Pravice žrtev – po državah

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Katere informacije bom pridobil od organov (tj. policije, državnega tožilca) po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo?

Pred prijavo kaznivega dejanja lahko informacije o svojih pravicah pridobite na spletišču zveznega ministrstva za pravosodje (Bundesministerium für Justiz) (tukaj) in na telefonski liniji za pomoč žrtvam (Opfernotruf) ali na spletišču te telefonske linije (0800 112 112 ali tukaj).

Kot žrtev kaznivega dejanja ste upravičeni, da od organov prejmete informacije o svojih pravicah. Načeloma bi bilo treba te informacije zagotoviti na začetku preiskave. Če ste upravičeni do storitev za pomoč žrtvam, ki jih opravlja organizacija za podporo žrtvam, boste o tem obveščeni pred vašim prvim narokom. Vabilo na narok bo vsebovalo tudi informacije o teh storitvah podpore in naslove zadevnih organizacij za podporo žrtvam. Poleg tega boste obveščeni o pravici, da vas spremlja oseba, ki ji zaupate.

Če ste žrtev kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ali ste mladoletna oseba ali če se lahko izda prepoved približevanja v skladu s členom § 38a(1) zakona o varnostni policiji (Sicherheitspolizeigesetz – SPG), da bi vas zaščitili pred nasilnimi dejanji, ste obravnavani kot posebno ranljiva žrtev. To pomeni, da so vam dodeljene dodatne pravice; pred narokom in pričanjem morate biti zlasti obveščeni, da:

 • vas lahko med preiskavo zasliši oseba istega spola, kadar je to mogoče;
 • med preiskavo in glavno obravnavo lahko zaprosite, da storitve tolmačenja izvaja oseba istega spola, kadar je to mogoče, kadar je to mogoče;
 • lahko zavrnete odgovor na vprašanja v zvezi s podrobnostmi kaznivega dejanja, npr. v primeru kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, če menite, da so vprašanja nerazumna. Vendar boste morda morali nanje odgovoriti, če je vaše pričanje zlasti pomembno za predmet postopka;
 • imate med preiskavo in glavno obravnavo pravico do obzirnega zaslišanja;
 • lahko zahtevate izključitev javnosti z glavne obravnave;
 • ste lahko obveščeni o pobegu, ponovnem prijetju ali odpustu storilca iz pripora;
 • vas lahko med narokom spremlja oseba, ki ji zaupate.

Nadaljnje informacije so vam na voljo v brošurah, ki jih pripravijo organizacije za podporo žrtvam in ki vam jih zagotovi policija. Prepričani ste lahko tudi, da boste o svojih pravicah obveščeni ustno.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ zagotavlja, da imajo žrtve v vseh državah članicah EU primerljive pravice. Te pravice veljajo ne glede na državljanstvo žrtve.

Da bi se olajšala prijava kaznivih dejanj, kadar je kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici EU, tožilec kazenske ovadbe v zvezi s takim kaznivim dejanjem, ki so vložene v državi prebivanja žrtve, posreduje pristojnemu organu v drugi državi članici.

Žrtev ima med kazenskim postopkom tudi pravico do brezplačnih prevajalskih storitev.

Katere informacije bom prejel, če prijavim kaznivo dejanje?

Kot žrtev kaznivega dejanja morate nemudoma prejeti informacije o svojih pravicah. Te informacije vključujejo:

 • vaše pravice med kazenskim postopkom;
 • kontaktne podatke organizacij za podporo žrtvam in informacije o njihovih storitvah;
 • možnost, da od storilca zahtevate odškodnino;
 • možnost, da zaprosite za državno odškodnino.

Če ste upravičeni do storitev za pomoč žrtvam, ki jih opravlja organizacija za podporo žrtvam, boste o tem obveščeni pred vašim prvim narokom. Vabilo na narok bo vsebovalo tudi informacije o teh storitvah podpore in naslove zadevnih organizacij za podporo žrtvam. Poleg tega boste obveščeni o pravici, da vas spremlja oseba, ki ji zaupate. Nadaljnje informacije so vam na voljo v letakih ali brošurah, ki jih pripravijo organizacije za podporo žrtvam in jih zagotovi policija. Prepričani ste lahko tudi, da boste o svojih pravicah obveščeni ustno.

