Práva obetí – podľa krajín

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Ak sa chcete odvolať proti rozsudku, ktorým je obvinený vyhlásený za nevinného, uvedomte si, že ak ste neboli účastníkom konania, proti rozsudku sa nemôžete odvolať.

Ak ste boli účastník konania a ste súkromný žalobca, môžete sa odvolať:

 • proti rozsudku do desiatich dní od jeho oznámenia; existujú rôzne dôvody na odvolanie a je možné preskúmať dôkazy. Toto je riadny opravný prostriedok;
 • kasačný opravný prostriedok do piatich dní od doručenia rozsudku; dôvodmi sú porušenie zákona alebo španielskej ústavy alebo formálne dôvody. Toto je mimoriadny opravný prostriedok.

Ako účastník občianskoprávneho konania môžete podať kasačný opravný prostriedok, len pokiaľ ide o otázky týkajúce sa vášho odškodnenia.

Pokiaľ ide o možnosti podávania ďalších opravných prostriedkov, ak ste najprv podali riadny opravný prostriedok, kasačný opravný prostriedok môžete podať ako druhostupňový opravný prostriedok. O kasačnom opravnom prostriedku rozhoduje najvyšší súd.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú informácie o opravných prostriedkoch, ktoré môžete podať proti rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné so svojimi právami.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Ak ste podali príslušné žiadosti, máte právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutie o tom, že sa nezačne trestné konanie,
 • právoplatný rozsudok vo veci,
 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby,
 • rozhodnutia o prijatí osobných ochranných opatrení alebo o úprave opatrení, ktoré už boli schválené, ak je ich cieľom zabezpečiť vašu bezpečnosť,
 • rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané použitím násilia alebo zastrašovania a ktoré ohrozujú vašu bezpečnosť,
 • rozhodnutia, ktoré zahŕňajú vašu účasť na výkone trestu a ktoré sú vynesené v záležitostiach súvisiacich s odňatím slobody, ako aj tie, ktoré sa týkajú zaradenia odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobých priepustiek, podmienečného prepustenia atď.

Vaše základné právo počas výkonu rozsudku je právo na informácie o odsúdení obvinených. Vo všeobecnosti sa informácie týkajúce sa ich prepustenia z väznice považujú za súčasť ich súkromia a nie je možné vám ich oznámiť.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, výnimočne sa vám poskytujú informácie o procesnom postavení obvineného a o spôsobe výkonu jeho trestu dovtedy, kým zostane v platnosti ochranný príkaz alebo súdny zákaz priblíženia sa.

Keď ste boli súkromným žalobcom v konaní, môžete sa podieľať na odklade trestu obvineného. Trest odňatia slobody kratší ako dva roky sa môže odložiť, ak sa počas stanoveného časového obdobia nevyskytne recidíva. Po uplynutí tohto obdobia trest zanikne. Súd rozhodne o odklade trestu a sudca vás pred jeho rozhodnutím vypočuje.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Ak sa rozsudok vykoná a je to nevyhnutné, môžete byť naďalej chránený, ak o tom rozhodne sudca. Môže sa vám poskytnúť policajná ochrana alebo vo výnimočných prípadoch nová identita alebo finančná pomoc na zmenu miesta bydliska alebo práce.

Pri niektorých trestných činoch, napríklad trestných činoch založených na rodovej príslušnosti alebo domácom násilí, môžete požiadať o ochranný príkaz s dočasnou platnosťou stanovenou rozhodnutím súdneho orgánu.

O ochranný príkaz je možné požiadať priamo justičný orgán alebo prokurátora, alebo príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, úrady na podporu obetí trestných činov, alebo sociálne služby, alebo zariadenia starostlivosti pridružené k verejnej správe.

Ochranný príkaz predstavuje postavenie komplexnej ochrany, ktorá zahŕňa preventívne občianskoprávne a trestnoprávne opatrenia stanovené zákonom a akúkoľvek ďalšiu pomoc a opatrenia sociálnej ochrany stanovené v právnom poriadku.

Udelenie ochranného príkazu bude znamenať povinnosť priebežne vás informovať o procesnom postavení obvineného alebo podozrivého, ako aj o rozsahu a platnosti prijatých ochranných opatrení. Predovšetkým budete vždy informovaný najmä o situácii údajného agresora vo väznici. Na tento účel sa ochranný príkaz postúpi väzenskej správe.

Chránený môžete byť aj tým, že sa páchateľovi uložia určité sankcie alebo bezpečnostné opatrenia: zákaz priblíženia sa, pozbavenie rodičovských práv alebo poručníctva, pozbavenie práva nosiť a používať zbrane atď. Okrem toho v prípadoch odloženia výkonu trestu pred nástupom na výkon trestu môže sudca zakázať páchateľovi, aby navštevoval určité miesta alebo aby sa k vám približoval, uložiť páchateľovi povinnosť, aby sa zúčastnil na osobitných vzdelávacích programoch atď.

Ako obeť máte právo:

a) požiadať, aby boli podmienečne prepustenému uložené behaviorálne opatrenia alebo pravidlá stanovené zákonom, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie vašej bezpečnosti, ak bola táto osoba odsúdená za činy, v dôsledku ktorých môže pre vás odôvodnene vzniknúť nebezpečná situácia;

b) poskytnúť sudcovi alebo súdu akékoľvek informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o výkone uloženého trestu, občianskoprávnych záväzkoch vyplývajúcich zo spáchania trestného činu alebo schválenej konfiškácii.

