Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Žrtve nimajo pravice do pritožbe zoper obsodbo storilca ali izrečeno kazen.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Po sojenju imate pravico:

 • da se vam najpozneje v desetih delovnih dneh po tem, ko je kronsko tožilstvo prejelo pravilno izpolnjen zahtevek za povračilo stroškov, povrnejo stroški, ki se vam dolgujejo po odločitvi kronskega tožilstva, če ste prišli na sodišče, da bi pričali;
 • da vas enota za skrb za priče (Witness Care Unit) obvesti o izidu sojenja, vključno s kratkim povzetkom obrazložitve odločbe, če je na voljo. Enota za skrb za priče vam te informacije predloži v enem delovnem dnevu po njihovem prejemu od sodišča;
 • da vas enota za skrb za priče usmeri na službe za podporo žrtvam, če je to ustrezno in če so te na voljo.

(i) Če je pri kronskem sodišču vložena pritožba zoper obsodbo ali izrečeno kazen na magistratnem sodišču.

Pravico imate, da vas enota za skrb za priče v enem delovnem dnevu po prejemu informacij od sodišča obvesti o naslednjem:

 • o morebitni vložitvi pritožbe;
 • datumu, času in kraju obravnave;
 • izidu zadevne pritožbe, vključno s spremembami prvotno izrečene kazni.

Prav tako imate pravico:

 • da na sodišču počakate in sedite v prostoru, ki je ločen od pritožnika ter njegove družine in prijateljev. Sodišče to zagotovi, kadar je mogoče;
 • da se vam zagotovi kontaktna oseba na kronskem sodišču;
 • da prejmete informacije o službah za podporo žrtvam, če je to ustrezno in če so te na voljo.

(ii) Če je pri pritožbenem sodišču vložena pritožba zoper obsodbo ali izrečeno kazen ali je pri vrhovnem sodišču Združenega kraljestva vložena pritožba v kazenski zadevi glede pravnega vprašanja.

Pravico imate:

 • da vas enota za skrb za priče v petih delovnih dneh po prejemu informacij od sodišča obvesti, da je bila pritožniku dovoljena pritožba. Če ste žrtev najhujšega kaznivega dejanja, ste trajno izpostavljeni kaznivim dejanjem ali ste ranljivi ali ustrahovani, imate pravico te informacije prejeti v enem delovnem dnevu;
 • da vas enota za skrb za priče v enem delovnem dnevu po prejemu informacij od sodišča obvesti o datumu, času in kraju obravnave;
 • da od enote za skrb za priče v enem delovnem dnevu po prejemu informacij od sodišča izveste, da naj bi bil pritožnik izpuščen proti varščini pred odločitvijo o pritožbi ali da so se spremenili pogoji varščine;
 • da od enote za skrb za priče v enem delovnem dnevu po prejemu zadevnih informacij od sodišča prejmete najnovejše informacije o morebitnih spremembah datumov obravnav;
 • da vam vaša enota za skrb za priče zagotovi kontaktno osebo med osebjem urada za pritožbe v kazenskih zadevah ali vrhovnega sodišča Združenega kraljestva;
 • da vas enota za skrb za priče v petih delovnih dneh po prejemu informacij od sodišča obvesti o izidu pritožbe. To vključuje morebitne spremembe prvotno izrečene kazni. Če ste žrtev najhujšega kaznivega dejanja, ste trajno izpostavljeni kaznivim dejanjem ali ste ranljivi ali ustrahovani, imate pravico te informacije prejeti v enem delovnem dnevu;
 • da na sodišču počakate in sedite v prostoru, ki je ločen od pritožnika ter njegove družine in prijateljev. Sodno osebje bo to zagotovilo, kadar bo mogoče. Pritožnik se obravnav na vrhovnem sodišču običajno ne udeleži . Zagotovljena vam bo posebna ureditev, če je pritožnik navzoč in ne želite sedeti v sodni dvorani;
 • da od osebja urada za pritožbe v kazenskih zadevah ali vrhovnega sodišča Združenega kraljestva zahtevate kopijo sodbe sodišča v zadevi, ko je ta izdana.

