Pravice žrtev – po državah

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Žrtev, ki sodeluje v kazenskem postopku kot oškodovanec, ima pravico do pritožbe.

Zoper sodbo na prvi stopnji lahko legitimirane osebe vložijo pritožbo v roku petnajstih dni od vročitve prepisa sodbe.

Pritožbo lahko vložijo stranke, zastopnik in oškodovanec.

Oškodovanec lahko izpodbija sodbo zaradi odločitve sodišča o stroških kazenskega postopka in premoženjskopravnem zahtevku. Če je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca, lahko oškodovanec vloži pritožbo iz vseh razlogov, iz katerih je mogoče izpodbijati sodbo.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Žrtev, ki v kazenskem postopku sodeluje kot oškodovanec, lahko vloži pritožbo in zahteva vrnitev v prejšnje stanje.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Oddelki za podporo žrtvam in pričam pri županijskih sodiščih zagotavljajo podporo in informacije žrtvam in pričam, ki se nanje obrnejo, v vseh fazah kazenskega (in prekrškovnega) postopka, od storitve kaznivega dejanja do izdaje sodbe.

Če se žrtve ali priče obrnejo na oddelke za podporo žrtvam in pričam po izdaji sodbe, jim bodo oddelki zagotovili informacije v skladu s svojimi pristojnostmi in jih napotili na druge organizacije in službe, ki so bolj primerne glede na njihove potrebe.

Služba za podporo žrtvam in pričam pri Ministrstvu za pravosodje zagotavlja informacije žrtvam, oškodovancem ali njihovim družinam o odpustitvi zapornikov s prestajanja zaporne kazni (redni in pogojni odpust). Navedene informacije se zagotovijo vsem žrtvam in oškodovancem, ki so žrtve hujših kaznivih dejanj, in sicer kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj z elementi nasilja in vojnih zločinov.

V izjemnih primerih, kadar Služba oceni, da žrtev dolgotrajnega nasilja v družini in nasilja nad ženskami potrebuje koordinirano dodatno podporo, bo o razgovoru z žrtvijo in težavah, s katerimi se sooča, obvestila koordinatorja županijske skupine za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boj proti njima in od županijske skupine zahtevala ustrezno postopanje. Informacije se po potrebi sporočijo tudi pristojni policijski upravi in pristojnemu centru za socialno delo, če je žrtev otrok ali oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ter pristojnemu uradu za pogojni odpust, če je storilec pogojno odpuščen in se mora pristojnemu uradu za pogojni odpust redno javljati.

Če Služba oceni, da žrtev potrebuje dodatno podporo in zaščito, lahko v izjemnih primerih na podlagi informacij, zbranih na podlagi stikov z žrtvijo, in z njenim soglasjem zahteva posredovanje pristojne policijske uprave.

Podporo za žrtve zagotavljajo tudi organizacije civilne družbe, in sicer takoj po storitvi kaznivega dejanja, med kazenskim postopkom, pa tudi po sojenju oziroma po izdaji pravnomočne sodbe. Pomoč in podpora, ki ju nudijo organizacije civilne družbe, sta odvisni od njihovih pristojnosti.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Pisna sodba, ki vsebuje pouk o pravici do pritožbe, se vroči tožniku, obtožencu in njegovemu zastopniku, oškodovancu, če ima pravico do pritožbe, osebi, ki se ji s sodbo odvzame stvar, in pravni osebi, zoper katero je izrečen odvzem premoženjske koristi.

Oškodovancu, ki nima pravice do pritožbe, se pisna sodba vroči na način, določen z zakonom, skupaj s poukom o pravici zahtevati vrnitev v prejšnje stanje. Pravnomočna sodba se vroči oškodovancu na njegovo zahtevo.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

V skladu z veljavnimi določbami zakona o kazenskem postopku je žrtev, če je to zahtevala, prek policije takoj obveščena o odpravi pridržanja ali preiskovalnega pripora zoper obtoženca, razen če bi se zaradi tega obtoženec znašel v nevarnosti. Žrtev bo obveščena tudi o ukrepih, sprejetih za njeno zaščito.

V primeru pobega zavodi za prestajanje kazni in zapori ne obvestijo Službe za podporo žrtvam in pričam, ampak le policijo, in sicer z uradnim obvestilom. V zvezi s tem je v kratkem predvidena zakonodajna reforma.

Žrtev ima pravico, da se jo na njeno zahtevo brez nepotrebnega odlašanja obvesti o odpravi pridržanja ali preiskovalnega pripora, pobegu obtoženca in odpustu obsojenca s prestajanja zaporne kazni ter o ukrepih, sprejetih za njeno zaščito.

Žrtve bodo obveščene o rednem in pogojnem odpustu zapornika, če so bila zoper njih storjena hujša kazniva dejanja, in sicer: kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter kazniva dejanja z elementi nasilja in vojni zločini.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Izjava žrtve nasilnega kaznivega dejanja in ostali relevantni podatki o žrtvi se bodo upoštevali pri odločitvi o morebitnem izhodu iz zapora ob koncu tedna. Poleg tega je izjava žrtve sestavni del spisa o pogojnem odpustu, vendar trenutno veljavni predpisi ne predvidevajo vključitve žrtve v sprejemanje odločitve o pogojnem odpustu in/ali možnosti pritožbe zoper to odločitev.

Zadnja posodobitev: 09/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.