Pravice žrtev – po državah

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Ali se lahko pritožim zoper odločitev?

Zoper odločitev okrožnega sodišča (käräjäoikeus) se lahko pritožite pri pritožbenem sodišču (hovioikeus). Praviloma boste za to, da bo lahko pritožbeno sodišče v celoti obravnavalo zadevo, potrebovali dopustitev pravnega sredstva v presojo v postopku s pritožbo.

Zoper sodbo pritožbenega sodišča se lahko vloži pritožba pri vrhovnem sodišču (korkein oikeus). Potrebovali boste dovoljenje za pritožbo pri vrhovnem sodišču. To se izda le pod pogoji, določenimi z zakonom.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Pri nekaterih hudih kaznivih dejanjih lahko zaprosite za informacije o izpustitvi storilca kaznivega dejanja iz zapora ali pripora (glej spodaj).

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Organizacije za podporo žrtvam zagotavljajo podporo in nasvete tudi po sojenju,

in sicer toliko časa, kolikor je potrebno. V primerih nasilja v družini bo v okviru ocene tveganja, ki jo opravi več agencij, pripravljen varnostni načrt. To ni povezano s koncem sojenja.

Če ste žrtev trgovine z ljudmi, vaša pravica do posebne pomoči iz sistema pomoči žrtvam trgovine z ljudmi preneha, če se kazenski postopek konča brez kakršne koli pravnomočne obsodbe s strani sodišča zaradi trgovine z ljudmi.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Pravico imate, da ste na zahtevo obveščeni o sodbi v kazenski zadevi. V sodbi je navedena kazen, ki je bila izrečena obdolžencu, vključno s trajanjem zaporne kazni.

Stranke v kazenskem postopku prejmejo izvod sodbe. Ne boste izvedeli, v kateri zavod za prestajanje kazni naj bi bil storilec poslan.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Pri nekaterih hudih kaznivih dejanjih lahko zahtevate, da se vas obvesti o izpustitvi storilca kaznivega dejanja iz zapora ali pripora ali pod določenimi pogoji o njegovi zapustitvi zapora iz drugih razlogov. Če želite biti obveščeni, morate to sporočiti preiskovalnemu organu ali tožilcu. Preiskovalni organ bo zagotovil dodatne informacije.

Obveščeni boste samo, če se domneva, da to ne bo ogrozilo življenja ali zdravja zapornika ali pripornika.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Ne, take pravice nimate.

Zadnja posodobitev: 05/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.