžete sa obrátiť aj na úrad na podporu obetí trestných činov vo vašej provincii. Úrad na podporu obetí trestných činov potom bude koordinovať s Úradom na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu.

Právo prístupu pokračuje počas poskytovania asistenčných a podporných služieb a prípadne aj služieb restoratívnej spravodlivosti, počas celého trestného konania a primeraný čas po jeho ukončení bez ohľadu na to, či je známa totožnosť páchateľa, a bez ohľadu na výsledok konania, a to vrátane obdobia pred oznámením trestného činu.

Ak príslušné trestné činy viedli k mimoriadne závažnej ujme, môžu orgány verejnej správy a úrady na podporu obetí trestných činov rozšíriť poskytovanie asistenčných a podporných služieb aj na vašich rodinných príslušníkov. Na tento účel sa rodinní príslušníci vymedzujú ako ľudia, ktorí sú s vami prepojení manželstvom alebo podobným vzťahom, a príbuzní do druhého stupňa (starí rodičia, súrodenci a vnúčatá).

Ak máte maloleté deti alebo ak ste maloletá osoba, ktorej je poručníkom alebo ktorú má v osobnej starostlivosti žena, ktorá je obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, alebo osoba, ktorá je obeťou domáceho násilia, budete mať nárok na osobitné opatrenia pomoci a ochrany stanovené zákonom.

Navyše, ak ste obeťou teroristických trestných činov alebo násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo ak ste maloletý, budete mať aj práva uznané podľa osobitných právnych predpisov týkajúcich sa jednotlivých druhov trestných činov.

Poskytne mi polícia automaticky kontakt na podporné služby pre obete?

Štátni policajní úradníci a prípadne aj polícia autonómnej oblasti, v ktorej došlo k trestnému činu, vykonajú v čase oznámenia trestného činu počiatočné individuálne posúdenie vašej situácie s cieľom určiť vaše potreby ochrany a podľa potreby vás identifikujú ako zraniteľnú obeť. V rámci tohto počiatočného posúdenia dostanete informácie o možnosti obrátiť sa na úrad na podporu obetí trestných činov.

Každý orgán alebo úradník, ktorý s vami prichádza do kontaktu, vám musí v prípade potreby sprostredkovať kontakt s úradmi na podporu obetí trestných činov, a to v závislosti od závažnosti trestného činu alebo na vašu žiadosť.

Ako je chránené moje súkromie?

Prístup k asistenčným a podporným službám poskytovaným orgánmi verejnej správy, ako aj k službám poskytovaným úradmi na podporu obetí trestných činov bude vo všetkých prípadoch dôverný.

Informácie, ktoré poskytnete policajným úradníkom či inému orgánu, alebo úradníkovi, ktorý vám pomáha od prvého okamihu, možno iným asistenčným a podporným službám, ako sú úrady na podporu obetí trestných činov, odovzdať len s vaším predchádzajúcim a informovaným súhlasom.

Služby na podporu obetí môžu informácie, ktoré o vás získali, poskytnúť tretím stranám len s vaším predchádzajúcim a informovaným súhlasom.

Pokiaľ ide o oblasť súdnictva, sudcovia, súdy, prokurátori, iné orgány a úradníci zodpovední za vyšetrovanie trestného činu, ako aj všetci ostatní, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú alebo zúčastňujú na konaní, v súlade so zákonom prijmú potrebné opatrenia s cieľom chrániť vaše súkromie a súkromie vašich rodinných príslušníkov, a najmä brániť šíreniu akýchkoľvek informácií, ktoré môžu viesť k odhaleniu vašej totožnosti, ak ste maloletá obeť alebo osoba so zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje osobitnú ochranu.

Okrem toho môže súdny orgán zakázať získavanie, sprístupnenie alebo zverejnenie vašej podoby či podoby vašich rodinných príslušníkov, a to najmä ak ste maloletý alebo máte zdravotné postihnutie a potrebujete osobitnú ochranu.

