Pravice žrtev – po državah

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Samo žrtev, ki je v postopek vstopila kot civilna stranka, ima pravico do pritožbe. Njena pravica do pritožbe je omejena na zaščito osebnih civilnih interesov.

V skladu z italijanskim zakonom št. 46/2006 civilna stranka nima več splošne pravice do pritožbe, ampak se lahko pritoži le zoper odločitev kasacijskega sodišča (Corte di Cassazione).

Pritožbo lahko vloži v naslednjih primerih:

  • glede vidikov obsodbe, ki se nanašajo na civilno tožbo,
  • zoper oprostilno sodbo v zvezi s civilnimi vidiki zadeve,
  • glede vidikov sodbe, ki zadevajo žrtvino pravico do povračila škode in stroškov.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Glede obnove postopka ima žrtev kaznivega dejanja, ki je vložila premoženjskopravni zahtevek v postopku, ki se je končal s sodbo in za katerega želi predlagati obnovo, po tem, ko se je obravnava začela, pravico, da se izjavi glede dopustnosti same zahteve. To velja tudi v primerih, ko je bilo takšno izredno pravno sredstvo vloženo zoper obsodbo na podlagi sporazuma o priznanju krivde in je žrtvi možnost, da od domnevnega storilca zahteva povrnitev stroškov priznana s posebno odločbo.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Zakonodajni odlok št. 9 z dne 11. februarja 2015 določa pravila za izvajanje Direktive št. 2011/99/EU, ki temelji na načelu medsebojnega priznavanja in ureja evropsko odredbo o zaščiti, ki zagotavlja, da ukrepi, sprejeti za zaščito osebe pred kaznivim dejanjem druge osebe, ki ji lahko povzroči škodo ali ogrozi njeno življenje, njeno telesno ali duševno celovitost, dostojanstvo, osebno svobodo ali spolno nedotakljivost, veljajo tudi v primeru, če se ta oseba preseli v drugo državo članico. Direktiva določa, da se evropska odredba o zaščiti lahko izda le, če je država izdaje predhodno sprejela zaščitni ukrep, ki zoper osebo, ki povzroča nevarnost, izreka eno ali več naslednjih prepovedi ali omejitev: prepoved vstopa na določene kraje, mesta ali opredeljena območja, na katerih zaščitena oseba prebiva ali jih obiskuje; prepoved ali ureditev stikov z zaščiteno osebo; prepoved ali ureditev približevanja zaščiteni osebi na krajšo razdaljo od predpisane. Ob prejemu evropske odredbe o zaščiti pristojni organ države članice izvršitve brez nepotrebnega odlašanja prizna navedeno odredbo in odloči, da bo sprejel vse ukrepe, ki bi bili v podobnem primeru na voljo po njegovem nacionalnem pravu, da se zagotovi zaščita zaščitene osebe.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Po končani razpravi bo predsedujoči sodnik sestavil in podpisal izrek sodbe. Sestavil bo tudi kratek povzetek dejstev in pravnih argumentov, na katerih temelji sodba. Sodba bo javno razglašena na obravnavi, in sicer tako, da se javno prebere njen izrek. Za stranke, ki so prisotne na obravnavi ali bi tam morale biti prisotne, velja na obravnavi prebrana obrazložitev in izrek sodbe za njeno vročitev. Sodnik bo izdal obsodilno sodbo, če je obdolženec kriv storitve kaznivega dejanja onkraj razumnega dvoma. V sodbi bo sodnik podrobno obrazložil izrečeno kazen in morebitne zaščitne ukrepe (misure di sicurezza). Če je obsojenec plačilno nesposoben, bo sodnik plačilo denarne kazni naložil civilno odgovorni osebi. Poleg tega bo v sodbi obsojencu naložil plačilo stroškov postopka. Sodnik bo na zahtevo civilne stranke odredil objavo sodbe v občilih, in sicer na stroške obsojenca, po potrebi pa tudi na stroške civilno odgovorne osebe.

Sodba bo vsebovala:

  1. naslov in nome del popolo italiano’ [v imenu italijanskega ljudstva] in oznako sodišča, ki jo je izdalo;
  2. osebne podatke storilca in druge osebne podatke, na podlagi katerih ga je mogoče identificirati, ter splošne podatke drugih strank;
  3. obtožbo;
  4. povzetek vlog, ki so jih predložile stranke;
  5. kratko obrazložitev dejstev in pravnih argumentov, na katerih temelji odločitev, navedbo dokazov, na katerih temelji odločitev, in obrazložitev razlogov, zakaj sodnik nasprotnih dokazov ni štel za verjetne;
  6. izrek z navedbo zakonodajnih členov, ki so se uporabili;
  7. datum in podpis sodnika.

Po objavi se sodba hrani v tajništvu sodišča. Če sodba ni objavljena v 30 dneh ali v drugem roku, ki ne presega 90 dni od izdaje, se o izdaji sodbe obvestijo državno tožilstvo, stranke, ki imajo pravico do vložitve pritožbe, in zastopnik storilca.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Člen 90 Zakona o kazenskem postopku (Codice di procedura penale) določa, da mora biti v primeru nasilnih kaznivih dejanj žrtev, ki je to zahtevala, nemudoma obveščena o morebitnem odpustu ali prenehanju ukrepa za pridržanje ali o pobegu storilca iz zapora ali pripora ali če se obsojenec namenoma ne želi predati.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Posvetovanje z žrtvijo ni predvideno.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.