Če je pritožba dopustna, imate kot žalujoči ožji sorodnik v upravičeni zadevi pravico, da se vam ponudi srečanje s kronskim tožilstvom, da se vam pojasnijo narava pritožbe in sodni postopki.

Komisija za ponovno proučitev kazenskih zadev

Ko komisija za ponovno proučitev kazenskih zadev od storilca prejme vlogo, ponovno prouči obsodbe in kazni, izrečene zaradi storilčevih kaznivih dejanj. Komisija lahko obsodbo ali izrečeno kazen vrne v ponovno odločanje o pritožbi, če obstajajo nove informacije ali novi argumenti, na podlagi katerih je lahko obsodba neutemeljena ali izrečena kazen predolga. Komisija vsako leto od obsojenih oseb prejme približno 1 000 vlog, od katerih jih približno 30–40 zadev vrne v ponovno odločanje o pritožbi. Ob ponovni proučitvi zadeve oceni morebitne posledice za vas in odloči, ali bi vas bilo treba uradno obvestiti. Komisija obrazloži svoje odločitve glede oblike stika z vami, v ustreznih primerih pa o teh odločitvah uradno obvesti tudi policijo.

 • Pravico imate, da vas komisija uradno obvesti, če meni, da obstaja razumna možnost ponovne preučitve vaše zadeve.
 • Če komisija odloči, da se je med ponovno proučitvijo ustrezno obrniti na vas, vas uradno obvesti, da je prejela vlogo in da se zadeva ponovno proučuje. Po ponovni preučitvi odloči, ali bi bilo treba zadevo (glede obsodbe ali izrečene kazni) vrniti sodiščem v ponovno odločanje, in vas uradno obvesti o svoji odločitvi, razen če ste izrecno zahtevali, naj vas ne obvešča.
 • Če komisija odloči, da med ponovno preučitvijo ni ustrezno, da se obrne na vas, pozneje pa se odloči zadevo (glede obsodbe ali izrečene kazni) vrniti sodiščem v ponovno odločanje, se domneva, da vas bo o tem obvestila.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Kako dolgo?

 • Do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in pregona.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

 • Pravico imate, da vas enota za skrb za priče v enem delovnem dnevu po prejemu informacij od sodišča obvesti o kazni, izrečeni osumljencu (če je obsojen). To vključuje kratko pojasnilo o pomenu in posledicah izrečene kazni.
 • Pravico imate, da ste napoteni na kronsko tožilstvo, ki odgovori na vsa vaša vprašanja glede izrečene kazni, na katera ne more odgovoriti enota za skrb za priče.
 • Poleg navedenih pravic imate kot žalujoči ožji sorodnik v upravičeni zadevi tudi pravico, da se vam ponudi srečanje s predstavnikom kronskega tožilstva, ki vam pojasni izrečeno kazen. To srečanje običajno poteka na sodišču.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, pri čemer je storilec kaznovan z 12 meseci zapora ali več, je na voljo program službe za pogojni odpust za obveščanje žrtev (Probation Service Victim Contact Scheme, VCS). Namen tega programa je, da določeni uradnik za zvezo z žrtvami upravičenim žrtvam daje informacije in nasvete o kazenskem postopku. To vključuje redno obveščanje o ključnih fazah prestajanja kazni storilca, po presoji nacionalne službe za pogojni odpust, kot je premestitev na odprti oddelek ali odpust, in predložitev stališč o pogojih v zvezi z žrtvijo, ki se lahko priložijo dovoljenju za pogojni odpust storilca.

Če ste žrtev storilca, ki je storil nasilno kaznivo dejanje ali kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost [1] in je bil obsojen na 12 mesecev zapora ali več ali je bil pridržan v bolnišnici na zdravljenju v skladu z zakonom o duševnem zdravju iz leta 1983, imate pravico, da vas vaša enota za skrb za priče uradno obvesti o programu za obveščanje žrtev in o tem, da bodo vaši podatki v 20 delovnih dneh samodejno posredovani nacionalni službi za pogojni odpust, razen če ste navedli, da temu nasprotujete.