Musím oznámiť trestný čin predtým, ako budem mať prístup k podpore pre obete?

Každá obeť má právo na bezplatný a dôverný prístup k asistenčným a podporným službám úradu na podporu obetí trestných činov.

Prístup k asistenčným a podporným službám nebude podmienený predcházajúcim oznámením trestného činu.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Orgány a úradníci zodpovední za vyšetrovanie, trestné stíhanie a súdne konanie týkajúce sa trestných činov prijmú potrebné zákonné opatrenia na ochranu života obetí a ich rodinných príslušníkov, ich duševného a telesného zdravia, slobody, bezpečnosti, sexuálnej slobody a integrity, ako aj na primeranú ochranu ich súkromia a dôstojnosti, najmä keď vypovedajú alebo ak musia svedčiť na súde.

Prokurátor zabezpečí splnenie práva na ochranu najmä v prípade maloletých obetí, pričom prijme vhodné opatrenia v ich záujme, ak je to potrebné na prevenciu alebo zníženie ujmy, ktorá im môže byť spôsobená v dôsledku konania.

Ak ste maloletý alebo máte telesné postihnutie (obete, ktoré potrebujú osobitnú ochranu), existuje možnosť preskúmania dôkazov znalcami pred súdnym konaním, ako aj možnosť zaznamenania vášho rozhovoru so špeciálne vyškoleným tímom v osobitnej miestnosti.

Kto mi môže ponúknuť ochranu?

Ochranné opatrenia sa musia prijať na základe posúdenia vašej osobitnej situácie.

Za posúdenie týchto druhov opatrení a rozhodovanie o nich sú zodpovedné tieto inštitúcie:

 • počas vyšetrovania trestného činu vyšetrujúci sudca alebo sudca, ktorý sa zaoberá násilím páchaným na ženách, bez toho, aby bolo dotknuté predbežné posúdenie a rozhodnutie, ktoré musí vykonať a prijať:
 • prokurátor počas svojho vyšetrovania alebo počas konania týkajúceho sa maloletých obetí,
 • policajní úradníci, ktorí sa podieľali na počiatočnej fáze vyšetrovania,
 • počas súdneho konania sudca alebo súd, ktorý je zodpovedný za daný prípad.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Áno. S cieľom stanoviť potrebné ochranné opatrenia sa najskôr vždy posúdi vaša konkrétna situácia.

Štátni policajní úradníci a prípadne aj polícia autonómnej oblasti, v ktorej došlo k trestnému činu, vykonajú v čase oznámenia trestného činu počiatočné individuálne posúdenie vašej situácie s cieľom určiť vaše potreby ochrany a podľa potreby vás identifikujú ako zraniteľnú obeť. V rámci tohto počiatočného posúdenia dostanete informácie o možnosti obrátiť sa na úrad na podporu obetí trestných činov.

Ak vám pomáha úrad na podporu obetí trestných činov, vykoná aj individuálne posúdenie vášho prípadu. Ak s tým súhlasíte, úradu sa môžu odovzdať informácie získané pri policajnom posúdení.

V individuálnom posúdení sa zohľadnia potreby, ktoré vyjadríte, ako aj vaše želania, pričom bude plne rešpektovaná vaša fyzická, duševná a morálna integrita.

Zohľadnia sa najmä:

 • vaše osobné charakteristiky, situácia, okamžité potreby, rod, zdravotné postihnutie a stupeň zrelosti a osobitne sa posúdi najmä to, či ste osoba so zdravotným postihnutím alebo či máte vzťah závislosti s údajným páchateľom trestného činu, či ste maloletá obeť alebo či potrebujete osobitnú ochranu, alebo či existujú iné faktory osobitnej zraniteľnosti,
 • povaha trestného činu, ktorého ste obeťou, a závažnosť spôsobenej ujmy, ako aj riziko, že sa trestný čin zopakuje. Vaše potreby v oblasti ochrany sa posúdia zvlášť, ak ste obeťou trestných činov terorizmu, trestných činov spáchaných zločineckou skupinou, násilia založeného na rodovej príslušnosti a domáceho násilia, trestných činov proti sexuálnej slobode a integrite, obchodovania s ľuďmi, nedobrovoľného zmiznutia a trestných činov spáchaných z rasistických, antisemitských alebo iných dôvodov týkajúcich sa ideológie, náboženstva alebo viery, rodinnej situácie, príslušnosti k etnickej skupine, rase alebo národu, vášho národného pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie alebo identity, alebo z dôvodu rodu, choroby alebo zdravotného postihnutia,
 • okolnosti trestného činu, najmä v prípade násilných trestných činov.

