Pravice žrtev – po državah

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Katere informacije bom pridobil od organov (tj. policija, državni tožilec) po tistem, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, vendar preden ga prijavim?

Od organov boste dobili informacije:

  • o tem, kako prijaviti kaznivo dejanje, in
  • o storitvah za podporo žrtvam, ki so na voljo brez prijave kaznivega dejanja.

Navodila so na voljo tudi na spletišču odbora za policijo in mejno stražo.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Vaše pravice bodo zaščitene ne glede na državo EU, v kateri postanete žrtev kaznivega dejanja. Kaznivo dejanje lahko prijavite in po potrebi prejmete storitve za podporo žrtvam v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, in v državi, v kateri prebivate.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Po prijavi kaznivega dejanja ste upravičeni do naslednjih informacij:

  • na zahtevo morate prejeti pisno potrditev, da ste prijavili kaznivo dejanje;
  • v desetih dneh morate prejeti obvestilo o odločitvi glede tega, ali se bo kazenski postopek začel ali ne;
  • če se bo začel kazenski postopek, vas bodo kot žrtev zaslišali in vprašali, ali želite prejeti informacije o prijetju in izpustitvi osumljenca ter o času in kraju sojenja; poleg tega
  • vas bo državni tožilec, ko bo predhodna preiskava zadeve zaključena, obvestil, da imate pravico do vpogleda v vsebino kazenskega spisa.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Vsakdo, ki ne razume ali ne govori estonščine, je med postopkom upravičen do tolmačenja. Na zahtevo ste upravičeni do prevoda vsakega besedila, ki je bistveno za razumevanje odločitve o koncu kazenskega postopka ali sodbe sodišča ali za zagotovitev poštenosti postopka.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Organi morajo zagotoviti, da razumete, kar vam je pojasnjeno, in da vas oni razumejo. V ta namen so na policijski postaji ali uradu tožilstva na voljo informativni listi v lahko razumljivem jeziku in usposobljeni strokovnjaki. Vedno ste upravičeni tudi do tolmača za znakovni jezik.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Storitve za podporo žrtvam zagotavlja estonski zavod za socialno zavarovanje.

Če ste žrtev nasilja nad ženskami, se lahko za pomoč obrnete tudi na varne hiše za ženske.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vas bo obvestila o službah za podporo žrtvam in vas po potrebi napotila na delavca za podporo žrtvam. Veliko policijskih postaj ima vedno prisotnega delavca za podporo žrtvam.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Vse informacije, zbrane med kazenskim postopkom, so zaupne in se pred javno obravnavo ne dajo na voljo javnosti. Sodišče lahko tudi odloči, da bo vaše sojenje zaprto za javnost, in v tem primeru informacije, obravnavane na sojenju, prav tako ne bodo dostopne javnosti.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne, vsakdo ima dostop do splošne podpore žrtvam, ne glede na to, ali je bilo kaznivo dejanje prijavljeno ali ne. Vendar pa obstajajo posebne storitve za podporo žrtvam, kot je odškodnina žrtvam nasilja ali nadomestilo za psihološko podporo, do katerih lahko dostopate samo po prijavi kaznivega dejanja.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Tožilca lahko zaprosite, da sodišču predlaga, da se osumljencu izda začasna prepoved približevanja. Z začasno prepovedjo približevanja se osumljencu odredi, da ne obiskuje krajev, ki jih določi sodišče, in da se ne približuje osebam, ki jih določi sodišče, ali komunicira z njimi.

Zaščiteni ste lahko tudi z ukrepi za zaščito prič, ki jih policija uporabi na zahtevo tožilstva.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Če ste v nevarnosti, se obrnite na policijo, ki vam bo zagotovila varnost.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Policija mora oceniti vsak primer in zagotoviti, da se prepreči vsakršna škoda.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Od vseh organov, ki vodijo postopek, se vedno zahteva, da upoštevajo vaše interese in vam med kazenskim postopkom preprečijo sekundarno viktimizacijo.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

Če ste žrtev hudega kaznivega dejanja, se vam lahko dovoli, da niste zaslišani pred sodiščem; druga možnost je, da ste zaslišani na daljavo ali da se na zaslišanju pred sodiščem uporabi pregrada, ki vas skriva pred pogledom obtoženca.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Pri zaslišanju žrtve, ki je mladoletna oseba, lahko organ, ki vodi postopek, vključi uradno osebo za zaščito otrok, socialnega delavca ali psihologa. To je obvezno v resnih primerih, če oseba, ki vodi postopek, ni prejela ustreznega usposabljanja.

Če ste mladoletna oseba in žrtev ter so vaši interesi v nasprotju z interesi vašega zakonitega zastopnika ali vaših staršev, vam lahko organ, ki vodi postopek, brezplačno imenuje odvetnika za pravno pomoč.

Mladoletne osebe z duševnimi motnjami, otroci, ki so mlajši od 10 let, ali otroci, ki so mlajši od 14 let in žrtve nasilja v družini ali spolnega nasilja, se ne zaslišijo pred sodiščem. Namesto tega se policijski razgovor z mladoletno osebo posname na videoposnetku in se lahko uporabi kot dokaz pred sodiščem.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Če je vaš družinski član umrl zaradi kaznivega dejanja, imate med postopkom vse pravice žrtve.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Če je bil vaš družinski član žrtev kaznivega dejanja, ste podobno kot žrtev po potrebi upravičeni do storitev za podporo žrtvam.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Pod katerimi pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Z vašim soglasjem in soglasjem osumljenca se lahko tožilstvo odloči končati kazenski postopek s spravnim postopkom (mediacijo). Storitve na področju sprave zagotavlja delavec za podporo žrtvam.

Pravico imate, da se kadar koli odločite za izstop iz spravnega postopka.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Zakonik o kazenskem postopku

Zakon o podpori žrtvam

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.