Če je bila kršena vaša spolna nedotakljivost ali če ste mladoletna oseba ali če se lahko izda prepoved približevanja v skladu z § 38a(1) zakona o varnostni policiji, da bi vas zaščitili pred nasilnimi dejanji, imate pravico, da ste pred narokom in pričanjem seznanjeni z naslednjimi pravicami:

 • pravico, da vas med preiskavo zasliši oseba istega spola, kadar je to mogoče;
 • pravico, da lahko med preiskavo in glavno obravnavo zaprosite, da storitve tolmačenja izvaja oseba istega spola, kadar je to mogoče;
 • pravico, da zavrnete odgovor na vprašanja v zvezi s podrobnostmi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, če na primer menite, da so vprašanja nerazumna. Vendar boste morda morali nanje odgovoriti, če je vaše pričanje zlasti pomembno za predmet postopka;
 • pravico do obzirnega zaslišanja med preiskavo in glavno obravnavo;
 • pravico, da zahtevate izključitev javnosti z glavne obravnave;
 • pravico, da ste obveščeni o pobegu, ponovnem prijetju ali odpustu storilca iz pripora;
 • možnostjo, da vas med narokom spremlja oseba, ki ji zaupate.

Po prijavi kaznivega dejanja boste prejeli pisno potrdilo o prijavi, ki bo vključevalo referenčno številko. Če pokličete pristojno policijsko postajo in navedete to referenčno številko, lahko govorite s policistom, odgovornim za vaš primer. Policijsko referenčno številko lahko uporabite tudi, če se želite obrniti na državnega tožilca, ki obravnava vaš primer.

Državno tožilstvo vas bo obveščalo o pomembnih dogodkih med postopkom. Obveščeni boste na primer, če se bodo organi odločili, da ne bodo nadaljevali kazenskega pregona, ali če proučujejo možnost, da bi namesto običajnega kazenskega postopka sprejeli druge ukrepe. Imate tudi pravico do vpogleda v spise.

Sodišče vas bo obvestilo o času in kraju naroka, če ste te informacije predhodno zahtevali ali če v postopku sodelujete kot civilni tožnik.

Če ste bili zaradi naklepnega kaznivega dejanja izpostavljeni nasilju ali nevarni grožnji, če je bila kršena vaša spolna nedotakljivost, če je bila s storitvijo zadevnega kaznivega dejanja izkoriščena vaša osebna odvisnost ali če ste zlasti ranljivi, vas bodo organi samodejno obvestili o morebitnem pobegu, ponovnem prijetju ali odpustu storilca iz pripora. V drugih primerih boste o tem obveščeni, če ste tako predhodno zahtevali. Informacije, ki jih zagotovi policija ali državni tožilec, morajo vključevati ustrezno utemeljitev odpusta in pojasnilo, ali so bili storilcu namesto pripora naloženi manj strogi ukrepi.

Prav tako boste na zahtevo nemudoma obveščeni, če bo storilec pobegnil ali bo odpuščen iz zapora, in o prvi priložnosti, ko bo storilec lahko zapustil zapor brez nadzora. Obveščeni boste tudi o prijetju pobeglega storilca. Če so storilcu ob njegovem odpustu naloženi pogoji, katerih namen je zaščititi žrtev, boste obveščeni tudi o teh pogojih.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in glavno obravnavo)?

Če vaše znanje nemškega jezika ni zadostno, imate pravico do brezplačnih storitev tolmačenja. Te storitve vam bodo na voljo med zaslišanjem ali narokom. Poleg tega imate pravico tudi do pisnega prevoda pomembnih delov spisa (pisnega potrdila ovadbe, soglasja o ustavitvi preiskave in njene obrazložitve, izdane sodbe in kaznovalnega naloga).

Storitve za pomoč žrtvam vključujejo prevajalsko podporo in jih financira zvezno ministrstvo za pravosodje.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Pravna navodila morajo vedno biti zagotovljena, zaslišanja pa morajo biti izvedena razumljivo. Zato mora organ svoja navodila in vprašanja prilagoditi žrtvinim potrebam in zmožnostim. Po predložitvi navodil boste vprašani, ali ste vse razumeli.

Če vaše znanje nemškega jezika ni zadostno, imate pravico do brezplačnih storitev tolmačenja. Te storitve vam bodo na voljo med zaslišanjem ali narokom. Poleg tega imate pravico tudi do pisnega prevoda pomembnih delov spisa (pisnega potrdila ovadbe, soglasja o ustavitvi preiskave in njene obrazložitve, izdane sodbe in kaznovalnega naloga).

Gluhim in nemim žrtvam je treba zagotoviti pomoč tolmača znakovnega jezika. Po potrebi vam bo omogočeno tudi komuniciranje v pisni ali drugi ustrezni obliki.