Úrady na podporu obetí trestných činov budú spolupracovať a koordinovať svoju prácu s orgánmi, inštitúciami a službami, ktoré môžu byť zapojené do pomoci obetiam: súdy, prokuratúra, príslušníci orgánov činných v trestnom konaní, najmä v prípade zraniteľných obetí s vysokým rizikom viktimizácie. Okrem toho, ak ste sa stali obeťou, ktorá potrebuje osobitné ochranné opatrenia, posúdia váš prípad, aby určili, ktoré opatrenia na ochranu, pomoc a podporu by sa mali poskytnúť. Tieto opatrenia môžu zahŕňať:

 • poskytovanie psychologickej podpory alebo pomoci pri riešení porúch spôsobených trestným činom pomocou najvhodnejších psychologických metód pre vašu starostlivosť,
 • podpora pri súdnom konaní,
 • informácie o dostupných psychosociálnych zdrojoch a zdrojoch starostlivosti a na požiadanie odporúčanie týchto služieb,
 • všetky osobitné podporné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné, ak ste obeťou, ktorá potrebuje osobitnú ochranu,
 • odporúčanie služieb odbornej podpory.

Na aké dlhé obdobie?

Ochranné opatrenia súdnej povahy budú platné počas obdobia stanoveného v príslušnom rozhodnutí súdneho orgánu.

Úrady na podporu obetí trestných činov budú monitorovať vašu situáciu ako obete, najmä ak ste zraniteľnou obeťou, počas celého trestného konania a primeraný čas po jeho ukončení bez ohľadu na to, či je známa totožnosť páchateľa a výsledok konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Vaše základné právo počas výkonu rozsudku je právo na informácie o odsúdení obvinených. Vo všeobecnosti sa informácie týkajúce sa ich prepustenia z väznice považujú za súčasť ich súkromia a nie je možné vám ich oznámiť.

Vo výnimočných prípadoch, ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, poskytujú sa vám informácie o procesnom postavení obvineného a o spôsobe vykonávania jeho trestu, pokiaľ zostáva v platnosti ochranný príkaz alebo zákaz priblíženia sa, s výnimkou prípadov, ak vyjadrite svoje želanie, aby sa vám nedoručovali oznámenia o tejto záležitosti.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Ak ste podali príslušné žiadosti, máte okrem iného právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby,
 • rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané použitím násilia alebo zastrašovania a ktoré ohrozujú vašu bezpečnosť,
 • rozhodnutia, ktoré zahŕňajú vašu účasť na výkone trestu a ktoré sú vynesené v záležitostiach súvisiacich s odňatím slobody, ako aj tie, ktoré sa týkajú zaradenia odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobých priepustiek, podmienečného prepustenia atď.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste?

Ako obeť trestného činu budete mať nárok:

 • požiadať, aby boli podmienečne prepustenému uložené behaviorálne opatrenia alebo pravidlá stanovené zákonom, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie vašej bezpečnosti, ak bola táto osoba odsúdená za udalosti, v dôsledku ktorých môže pre obeť odôvodnene vzniknúť nebezpečná situácia,
 • poskytnúť sudcovi alebo súdu akékoľvek informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o výkone uloženého trestu, občianskoprávnych záväzkoch vyplývajúcich zo spáchania trestného činu alebo schválenej konfiškácii.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak ste požiadali, aby ste boli informovaný o určitých rozhodnutiach vynesených v záležitostiach týkajúcich sa odňatia slobody, ako aj o tých, ktoré ovplyvňujú zaradenie odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobých priepustiek, podmienečného prepustenia atď., môžete proti nim podať opravný prostriedok, aj keď ste neboli účastníkom konania. Vaše želanie podať odvolanie musíte oznámiť príslušnému súdnemu tajomníkovi bez potreby zastúpenia advokátom najneskôr do piatich dní od času, keď vám bolo oznámené rozhodnutie, a odvolanie musíte podať do pätnástich dní od tohto oznámenia.

Aby ste sa mohli odvolať proti zaradeniu odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, musíte byť obeťou niektorého z týchto trestných činov:

 • vražda,
 • umelé prerušenie tehotenstva,
 • ujma na zdraví,
 • trestné činy proti slobode,
 • trestné činy mučenia a trestných činov proti morálnej integrite;
 • trestné činy proti sexuálnej slobode a zneužívania mladistvých,
 • trestné činy krádeže spáchaných násilne alebo zastrašovaním,
 • trestné činy terorizmu,
 • trestné činy obchodovania s ľuďmi.

Skôr ako väzenský orgán vydá akékoľvek z uvedených rozhodnutí, predmetné rozhodnutie sa vám oznámi, aby ste mohli predložiť všetky argumenty, ktoré považujete za vhodné, za predpokladu, že ste podali príslušné žiadosti, aby ste boli o týchto rozhodnutiach informovaný.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú všetky potrebné informácie o opravných prostriedkoch, ktoré môžete podať proti rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné s vašimi právami.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.