Ak ste maloletý alebo ak máte nejaké zdravotné postihnutie a potrebujete osobitnú ochranu, zohľadnia sa aj vaše názory a záujmy, ako aj vaša osobná situácia a zásady záujmu maloletého alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje osobitnú ochranu, ako aj ich právo na informácie, nediskrimináciu, právo na dôvernosť, súkromie a právo na ochranu.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Áno, počas vyšetrovania trestného činu posúdi a určí ochranné vhodné opatrenia vyšetrujúci sudca alebo sudca, ktorý sa zaoberá násilím na ženách, alebo ak ide o trestný čin násilia založeného na rodovej príslušnosti, prokurátor alebo policajti, ktorí sa zúčastňujú na prvej fáze vyšetrovania.

Ak ste v nebezpečenstve, dostanete policajnú ochranu.

Z dôvodov bezpečnosti, verejného poriadku, užitočnosti alebo zachovania vašej dôstojnosti budete vypovedať prostredníctvom videokonferencie.

Ak ste obeťou určitých konkrétnych trestných činov, na základe ktorých vám môžu byť udelené ochranné opatrenia, ako je násilie založené na rodovej príslušnosti, domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania, zranenie, trestné činy proti slobode, mučenie, trestné činy proti jednotlivcovi, trestné činy proti sexuálnej slobode, proti súkromiu, proti právu na svoju podobu, nedotknuteľnosti domova, česti a sociálno-ekonomickému poriadku, máte právo na to, aby bol agresorovi uložený jeden z týchto zákazov, ak je to absolútne nevyhnutné na vašu ochranu: zákaz pobytu a pohybu na mieste, v štvrti, v meste alebo v regióne, zákaz priblíženia sa k vám alebo zákaz komunikácie s určitými ľuďmi.

Počas vyšetrovania sa na vašu ochranu môžu prijať tieto opatrenia:

 • môžete vypovedať pred osobitne vyškolenými odborníkmi v osobitne navrhnutých alebo upravených zariadeniach,
 • ak budete musieť vypovedať viackrát, budete vypovedať pred tou istou osobou v prípade, že to významne neohrozí priebeh konania, alebo ak nie je potrebné, aby ste vypovedali priamo pred sudcom alebo prokurátorom,
 • ak ste obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, domáceho násilia, trestného činu proti sexuálnej slobode alebo integrite, na vašu žiadosť môže vašu výpoveď zaznamenať osoba rovnakého pohlavia, pokiaľ by to významne neohrozilo priebeh konania alebo ak nie je potrebné, aby ste vypovedali priamo pred sudcom alebo prokurátorom.

Ak vás predvolajú ako svedka a sudca usúdi, že ste vo vážnom ohrození alebo je ohrozená vaša sloboda, majetok alebo rodina, môže podniknúť tieto kroky:

 • chrániť vašu totožnosť, adresu, povolanie a pracovisko, pričom tieto informácie sa nepoužijú v konaní,
 • zabrániť tomu, aby vás niekto mohol vidieť na súde, pričom ako doručovacia adresa bude určený samotný súd,
 • zabrániť tomu, aby bola akýmkoľvek spôsobom zaznamenaná vaša podoba,
 • nariadiť policajnú ochranu počas konania a po ňom,
 • zabezpečiť prepravu na súd v služobných vozidlách,
 • umiestniť vás na súde do čakární strážených políciou,
 • vo výnimočných prípadoch vám poskytnúť novú totožnosť a finančnú pomoc na zmenu miesta bydliska alebo práce.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia, môže vám byť vydaný „ochranný príkaz“, ktorý obsahuje všeobecné ochranné opatrenia proti agresorovi (zákaz pobytu a pohybu na určitých miestach, v štvrtiach, v mestách alebo v regiónoch, zákaz priblížiť sa k určitým ľuďom alebo komunikovať s nimi).

