Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Lokalna in zvezna policija

Zvezna javna služba za pravosodje

Komisija za finančno pomoč žrtvam naklepnih nasilnih dejanj

Centri za socialno delo

Laične službe za pomoč strankam v postopku

Socialni in psihološki center

Centri za pomoč otrokom

Skupine za pomoč otrokom

Služba za pomoč mladostnikom

Lokalna in zvezna policija

Lokalna in zvezna policija sta podrejeni ministru za notranje zadeve. Lokalna policija skrbi za osnovni red in mir ter deluje po načelu v skupnost usmerjenega policijskega dela. Zvezna policija je odgovorna za bolj specializirane policijske naloge.

Lokalna in zvezna policija

 • zagotavljata vljuden in spoštljiv sprejem žrtev;
 • ponujata praktično pomoč žrtvam kaznivih dejanj, jim zagotavljata informacije in jih napotita na ustrezne službe;
 • zagotavljata, da sta v izjavah prič pravilno navedena njihova identiteta in podatek, ali želijo biti obveščene o kazenskem postopku;
 • lahko kmalu po vložitvi prijave vzpostavita stik z žrtvijo.

STIKI:

E-naslov: ibznet@ibz.fgov.be

Zvezna javna služba za pravosodje

Zvezno javno službo za pravosodje sestavlja več oddelkov in odborov, ki skrbijo za interese žrtev, vključno z generalnim direktoratom za zakonodajo, temeljne pravice in svoboščine ter generalnim direktoratom za oddelke za pravno pomoč.

Generalni direktorat za zakonodajo, temeljne pravice in svoboščine

 • pripravlja zakonodajne predloge;
 • svetuje ministru za pravosodje in drugim akterjem, pripravlja odgovore na parlamentarna vprašanja in sodeluje pri mednarodnih pogajanjih;
 • tesno sodeluje z drugimi oddelki, kot je generalni direktorat za oddelke za pravno pomoč, in zunanjimi sodelavci.

Generalni direktorat za oddelke za pravno pomoč

 • vodi 28 oddelkov za pravno pomoč (maisons de justice/justitiehuizen) pod okriljem ministra za pravosodje (Flandrija in Valonija jih imata po 13, Bruselj pa ima dva, enega, na katerem se uporablja francoščina, in enega, na katerem se uporablja nizozemščina);
 • v vsakem oddelku za pravno pomoč je specializirano osebje, ki sestavlja urad za sprejem žrtev.

STIKI:

Zvezna javna služba za pravosodje: Spletno mesto: https://justitie.belgium.be

Kontaktni podatki oddelkov za pravno pomoč so na voljo tukaj.

Komisija za finančno pomoč žrtvam naklepnih nasilnih dejanj

Komisija za finančno pomoč žrtvam naklepnih nasilnih dejanj (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) je bila ustanovljena z zakonom z dne 1. avgusta 1985. Ima pomembno vlogo pri zagotavljanju državne finančne pomoči žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.

Komisija

 • zagotavlja finančno pomoč žrtvam naklepnih nasilnih dejanj in v nekaterih primerih njihovim družinam;
 • zagotavlja postopek za finančno pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki so se zgodila v drugi državi članici Evropske unije;
 • lahko dodeli pomoč tudi, če napadalec ni znan ali ni odgovoren za svoja dejanja;
 • ne more zagotoviti pomoči, če je kaznivo dejanje posledica površnosti ali malomarnosti.

STIKI:

Spletno mesto: https://justice.belgium.be/fr

Centri za socialno delo

V Flandriji in Bruslju je 11 centrov za socialno delo (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), od katerih ima vsak oddelek, ki pomaga žrtvam nasilja.

Centri

 • so prek podpornega organa, ki se imenuje Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, člani mreže Victim Support Europe;
 • so odprti za vse, ki imajo vprašanje ali težavo;
 • zagotavljajo službo za pomoč žrtvam v Flandriji in Bruslju;
 • ponujajo psihosocialno pomoč žrtvam in njihovim družinam, preživelim svojcem ljudi, ki so storili samomor, žrtvam katastrof in njihovim družinam ter žrtvam prometnih nesreč in njihovim družinam;
 • zagotavljajo psihološko, praktično in pravno pomoč žrtvam.

