Práva obětí trestných činů – podle zemí

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin můžete oznámit policii buď telefonicky na čísle 114 14 (+46 77 114 14 00 pro hovory z jiné země než Švédsko), nebo osobně na policejní stanici. V případě vloupání, podvodu s platební kartou, krádeže nebo ztráty (nikoliv však vašeho cestovního pasu nebo vnitrostátního průkazu totožnosti) můžete trestný čin oznámit rovněž přes internet. Máte-li chráněnou totožnost, neměli byste trestný čin oznamovat prostřednictvím internetu. V naléhavé situaci, nebo je-li trestný čin zrovna páchán, volejte tísňovou linku 112. Odkaz na elektronickou zprávu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Pokud jste trestný čin oznámili na policii, bude vašemu případu přiřazeno číslo a budou vám rovněž poskytnuty kontaktní údaje, které potřebujete pro obdržení informací o vašem případu. Jinak se můžete zeptat policie, jak je váš případ vyřizován, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu zaslaného na vaši místní policejní stanici nebo tak, že osobně navštívíte nejbližší policejní stanici. Chcete-li hovořit s policistou, který je odpovědný za váš případ, můžete použít celostátní telefonní číslo policie, 114 14. Spojovatelka vás spojí s policistou odpovědným za váš případ.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

U některých druhů trestných činů mají oběti nárok na své vlastní právní zastoupení, známé jako „právní zástupce poškozené strany“ (målsägandebiträde). To platí zejména pro sexuální trestné činy a domácí násilí, ale také pro další činy, u nichž existují zvláštní potřeby. Zástupce může být jmenován, jakmile bylo zahájeno (předběžné) šetření, a tato pomoc je vám poskytnuta bezplatně. Máte-li pocit, že potřebujete právního zástupce, měli byste to co nejdříve projednat se státním zástupcem (åklagare) nebo policistou, který je odpovědný za předběžné šetření. Svou žádost můžete rovněž předložit přímo okresnímu soudu (tingsrätt). Okresní soud rozhodne, zda máte nárok na zastoupení a jmenuje právního zástupce. Můžete navrhnout, koho byste si na tuto pozici přáli. Právní zástupce, kterým bude zpravidla právník, je tu proto, aby ochránil vaše zájmy a poskytl vám podporu a pomoc během předběžného šetření a soudního řízení. Právní zástupce je vázán mlčenlivostí a může vám pomoci se zastupováním před soudem ve věci vašeho případu a také s uplatněním nároku na náhradu škody. Tento úkol končí po soudním řízení a pomoc při získávání náhrady škody nebo jiného odškodnění není součástí úlohy „právního zástupce poškozené strany“.

Je-li opatrovník (obvykle rodič) podezřelý ze spáchání trestného činu vůči svému dítěti, může být dítěti přidělen zvláštní zástupce. Totéž platí v případě, je-li osoba podezřelá ze spáchání trestného činu úzce spjata s opatrovníkem. Zástupce bude chránit práva dítěte během předběžného šetření a soudního řízení. Zvláštním zástupcem může být jmenován právník, pomocný právní zástupce v právní firmě, nebo jiná osoba. Existují rovněž požadavky týkající se znalostí, zkušeností a osobních kvalit, díky nimž je daná osoba pro tento úkol obzvláště vhodná.

Právní ochrana je zahrnuta do pojištění domácnosti. To například znamená, že z pojištění mohou být hrazeny vaše právní náklady, není-li váš nárok na náhradu škody vyřešen v rámci trestního řízení. Pojištění bude obvykle obsahovat ustanovení uvádějící, že určitou část nákladů musíte uhradit vy (částku převyšující stanovenou částku). Pro více informací se obraťte na vaši pojišťovnu.

Právní poradenství můžete v souladu se švédským zákonem o právní pomoci (Rättshjälpslagen) získat ve všech typech případů. Toto poradenství se může týkat například žádosti o náhradu škody v případě, kdy vám státní zástupce nepomůže, nebo pro jednání s pojišťovnou. Podle zákona o právní pomoci se můžete obrátit na právní firmu poskytující právní poradenství. Máte možnost konzultovat s právníkem po dobu až dvou hodin za pevně stanovený poplatek. Tento poplatek činí přibližně 1 600 SEK za hodinu. V závislosti na vaší finanční situaci může být poplatek nižší.

Pokud nemáte žádné pojištění vztahující se na právní ochranu a váš případ nelze vyřešit prostřednictvím poskytnutého právního poradenství, můžete obdržet právní pomoc v závislosti na posouzení vašich potřeb. Stát poté uhradí část nákladů na vaše právní zastoupení. Pomoc můžete získat rovněž, pokud jde o cestovní výdaje, výdaje na ubytování a na předkládání důkazů, jakož i pokud jde o další výdaje. Radu ohledně toho, jak požádat o právní pomoc, vám může poskytnout právník, soud nebo státní úřad pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndighet).

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Jste-li předvolán policií nebo státním zástupcem, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých tím, že se dostavíte k výslechu. Může se jednat o cestovní výdaje a výdaje na ubytování, o náhradu ušlého příjmu nebo jiných finančních ztrát. Náhrada ušlého příjmu je však omezena na konkrétní částku. Pokud žádáte tento druh náhrady, kontaktujte policii.

