Pravice žrtev – po državah

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Zlasti v kazenskem postopku lahko žrtev uveljavlja svoj odškodninski zahtevek, ki je posledica dejanja, ki je predmet obtožbe, kot civilni tožnik. V tem primeru se postopek, ki se izvaja kot del kazenskega postopka za uveljavitev civilnopravnega zahtevka, imenuje vstop v postopek. Civilnopravni zahtevki se lahko uveljavljajo tudi z drugimi pravnimi sredstvi. Dejstvo, da žrtev ni ukrepala kot civilni tožnik, ne izključuje možnosti uveljavljanja zahtevka. Pod pogoji iz zakonika o civilnem postopku lahko civilnopravni zahtevek namesto žrtve uveljavlja tudi državni tožilec.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Postopek izvršbe se lahko začne v 30 dneh po izteku roka za izpolnitev obveznosti, ki ga je določilo sodišče. V zvezi s tem bo sodišče izdalo spis o izvršbi na podlagi dela odločbe v kazenskem postopku, ki se nanaša na civilnopravni zahtevek.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Država vam ne more izplačati predplačila. Vendar če je bilo zoper vas storjeno naklepno nasilno kaznivo dejanje in ste bili zaradi tega fizično poškodovani, zaradi česar imate zdravstvene težave, ste lahko upravičeni do državnega nadomestila. Državno nadomestilo je neodvisno od civilnopravnega zahtevka, vendar boste morali v primerih, ko bi izgubo ali škodo povrnili iz drugih virov (npr. prek sodišča ali zavarovalnice) v treh letih po datumu dokončnosti vsebinske odločbe o vaši prošnji za nadomestilo, nadomestilo, ki ga je plačala država, vrniti.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Do nadomestila od države ste upravičeni, če je bilo zoper vas storjeno naklepno nasilno kaznivo dejanje, ki je povzročilo resno škodo vaši telesni celovitosti in zdravju.

Do nadomestila od države ste lahko upravičeni tudi, če ste bližnji sorodnik ali vzdrževana oseba take žrtve ali če ste plačali za pogreb pokojne žrtve.

Do nadomestila od države so upravičene samo žrtve, ki ga potrebujejo zaradi svojega finančnega stanja ali pod drugimi pogoji, določeni z zakonom.

Zahtevek za nadomestilo od države lahko vložite pri kateri koli službi za podporo žrtvam (okrožni vladni urad). Pri odločanju o vašem zahtevku bo organ preveril vzročno zvezo med zneskom odškodnine in kaznivim dejanjem.

Zahtevki za nadomestilo se lahko običajno vložijo v treh mesecih od dneva, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, najvišje nadomestilo v letu 2017 pa znaša 1 599 105 HUF.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

Če je vaša kazenska prijava zavrnjena, se preiskava zaključi ali je obtoženec oproščen iz razlogov izključitve odgovornosti ali protipravnosti, določenih z zakonom (in sicer: mladoletnost, huda duševna nezmožnost, prisila, grožnja, zmota, zakonita samoobramba, skrajna sila ali ukaz nadrejenega), ste upravičeni do državnega nadomestila.

Državno nadomestilo je neodvisno od civilnopravnega zahtevka, vendar boste morali v primerih, ko bi izgubo ali škodo povrnili iz drugih virov (npr. prek sodišča ali zavarovalnice) v treh letih po datumu dokončnosti vsebinske odločbe o vaši prošnji za nadomestilo, nadomestilo, ki ga je plačala država, vrniti.

Če civilnopravni zahtevek uveljavljate zunaj kazenskega postopka, potem bosta vprašanji kazenske odgovornosti in odškodnine postali ločeno, kar pomeni, da lahko postopka privedeta do sodb z različno vsebino.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

Kot žrtev kaznivega dejanja ali prekrška ste lahko upravičeni do takojšnje denarne pomoči za odpravo kriznih razmer, ki jih v zelo kratkem obdobju povzroči kaznivo dejanje ali prekršek. Zahtevek lahko vložite pri službi za podporo žrtvam (pri okrožnem vladnem uradu), pogoj za prejem nadomestila pa je prijava kaznivega dejanja policiji. O izplačilih takojšnje denarne pomoči se odloča na podlagi načela pravičnosti, žrtvam pa se lahko izplača, ne da bi se presojalo o tem, ali to pomoč potrebujejo. Vendar je treba med postopkom ugotoviti, ali osebne okoliščine žrtve, ki so posledica kaznivega dejanja, upravičujejo tovrstno denarno pomoč. Takojšnja denarna pomoč ni odškodnina in ni namenjena za nadomestilo ali ublažitev škode, ki jo je povzročilo kaznivo dejanje. Zagotovi se lahko za kritje stroškov prehrane, nastanitve, potovanj, oblačil ter zdravstvenih in pogrebnih stroškov žrtve. Znesek takojšne denarne pomoči se določi na podlagi položaja žrtve, ki je posledica kaznivega dejanja, in trajanja obdobja, v katerem žrtev ne more sama rešiti svojih finančnih težav. V letu 2017 najvišja pomoč znaša 106 607 HUF.

Zadnja posodobitev: 15/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.