V priebehu súdneho konania môže sudca alebo predseda súdu nariadiť neverejné pojednávanie (obmedzenie prítomnosti audiovizuálnych médií na zasadnutiach súdu a zákaz zaznamenávania všetkých alebo niektorých pojednávaní) v záujme ochrany morálky, verejného poriadku a vás ako obete a/alebo vašej rodiny. Môžu takisto zakázať zverejnenie totožnosti znalcov alebo iných osôb, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní.

Ako súkromný žalobca môžete požiadať o neverejné vypočutie.

V priebehu konania možno na vašu ochranu prijať tieto opatrenia:

 • opatrenia, ktoré zabránia vizuálnemu kontaktu s údajným páchateľom a ktoré zabezpečia, aby ste boli vypočutí bez prítomnosti v súdnej sieni; na tento účel možno použiť komunikačné technológie (inštalácia obrazovky v súdnej sieni a vydávanie vyhlásení prostredníctvom videokonferencie),
 • opatrenia na zabránenie otázkam, ktoré sa týkajú vášho súkromného života a nemajú žiadny význam vo vzťahu ku stíhanému trestného činu, pokiaľ sa sudca alebo súd výnimočne nedomnieva, že je potrebné na ne odpovedať,
 • vykonanie neverejného ústneho vypočutia, hoci sudca alebo predseda súdu môže povoliť prítomnosť osôb, ktoré môžu v danom prípade preukázať osobitný záujem.

Opatrenia s cieľom zabrániť vizuálnemu kontaktu s údajným páchateľom a zabrániť otázkam týkajúcim sa vášho súkromného života môžu byť prijaté aj počas vyšetrovania.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

V prípade zraniteľných obetí, ako sú maloletí a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú osobitnú ochranu, sa okrem opatrení uvedených v časti „Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?“ počas konania budú uplatňovať tieto opatrenia:

 • získané vyhlásenia budú zaznamenané audiovizuálnymi médiami a môžu byť počas súdneho konania reprodukované v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom,
 • vyhlásenie možno zaznamenať za pomoci znalcov.

Ak ste maloletý alebo máte telesné postihnutie (obete, ktoré potrebujú osobitnú ochranu), existuje možnosť preskúmania dôkazov znalcami pred súdnym konaním, ako aj možnosť zaznamenania vášho rozhovoru so špeciálne vyškoleným tímom v osobitnej miestnosti.

Okrem toho možno na žiadosť prokurátora vymenovať kolízneho opatrovníka, ak ste obzvlášť zraniteľná obeť, a v niektorých prípadoch, napríklad ak dôjde ku konfliktu záujmov so zákonným zástupcom alebo s jedným z rodičov za predpokladu, že druhý rodič nie je schopný primerane plniť svoje povinnosti zastupovania a pomoci obeti. 

Som maloletý – mám osobitné práva?

Ak ste maloletý, počas fázy vyšetrovania trestného činu sa k vám bude pristupovať podľa osobitných protokolov špeciálne vytvorených na vašu ochranu. Keď budete mať vypovedať, budú prijaté osobitné opatrenia. Vždy musí byť prítomný prokurátor, ktorý má osobitnú povinnosť chrániť maloletých. Vizuálnemu kontaktu medzi vami a agresorom sa musí zabrániť s použitím akýchkoľvek technických prostriedkov.

