Pravice žrtev – po državah

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Katere informacije bom pridobil od organov (tj. policija, državni tožilec) po tistem, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, vendar preden ga prijavim?

Od prvega stika s policijo boste prejeli informacije, na podlagi katerih boste lahko ustrezno uveljavljali svoje pravice. Tako boste prejeli informacije o:

 • organu, pri katerem lahko vložite prijavo, in njegove kontaktne podatke;
 • tem, na koga se lahko obrnete s prošnjo za strokovno pomoč in pod katerimi pogoji je strokovna pomoč brezplačna; prav tako boste prejeli kontaktne podatke strokovnjakov, ki tako pomoč zagotavljajo;
 • pogojih, pod katerimi ste upravičeni do ukrepov za zagotavljanje vaše varnosti;
 • tem, kje dobiti več informacij o zadevi, v kateri ste žrtev;
 • fazah kazenskega postopka in vaši vlogi v njem;
 • organu, pri katerem lahko zahtevate več informacij, in njegove kontaktne podatke;
 • pogojih, pod katerimi ste upravičeni do finančne pomoči;
 • najbližjih zatočiščih, centrih za posredovanje ali drugih podobnih ustanovah, na katere se lahko obrnete;
 • najbližjem ponudniku zdravstvenih storitev, na katerega se lahko obrnete;
 • tem, kako zahtevati odškodnino, če je vaše pravice kršil javni organ;
 • ukrepih, ki jih lahko zahtevate za zaščito svojih interesov, če prebivate v drugi državi članici EU;
 • drugih pravicah, ki jih imate na podlagi zakona o žrtvah kaznivih dejanj.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Zagotovljene so vam enake pravice kot državljanom Češke in osebam, ki prebivajo na Češkem. Če izjavite, da ne govorite češko, boste informacije o vaših pravicah dobili v jeziku, ki ga razumete, ali v uradnem jeziku države, katere državljan ste.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Če vložite prijavo na policiji, morate prejeti vse informacije, ki morajo biti zagotovljene ob prvem stiku s policijo, kot so navedene zgoraj.

Če vložite prijavo pri državnem tožilcu, morate vedno prejeti informacije o:

 • tem, kje lahko zahtevate strokovno pomoč in pod katerimi pogoji je ta brezplačna; prejeli boste tudi kontaktne podatke strokovnjakov, ki tako pomoč zagotavljajo;
 • pogojih, pod katerimi ste upravičeni do ukrepov za zagotavljanje vaše varnosti;
 • tem, kje dobiti več informacij o zadevi, v kateri ste žrtev.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če ne govorite češko, lahko pri stikih z organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj uporabljate svoj materni jezik ali jezik, za katerega ste navedli, da ga govorite.

Če je mogoče, vam bo na vašo zahtevo izročen prevod pravnomočne odločbe, s katero se postopek zaključi. Na vašo obrazloženo zahtevo se vam lahko zagotovi tudi prevod drugih dokumentov, če je to potrebno za uveljavljanje vaših pravic v postopku.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Organi morajo žrtve obveščati na razumljiv način ter pri tem upoštevati njihovo starost, intelektualno zrelost in sposobnost izražanja volje, pismenost in zdravje, vključno z njihovim psihološkim stanjem. Če je mogoče, mora razgovore z otroki in invalidi opravljati oseba, ki je za to posebej usposobljena.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Podporo žrtvam zagotavlja več skupin subjektov. Med njimi so državni centri službe za probacijo in mediacijo ter zasebni subjekti, ki jih ministrstvo za pravosodje pooblasti za zagotavljanje pravnih informacij in/ali izvajanje restorativnih programov, in subjekti, ki so na podlagi zakona o socialnih storitvah pooblaščeni za zagotavljanje storitev psihološkega in socialnega svetovanja. Pravno pomoč žrtvam zagotavljajo tudi nekateri odvetniki. Navedeni subjekti so vpisani v register ponudnikov pomoči žrtvam, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje in je dostopen z njegovega spletišča na spletnem naslovu: https://www.justice.cz/.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Da, ob prvem stiku s policijo boste samodejno obveščeni o podpori žrtvam. Prejeli boste kontaktne podatke organov, ki zagotavljajo pomoč.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Na splošno velja, da organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ne smejo objavljati informacij, ki niso neposredno povezane s kaznivim dejanjem. V predkazenskem postopku se ne smejo razkrivati informacije, na podlagi katerih bi bila lahko razkrita vaša identiteta. Posebej je zaščitena zasebnost oseb, mlajših od 18 let. Na vašo zahtevo se informacije o vašem zasebnem življenju (naslovu prebivališča in naslovu za dostavo, kraju dela ali poslovanja ter o vašem zasebnem, družinskem in premoženjskem stanju) hranijo tako, da imajo do njih dostop le organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, policisti in uradniki službe za probacijo in mediacijo, ki sodelujejo pri zadevi. Na voljo se lahko dajo le, če je to potrebno za doseganje namena kazenskega postopka ali da lahko oseba, zoper katero poteka kazenski postopek, ustrezno uveljavlja svojo pravico do obrambe.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne, strokovna pomoč je na voljo še pred začetkom kazenskega postopka. Prejmete jo lahko še pred prijavo kaznivega dejanja, če je to potrebno in če je pomoč hitra.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Za zaščito žrtev je več možnosti.

Policija vam lahko zagotovi kratkotrajno zaščito, če vam grozi telesna poškodba ali druga resna grožnja. To lahko zajema osebno zaščito, spremembo bivališča ali svetovalne in preprečevalne dejavnosti. Policija lahko obtoženemu tudi odredi, naj za deset dni zapusti gospodinjstvo, ki si ga deli z vami, in se mu ne približuje, če obstaja nevarnost napada na vaše življenje ali zdravje.

