Pravice žrtev – po državah

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Kaznivo dejanje lahko prijavite pri katerem koli policijskem organu ali državnem tožilstvu pisno, ustno v poročilu ali v elektronski obliki. V okviru prijave kaznivega dejanja morate izkazati, kateri so dokazi, da je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Če to zahtevate v prijavi kaznivega dejanja, vas mora pristojni organ v enem mesecu od prijave obvestiti o sprejetih ukrepih. Kot žrtev ste načeloma oškodovanec in imate kot tak pravico do vpogleda v spis. Prosite lahko tudi za informacije o stanju postopka. Te informacije vam mora zagotoviti pristojni organ; to ne velja, če bi take informacije lahko škodile namenu kazenskega postopka.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Da. Pravno pomoč lahko prejmete že pred začetkom kazenskega postopka, med postopkom in po njegovem zaključku. Pravno pomoč zagotavljajo odvetniki. Brezplačno pravno pomoč lahko v kazenskem postopku prejmejo zlasti ranljive žrtve. Poleg tega se lahko pravna pomoč zagotovi brezplačno ali po nižji ceni žrtvi, ki je utrpela hudo škodo zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ali preživeli osebi žrtve, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja, pri čemer morajo te osebe dokazati, da nimajo dovolj sredstev. Druge žrtve imajo pravico do pravne pomoči proti plačilu.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če ste v kazenskem postopku oškodovanec in zahtevate odškodnino za škodo ali nepremoženjsko škodo ali povračilo zaradi neupravičene obogatitve ter je vašemu zahtevku vsaj delno ugodeno, vam mora obsojena oseba povrniti stroške, ki ste jih imeli z razumnim uveljavljanjem tega zahtevka v postopku. Če vložite predlog za takšno nadomestilo, mu lahko sodišče še vedno ugodi, tudi če je bil vaš zahtevek neuspešen.

Če ste priča, ste upravičeni do nadomestila za priče. To nadomestilo morate zahtevati v treh dneh po razgovoru.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Temu lahko nasprotujete z vložitvijo pritožbe. Pritožba je pravno sredstvo zoper odločitve policijskega organa in nekatere odločitve državnega tožilca v predkazenskem postopku, ki so v obliki sklepa. Tako lahko kot oškodovanec na primer nasprotujete sklepu o ustavitvi postopka in sklepu o ustavitvi pregona.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Da. Kot oškodovanec boste obveščeni o tem, kdaj bo potekal postopek pred sodiščem.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Češki pravni red razlikuje med izrazom „žrtev“ in izrazom „oškodovanec“. Oškodovanec je ena od strank v kazenskem postopku. Izraz načeloma zajema vse žrtve, razen tistih, ki so žrtve zaradi družinskega razmerja z osebo, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja.

Zato boste v češkem sodnem sistemu žrtev in oškodovanec (in zato stranka v kazenskem postopku; to v zgoraj navedenem primeru ne velja) – kot žrtev lahko zahtevate odškodnino za škodo, nepremoženjsko škodo ali neupravičeno obogatitev. Načeloma boste tudi priča. V češkem pravnem redu zasebni pravni ukrepi ne obstajajo, zato ne morete biti zasebni tožilec.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Pravice žrtev so urejene predvsem v zakonu o žrtvah kaznivih dejanj, opisane pa so v drugih odgovorih.

Oškodovanec ima številne pravice v skladu z zakonom št. 141/1961, tj. zakonikom o kazenskem postopku, vključno z možnostjo, da zahteva odškodnino za škodo in nepremoženjsko škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, ali povračilo zaradi neupravičene obogatitve, ali možnostjo, da se pritoži zoper izrek odločbe o odškodnini za škodo ali nepremoženjsko škodo ali povračilu zaradi neupravičene obogatitve. Oškodovanec ima tudi pravico do predložitve predlogov za dodatne dokaze, vpogleda v spise, udeležbe na sodni obravnavi, udeležbe na javni seji o pritožbah, izražanja mnenja o zadevi pred koncem postopka, sodelovanja pri pogajanjih glede sporazuma o krivdi in kazni ter udeležbe na javni seji o njegovi odobritvi, pravico, da ga zastopa zastopnik, ter pravico do vložitve pritožb in vlog v posebnih primerih.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji? Pod katerimi pogoji?

Da, izjavo o vplivu kaznivega dejanja na vaše življenje lahko podate v kateri koli fazi kazenskega postopka, tako ustno kot pisno. Kot žrtev, tj. kot ena od strank v postopku, lahko iščete, predstavite in predlagate dokaze.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Na vašo zahtevo boste prejeli informacije:

  • o tem, da se kazenski postopek ni začel;
  • o stanju kazenskega postopka;
  • o kvalifikaciji dejanja, katerega je oseba obtožena;
  • o času in kraju javne obravnave zadeve pred sodiščem;

prejeli pa boste tudi končno odločitev o zaključku postopka.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Da, kot oškodovanec imate pravico do vpogleda v spis. V predkazenskem postopku pa vam lahko državni tožilec ali policijski organ to pravico zaradi resnih razlogov odreče.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.