Pravice žrtev – po državah

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Žrtev lahko odškodnino od storilca kaznivega dejanja zahteva v civilnem postopku; žrtev lahko odškodninski zahtevek tudi pridruži kazenskemu pregonu storilca kaznivega dejanja (adhezijski postopek).

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Če storilec namerno ne izpolni obveznosti plačila odškodnine, ki jo naloži sodišče, lahko oseba, ki ima zahtevek (žrtev), sodišču predlaga izpolnitev obveznosti z izvršbo. V skladu z zakonom, ki bo začel veljati 1. januarja 2018, bodo žrtve kaznivih dejanj upravičene tudi do zahteve, da svojo pravico do odškodnine uveljavljajo od države iz sredstev, ki jih je ta izterjala od storilca prek premoženjskih sankcij.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Kakšni so pogoji za dostop do mediacije?

Češka republika ne izplačuje nobenih predplačil za izpolnitve, ki izhajajo iz obveznosti storilca, da nadomesti škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem. Češki pravni sistem strogo ločuje pravico žrtve do odškodnine za škodo, ki jo je povzročil storilec, ki se obravnava kot odškodninska odgovornost, in pravico do finančne pomoči v skladu z zakonom št. 45/2013 o žrtvah kaznivih dejanj, ki je denarni prejemek, ki ga zagotavlja država za zmanjšanje socialnih posledic viktimizacije.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Kot je navedeno zgoraj, država ne plača odškodnine v strogem pomenu besede (ne posega v premoženjske obveznosti storilca in jih ne prevzema), temveč žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja finančno pomoč. V skladu z Zakonom št. 45/2013 o žrtvah kaznivih dejanj se finančna pomoč lahko izplača žrtvam, ki so zaradi kaznivega dejanja utrpele najmanj zakonsko določeno škodo za zdravje, žrtvam spolnih kaznivih dejanj zoper človekovo dostojanstvo, mučenim otrokom in osebam (iz z zakonom določene skupine), katerim je zaradi kaznivega dejanja nekdo umrl. Ta pomoč je najpogosteje v zneskih, ki se gibljejo od 10 000 CZK (približno 370 EUR) do 200 000 CZK (približno 7 400 EUR), in se bodisi določi z zakonsko določeno pavšalno stopnjo bodisi ustreza znesku dokazanih izgubljenih dohodkov in stroškov zdravljenja ali, kadar je to primerno, stroškom specialistične terapije za zmanjšanje nastale nepremoženjske škode. O vlogah za izplačilo finančne pomoči odloča ministrstvo za pravosodje, vložiti pa jih je treba v dveh letih od dneva, ko je žrtev izvedela za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, najpozneje pa v petih letih od datuma storitve kaznivega dejanja.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

Odškodnine za škodo, ki jo je povzročil storilec (tj. odškodninske odgovornosti), ni mogoče uveljavljati, če storilec kaznivega dejanja ni bil obsojen zgolj zato, ker je neznan, tj., če ni osebe, ki bi bila odgovorna, ali pa ji odškodninska odgovornost ni bila dokazana, ali če storilec ni kazensko odgovoren za svoja ravnanja, tj. obtožena oseba ni odgovorna za škodo, povzročeno z dejanji, ki jih ne stori, ki niso kazniva dejanja ali za katera ni odgovorna. Nasprotno pa lahko oseba postane upravičena do finančne pomoči države (glej zgoraj) celo pred obsodbo storilca kaznivega dejanja; žrtev je do tega upravičena tudi takrat, ko storilec ni znan ali za svoja ravnanja ni kazensko odgovoren, pod pogojem, da ni nobenega dvoma, da je žrtev utrpela škodo zaradi dejanj, ki so po svoji naravi kazniva dejanja (ali če je zaradi posledic kaznivega dejanja umrl sorodnik žrtve).

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi z svojim odškodninskim zahtevkom?

Zakon št. 45/2013 o žrtvah kaznivih dejanj ne dopušča, da bi ministrstvo za pravosodje odobrilo predplačila za finančno pomoč, o kateri se še odloča; nujne življenjske potrebe žrtev se zadovoljujejo drugače, prek sistema državne socialne oskrbe ali podpore.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.