Pri oceni, ali bi bilo treba žrtev obravnavati kot posebej ranljivo, tj. status, ki zagotavlja posebne pravice, se upoštevajo vse okvare. Te okvare se lahko poravnajo s pravico do pravne pomoči.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Obrnete se lahko na organizacijo za podporo žrtvam. Na voljo so posebne organizacije za žrtve nasilja v družini in zalezovanja, žrtve trgovine z ljudmi in mladoletne žrtve. Za pomoč žrtvam pri navezovanju stika z ustrezno organizacijo je bila vzpostavljena telefonska linija za pomoč žrtvam, ki jo financira zvezno ministrstvo za pravosodje (0800 112 112 in http://www.opfer-notruf.at/) in na kateri se 24 ur na dan zagotavlja brezplačna podpora.

Nekatere žrtve imajo pravico do storitev psihosocialne pomoči in pravne pomoči.

Če ste žrtev nasilja v družini ali zalezovanja, vam bodo podporo zagotovile specializirane organizacije, na primer intervencijski center proti nasilju v družini (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ali centri za zaščito pred nasiljem (Gewaltschutzzentren). Če policija izda prepoved približevanja, so informacije o tem posredovane lokalnemu intervencijskemu centru proti nasilju v družini ali lokalnemu centru za zaščito pred nasiljem. Uslužbenci teh organizacij bodo navezali stik z vami in vam ponudili podporo, pri čemer bodo pripravili tudi varnostni načrt ter vam zagotovili pravno svetovanje (zlasti v zvezi z vložitvijo vloge za začasno odredbo) in psihosocialno podporo.

Lahko se obrnete tudi neposredno na intervencijski center ali enega od centrov za zaščito pred nasiljem. Ni vam treba čakati, dokler policija ne ukrepa ali dokler ne prijavite kaznivega dejanja.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Če ste žrtev nasilja v družini ali zalezovanja, vam bodo podporo zagotovile specializirane organizacije, na primer intervencijski center proti nasilju v družini ali centri za zaščito pred nasiljem. Če policija izda prepoved približevanja, so informacije o tem posredovane lokalnemu intervencijskemu centru proti nasilju v družini ali lokalnemu centru za zaščito pred nasiljem. Uslužbenci teh organizacij bodo navezali stik z vami in vam ponudili podporo, pri čemer bodo pripravili tudi varnostni načrt ter vam zagotovili pravno svetovanje (zlasti v zvezi z vložitvijo vloge za začasno odredbo) in psihosocialno podporo.

V vseh drugih primerih se sami obrnite na ustrezno organizacijo za podporo žrtvam.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Kot žrtev imate različne pravice, ki vam zagotavljajo, da bo vaša zasebnost čim bolj zaščitena kljub načeloma javni naravi sodnega postopka.

Pravico imate na primer, da za prejem storitev navedete naslov, ki se razlikuje od vašega dejanskega domačega naslova. Sodišče vam mora kot priči zagotoviti tudi, da vaše osebne okoliščine ne bodo razkrite.

Prepovedani so objava vsebine spisov, televizijska ali radijska snemanja ali prenosi in snemanje videoposnetkov ali fotografiranje med narokom.

Javnost je lahko izključena z glavne obravnave, če je to potrebno za zaščito zasebnosti žrtev in prič.

Če ste žrtev kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, imate pravico, da zavrnete odgovor na vprašanja v zvezi z določenimi podrobnostmi kaznivega dejanja, razen če so te podrobnosti bistvene za postopek. V izjemnih primerih je mogoče celo anonimno pričanje, če bi razkritje vaše identitete resno ogrozilo vaše življenje, zdravje, telesno celovitost ali svobodo oziroma življenje, zdravje, telesno celovitost ali svobodo drugih oseb. Priče lahko za pričanje pred sodiščem tudi spremenijo svoj videz, tako da jih ni mogoče prepoznati (vendar morajo biti njihovi obrazni izrazi še vedno jasno vidni).

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Za dostop do pomoči služb za podporo žrtvam vam ni treba prijaviti kaznivega dejanja. To pomeni, da se lahko na organizacijo za podporo žrtvam obrnete pred prijavo kaznivega dejanja. Ta organizacija vam po potrebi lahko pomaga pri prijavi kaznivega dejanja.

Storitve telefonske linije za pomoč žrtvam (0800 112 112) lahko prav tako uporabljate ne glede na to, ali ste kaznivo dejanje prijavili.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Na voljo so različne vrste zaščite prič, ki zagotavljajo različne ravni zaščite, odvisno od nevarnosti, ki ji je priča izpostavljena. Zaščita prič, ki jo zagotavlja na primer varnostna policija, vključuje preventivne in zaščitne elemente, kot so večje število patrulj, varovanje prič ali namestitev v objektu za zaščito prič. Najcelovitejša oblika zaščite je vključitev v program za zaščito prič.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Varnostni organi so odgovorni za zagotavljanje osebne zaščite prič in žrtev.

