Rättigheter för brottsoffer per land

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Brottsoffermyndigheten

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Åklagarmyndigheten

Skatteverket

Rättshjälpsmyndigheten

Brottsofferjouren

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS

Unizon

Barnens Rätt I Samhället, BRIS

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, HOPP

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL

Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Rsci

Rädda Barnen

Terrafem (jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk)

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har tre ansvarsområden: brottsskadeersättning, Brottsofferfonden och Kunskapscentrum.

Brottsoffermyndigheten

 • tar emot och avgör ansökningar från brottsoffer om brottsskadeersättning
 • betalar ut brottsskadeersättning till brottsoffer
 • ger råd och information om hur brottsskadeersättning söks
 • administrerar Brottsofferfonden

KONTAKT:

Webbsida: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid är ett kunskaps- och resurscentrum som arbetar på regeringens uppdrag med att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande och vård av våldsutsatta kvinnor.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscenter vid Uppsala universitet som:

 • driver en klinisk enhet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som erbjuder behandling och stöd till våldsutsatta kvinnor
 • arbetar på regeringens uppdrag med att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande och vård av våldsutsatta kvinnor

KONTAKT:

Webbsida: http://www.nck.uu.se/

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten är en modern utvecklingsinriktad myndighet som ägnar sig åt att minska brottsligheten genom att säkerställa att de personer som har begått brott ställs till svars för sina handlingar på ett rättsligt korrekt och effektivt sätt.

Åklagarmyndigheten

 • driver tre utvecklingscentrum. De har i uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svarar för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden.
 • svenska åklagare har tre huvuduppgifter: att leda förundersökningar om brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstol gällande brottmål

KONTAKT:

Webbsida: http://www.aklagare.se/ (där kontaktuppgifter till respektive åklagarkammare framgår)

Skatteverket

Skatteverket har ett nationellt ansvar för bl.a. beskattning och folkbokföring i Sverige.

Skatteverket

 • har ett nationellt ansvar för bl.a. beskattning och folkbokföring i Sverige
 • handlägger ärenden om skyddade personuppgifter

KONTAKT:

Webbsida: http://www.skatteverket.se/

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälpsärenden.

Rättshjälpsmyndigheten

 • är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälpsärenden
 • alla ansökningar om rättshjälp görs direkt till Rättshjälpsmyndigheten om inte ärendet redan har gått till domstol, då är det domstolen som beslutar om din rättshjälp
 • beslutar om du har behov av rättshjälp och avgör om du är berättigad till rättshjälp eller inte

KONTAKT:

Webbsida: http://www.rattshjalp.se/

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som arbetar utifrån internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter och ger brottsoffer stöd och hjälp.

Den:

 • ger brottsoffer stöd vid kontakter med hjälpinstanser som erbjuder psykologisk hjälp, skyddat boende och ekonomiskt stöd
 • ger vägledning om brottmålsprocessen. Utbildade så kallade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med rättegången.
 • ansvarar för utbildning av verksamma på de lokala brottsofferjourerna

KONTAKT:

Webbsida: http://www.brottsofferjouren.se/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS

Roks samordnar sina medlemsjourer i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) är den största nationella organisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, som:

 • samordnar 100 lokala medlemsjourer i Sverige som erbjuder stöd och skyddat boende åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn
 • arbetar med att tillvarata sina medlemsjourers gemensamma intressen i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor

KONTAKT:

Webbsida: http://www.roks.se/

Unizon

Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebyggar och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Unizon

 • är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor
 • är inte partipolitiskt eller religiöst bundet
 • vill skapa förutsättningar för jämställdhet och kvinnors frigörelse på alla områden i samhället

KONTAKT:

Webbsida: http://unizon.se/

Barnens Rätt I Samhället, BRIS

BRIS är en ideell organisation som stöder barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS)

 • är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation
 • hjälper barn som far illa
 • är en länk mellan barn, vuxna och samhället
 • stödverksamheten utförs ideellt och organisationen får ekonomiskt bidrag främst från företag och privatpersoner samt i viss mån från staten

KONTAKT:

Webbsida: http://www.bris.se/

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, HOPP

HOPP arbetar främst med att förebygga sexuella övergrepp och med att förbättra den rehabilitering och vård som krävs för dem som har drabbats av sexuella övergrepp.

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP)

 • är en nationell organisation mot sexuella övergrepp som bildades 1998
 • är en partipolitisk och religiöst obunden organisation
 • arbetar främst med att förebygga sexuella övergrepp och med att förbättra den rehabilitering och vård som krävs för dem som har drabbats av sexuella övergrepp
 • förklarar och reflekterar kring sexuella övergrepp utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och arbetar för att motverka spridningen av myter kring sexuella övergrepp

KONTAKT:

Webbsida: http://www.hopp.org/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL

RFSL är en ideell organisation som arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL:s brottsofferjour

 • är en ideell organisation som arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
 • är partipolitiskt och religiöst obunden
 • bildades 1950 och har ungefär 4 000 medlemmar

KONTAKT:

Webbsida: http://www.rfsl.se/brottsoffer

Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Rsci

Rsci är en ideell förening som hjälper offer utsatta för sexuella övergrepp som barn att dela sina erfarenheter, att träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter och hjälpa dem i läkningsprocessen.

Riksorganisationen stödcentrum mot incest (Rsci):

 • är en ideell förening som hjälper offer utsatta för sexuella övergrepp som barn, att dela sina erfarenheter, att träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter och hjälpa dem i läkningsprocessen.
 • erbjuder konsultation och stöd i självhjälpsgrupper samt i ledda grupper
 • samlar information om vilka resurser som finns för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och kan hänvisa till andra verksamheter i landet.

KONTAKT:

Webbsida: http://www.rsci.nu/

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en ideell organisation som tillsammans med sina medlemmar uppmärksammar barns rättigheter.

Rädda Barnen Sverige

 • är en ideell organisation
 • organisationens arbete utgår från FN:s Barnkonvention och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • uppmärksammar barns rättigheter i Sverige
 • arbetar utomlands främst i samarbete med lokala och nationella samarbetsorganisationer (mer än 330 organisationer i ca 70 länder)

KONTAKT:

Webbsida: http://www.rb.se/

Terrafem (jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk)

Terrafem är en ideell förening som arbetar för kvinnors och barns rätt att leva i ett samhälle utan våld och driver Sveriges enda nationell telefonjour för invandrarkvinnor i alla åldrar (020-52 10 10).

Terrafem (jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett flertal språk) är en ideell förening som:

 • driver Sveriges enda nationella telefonjour för invandrade kvinnor i alla åldrar; genom telefonjouren (020-52 10 10) erbjuds hjälp på 43 språk
 • stödjer kvinnor som utsatts för misshandel, våldtäkt, trakasserier, förtryck och som riskerar tvångsgifte

KONTAKT:

Webbsida: http://www.terrafem.org/

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.