Pravice žrtev – po državah

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Žrtev se lahko pritoži zoper odločitev, če je nadomestni zasebni tožilec, zasebni tožilec ali civilna stranka ali če odločitev vsebuje določbo, ki dovoljuje pritožbe. Civilna stranka lahko vloži pritožbo zoper določbo, s katero je odločeno o vsebini civilnopravnega zahtevka. Če je v odločitev vključena katera koli druga določba v zvezi z žrtvijo, se lahko žrtev pritoži zoper take določbe.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Če je bila vložena pritožba zoper obsodbo na prvi ali drugi stopnji, je žrtev lahko navzoča v postopku in na javni seji sodišča druge ali tretje stopnje, ima pravico dostopa do dokumentov, ki so predloženi med postopkom, vlaga lahko predloge in ugovore ter poda svojo izjavo na sodišču po tem, ko je državni tožilec podal svoje argumente.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Kar zadeva podporo žrtvam, je odgovor na to vprašanje v pristojnosti namestnika državnega sekretarja za pravosodje in zakonodajo na področju zasebnega prava na ministrstvu za pravosodje ter namestnika državnega sekretarja za upravljanje metodologije pravosodja na ministrstvu za pravosodje, v zvezi z zaščito žrtev pa spada v okvir pristojnosti ministrstva za notranje zadeve.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Sodišče mora žrtvi vročiti sodbo, ki vsebuje informacije o vsebini obsodbe, in sicer o naravi, vrsti, obsegu in vsebini kazni ali ukrepov, naloženih obtožencu.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Žrtev ali, v primeru njene smrti, oseba, ki uveljavlja njene pravice, ima pravico, da jo v zvezi s kaznivim dejanjem, ki jo zadeva, na zahtevo obvestijo o:

(a) izpustu ali pobegu pridržane osebe iz pripora;

(b) pogojnem odpustu, odpustu s prestajanja kazni ali pobegu in prekinitvi izvrševanja zaporne kazni osebe, obsojene na zaporno kazen;

(c) odpustu ali pobegu osebe, ki je obsojena na kazen odvzema prostosti, in prekinitvi izvrševanja odvzema prostosti;

(d) odpustu ali pobegu osebe, ki je na začasnem neprostovoljnem zdravljenju;

(e) odpustu, nedovoljenem odhodu in odhodu za prilagoditev osebe na neprostovoljnem zdravljenju ter

(f) v zvezi z izobraževanjem mladih storilcev kaznivih dejanj, o začasnem ali dokončnem odpustu, nedovoljenem odhodu iz institucije in prekinitvi izobraževanja za mlade storilce.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Zavod za prestajanje zaporne kazni določi zadnji dan prestajanja zaporne kazni in poskrbi, da bo obsojenec na ta dan odpuščen. Če zavod za prestajanje zaporne kazni vloži predlog za pogojni odpust obsojenca, kazenski sodnik izvede narok, o katerem žrtev ni obveščena in na katerem ne sme sodelovati. Žrtev ne sme podati izjave ali vložiti pritožbe zoper odločitev sodišča v zvezi s pogojnim odpustom.

Zadnja posodobitev: 15/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.