Vypočuje vás špeciálne vyškolený tím v osobitnej miestnosti, ktorý na vás nebude pôsobiť ohrozujúco, pretože existuje možnosť, aby výpoveď pred súdnym konaním preskúmali znalci, pričom rozhovor bude zaznamenaný.

Výpoveď môžete podať len raz, v prítomnosti vyšetrujúceho sudcu, súdneho úradníka a všetkých účastníkov konania, a potom počas súdneho konania už znova nie.

Ak ste maloletý a v priebehu súdneho konania vypovedáte, technickými prostriedkami sa zabráni vizuálnemu kontaktu medzi vami a obvinenými.

Obmedzená je aj konfrontácia.

Okrem opatrení uvedených v časti „Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?“ sa počas konania budú uplatňovať tieto opatrenia:

 • získané vyhlásenia budú zaznamenané audiovizuálnymi médiami a môžu byť počas súdneho konania reprodukované v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom,
 • vyhlásenie možno zaznamenať za pomoci znalcov.

Okrem toho možno na žiadosť prokurátora vymenovať kolízneho opatrovníka, ak ste obzvlášť zraniteľná obeť a v niektorých prípadoch, napríklad ak dôjde ku konfliktu záujmov so zákonným zástupcom alebo s jedným z rodičov za predpokladu, že druhý rodič nie je schopný primerane plniť svoje povinnosti zastupovania a pomoci obeti. 

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Ak rodinný príslušník zomrel z dôvodu trestného činu, budete nepriamou obeťou trestného činu spôsobeného vášmu rodinnému príslušníkovi (priamej obeti), ak ste sa ocitli v určitých situáciách stanovených zákonom (s výnimkou osoby zodpovednej za trestný čin), ako aj v prípade, že ste manžel priamej obete a neboli ste zákonne odlúčení alebo ste nežili oddelene; ak ste dieťa priamej obete alebo jej manžela, pričom s obeťou neboli zákonne odlúčení alebo nežili oddelene a vy ste žili s nimi; ak ste spojený s priamou obeťou podobným vzťahom a žili ste ňou (okrem iného).

Pamätajte na to, že všetky obete majú právo podať trestnú žalobu a občianskoprávnu žalobu podľa zákona a vypovedať pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie, aby im poskytli dôkazy a informácie, ktoré považujú za relevantné na objasnenie skutočností prípadu.

Ako nepriama obeť budete mať bezplatný dôverný prístup k asistenčným a podporným službám poskytovaným orgánmi verejnej správy, ako aj k službám poskytovaným úradmi na podporu obetí, ak sa považuje za vhodné rozšíriť toto právo na rodinných príslušníkov priamej obete, keďže trestné činy viedli k mimoriadne závažnej ujme. Na tento účel sa rodinní príslušníci vymedzujú ako ľudia, ktorí sú s vami prepojení manželstvom alebo podobným vzťahom, a príbuzní do druhého stupňa (starí rodičia, súrodenci a vnúčatá).

Ako nepriama obeť môžete získať informácie o dostupných opatreniach pomoci a podpory, či už lekárskych, psychologických alebo materiálnych, a o spôsobe ich získania, ako aj o náhrade škody, na ktorú máte nárok, a v prípade potreby o postupe, ako si uplatniť náhradu škody:

úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú poradenstvo v súvislosti s ekonomickými nárokmi súvisiacimi s konaním, najmä pokiaľ ide o finančnú pomoc na náhradu škody spôsobenej trestným činom a o postup uplatnenia nárokov, a ponúknu vám emocionálnu podporu a terapeutickú pomoc, čím sa zabezpečí primeraná psychologická pomoc na prekonanie traumatických následkov trestného činu.

Pokiaľ ide o finančnú pomoc, na ktorú máte nárok ako nepriama obeť trestného činu, v Španielsku existuje systém verejnej pomoci v prospech nepriamych obetí úmyselných a násilných trestných činov spáchaných v Španielsku, ktoré viedli k smrti alebo k vážnej ujme na vašom duševnom zdraví.