Če je varnost žrtve ogrožena, policist izvede dejanja ali sprejme ukrepe za zagotovitev varnosti žrtve. Uradniki službe za prestajanje kazni zapora, vojaške policije in občinske policije imajo enake obveznosti.

V resnejših primerih ste pod nekaterimi pogoji upravičeni do posebne zaščite, ki se zagotavlja pričam in drugim osebam, ki bi jim verjetno lahko grozila telesna poškodba ali druga resna grožnja, povezana s kazenskim postopkom. Taka zaščita zajema osebno zaščito, spremembo bivališča in pomoč pri socialnem vključevanju v novo okolje, zakritje prave identitete itd. To je zelo resen ukrep, ki bi ga bilo treba uporabiti le, kadar je to nujno potrebno.

Sodišča in državni tožilci zagotavljajo zaščito v obliki preventivnih ukrepov v kazenskem postopku, na primer s prepovedjo obtožencu, da vzpostavlja stik z žrtvijo, ali prepovedjo vstopa v skupno gospodinjstvo, v katerem živi žrtev. Podobne preventivne ukrepe lahko sprejme tudi sodišče v civilnem postopku. Če je treba obtoženca pridržati zaradi zaščite vas kot žrtve ali oškodovanca, ga je mogoče pridržati, če obstaja utemeljen sum, da bo ponovil, dokončal ali storil kaznivo dejanje, ki ga je pripravljal ali s katerim je grozil.

Poleg tega imate pravico zahtevati, da se v kazenskem postopku sprejmejo ukrepi za preprečevanje vaših stikov z domnevnim storilcem.

Če tako zahtevate, imate pravico prejeti informacije o odpustu ali pobegu obdolženca iz pridržanja, zapora ali centra za varnostno pridržanje ter druge podobne informacije.

Pod nekaterimi pogoji lahko kot priča pričate z zakrito identiteto.

Pravosodni organ lahko za vašo zaščito izda tudi evropsko odredbo o zaščiti.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Zaščito zagotavljajo zgoraj navedeni organi, zlasti policija in sodišča na podlagi svojih odločitev.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj vedno ocenijo okoliščine. Če se izkaže, da obstaja kakršna koli nevarnost, sprejmejo potrebne ukrepe.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj morajo vedno ravnati tako, da se prepreči nadaljnja škoda žrtvi kot posledica kaznivega dejanja ali sekundarna škoda.

Če je organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj kršil vaše pravice ali če jih niste mogli v celoti uveljavljati, imate pravico zahtevati povračilo škode. Predvsem imate pravico zahtevati pregled ravnanja policijskega organa ali tožiti za odškodnino za škodo oziroma za razumno nadomestilo za nematerialno škodo, ki jo je med izvajanjem pooblastil povzročil javni organ.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

Posebno ranljive žrtve so otroci, starejši ali invalidi in žrtve nekaterih kaznivih dejanj, kot so trgovina z ljudmi, teroristični napadi, spolna kazniva dejanja zoper človekovo dostojanstvo ali nekatera nasilna kazniva dejanja. Posebno ranljive žrtve lahko seveda izkoristijo vse zgoraj navedene možnosti zaščite, pogosto pa velja, da mora pristojni organ načeloma odobriti prošnjo posebno ranljive žrtve. Obseg pravic posebno ranljivih žrtev je na splošno širši; to pa se ne nanaša neposredno na zaščito žrtev, ki je odvisna bolj od tega, ali žrtvi grozi nevarnost telesne poškodbe ali drugo resno tveganje.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Da, kot otrok (oseba, mlajša od 18 let) ste posebno ranljiva žrtev in imate posebne pravice. Med njimi so pravica do brezplačne pravne pomoči v kazenskem postopku, pravica, da razgovore vodi usposobljena oseba na posebno obziren način, omejitev ponavljanja razgovorov ali pravica preprečiti neposreden vizualni stik s storilcem ter omejitev izjem, ki se nanašajo na nekatere druge pravice, ki jih imajo vse žrtve.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Če ste utrpeli škodo zaradi smrti družinskega člana zaradi kaznivega dejanja, se štejete za žrtev in vam pripadajo pravice, ki jih imajo žrtve.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

V tem primeru se sami ne štejete za žrtev. Lahko pa na žrtvino željo postanete njen zaupnik. Žrtev ima pravico, da jo med kazenskim postopkom in pojasnjevanjem spremlja zaupnik, ki ga je mogoče izločiti le v izjemnih primerih.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Pod katerimi pogoji? Ali bom med mediacijo na varnem?

Da. Mediacijo zagotavlja služba za probacijo in mediacijo, ki je eden od ponudnikov pomoči žrtvam. Mediacija je brezplačna in temelji na soglasju obeh strani, torej žrtve in storilca. Izvaja jo strokovnjak za reševanje sporov, ki do obeh strani pristopa prijazno in nepristransko ter pomaga iskati rešitev. Služba za probacijo in mediacijo je enota državne organizacije, katere cilj je med drugim z mediacijo poiskati učinkovito in družbeno koristno rešitev sporov, povezanih s kaznivimi dejanji; služba kot taka žrtvi zagotavlja varnost med mediacijskimi pogajanji.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Glavne določbe vsebuje zakon št. 45/2013 o žrtvah kaznivih dejanj. Vpogled v zbirko zakonov je mogoč vsak delovni dan pri katerem koli občinskem ali regionalnem organu (vključno z mestno hišo v Pragi). Kot ostala zakonodaja je tudi ta zakon na voljo na spletu, na primer na portalu javne uprave ali spletišču ministrstva za notranje zadeve.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.