STIKI:

Spletno mesto: http://http://www.archipel.be/

Kontaktni podatki vseh 25 centrov CAW so na voljo tukaj.

Laične službe za pomoč strankam v postopku

V Valoniji laične službe za pomoč strankam v postopku (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) zagotavljajo pomoč ne samo žrtvam, ampak tudi na primer zapornikom in nekdanjim zapornikom.

Te službe

 • so razdeljene na pet lokalnih podružnic, po eno v vsaki provinci v Valoniji;
 • financira francosko govoreča skupnost;
 • zagotavljajo psihološko, psihiatrično in socialno pomoč osumljencem kaznivih dejanj, ki so na prostosti ali v zaporu, obsojenim storilcem, žrtvam in družinam oseb iz teh skupin;
 • imajo strokovno osebje, ki deluje v multidisciplinarnih skupinah.

STIKI:

Spletno mesto: http://www.ulb.ac.be/

Kontaktni podatki lokalnih podružnic so na voljo tukaj.

Socialni in psihološki center

Socialni in psihološki center (Sozial-Psychologisches Zentrum – SPZ) je organizacija, ki deluje v nemško govorečem delu države in ponuja pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Center

 • je nevladna organizacija, ki deluje v nemško govorečem delu Belgije;
 • ima podružnici v mestih St. Vith in Eupen;
 • ponuja individualni pristop vsem žrtvam kaznivih dejanj, ki ga zagotavlja multidisciplinarna skupina, sestavljena iz psihologov, terapevtov, socialnih delavcev in psihiatra.

STIKI:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Centri za pomoč otrokom

Centri za pomoč otrokom (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) so specializirani centri, ki so jih je ustanovili flamski organi in ki si po svoje prizadevajo za zagotovitev varnosti in dobrega počutja otroka.

Centri

 • imajo podružnice v vseh flamskih provincah in v Bruslju;
 • so sestavljeni iz multidisciplinarnih skupin, ki opravljajo psihosocialne, izobraževalne in socialne naloge;
 • zagotavljajo svetovanje in pomoč ob sumu zlorabe otrok;
 • zagotavljajo brezplačno pomoč in informacije;
 • lahko ukrepajo v vseh primerih, ko so otroci žrtve aktivnega ali pasivnega fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja;
 • omogočajo anonimno prijavo vseh primerov zlorabe otrok.

STIKI:

Spletno mesto: http://www.kindinnood.org/

Kontaktni podatki centrov so na voljo tukaj.

Skupine za pomoč otrokom

Združenje skupin za pomoč otrokom (Fédération des Équipes SOS-Enfants) zagotavlja posebno pomoč otrokom v Valoniji, ki so žrtve zlorab.

Skupine za pomoč otrokom

 • preprečujejo in obravnavajo posamezne primere zlorab otrok;
 • izvedejo multidisciplinarno oceno otroka in njegovega okolja;
 • zagotavljajo psihiatrično, psihološko in socialno pomoč otrokom in njihovim družinam;
 • si nenehno prizadevajo za razširjanje znanja na področju obravnave in preprečevanja primerov zlorab.

STIKI:

Spletno mesto: http://www.federationsosenfants.be/

Služba za pomoč mladostnikom

Služba za pomoč mladostnikom (Jugendhilfedienst – JHD) zagotavlja specializirano pomoč mladoletnim žrtvam kaznivih dejanj v nemško govorečem delu Belgije.

Služba

 • zagotavlja svetovanje in pomoč otrokom, ki so žrtve zlorab;
 • ponuja pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem v nemško govorečem delu Belgije;
 • po potrebi zadeve predloži državnemu tožilcu ali sodišču za mladoletnike.

STIKI:

Spletno mesto: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Zadnja posodobitev: 18/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.