Pravice žrtev – po državah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Policija vas bo takoj obvestila o vaši pravici, da dobite naslednje informacije:

 1. podatke o policijski postaji ali oddelku policije, pri katerem lahko vložite ovadbo;
 2. kakšno podporo lahko dobite in kdo vam jo lahko zagotovi, vključno po potrebi z osnovnimi informacijami o dostopu do zdravstvene podpore, morebitne specialistične podpore, vključno s psihološko podporo, in do nadomestne nastanitve;
 3. kako in pod katerimi pogoji se zagotovi zaščita, vključno z zaščitnimi ukrepi;
 4. kako in pod katerimi pogoji lahko zahtevate odškodnino;
 5. kako in pod katerimi pogoji se vam lahko povrnejo stroški, ki jih boste imeli zaradi sodelovanja v kazenskem postopku;
 6. kako in pod katerimi pogoji ste upravičeni do tolmačenja in prevajanja;
 7. informacije o postopkih, ki so na voljo za vložitev pritožb, če zadevni oddelek ne spoštuje vaših pravic;
 8. kontaktne podatke policista, ki obravnava vašo zadevo, za namene komuniciranja.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Če prebivate v drugi državi članici, bo ciprska policija od vas pridobila izjavo na zapisnik takoj po prijavi kaznivega dejanja, da bi omejila težave v zvezi z načinom organizacije postopka.

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Republiki Ciper, vi pa prebivate v drugi državi članici, ga lahko prijavite pristojnim organom države članice vašega prebivališča, če tega ne morete ali, v primeru hujšega kaznivega dejanja, ne želite storiti na Cipru.

Če pri ciprski policiji prijavite kaznivo dejanje, storjeno v drugi državi članici EU, mora ta policija tako ovadbo posredovati pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, če nima pristojnosti, da bi začela postopek.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Ko kaznivo dejanje prijavite policiji, boste dobili naslednje informacije, odvisno od tega, v kateri fazi postopka je vaša ovadba:

 1. podatke o policistu, ki obravnava vašo zadevo;
 2. morebitno utemeljeno odločitev, da se preiskava ne začne ali da se zaključi ali da storilec ne bo preganjan;
 3. informacije o času in kraju sojenja ter naravi obtožb zoper storilca;
 4. informacije, ki vam omogočajo, da se seznanite s potekom kazenskega postopka. V izjemnih okoliščinah, v katerih bi lahko razkritje takih informacij negativno vplivalo na ustrezno obravnavo zadeve, se lahko njihovo razkritje zavrne na podlagi utemeljenega mnenja generalnega tožilca Republike Ciper;
 5. informacije o vaši pravici, da ste obveščeni o izpustitvi ali pobegu osebe, ki je bila v priporu, se sodno preganja ali je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki vas zadeva. Razkritje navedenih informacij se lahko zavrne, če obstaja morebitno ali ugotovljeno tveganje, da bo storilec utrpel škodo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če želite prijaviti kaznivo dejanje, vendar ne razumete ali ne govorite grško, lahko ovadbo vložite v jeziku, ki ga razumete, pri čemer vam je na voljo potrebna jezikovna pomoč.

Poleg tega mora policija zagotoviti, da sta vam na voljo:

 • brezplačno tolmačenje med preiskavo, če ne razumete ali ne govorite grško;
 • brezplačen prevod vseh informacij, zbranih v preiskavi, če ga pisno zahtevate in kolikor so takšne informacije bistvene za uveljavljanje vaših pravic.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

 • Policija bo pri komunikaciji z vami uporabljala preprost in razumljiv jezik, pri čemer bo upoštevala vaš osebni položaj, vključno z morebitno invalidnostjo, ki lahko vpliva na vašo sposobnost razumevanja ali na to, da drugi razumejo vas. Ustna in pisna komunikacija sta v obliki, ki omogoča razumevanje tudi invalidom, po potrebi vključno z Braillovo pisavo ali znakovnim jezikom.
 • Če ste mladoletnik, mlajši od 18 let, boste ocenjeni na podlagi starosti, zrelosti, stališč, potreb in skrbi, da se zagotovi, da boste zmožni razumeti in bodo tudi drugi razumeli vas. Vaš starš, skrbnik ali drug zakoniti zastopnik bo obveščen o vseh pravicah, ki vas morda zadevajo.
 • Ob prvem stiku s policijo vas lahko spremlja oseba, ki jo izberete sami, če to ne škoduje vašim interesom ali poteku postopka. Če ste invalid, vas lahko v celotni preiskavi zadeve spremlja oseba, ki jo izberete sami.