Na to, aby ste mohli byť považovaný za nepriamu obeť na účely finančnej pomoci (ako príjemca), musíte splniť určité požiadavky:

 • byť španielsky štátny príslušník alebo štátny príslušník ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie, alebo ak sa na vás nevzťahuje žiadny z týchto prípadov, musíte mať obvyklý pobyt v Španielsku alebo byť štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území poskytuje podobnú pomoc španielskym občanom. V prípade úmrtia nezáleží na štátnej príslušnosti alebo obvyklom pobyte zosnulého,
 • byť manžel zosnulej osoby, pričom ste neboli zákonne odlúčení ani ste nežili oddelene, alebo osoba, ktorá so zosnulým trvalo žila v podobnom vzťahu najmenej dva roky pred smrťou, pokiaľ ste nemali spoločné deti, v takom prípade stačí, že ste žili spolu. Patria sem aj deti uvedených osôb, aj keď nie sú deťmi zosnulej osoby, ak boli finančne závislé od tejto osoby a žili s ňou,
 • príjemcovia v žiadnom prípade nebudú zahŕňať osoby odsúdené za úmyselné zabitie v akejkoľvek forme, ak bol zosnulý ich manžel alebo manželka, alebo osoba, s ktorou boli stabilne prepojení prostredníctvom podobného vzťahu,
 • byť dieťa zosnulej osoby, ktoré bolo finančne závislé od tejto osoby a žilo s ňou, za predpokladu, že maloleté deti alebo deti, ktoré sú telesne postihnutí dospelí, sú od nich finančne závislé,
 • ak ste rodič zosnulej osoby a boli ste finančne závislí od tejto osoby za predpokladu, že nikto nie je v jednej z vymenovaných situácií,
 • rodičia maloletých, ktorí zomreli v priamom dôsledku trestného činu, sa takisto považujú za nepriame obete na účely finančnej pomoci stanovenej španielskym právom.

O pomoc musíte požiadať do jedného roka od dátumu, keď došlo k trestnému činu. V prípade, že smrť nastala ako priamy dôsledok ublíženia na zdraví alebo poškodenia zdravia, na podporu sa začne uplatňovať nová lehota rovnakej dĺžky.

Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie pomoci je podmienené prijatým konečným súdnym rozhodnutím, ktorým sa ukončí trestné konanie.

Pomoc sa nemôže kombinovať s náhradou škody stanovenou v rozsudku, hoci celá pomoc alebo jej časť sa vypláca v prípade, že osoba vinná zo spáchania trestného činu bola vyhlásená za čiastočne platobne neschopnú, alebo s náhradou alebo pomocou zo súkromného poistenia, ak je suma vyššia ako suma stanovená v rozsudku, alebo s dotáciou na sociálne zabezpečenie, ktoré by mohlo byť splatné z dôvodu dočasnej invalidity obete.

Suma pomoci nesmie v žiadnom prípade prekročiť náhradu škody stanovenú v rozsudku.

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Ako obeť máte právo dostať informácie o alternatívnom riešení sporov s prípadným využitím mediácie a iných opatrení v oblasti restoratívnej spravodlivosti a o dostupných službách restoratívnej spravodlivosti v prípadoch, keď je to právne možné. Tieto informácie vám poskytnú úrady na podporu obetí trestných činov.

Úrady na podporu obetí trestných činov navyše budú môcť súdnemu orgánu navrhnúť, aby sa mediácia v trestnom konaní použila v prípade, že to bude pre vás prospešné, a poskytnú podporu pri službách restoratívnej spravodlivosti a iných postupoch mimosúdneho vyrovnania stanovených zákonom.

