Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Ali se lahko pritožim zoper naloženo kazen ali razglasitev obtoženca za nedolžnega?

Ali je mogoča nadaljnja pritožba?

Kakšne so moje pravice po pravnomočnosti sodbe sodišča?

Več informacij

Ali se lahko pritožim zoper naloženo kazen ali razglasitev obtoženca za nedolžnega?

Če ste vložili zahtevek kot civilna stranka v kazenskem postopku (partie civile/burgerlijke partij), se lahko pritožite, če sodišče zavrne vaš odškodninski zahtevek ali če menite, da je dodeljena odškodnina premajhna. Ne morete se pritožiti, če obtoženec ni spoznan za krivega ali če menite, da mu je bila naložena premila kazen. (To lahko stori državni tožilec.)

Odločite se hitro, ker je v kazenskih postopkih praviloma vsako pritožbo treba vložiti v 15 dneh. Pritožbo je treba vložiti v tajništvu (greffe/griffie) sodišča, ki je izreklo sodbo, ki se izpodbija. Dodatne informacije lahko dobite v sodnem tajništvu. V primeru pritožbe bo zadevo obravnavalo višje sodišče. Prejeli boste obvestilo o času in kraju. Pritožbeni postopek je zelo podoben postopku na prvi stopnji. Ni se vam treba še enkrat registrirati kot civilna stranka v postopku. Vendar se ne morete prvič registrirati kot civilna stranka, ko je zadeva v pritožbenem postopku.

Celovite pritožbe, tj. glede vprašanj dejanskega stanja in pravnih vprašanj (appel/hoger beroep), ni mogoče vložiti zoper sodbo porotnega sodišča, vendar se lahko vloži pritožba zgolj glede pravnih vprašanj pri kasacijskem sodišču (pourvoi/voorziening).

Ali je mogoča nadaljnja pritožba?

Zoper sodbo, izdano na podlagi celovite pritožbe (appel/hoger beroep), ni mogoča nadaljnja celovita pritožba.

Celovite pritožbe ni mogoče vložiti zoper sodbo porotnega sodišča, vendar se lahko vloži pritožba glede pravnih vprašanj pri kasacijskem sodišču.

Kasacijsko sodišče ne odloča o dejstvih; preizkusi samo, ali je podana kršitev določb kazenskega postopka in ali je prišlo do napačne uporabe ali razlage zakona. Kasacijsko sodišče lahko zgolj potrdi ali razveljavi sodbo. Ne more izvesti novih dokazov ali ponovno presojati v zadevi. Če sodbo razveljavi, vrne zadevo v novo sojenje pred drugim sodiščem iste stopnje, kot je sodišče, ki je izdalo izpodbijano sodbo. Sodba kasacijskega sodišča ne zavezuje sodišča, pred katerim poteka novo sojenje.

Kakšne so moje pravice po pravnomočnosti sodbe sodišča?

Pomembno je, da se od samega začetka zavedate, da kot žrtev ne boste avtomatično obveščeni o sodbi sodišča (razen če ste vložili zahtevek kot civilna stranka v kazenskem postopku). Če (vi ali vaš odvetnik) niste bili prisotni, ko je bila izrečena sodba na sodišču, se morate obrniti na sodišče ali zaprositi osebje pravnega centra (maison de justice/justitiehuis) za informacije.

Kot žrtev lahko pod določenimi pogoji zaprosite, da vas obvestijo ali zaslišijo v zvezi z načinom prestajanja kazni, na primer glede prostega izhoda iz zapora, omejenega pridržanja, elektronskega nadzora, začasne izpustitve zaradi izgona ali izročitve drugi državi ali glede pogojnega odpusta.

Če ste s civilnim zahtevkom uspeli, lahko pod določenimi pogoji zaprosite, da vas obvestijo ali zaslišijo, če se obsojencu odobri posebna ureditev za prestajanje kazni.

Drugače lahko pri sodišču za izvrševanje kazni (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank) zaprosite, da vas prizna kot žrtev. Vaš zahtevek bo sprejet, če sodišče odloči, da imate zakoniti interes.

Pod določenimi pogoji imate kot žrtev naslednje pravice:

  • da ste obveščeni o odločitvah v zvezi z izvrševanjem kazni (vključno s prostim izhodom iz zapora, elektronskim nadzorom, pogojnim odpustom itd.),
  • da predlagate posebne pogoje, ki se lahko določijo za obsojenca,
  • da ste zaslišani v zvezi s posebnimi pogoji, ki se lahko določijo za obsojenca v vašem interesu.

Primeri:

  • zaprosite lahko za zaslišanje pred sodiščem za izvrševanje kazni v zvezi s pogoji, ki se lahko določijo za obsojenca, če je elektronski nadzor dovoljen,
  • sodišče lahko zaprosite, da vas obvesti, če je obsojencu odobren pogojni odpust,
  • zaprosite lahko, da vas obvestijo, če minister za pravosodje obsojencu odobri prosti izhod.

Če želite uveljavljati katero koli od teh pravic, morate izpolniti obrazec za izjavo žrtve in ga vložiti ali poslati v tajništvo sodišča za izvrševanje kazni ali v pravni center.

Na obravnavah sodišča za izvrševanje kazni vam lahko vedno pomaga ali vas zastopa odvetnik. Prav tako lahko zaprosite za pomoč pri eni od uradno priznanih organizacij za podporo žrtvam, služb za pomoč žrtvam ali sprejemnih pisarn za žrtve na sodišču, na primer če se nameravate udeležiti sodne obravnave.

Dodatne informacije vam lahko zagotovijo pravni center, sprejemne pisarne za žrtve in vaš odvetnik.

Med izvrševanjem kazni in po prestani kazni lahko vedno uporabite storitve mediacije, in sicer ne glede na to, ali obsojenec prestaja kazen v zaporu ali izven zapora.

Več informacij:

  • Zakon o zunanjem pravnem položaju oseb, obsojenih na kazen zapora, in o pravicah žrtev v zvezi z načinom prestajanja kazni – v francoščini ali nizozemščini
Zadnja posodobitev: 18/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.