Organizacije za podporo žrtvam zagotavljajo podporo in svetovanje. Na voljo so posebne organizacije za žrtve nasilja v družini in zalezovanja, žrtve trgovine z ljudmi in mladoletne žrtve. Za pomoč žrtvam pri navezovanju stika z ustrezno organizacijo je bila vzpostavljena telefonska linija za pomoč žrtvam, ki jo financira zvezno ministrstvo za pravosodje (0800 112 112 in http://www.opfer-notruf.at/) in ki 24 ur na dan zagotavlja brezplačno podporo.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Če so med postopkom ugotovljene nove okoliščine (npr. na podlagi informacij, ki jih zagotovi organizacija za podporo žrtvam), mora državni tožilec ali sodišče zabeležiti novo oceno in dejansko dodeliti pravice, povezane z vašim statusom posebno ranljive osebe.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in glavno obravnavo)?

Kriminalistična policija, državni tožilec in sodišče morajo ustrezno upoštevati pravice, interese in ranljivost žrtev. Vsi organi, vpleteni v kazenski postopek, morajo med postopkom spoštovati osebno dostojanstvo žrtev in njihov interes za zaščito njihove zasebnosti. Ta splošna obveznost zaščite interesov žrtve vključuje tudi preprečevanje, da bi žrtev zaradi samega kazenskega postopka utrpela kakršno koli škodo. To se zagotavlja tudi s posebnimi pravicami žrtve, na primer do obzirnega zaslišanja ali izključitve javnosti z glavne obravnave, ter prepovedjo razkrivanja fotografij in osebnih podatkov žrtve.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

Žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, vse mladoletne žrtve, in žrtve, za zaščito katerih se lahko izda prepoved približevanja v skladu z § 38a(1) zakona o varnostni policiji, se obravnavajo kot posebno ranljive.

Tudi vse druge žrtve lahko pridobijo ta status glede na svojo starost, psihološko stanje, zdravje ter naravo in posebne okoliščine kaznivega dejanja.

Poleg pravic, ki jih imajo vse žrtve, imajo posebno ranljive žrtve tudi pravico, da jih med preiskavo zasliši oseba istega spola, kadar je to mogoče. Poleg tega imajo med preiskavo in glavno obravnavo pravico do storitve tolmačenja s strani osebe istega spola, kadar je to mogoče. Zavrnejo lahko odgovarjanje na vprašanja v zvezi s podrobnostmi kaznivega dejanja, če menijo, da je navajanje teh podrobnosti nerazumno, ali odgovarjanje na vprašanja o zelo osebnih okoliščinah. Posebno ranljivim žrtvam se med preiskavo in glavno obravnavo na njihovo zahtevo odobri obzirno zaslišanje. Zahtevajo lahko tudi izključitev javnosti z glavne obravnave. Posebno ranljive žrtve lahko med narokom vedno spremlja oseba, ki ji zaupajo.

Če obstaja bojazen, da priče iz dejanskih ali pravnih razlogov ne bo mogoče zaslišati na glavni obravnavi, mora sodišče na zahtevo državnega tožilca organizirati navzkrižno zaslišanje. V ta namen sodnik, pristojen za izvrševanje kazni in pravno zaščito, priče zasliši med preiskavo ob sodelovanju strank v postopku in njihovih zastopnikov (na ločeni lokaciji) z uporabo tehnične opreme za prenos slike in zvoka. Po potrebi se lahko za zaslišanje prič pooblasti izvedenec. Čim bolj je treba poskrbeti za to, da se žrtev ne sreča z obdolžencem ali drugimi strankami v postopku. Po navzkrižnem zaslišanju se lahko na glavni obravnavi namesto ponovnega zaslišanja predloži posneto videogradivo. To obzirno zaslišanje prič v preiskovalnem postopku se lahko uporabi tudi na glavni obravnavi.

Na glavni obravnavi lahko sodišče izjemoma odredi, da obdolženec med narokom priče zapusti sodno dvorano – na primer zaradi zaščite žrtve –, če je obdolženec nato obveščen o vsem, kar se je zgodilo v njegovi odsotnosti, in predvsem o vseh medtem danih izjavah.

