Pravice žrtev – po državah

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja? (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

V skladu s posebnimi predpisi ima žrtev kaznivega dejanja, ki se kaznuje s kaznijo zapora pet ali več let, pravico do strokovne pomoči svetovalca pred pričanjem v kazenskem postopku in vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka, če je utrpela težko psihofizično škodo ali hujše posledice kaznivega dejanja. Stroški takšne pomoči se krijejo iz proračuna.

Premoženjskopravni zahtevek v okviru kazenskega postopka lahko vloži oseba, ki je upravičena za vložitev takšnega zahtevka v pravdi.

Žrtev kaznivega dejanja mora pri vložitvi premoženjskopravnega zahtevka navesti, ali je že pridobila nadomestilo oziroma vložila premoženjskopravni zahtevek.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Ko odločba, s katero je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku, postane pravnomočna in izvršljiva, lahko oškodovanec zaprosi sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, da izda overjeno kopijo odločbe s klavzulo izvršljivosti.

Če z odločbo ni določen rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti, je treba obveznost izpolniti v roku petnajstih dni od pravnomočnosti odločbe. Po izteku tega roka odločba v navedenem delu postane izvršljiva.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Žrtev naklepnega kaznivega dejanja ima v skladu s posebnim zakonom pravico do denarnega nadomestila iz državnega proračuna. Kadar je žrtev že predhodno pridobila odškodnino na podlagi premoženjskopravnega zahtevka, se bo znesek te odškodnine upošteval pri določitvi zneska denarnega nadomestila. Enako bo ravnalo sodišče pri odločanju o premoženjskopravnem zahtevku, če je žrtev pridobila denarno nadomestilo iz sredstev državnega proračuna.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Žrtev naklepnega kaznivega dejanja, storjenega na ozemlju Republike Hrvaške po 1. juliju 2013, ima pravico do denarnega nadomestila:

  • če je državljan Republike Hrvaške ali državljan države članice Evropske unije ali na njenem ozemlju prebiva;
  • če je zaradi kaznivega dejanja utrpela hude telesne poškodbe ali resno škodo za zdravje;
  • če je bilo kaznivo dejanje prijavljeno ali evidentirano pri policiji ali državnem tožilstvu v šestih mesecih od dneva storitve kaznivega dejanja, ne glede na to, ali je storilec znan ali ne.
  • če je podala pisni zahtevek na uradnem obrazcu in mu priložila potrebno dokumentacijo (obrazec je na voljo na vsaki policijski postaji, v uradih državnega tožilstva, na okrajnih in okrožnih sodiščih ter v elektronski obliki na uradni spletni strani Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve, Državnega tožilstva republike Hrvaške ter okrajnih in okrožnih sodišč.

Žrtev ima pravico do nadomestila:

  • za stroške zdravstvene oskrbe v okviru nacionalnih zgornjih mej; nadomestilo se prizna le, če neposredna žrtev ni upravičena do kritja teh stroškov na podlagi zdravstvenega zavarovanja;
  • za izgubljeni dobiček v višini do 35.000,00 HRK.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

Žrtve imajo lahko pravico do denarnega nadomestila, ne glede na to, ali je storilec kaznivega dejanja znan, in ne glede na to, ali zoper njega teče kazenski postopek.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi z svojim odškodninskim zahtevkom?

Izredno plačilo ni možno.

Zadnja posodobitev: 09/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.