Práva obetí – podľa krajín

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Budete považovaný za obeť trestného činu, ak ste utrpeli ujmu, napr. ste boli zranený alebo váš majetok bol poškodený či odcudzený, v dôsledku incidentu, ktorý podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní. Okrem toho môžete mať nárok na rôzne formy podpory a náhrady škody, ktorá bola spôsobená trestným činom.

Trestné konanie vo Švédsku začína vyšetrovaním trestného činu (tzv. predbežným vyšetrovaním). Okrem niekoľkých výnimiek je nutné začať predbežné vyšetrovanie, ak existuje dôvod domnievať sa, že bol spáchaný trestný čin. Predbežné vyšetrovanie vykonáva polícia, ale v niektorých prípadoch pod vedením prokurátora. Po ukončení vyšetrovania môže prokurátor rozhodnúť o pokračovaní v konaní tým, že prípad postúpi súdu. Ak sa prokurátor domnieva, že dôkazy nie sú dostatočné, môže prípad uzavrieť bez toho, aby ho postúpil súdu. Ak je prípad postúpený súdu, uskutoční sa súdne konanie. Počas súdneho konania súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne o tom, či voči obvinenému vznesie obžalobu z trestného činu. Súd takisto uvedie, či je možné odvolať sa na vyšší súd.

Ako obeť trestného činu máte v trestnom konaní významnú úlohu a rôzne práva. Súdneho konania sa môžete zúčastňovať bez špecifického právneho postavenia alebo zohrávať aktívnejšiu úlohu tým, že sa formálne stanete účastníkom súdneho konania. Môžete uplatňovať nárok na náhradu škody a/alebo podporovať obžalobu. V niektorých prípadoch môžete predložiť súkromnú žalobu z vlastnej iniciatívy, ak sa prokurátor rozhodol, že tak neurobí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.