Če ste mladoletnik, vam bo socialna služba (po potrebi prek tolmača) zagotovila informacije v jeziku, ki ga razumete, pri čemer bo ustrezno upoštevala vašo starost in zrelost. Če ste invalid, vam bodo informacije zagotovljene na način, ki ga lahko razumete (npr. v znakovnem jeziku).

Službe za podporo žrtvam

Storitve za podporo žrtvam zagotavljajo naslednje organizacije:

 • zdravstvene službe,
 • socialna služba,
 • službe za duševno zdravje,
 • pedagoškopsihološka služba pri ministrstvu za izobraževanje in kulturo,
 • nevladne organizacije.

Socialna služba pri ministrstvu za zaposlovanje, socialno skrbstvo in socialno varnost ponuja podporo ranljivim skupinam, vključno z žrtvami kaznivih dejanj, in sicer s:

 • podporo družini, da bi lahko njeni člani učinkovito izpolnjevali svoje vloge in odgovornosti; reševanjem družinskih sporov, ki ogrožajo enotnost družine; zagotavljanjem varnosti in koristi otrok; preprečevanjem prestopniškega vedenja in nasilja v družini ter spodbujanjem rehabilitacije antisocialnih in prestopniških oseb;
 • podporo ranljivim skupinam;
 • pomočjo lokalnim skupnostim pri opredelitvi in obravnavanju posebnih potreb ranljivih skupin;
 • vzpostavitvijo stika med žrtvijo ter drugimi pristojnimi organi in nevladnimi organizacijami, ki ji lahko zagotovijo dodatne storitve in podporo.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vas bo po potrebi usmerila na vladne službe ali druge službe za podporo in pomoč ter vas obvestila o navedenih obstoječih službah.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Policisti morajo upoštevati zahteve iz ustave, veljavne zakonodaje in kodeksa ravnanja policije, ki zagotavljajo, da bosta vaša zasebnost in družinsko življenje spoštovana, vaši osebni podatki pa ustrezno zavarovani.

Zakonodaja določa, da se vaše ime in vsebina vaše izjave na zapisnik nikakor ne smeta objaviti ali razkriti.

Obdelava podatkov se ureja s posebno zakonodajo, ki zagotavlja varstvo vaših osebnih podatkov.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Da. Po vložitvi ovadbe pri policiji bo socialna služba zagotovila, da se vam ponudijo brezplačne podporne storitve v skladu z vašimi potrebami, vključno s storitvami nevladnih organizacij, ki lahko ponudijo posebno podporo.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Policija bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev vaše varnosti, zlasti če se ugotovijo posebne potrebe po zaščiti. Tako se lahko v različnih fazah kazenskega postopka uporabijo posebni zaščitni ukrepi, ki so odvisni od narave/okoliščin kaznivega dejanja, vašega osebnega položaja in morebitnih posebnih potreb po zaščiti ter vključujejo:

(1) vključitev žrtev v programe za zaščito prič pod nadzorom generalnega tožilca:

na podlagi odločitve generalnega tožilca ste lahko vključeni v program za zaščito prič, ki vključuje policijske ukrepe za zagotovitev vaše osebne varnosti in varnosti vaše družine, če je to potrebno;

(2) zaščito žrtev med kazensko preiskavo:

med kazensko preiskavo:

 • vas bo policija zaslišala takoj po vložitvi ovadbe;
 • se izvede čim manj zaslišanj in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;
 • vas lahko spremlja pravni zastopnik ali oseba, ki jo izberete sami, razen če je bila v povezavi z eno ali obema osebama sprejeta utemeljena odločitev, ki tega ne dovoljuje;
 • se izvede čim manj zdravniških pregledov in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;

(3) pravico do zaščite žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti med kazenskim postopkom:

če ste opredeljeni kot žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti, so vam na voljo naslednje možnosti:

 • vsa zaslišanja potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravijo strokovnjaki, ki so ustrezno usposobljeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravi ista oseba, razen če je to v nasprotju z učinkovitim izvajanjem sodne oblasti, in
 • če ste žrtev spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v bližnjih razmerjih, vas bo na vašo željo zaslišala oseba istega spola, če to ne ogroža poteka preiskave.

