Pravice žrtev – po državah

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Ali se lahko pritožim zoper sodbo?

Sojenje na sodišču se zaključi s sprejetjem sodne odločbe o obsodbi ali oprostitvi obtoženca. Če je obtoženec spoznan za krivega, mu bo sodnik odredil kazen. V skladu z malteškim pravom se zoper obsodbo/oprostitev oziroma kazen lahko pritožita le obtoženec in generalni tožilec na kazenskem pritožbenem sodišču.

Če pa je bila vložena pritožba in ste v sodnem postopku na prvi stopnji uveljavljali premoženjskopravni zahtevek, bo lahko vaš odvetnik proučil vse relevantne dokumente v zvezi s pritožbenim postopkom.

Kakšne pravice imam po izreku sodbe?

Ko postane sodba sodišča pravnomočna, imate pravico prejeti kopijo sodne odločbe. Če sodišče odredi zaporno kazen za storilca kaznivega dejanja, imate pravico biti obveščeni, ko je storilec kaznivega dejanja odpuščen ali če pobegne.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Pravico do podpore ali zaščite imate po koncu kazenskega postopka, med sojenjem in za ustrezno dolgo obdobje.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec kaznivega dejanja obsojen?

Izročena vam bo kopija pravnomočne sodbe.

Ali bom obveščen, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Da, v obeh primerih.

Ali bom imel kakšno vlogo pri odločitvah glede njegovega odpusta ali pogojnega odpusta? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Pri takih odločitvah ne boste vpleteni, boste pa o njih obveščeni.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.