Pravice žrtev – po državah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Ovadbo lahko vložite pri kateri koli policijski postaji. Policija bo vašo zadevo začela preiskovati takoj, ko vložite uradno ovadbo in predložite pisno izjavo.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Informacije o napredku vaše zadeve lahko dobite od policista (preiskovalca), dodeljenega vaši zadevi. Po predložitvi vaše zadeve sodišču lahko informacije o poteku postopka dobite od uradnika pravnega oddelka, ki na sodišču obravnava vašo zadevo.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Brezplačno pravno pomoč lahko dobite za postopke, navedene v zakonu o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči, in sicer za postopke v zvezi s posebnimi vrstami kršitev človekovih pravic.

„Postopek v zvezi s posebnimi vrstami kršitev človekovih pravic“ pomeni:

(a) vse civilne postopke v kateri koli fazi, ki potekajo pred sodiščem in so bili začeti zoper Republiko Ciper zaradi škode, ki jo je oseba utrpela zaradi posebnih kršitev človekovih pravic, ali

(b) vse kazenske postopke, ki jih je začela katera koli oseba, kadar se zahtevek nanaša na posebne vrste kršitev človekovih pravic.

Oblika pravne pomoči, ki je na voljo na podlagi navedenega zakona:

(a) v primeru civilnega postopka, začetega v Republiki Ciper, ali v primeru kazenskega postopka vključuje svetovanje, pomoč in zastopanje;

(b) v primeru civilnega postopka, začetega zunaj Republike Ciper, vključuje samo svetovanje.

Človekove pravice, ki jih varuje navedeni zakon, so pravice, zagotovljene z:

(a) oddelkom II ustave Republike Ciper;

(b) zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta 1962;

(c) zakoni o ratifikaciji Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, sprejetimi v obdobju 1967–1995;

(d) zakonom o ratifikaciji mednarodnih paktov (o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; o državljanskih in političnih pravicah) iz leta 1969;

(e) zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz leta 1989;

(f) zakonoma o ratifikaciji Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz let 1990 in 1993;

(g) zakonom o ratifikaciji Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1985;

(h) zakonom o ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1990.

Brezplačna pravna pomoč je na voljo:

  • vsaki osebi, ki je žrtev trgovine z ljudmi, v okviru postopka pred okrožnim sodiščem za dodelitev odškodnine v skladu z zakonom o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ljudi ter o zaščiti žrtev;
  • vsakemu mladoletniku, ki je žrtev trgovine z ljudmi, v okviru postopka pred okrožnim sodiščem za dodelitev odškodnine v skladu z zakonom o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ljudi ter o zaščiti žrtev;
  • vsakemu mladoletniku, ki je žrtev pridobivanja za spolne namene, otroške pornografije, spolnega izkoriščanja in/ali spolne zlorabe, v okviru postopka pred okrožnim sodiščem za dodelitev odškodnine v skladu z zakonom o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije.

Poleg tega ima vsak otrok, ki je žrtev katerega koli kaznivega dejanja iz zakona o preprečevanju in nadzoru spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije, v skladu z zakonom o odvetništvu neposreden dostop do brezplačnega svetovanja v vseh fazah postopka, ne glede na to, ali je pripravljen sodelovati z organi pregona za namene kazenske preiskave, pregona ali sojenja, ter neposreden dostop do brezplačne pravne pomoči, če nima potrebnih sredstev, ne glede na določbe zakona o pravni pomoči.

Kadar ima žrtev, ki je otrok, pravico do zastopanja, se ji lahko v postopkih, v katerih obstaja ali bi lahko obstajalo navzkrižje interesov med žrtvijo in nosilci starševske odgovornosti, zagotovi pravno svetovanje in dodeli pravni zastopnik, ki deluje v njenem imenu.

Vsaka oseba, ki je žrtev katerega koli kaznivega dejanja iz zakona o preprečevanju in nadzoru trgovine z ljudmi in izkoriščanja ter o zaščiti žrtev, ima ne glede na to, ali je pripravljena sodelovati z organi pregona za namene kazenske preiskave, pregona ali sojenja, v skladu z zakonom o odvetništvu neposreden dostop do brezplačnega svetovanja, v skladu z določbami zakona o pravni pomoči pa tudi do brezplačne pravne pomoči, če nima potrebnih sredstev.

Za pridobitev brezplačne pravne pomoči je treba pri sodišču, pred katerim vaša zadeva čaka na sojenje, vložiti pisno prošnjo. Sodišče lahko brezplačno pravno pomoč odredi na podlagi:

(a) socialno-finančnega poročila urada za socialno varstvo, v katerem so opisani vaš finančni položaj in finančni položaj vaše družine, vaši redni dohodki ali morebitni drugi dohodki, ki izhajajo iz vaše zaposlitve ali drugih virov, vaši standardni življenjski stroški in standardni življenjski stroški vaše družine ter vaše morebitne druge obveznosti ali potrebe;

(b) resnosti položaja ali morebitnih drugih okoliščin, da se ugotovi, ali bi bila odobritev brezplačne pravne pomoči pri pripravi in obravnavi vaše zadeve v interesu pravosodja.

Upravičenci do pravne pomoči imajo pravico, da med odvetniki, ki so pripravljeni zagotoviti brezplačno pravno pomoč, v skladu z veljavno zakonodajo izberejo odvetnika, ki jim bo zagotavljal take storitve. Če upravičenec ne izbere odvetnika, ga bo sodišče v skladu z veljavnimi predpisi določilo s seznama, ki ga je pripravila ciprska odvetniška zbornica.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Republika Ciper vam bo povrnila vse stroške, določene z zakonom. Informacije o tem, kako in pod katerimi pogoji lahko zahtevate povrnitev stroškov, so na voljo pri okrožnih tožilcih v okviru policije.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Od policije lahko zahtevate utemeljeno odločitev, če se preiskava ali pregon ni nadaljeval ali pa je bil prekinjen.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

V sodnem postopku lahko sodelujete kot priča tožilstva in pričate pred sodiščem, ki zadevo obravnava.

Kakšen je moj uradni položaj v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

V okviru kazenskega postopka imate vlogo priče tožilstva. Če zoper storilca vložite odškodninski zahtevek, prevzamete vlogo tožnika v zadevnem civilnem postopku.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Kot priča tožilstva morate pričati pred sodiščem, ki obravnava zadevo. Če ste vložili odškodninski zahtevek, lahko informacije o svojih pravicah in obveznostih dobite od odvetnika, ki vodi vašo zadevo pred civilnim sodiščem.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

V vsakem postopku, v katerem ste priča tožilstva, lahko preberete in sprejmete pisno izjavo, ki ste jo podali policiji, ali predložite dokaze, ki ste jih med preiskavo dali na voljo policiji. Če želite poleg prvotne pisne izjave ali dokazov, ki ste jih dali na voljo policiji, podati dodatno izjavo ali pričati, se morate posvetovati z direktorjem pravnega oddelka, ki obravnava vašo zadevo na sodišču.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Med sojenjem vas bo tožilec obveščal o času in načinu izvedbe zaslišanj ter naravi obtožb zoper storilca. Poleg tega lahko zahtevate obveščanje o vseh pravnomočnih odločbah, izdanih med postopkom.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Do sodnih spisov nimate pravice dostopati.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.