Jste-li předvolán policií nebo státním zástupcem, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých tím, že se dostavíte k výslechu. V některých případech se vás předseda soudu po ukončení vašeho výslechu dotáže, zda žádáte o náhradu nákladů. Obecně se však záležitosti související s úhradou řeší v přijímací hale soudu po skončení soudního řízení. Pak můžete požádat o náhradu a zjistit, jaká částka vám náleží. Úhrada bude provedena přímo v přijímací hale. Vysoké náklady nemusí být nahrazeny; pro více informací se obraťte na soud.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud byl váš případ uzavřen a vy nejste s rozhodnutím spokojeni, můžete požádat o přezkum případu státním zástupcem. Kontaktuje policii, která na vaši žádost záležitost předá státnímu zástupci. Nejste-li s rozhodnutím státního zástupce spokojeni, můžete nejbližšího výše postaveného státního zástupce požádat o obnovu řízení (överprövning).

Mohu se účastnit soudního řízení?

Ano, obvykle se budete muset soudního řízení účastnit, jelikož vaše důkazy jsou důležité pro to, aby soud mohl v daném případu rozhodnout.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Podle švédského práva máte během předběžného šetření a soudního řízení status poškozené strany (målsägande). Stranou případu nemůžete být, dokud státní zástupce nezahájí řízení. Stranou případu můžete být:

  • pokud státní zástupce zahájil řízení,
  • pokud jste podali žádost o náhradu škody,
  • pokud asistujete žalobci.

Asistovat žalobci můžete kdykoliv během soudního řízení; pak budete mít téměř stejné procesní postavení jako žalobce a budete například moci předkládat soudu své vlastní důkazy. Nemusíte však dokazovat nic, co se týká trestného činu.

Z vlastní iniciativy můžete vznést individuální obvinění nebo konkrétní obvinění, pokud žalobce obecné obvinění zastavil nebo stáhl. Pak musíte soudu dokázat, že k trestnému činu došlo.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Nejste-li stranou daného případu, bude vám sděleno datum a čas konání soudního řízení. Tyto informace vám však budou sděleny pouze tehdy, požádal-li jste o ně během předběžného šetření. Jste-li stranou daného případu, máte právo být přítomen soudnímu řízení, a to i tehdy, je-li neveřejné.

Pokud státní zástupce požádal o vaše vyslechnutí, nebo pokud jste podal/a žádost o náhradu škody, můžete být předvolán/a k soudu. Obdržíte předvolání s datem a časem, kdy se máte dostavit, a podrobnosti týkající se přijatelných důvodů, kvůli nimž se můžete nedostavit. Pokud jste nemocní, nebo máte nějaký jiný přijatelný důvod, proč se nemůžete dostavit, musíte soud před řízením co nejdříve informovat. Soud vám poté oznámí, zda je požadována vaše přítomnost, či nikoliv. Pokud se nedostavíte a nemáte k tomu legitimní důvod, hrozí vám pokuta.

Během soudního řízení máte právo žádat o náhradu škody. Pouze jste-li poškozenou stranou, náleží vám toto právo. Budete rovněž vyslýcháni státním zástupcem a obviněným (nebo jeho právníkem). Nebudete vyslýcháni pod přísahou. Jste-li stranou daného případu, může váš právní zástupce vyslechnut obžalovaného, svědky a znalce. Na konci soudního řízení budete mít rovněž příležitost říct něco na závěr.

Jste-li předvolán policií nebo státním zástupcem, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých tím, že se dostavíte k výslechu. Druhy nákladů, za něž může být vyplacena náhrada, jsou cestovní náklady a náklady na ubytování, jakož i ušlý příjem (do výše 700 SEK za den).

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Ano, státní zástupce pravděpodobně bude chtít, abyste byl během soudního řízení vyslechnut. Poškozená strana však nemůže vystupovat v roli svědka. To znamená, že nebudete vypovídat pod přísahou. Jste-li stranou daného případu, máte právo poskytnout během soudního řízení důkazy.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Jste-li stranou daného případu, máte právo být různými způsoby informován o soudním řízení a o tom, jak je váš případ vyřizován. Ve švédštině se toto nazývá „partsinsyn“. Jste-li poškozenou stranou, ale nejste stranou daného případu, toto stejné právo být informován o řízení se na vás nevztahuje.

Během předběžného šetření prováděného policií budete dotázán, zda si přejete být o rozsudku v dané věci informován. Pokud jste byli stranou během soudního řízení, soud vám rozsudek zašle. Pokud jste stranou nebyli, rozsudek vám bude zaslán, pokud jste o to požádali.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jste-li stranou daného případu, máte právo být různými způsoby informován o soudním řízení a o tom, jak je váš případ vyřizován. Ve švédštině se toto nazývá „partsinsyn“ a účelem je uspokojit potřeby strany týkající se informací potřebných pro to, aby mohla pokračovat ve svém případu v rámci žaloby nebo soudního řízení. To může například znamenat, že můžete mít na požádání nebo z podnětu soudu přístup k dokumentům nebo dalším materiálům v daném případu. Soud má rovněž „povinnost komunikovat“, což znamená, že musí ze své vlastní iniciativy zajistit, že straně je poskytnut přístup k dokumentům nebo dalším materiálům, které jsou součástí šetření, a které byly v daném případu předloženy někým jiným než samotnou stranou. Strana se rovněž může k materiálům vyjadřovat před soudem.

Jste-li poškozenou stranou, ale nejste stranou daného případu, toto stejné právo být informován o řízení se na vás nevztahuje.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.