Práva obětí trestných činů – podle zemí

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Vymáhat náhradu škody můžete víceméně za každou újmu, kterou jste v souvislosti s trestným činem utrpěli. Jednání ve věci vymáhání náhrady škody obvykle probíhá ve stejnou dobu, kdy soud rozhoduje, zda se obviněný provinil trestným činem.

Oběť nebo poškozená strana musí vymáhat náhradu škody od osoby, která spáchala trestný čin nebo způsobila újmu. Za účelem usnadnění tohoto postupu státní zástupce (åklagare) připraví vaši žádost o náhradu škody a během soudního řízení ji předloží, pokud jste o to požádali. Jedinou výjimkou jsou žádosti o náhradu škody, které vyžadují rozsáhlé šetření, nebo žádosti, které lze považovat za zjevně neodůvodněné, tj. buď nesouvisí s trestným činem, nebo jsou mnohem větší, než bývá v podobných situacích obvyklé.

Pokud usilujete o náhradu škody za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu, měli byste to při výslechu prováděném policií uvést. Měli byste rovněž uvést, zda chcete, aby vám s žádostí o náhradu škody pomohl státní zástupce.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Skutečnost, že soud obviněnému přikázal, aby vám vyplatil náhradu škody, neznamená, že danou finanční částku automaticky obdržíte. Pachatel často nebude schopen zaplatit, nebo tak neučiní dobrovolně. Se získáním platby za náhradu škody vám pomůže donucovací orgán (Kronofogden).

Soud zašle kopii rozsudku donucovacímu orgánu, který vás poté dopisem kontaktuje, aby se vás zeptal, zda přejete pomoc při získávání náhrady škody. Pokud ano, musíte vyplnit formulář, který vám donucovací orgán zašle, poté ho danému orgánu zaslat zpět a ten následně přezkoumá finanční situaci pachatele. Pokud se ukáže, že pachatel je schopen zaplatit, donucovací orgán zajistí, abyste náhradu škody obdrželi.

Pomoc donucovacího orgánu je bezplatná, s výjimkou velmi specifických případů. Pokud vás donucovací orgán nezkontaktuje, měli byste se na něj obrátit sami.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Ne, tato možnost neexistuje.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Pokud odsouzený pachatel náhradu škody nemůže zaplatit a nemáte žádnou pojistku, která by pokryla celou škodu, můžete mít nárok na odškodnění od státu. Toto se nazývá odškodnění obětí trestných činů (brottsskadeersättning) a spadá do kompetence Úřadu pro náhrady a podporu pro oběti (Brottsoffermyndigheten).

Aby bylo možné vyplatit odškodnění obětem trestných činů v případě, kdy je pachatel neznámý, musí proběhnout šetření, jako například předběžné šetření, aby se prokázalo, že jste se stali obětí trestného činu, a že se tudíž nejednalo o nehodu. Trestný čin musí být vždy oznámen policii. Pokud byla podezřelá osoba identifikována, musí běžně dojít k odsouzení nebo vynesení rozsudku.

Odškodnění obětí trestných činů se vztahuje na trestné činy spáchané ve Švédsku a nárok na odškodnění můžete mít bez ohledu na to, zda žijete ve Švédsku, nebo zda zde pobýváte pouze dočasně, např. jako turista nebo student. Pokud máte ve Švédsku bydliště, můžete mít nárok na odškodnění i tehdy, pokud ke spáchání trestného činu došlo v zahraničí.

Stejně jako u částek převyšujících stanovenou částku v případě pojistek, bude podobná částka stržena z odškodnění pro oběti trestných činů.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Aby bylo možné vyplatit odškodnění obětem trestných činů v případě, kdy je pachatel neznámý, musí proběhnout šetření, jako například předběžné šetření, aby se prokázalo, že jste se stali obětí trestného činu, a že se tudíž nejednalo o nehodu. Trestný čin musí být vždy oznámen policii. Pokud byla podezřelá osoba identifikována, musí běžně dojít k odsouzení nebo vynesení rozsudku.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ne, tato možnost neexistuje.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.