Pravice žrtev – po državah

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Zoper odločitev sodišča se ne morete pritožiti, če niste uveljavljali premoženjskopravnega zahtevka, ker kot „navadna žrtev“ niste stranka v postopku.

Poleg tega, če je sodišče dopustilo vaše uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka, se ne boste mogli pritožiti zoper odločbo o odločitvi o krivdi ali izrečeni kazni. Pritožbo lahko vložite samo v zvezi z določbami, ki vas zadevajo.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

V vseh primerih imate pravico:

  • da ste obveščeni o sklepu, s katerim je storilcu prepovedano ponovno navezovanje stikov z vami;
  • da ste obveščeni o izvrševanju obsodbe (odpust obsojenca, znižanje njegove kazni, kraj, v katerem prebiva itd.) prek združenja za podporo žrtvam ali neposredno pri službi za reintegracijo obsojencev in izvajanje pogojnih kazni (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP));
  • da sodniku predlagate, naj storilcu kaznivega dejanja prepove, da vas obiskuje, se sestaja z vami ali navezuje stik z vami, če je začasno ali pogojno izpuščen ali če je bila njegova kazen znižana ali spremenjena;
  • da ste opozorjeni, če je obsojenec pobegnil in obstaja nevarnost za vas ali vaše bližnje;
  • da vam pomaga združenje za podporo žrtvam;
  • da se pred vsako odločitvijo o odpustu obsojene osebe upoštevajo vaši interesi in da v 15 dneh pred sprejetjem vsake odločitve predložite pisna stališča.

Če uveljavljate premoženjskopravni zahtevek, imate poleg tega pravico:

Med izvrševanjem kazni imate pravico:

1. da se obrnete na sodni organ glede vsakega posega v vaše interese;

2. da pridobite povračilo za svojo škodo, in sicer z odškodnino ali na kakršen koli drug ustrezen način, pri čemer lahko po potrebi predlagate ukrep poravnalne pravičnosti;

3. da vas, če želite, obvestijo o končanem prestajanju kazni odvzema prostosti v primerih in pod pogoji, določenimi z zakonom o kazenskem postopku;

4. da se, če je ustrezno, upošteva potreba po zagotovitvi vašega miru in varnosti.

Sodni organ mora vse te pravice zagotavljati ves čas izvrševanja kazni, ne glede na načine njihovega izvajanja.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Po končanem postopku vam lahko pomaga odvetnik, ki vam lahko svetuje o možnosti vložitve pritožbe ali o tem, kako se obrniti na sodnega izvršitelja.

Pomagajo vam lahko tudi združenja za podporo žrtvam, pri čemer trajanje te pomoči ni omejeno.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Če bo storilec obsojen, boste obveščeni o kazni, če ta vključuje prepovedi, s katerimi je storilcu prepovedano navezovanje stikov z vami ali prihajanje na vaš dom.

Če uveljavljate premoženjskopravni zahtevek, boste prejeli kopijo sodbe, v kateri je navedena izrečena kazen.

Če je storilec zaprt, boste lahko obveščeni o predvidenem pogojnem odpustu in zaprošeni za mnenje.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Če je bila oseba obsojena zaradi nekaterih kaznivih dejanj (posilstvo, umor ali poskus umora in večina kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost) in če ste vložili zahtevek kot žrtev ali civilna stranka, ste lahko neposredno ali prek svojega odvetnika obveščeni o odpustu osebe iz zapora, če se ta zgodi na datum izteka kazni.

V primeru pobega vas obvesti državni tožilec.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Kadar obstaja tveganje, da bi se lahko obsojenec znašel v navzočnosti žrtve ali civilne stranke, in je očitno, da je treba tako srečanje preprečiti, sodišča za izvrševanje kazni vsaki odločitvi o začasnem ali dokončnem prenehanju prestajanja zaporne kazni dodajo prepoved približevanja žrtvi ali civilni stranki in po potrebi njenemu domu ali kraju dela (člen 712-16-2, prvi odstavek, zakonika o kazenskem postopku).

Ta prepoved je, razen v primeru posebno obrazložene drugačne odločitve, celo obvezna, če je bila oseba obsojena za eno od kaznivih dejanj iz člena 706-47 zakonika o kazenskem postopku (večina kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, člen 712-16-2, drugi odstavek, zakonika o kazenskem postopku).

V ta namen se žrtvi ali civilni stranki pošlje obvestilo, s katerim je obveščena o ukrepu in mogočih posledicah, ki bi jih neupoštevanje te prepovedi lahko imelo za obsojeno osebo (člen 712-16-2, tretji odstavek, zakonika o kazenskem postopku, glej spodaj).

Če odvetnik civilne stranke (ne pa tudi „navadne žrtve“) to zahteva, lahko nazadnje sodeluje v kontradiktorni razpravi in uveljavlja svoja stališča pred sodnikom, sodiščem in senatom za izvrševanje kazni pri preučitvi predlogov za pogojni odpust v zvezi z osebami, obsojenimi na zaporno kazen petih let ali več ali na daljšo zaporno kazen.

Poleg tega lahko sodniki za izvrševanje kazni pred kakršno koli odločitvijo žrtev ali civilno stranko neposredno ali prek njenega odvetnika obvestijo, da lahko v 15 dneh od tega obvestila predloži pisna stališča. Žrtev ali civilna stranka lahko ta stališča sodišču predloži na kakršen koli način, ki ji ustreza.

Žrtev ne more vložiti pritožbe zoper odločitve o izvrševanju kazni obsojene osebe. Lahko pa vloži novo prijavo, če storilec stori nova kazniva dejanja, ali pa sodišče, pristojno za spremljanje, ali državnega tožilca opozori na to, da obsojenec ne izpolnjuje svojih obveznosti ali prepovedi, na primer če ne upošteva prepovedi navezovanja stikov z žrtvijo.

Zadnja posodobitev: 07/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.