Natančneje:

če ste žrtev nasilja v družini:

 • razkritje osebnih podatkov v vaši izjavi na zapisnik ni dovoljeno;
 • ste lahko napoteni v zavetišče, ki ga upravlja združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini;
 • lahko sodišče odredi pridržanje toženca, dokler se zadeva ne predloži sodišču, ali njegovo izpustitev pod pogojem, da ne bo obiskal ali nikakor nadlegoval nobenega člana svoje družine;

če ste mladoletna žrtev spolne zlorabe:

 • se v vaši izjavi na zapisnik ne razkrijejo vaši osebni podatki;
 • bo socialna služba pri ministrstvu za zaposlovanje, socialno skrbstvo in socialno varnost sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev vaše varnosti, če so vaši interesi v nasprotju z interesi vaših staršev;

če ste žrtev trgovine z ljudmi in izkoriščanja:

 • razkritje osebnih podatkov v vaši izjavi na zapisnik ni dovoljeno;
 • mora vsak vladni uradnik, ki je seznanjen z vašim položajem, o vaši zadevi poročati socialni službi, ta pa vas mora obvestiti o vaših pravicah;
 • ste upravičeni do zaščite brez diskriminacije, ne glede na vaš pravni status ali morebitno sodelovanje s policijo.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Zaščito vam mora ponuditi predvsem policija. Po potrebi bo sodelovala z drugimi pristojnimi organi javnega ali zasebnega sektorja, da bi vam zagotovila učinkovito zaščito.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Policija bo ocenila vašo zadevo, da bi:

(a) opredelila morebitne posebne potrebe po zaščiti in

(b) ugotovila, ali in koliko bi vam med kazenskim postopkom koristili posebni ukrepi zaradi vaše posebne ranljivosti za sekundarno in ponovno viktimizacijo, ustrahovanje in maščevanje.

Individualna ocena se opravi tako, da pri njej dejavno sodelujete in da se upoštevajo vaše želje, vključno s tem, da posebnih ukrepov ne želite.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Individualna ocena vključuje oceno vaše izpostavljenosti tveganju sekundarne in ponovne viktimizacije, da bi se izključile vse možnosti, da bi vam organi kazenskopravnega sistema povzročili sekundarno in/ali ponovno viktimizacijo.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

Posebno ranljivim žrtvam so na voljo naslednje vrste zaščite:

(1) vključitev žrtev v programe za zaščito prič pod nadzorom generalnega tožilca.

Na podlagi odločitve generalnega tožilca ste lahko vključeni v program za zaščito prič, ki vključuje policijske ukrepe za zagotovitev vaše osebne varnosti in varnosti vaše družine, če je to potrebno;

(2) zaščita žrtev med kazensko preiskavo:

med kazensko preiskavo:

 • vas bo policija zaslišala takoj po vložitvi ovadbe;
 • se izvede čim manj zaslišanj in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;
 • vas lahko spremlja pravni zastopnik ali oseba, ki jo izberete sami, razen če je bila v povezavi z eno ali obema osebama sprejeta utemeljena odločitev, ki tega ne dovoljuje;
 • se izvede čim manj zahtevanih zdravniških pregledov in še to le, če je nujno za namene kazenske preiskave;

(3) zaščita žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti med kazenskim postopkom:

če ste opredeljeni kot žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti, so vam na voljo naslednje možnosti:

 • vsa zaslišanja potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravijo strokovnjaki, ki so ustrezno usposobljeni za ta namen;
 • vsa zaslišanja opravi ista oseba, razen če je to v nasprotju z učinkovitim izvajanjem sodne oblasti, in
 • če ste žrtev spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v bližnjih razmerjih, vas bo na vašo željo zaslišala oseba istega spola, če to ne ogroža poteka preiskave.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Če ste mladoletnik, so zaščitene vaše največje koristi, ki se ocenijo za vsak primer posebej, pri čemer se upoštevajo vaša starost, zrelost, stališča, potrebe in skrbi.