Če je storilec odpuščen, ponovno prijet ali pobegne iz pridržanja ali pripora, je treba posebno ranljive žrtve nemudoma obvestiti o tem. Prav tako so na zahtevo obveščene o pobegu ali odpustu storilca iz zapora in o prvi priložnosti, ko storilec lahko zapusti pripor brez nadzora.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Žrtve, ki so mladoletne osebe, se vedno obravnavajo kot posebno ranljive.

Med preiskavo imajo pravico, da jih zasliši oseba istega spola, kadar je to mogoče. Poleg tega imajo med preiskavo in glavno obravnavo pravico do storitve tolmačenja s strani osebe istega spola, kadar je to mogoče. Zavrnejo lahko odgovarjanje na vprašanja v zvezi s podrobnostmi kaznivega dejanja, če menijo, da je navajanje teh podrobnosti nerazumno, ali odgovarjanje na vprašanja o zelo osebnih okoliščinah. Posebno ranljivim žrtvam se med preiskavo in glavno obravnavo na njihovo zahtevo odobri obzirno zaslišanje. Mladoletnim osebam, katerih spolna nedotakljivost je bila kršena, je treba vedno zagotoviti obzirno zaslišanje. Zahtevajo lahko tudi izključitev javnosti z glavne obravnave. Med narokom jih lahko spremlja oseba, ki ji zaupajo.

Če je storilec odpuščen, ponovno prijet ali pobegne iz pridržanja ali pripora, je treba posebno ranljive žrtve nemudoma obvestiti o tem. Prav tako so na zahtevo obveščene o pobegu ali odpustu storilca iz zapora in o prvi priložnosti, ko storilec lahko zapusti pripor brez nadzora.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Če je bil v kaznivem dejanju ubit vaš zakonec ali registrirani partner, življenjski partner, prednik ali potomec v ravni vrsti, sestra, brat ali druga vzdrževana oseba, ste upravičeni do storitev psihosocialne pomoči in pravne pomoči za žrtve. Enako velja, če je zaradi kaznivega dejanja umrl kak drug sorodnik in če ste bili priča kaznivemu dejanju.

Če je bil v kaznivem dejanju ubit vaš zakonec ali registrirani partner, življenjski partner, prednik ali potomec v ravni vrsti, sestra, brat ali druga vzdrževana oseba, ste upravičeni do storitev psihosocialne pomoči in pravne pomoči za žrtve. Enako velja, če je zaradi kaznivega dejanja umrl kak drug sorodnik in če ste bili priča kaznivemu dejanju.

Če je zaradi kaznivega dejanja umrla oseba, ki vas je po zakonu morala vzdrževati, ste lahko upravičeni do podpore v skladu z zakonom o odškodnini žrtvam. O teh zahtevkih za pomoč odloča zvezni urad za socialne zadeve in invalidne osebe (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

V primerih, v katerih bi bila lahko kršena telesna in/ali spolna nedotakljivost otrok ali mladostnikov, je pomoč v kazenskem postopku na voljo tudi njihovim skrbnikom.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Pod katerimi pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Policija, državni tožilec ali sodnik morajo upoštevati vaše interese in vas obveščati o poteku postopka, tudi o kakršnih koli alternativnih ukrepih, ki so namesto običajnega kazenskega postopka sprejeti v primeru mladoletne osebe ali manj resnih kaznivih dejanj. Če državni tožilec proučuje možnost uvedbe takih alternativnih ukrepov, vam mora dati priložnost, da izrazite mnenje, če je to nujno za zaščito vaših pravic in interesov, zlasti vaše pravice do odškodnine.

Državni tožilec lahko zaprosi usposobljene mediatorje iz zadevnih organizacij za mediacijo med storilci in žrtvami. Mediacija se lahko začne izvajati le z vašim soglasjem, razen če so vaši razlogi za zavrnitev mediacije nesprejemljivi v okviru kazenskega postopka. Vaše soglasje ni potrebno, če je storilec mlajši od 18 let.

Če želite, lahko sodelujete v postopku mediacije. Vaši interesi se bodo upoštevali. Povabljeni boste k predložitvi izjave, če je to potrebno za zaščito vaših interesov, zlasti vaše pravice do odškodnine.

Pravico imate, da vas med postopkom mediacije spremlja oseba, ki ji zaupate. Čim prej morate biti obveščeni o svojih pravicah in ustreznih organizacijah za podporo žrtvam.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Pravice žrtev v kazenskem postopku ureja zakonik o kazenskem postopku (Strafprozessordnung (StPO)). Brezplačen dostop do tega zakonika in vseh drugih zakonov je na voljo prek pravnega informacijskega sistema Republike Avstrije.

Zadnja posodobitev: 03/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.