Pravice žrtev – po državah

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Kako lahko sodelujem na glavni obravnavi?

Kakšne pravice imam kot priča?

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Ali lahko zahtevam odškodnino od storilca ali prejmem nadomestilo od države?

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Več informacij

Kako lahko sodelujem na glavni obravnavi?

Na glavni obravnavi lahko sodelujete kot žrtev brez posebnega statusa ali kot zasebni tožilec. Kot zasebni tožilec lahko zahtevate odškodnino od storilca, v primerjavi z žrtvijo pa imate še nekatere dodatne pravice.

Kot žrtev:

 • imate pravico do brezplačnega prevoda dokumentov in tolmačenja sodnih razprav, če ne razumete jezika, ki se uporablja v sodnem postopku; do udeležbe na vseh javnih obravnavah; nejavnih obravnav se lahko udeležite, če ste nanje pozvani kot priča; vaša navzočnost je obvezna samo, če morate pričati;
 • ste lahko pozvani k pričanju na obravnavi, na kateri bodo argumenti ustno predstavljeni – od državnega tožilca boste prejeli pisni poziv, odgovarjali pa boste na vprašanja sodišča in zagovornikov obtoženca;
 • prejmete brezplačno kopijo svojega pričanja, in sicer takoj ali v enem mesecu po zaslišanju;
 • vas lahko zastopa odvetnik;
 • lahko prejmete pomoč služb za pomoč žrtvam;
 • se lahko kot zasebni tožilec v postopek vključite pred vložitvijo obtožnice državnega tožilca.

Kot zasebni tožilec:

 • boste prejeli pisni poziv na obravnavo, na kateri bodo argumenti ustno predstavljeni;
 • imate pravico sodelovati na vseh javnih in zasebnih obravnavah; vaša navzočnost je obvezna, da se izrečete o zadevi, besedo pa boste običajno dobili po zaslišanju prič;
 • lahko izrazite stališče do vseh vidikov zadeve, ki se nanašajo na vaš civilni interes, in pričate o dejstvih; vaš odvetnik lahko zasliši izvedence in priče obrambe;
 • imate pravico prek odvetnika prejeti kopijo spisa v zadevi, da pripravite argumente za glavno obravnavo;
 • imate pravico, da pred pričanjem na sodišču in preden sodnik sprejme meritorno odločitev, zahtevate povračilo svojih izdatkov v postopku ter stroškov, ki ste jih imeli zlasti z izvedenci in pričami; če je storilec oproščen ali se umaknete iz postopka, plačate svoje stroške, sodišče pa vas lahko ob upoštevanju vašega finančnega stanja v celoti ali deloma razbremeni te obveznosti.

Kakšne pravice imam kot priča?

Če ste kot priča pozvani na zaslišanje med glavno obravnavo, se morate udeležiti sodne obravnave in sodniku povedati vse, kar veste o dogodku.

Med glavno obravnavo sedite v zadnjem delu sodne dvorane, da se izognete neposrednemu stiku z obtoženci.

Kot priča lahko zahtevate povračilo stroškov, povezanih z vašim pričanjem.

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Če ste mladoletni, imate nekatere dodatne pravice:

 • če najmanj eden od vaših pravnih zastopnikov ne zaščiti vseh vaših interesov, ste upravičeni do posebnega zastopnika, ki zagotovi zaščito vaših interesov in uveljavlja pravice, ki jih imate kot zasebni tožilec;
 • da vas na zaslišanja spremlja odrasla oseba, ki jo izberete sami.

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Če nimate zadostnih finančnih sredstev, ste upravičeni do brezplačne pravne pomoči, ki jo zagotavlja odvetniška zbornica, če tako pomoč želite in če ste:

 • državljan Luksemburga;
 • tuji državljan z dovoljenjem za prebivanje v državi;
 • državljan države članice EU;
 • državljan tretje države, ki je v skladu z mednarodno pogodbo upravičen do pravne pomoči v Luksemburgu.

Pri ugotavljanju višine vaših sredstev se upoštevajo vaš bruto dohodek in sredstva oseb, s katerimi živite. Pravno pomoč lahko dobite zaradi nezadostnih finančnih sredstev, pa tudi iz drugih utemeljenih razlogov, povezanih z vašim socialnim, družinskim ali premoženjskim položajem.

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Med glavno obravnavo ni posebnih zaščitnih ukrepov.

Na obravnavah obtoženci sedijo blizu odvetnikov, vi pa boste kot priča ali zasebni tožilec sedeli v zadnjem delu sodne dvorane, tako da ne boste imeli neposrednega stika z obtožencem.

Ali lahko zahtevam odškodnino od storilca ali prejmem nadomestilo od države?

Odškodnino od storilca lahko zahtevate samo, če ste v postopku udeleženi kot zasebni tožilec. Če se v postopek vključite med obravnavo, morate to storiti z izjavo, ki jo sopodpiše sodni referent, ali s predložitvijo vloge sodišču. Med ustnimi predstavitvami argumentov skupaj z odvetnikom zagovarjate obsodbo obtoženca in zahtevate povračilo za škodo, ki ste jo utrpeli.

Zahtevate lahko tudi odškodnino od države. Več informacij je v informativnem listu Evropske pravosodne mreže o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj v Luksemburgu (na voljo v angleščini, francoščini, nemščini in drugih jezikih).

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Poravnavanje ni mogoče, če se je že začel kazenski pregon.

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Če ste tujec, lahko izkoristite zlasti naslednje dodatne pravice:

 • pravico do brezplačnega tolmača, če ne znate nobenega od uradnih jezikov v Luksemburgu: luksemburščine, francoščine ali nemščine;
 • pravico do brezplačne pravne pomoči, če nimate zadostnih finančnih sredstev in ste tujec z dovoljenjem za prebivanje v državi, državljan države članice EU ali državljan tretje države, ki je v skladu z mednarodno pogodbo upravičen do pravne pomoči v Luksemburgu.

Več informacij:

 • zakonik o kazenskem postopku (Code d’Instruction Criminelle) – v francoščini,
 • zakon z dne 12. marca 1984 o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj povzročitve telesne poškodbe in odvračanju od goljufive plačilne nesposobnosti (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – v francoščini.
Zadnja posodobitev: 08/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.