Kot mladoletnik imate nekatere dodatne pravice:

 • ves čas postopka vas lahko spremljajo vaši starši ali uradnik socialne službe, če ste v njenem skrbstvu;
 • če ste žrtev nasilja v družini, lahko ovadbo v vašem imenu vloži direktor socialne službe, pri čemer se lahko uporabijo vsi potrebni ukrepi za vašo varnost;
 • če ste žrtev spolne zlorabe, lahko ovadbo v vašem imenu vloži kateri koli vladni uradnik, pri čemer se lahko uporabijo vsi potrebni ukrepi za vašo varnost;
 • če nimate spremstva, boste dani v varstvo direktorja socialne službe, pri čemer boste imeli dostop do svojih pravic, npr. pravice do izobraževanja, zdravstvenih storitev itd. ter pravice do združitve družine;
 • pravico do zasebnosti – policija bo sprejela vse zakonite ukrepe, potrebne za preprečitev javnega razširjanja kakršnih koli informacij, ki bi lahko omogočile vašo identifikacijo;
 • posebne potrebe po zaščiti. Policija:
  • mora zagotoviti, da se preiskava in kazenski postopek izvedeta ne glede na to, ali ste vi ali vaš zastopnik vložila uradno ovadbo, in da je mogoče kazenski postopek nadaljevati, tudi če umaknete svojo izjavo na zapisnik;
  • nadaljuje pregon, tudi ko postanete polnoletni;
  • lahko vaša zaslišanja posname kot del preiskave.

Med zaslišanji vas lahko spremlja pravni zastopnik ali odrasla oseba, ki jo izberete sami, razen če je bila v povezavi s to osebo sprejeta utemeljena odločitev, ki tega ne dovoljuje.

Zaslišanja se bodo izvedla:

 • po prijavi incidentov policiji, in sicer brez neupravičenega odlašanja;
 • po potrebi v prostorih, ki so posebej zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • po potrebi s strani strokovnjaka, usposobljenega za ta namen, ali z njegovo pomočjo;
 • samo v obsegu, potrebnem za kazensko preiskavo/postopek, pri čemer bo zaslišanj čim manj;
 • v primeru spolne zlorabe bodo zaslišanja izvedli usposobljeni strokovnjaki istega spola kot otrok.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Za podporo lahko zaprosite naslednje službe za podporo žrtvam:

 • državne zdravstvene službe,
 • službe za duševno zdravje,
 • socialno službo,
 • pedagoškopsihološke službe (v primeru mladoletnika),
 • združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini, ki upravlja posebno telefonsko linijo (1440) (za žrtve nasilja v družini),
 • nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi podpore žrtvam.

Zakonodaja vam omogoča, da vložite odškodninski zahtevek zoper storilca. Za informacije o svoji pravici, da zahtevate odškodnino, se lahko obrnete tudi na socialno službo.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Za podporo lahko zaprosite naslednje službe za podporo žrtvam:

 • državne zdravstvene službe,
 • službe za duševno zdravje,
 • socialno službo,
 • pedagoškopsihološke službe (v primeru mladoletnika),
 • združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini, ki upravlja posebno telefonsko linijo (1440) (za žrtve nasilja v družini),
 • nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi podpore žrtvam.
  • Zakonodaja vam omogoča, da vložite odškodninski zahtevek zoper storilca. Za informacije o svoji pravici, da zahtevate odškodnino, se lahko obrnete tudi na socialno službo.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Za podporo lahko zaprosite naslednje službe za podporo žrtvam:

 • državne zdravstvene službe,
 • službe za duševno zdravje,
 • socialno službo,
 • pedagoškopsihološke službe (v primeru mladoletnika),
 • združenje za preprečevanje in obravnavo nasilja v družini, ki upravlja posebno telefonsko linijo (1440) (za žrtve nasilja v družini),
 • nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi podpore žrtvam.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Na Cipru ni zakonodajnega okvira, ki bi urejal storitve mediacije.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Zakonodaja, ki določa vaše pravice, vključuje:

 • zakone o nasilju v družini, sprejete v obdobju 2000–2015 (preprečevanje in zaščita prič);
 • zakon o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije iz leta 2014.

Dostop do zakonodaje, ki določa vaše pravice, je mogoč prek spletišča ciprske odvetniške zbornice: http://www.cylaw.org/.

Zadnja posodobitev: 02/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.