Služby restoratívnej spravodlivosti môžete využiť na získanie primeranej náhrady hmotných a nehmotných strát vyplývajúcich z trestného činu, ak sú splnené tieto požiadavky:

 • páchateľ uznal základné skutočnosti, z ktorých vyplýva jeho zodpovednosť,
 • súhlasili ste s tým, že ste dostali vyčerpávajúce a nestranné informácie o ich obsahu, možných výsledkoch a postupoch, ktoré sa uplatnia na presadenie práva,
 • páchateľ dal svoj súhlas,
 • mediačné konanie nepredstavuje riziko pre vašu bezpečnosť a nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že by konanie mohlo spôsobiť nové hmotné alebo nehmotné straty,
 • ich použitie nie je pri danom trestnom čine zo zákona zakázané.

Diskusie, ktoré prebehnú v rámci mediačného konania, budú dôverné a nesmú byť šírené bez vášho súhlasu a bez súhlasu páchateľa.

Mediátori a ostatní odborníci, ktorí sa zúčastňujú na mediačnom konaní, budú podliehať služobnému tajomstvu vo vzťahu k udalostiam a k vyhláseniam, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností.

Vy a páchateľ budete kedykoľvek môcť odvolať svoj súhlas s účasťou na procese mediácie.

Mediácia sa zvyčajne uskutočňuje v prípade menej závažných trestných činov.

V justícii mladistvých (vo veku od 14 do 18 rokov) je mediácia výslovne stanovená ako prostriedok reedukácie maloletého. V tejto oblasti mediáciu vykonávajú tímy, ktoré podporujú prokuratúru pre mladistvých, hoci ju môžu vykonávať aj orgány autonómnych oblastí a iné subjekty, napríklad niektoré špecializované združenia.

V oblasti justície dospelých je mediácia už niekoľko rokov zahrnutá do služieb restoratívnej spravodlivosti a existuje niekoľko pilotných programov.

Pokiaľ ide o to, aby bola mediácia pre vás bezpečná, vždy budete mať k dispozícii všetky potrebné opatrenia fyzickej ochrany a všetky ostatné opatrenia, ktoré si vyžiadajú okolnosti a ktoré môže súdny orgán poskytnúť.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

 • Código Penal (španielsky Trestný zákonník) – v španielčine
 • Código Civil (španielsky Občiansky súdny poriadok) – v španielčine
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (pravidlá trestného konania) – v španielčine
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zákon č. 4/2015 z 27 apríla 2015 o postavení obetí trestných činov) – v španielčine
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (kráľovský dekrét č. 1109/2015 z 11. decembra 2015, ktorým sa vykonáva zákon č. 4/2015 z 27. apríla 2015 o postavení obetí trestných činov a upravuje sa činnosť úradov na podporu obetí trestných činov) – v španielčine
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (organický zákon č. 8/2015 z 22. júla 2015 a zákon č. 26/2015 22. júla 2015, ktorým sa mení systém ochrany detí a adolescentov) – v španielčine
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zákon č. 23/2014 z 20. novembra 2014 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii) – v španielčine
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (kráľovský dekrét č. 671/2013 zo 6. septembra 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania zákona č. 29/2011) – v španielčine
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zákon č. 29/2011 z 22. septembra 2011 o uznávaní a komplexnej ochrane obetí terorizmu) – v španielčine
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (organický zákon č. 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti) – v španielčine
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (organický zákon č. 5/2000 z 12. januára 2000, ktorým sa upravuje trestná zodpovednosť maloletých osôb) – v španielčine
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (organický zákon č. 1/1996 z 15. januára 1996 o právnej ochrane detí) – v španielčine
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zákon č. 1/1996 z 10. januára 1996 o bezplatnej právnej pomoci) – v španielčine
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zákon č. 35/1995 z 11. decembra 1995 o pomoci obetiam násilných trestných činov a trestných činov proti sexuálnej slobode) – v španielčine
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (kráľovský dekrét č. 738/1997 z 23. mája 1997, ktorým sa schvaľuje nariadenie o pomoci obetiam násilných trestných činov a trestných činov proti sexuálnej slobode) – v španielčine
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (organický zákon č. 19/1994 z 23. decembra 1994 o ochrane svedkov a znalcov v trestných veciach) – v španielčine
Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.