Pravice žrtev – po državah

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Vsaka sodba ob razglasitvi postane pravnomočna. Zato velja za resnično, dokler ni razveljavljena na podlagi pravnega sredstva, ki je določeno z zakonom. Načeloma sodišče odloči o civilnem zahtevku in kazenski zadevi z isto odločbo.

Zaradi spoštovanja pravice do poštenega sojenja pravnomočnost učinkuje samo za stranke v kazenskem postopku in se nanaša na elemente odločitve, v zvezi s katerimi so stranke lahko podale trditve v svojo obrambo. Kot žrtev lahko pritožbo vložite samo, če ste postali stranka v postopku tako, da ste vložili premoženjskopravni zahtevek.

Pritožite se lahko samo v zvezi z vašimi civilnimi interesi in če imate pravni interes, tj. če je sodišče zavrnilo vaš odškodninski zahtevek ali če menite, da dodeljeni znesek ne zadostuje.

Pritožbe ne morete vložiti, če se ne strinjate z naloženo kaznijo ali zato, ker je bil domnevni storilec oproščen. Le državni tožilec se lahko pritoži glede kazenskih vidikov postopka.

Glede tega, ali je smiselno vložiti pritožbo, se posvetujte z vašim zastopnikom. Če vaš zastopnik meni, da je smiselno vložiti pritožbo, lahko to storite v 40 dneh, in sicer pri sodnem tajništvu sodišča, ki je izreklo sodbo.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Po razglasitvi odločbe lahko prejmete njen izvod.

Lahko se tudi pritožite, vendar le, če ste v postopku uveljavljali premoženjskopravni zahtevek in samo v zvezi z vaši civilnimi interesi (glej vprašanje 1).

Državnega tožilca, ki je pristojen za izvršitev kazni, lahko obvestite, da nasprotujete predvidenemu pogojnemu odpustu.

Še vedno vas lahko zastopa odvetnik.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Če ste uveljavljali premoženjskopravni zahtevek, imate pravico do pravne pomoči v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na izvršitev sodbe.

Kot žrtev namerno povzročenega kaznivega dejanja, zaradi katerega ste utrpeli telesne poškodbe, lahko pod določenimi pogoji pri Ministrstvu za pravosodje vložite odškodninski zahtevek v breme države, če storilec kaznivega dejanja ni zmožen povrniti škode.

Policija in sodstvo vam morata kot žrtvi zagotoviti ustrezno zaščito. Za vsako odločitev o pogojnem odpustu obsojenca lahko veljajo posebni pogoji, ki so povezani predvsem z zaščito družbe in vašo zaščito.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Na zahtevo lahko pridobite informacije o vsaki pravnomočni odločbi v kazenskem postopku.

Glede kazni, ki je bila izrečena zoper storilca kaznivega dejanja, je dobro vedeti, da se mora obsodilna sodba sklicevati na določbe, ki se uporabljajo, pri čemer ni treba povzeti besedila teh določb, ter vsebovati dejstva, ki so znaki kaznivega dejanja, ki se očita obdolžencu, in izrečeno kazen ali kazni (195. člen zakona o kazenskem postopku). Za vsa druga vprašanja glede izvrševanja kazni se lahko obrnete na službo za izvrševanje kazenskih sankcij pri državnem tožilstvu.

V Luksemburgu se pravnomočno obsojene osebe nahajajo bodisi v zavodu za prestajanje kazni v Schrassigu bodisi v zavodu za prestajanje kazni v Givenichu.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec kaznivega dejanja odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Na podlagi člena 4–1 zakona o kazenskem postopku, ste lahko na podlagi vaše izrecne prošnje, naslovljene na generalno tožilstvo, obveščeni o izpustitvi ali pobegu storilca kaznivega dejanja, če obstaja nevarnost ali je ugotovljeno tveganje, da bi vam lahko nastala škoda, razen če takšno obvestilo pomeni tveganje za nastanek škode storilcu kaznivega dejanja.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Ne.

Zadnja posodobitev: 08/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.