Če se odločite za vključitev v program za obveščanje žrtev, imate pravico, da:

 • se odločite, ali želite prejemati informacije o ključnih fazah prestajanja kazni storilca;
 • vam je dodeljen uradnik za zvezo z žrtvami, ki bo vaša kontaktna oseba pri nacionalni službi za pogojni odpust, razen če ste žrtev pacienta brez omejitev (glej spodaj);
 • prejemate informacije in predložite pripombe nacionalni službi za pogojni odpust o pogojih v zvezi z žrtvijo, ki se priložijo dovoljenju za pogojni odpust storilca, ali o pogojih odpusta v primeru odpusta. To bi lahko vključevalo na primer pogoj, ki bi storilcu preprečeval, da naveže stik z vami ali vašo družino;
 • vas nacionalna služba za pogojni odpust obvesti o kakršnih koli pogojih, ki veljajo za storilca ob odpustu in se nanašajo na vas ali vašo družino;
 • ste obveščeni o datumu, na katerega se bodo ti pogoji nehali uporabljati;
 • prejmete kakršne koli druge informacije, ki so po mnenju nacionalne službe za pogojni odpust ustrezne glede na okoliščine zadeve, tudi o ključnih fazah kazni storilca ali zdravljenja v primeru duševnega bolnika z omejitvami ali brez omejitev.

Če ste žalujoči ožji sorodnik žrtve storilca, obsojenega na

12 mesecev zapora ali več zaradi nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ali pridržanega v varovani bolnišnici na zdravljenju, imate prav tako možnost vključitve v program za obveščanje žrtev. Vendar če niste ožji sorodnik žrtve, vam bo nacionalna služba za pogojni odpust to možnost ponudila po lastni presoji.

Če ste starš, skrbnik ali oskrbovalec žrtve, ki je oseba, mlajša od 18 let, ranljiva odrasla oseba ali oseba, ki zaradi kakršnega koli drugega razloga ne more v celoti sodelovati v programu za obveščanje žrtev, se lahko običajno vi vključite v program v njenem imenu. Vendar se možnost vključitve v ta program staršu, skrbniku ali oskrbovalcu ne ponudi, če se šteje, da to ni v najboljšem interesu žrtve.

Ukrepi za zaščito žrtve v primeru pobega

V malo verjetnem primeru, da bi storilec pobegnil iz pridržanja, vas bo policija, ko bo o tem uradno obveščena s strani zapora, centra za mladoletne prestopnike (Youth Offending Team), bolnišnice ali centra za pridržanje priseljencev, kjer bo to mogoče, uradno obvestila o pobegu in morebitnih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito, če bo ocenjeno, da obstaja tveganje, da vam bo storilec povzročil večjo škodo.

[1] Kot je določeno v oddelku 45(2) zakona o nasilju v družini, kaznivih dejanjih in žrtvah iz leta 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004).

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Če ste se vključili v program za obveščanje žrtev, odbor za pogojni odpust pa namerava obravnavati odpust storilca ali premestitev na odprti oddelek, imate pravico, da:

 • vas nacionalna služba za pogojni odpust obvesti o morebitnem zaslišanju v okviru odbora za pogojni odpust;
 • odboru za pogojni odpust predložite pripombe o pogojih dovoljenja za pogojni odpust (glej glosar);
 • vam je zagotovljeno pojasnilo, če pogoj dovoljenja, ki ste ga zahtevali, ni vključen v dovoljenje za odpust storilca;
 • vam uradnik za zvezo z žrtvami pojasni osebno izjavo žrtve, vključno s tem, kako jo bo odbor za pogojni odpust uporabil;
 • podate osebno izjavo žrtve, ki bo posredovana odboru za pogojni odpust;
 • prijavite svojo udeležbo na ustnem zaslišanju odbora za pogojni odpust, da bi predstavili svojo osebno izjavo žrtve, če ta odbor odloči, da je ustrezno izvesti ustno zaslišanje.
Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.