Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Victims' rights - by country

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in Northern Ireland start with investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a reasonable prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will prepare the case for hearing, and prosecute the case in court. In either situation you will be notified of the prosecution decision and, if the case is going to court, you will be contacted about the date of the hearing.

Cases for less serious offences are heard at the magistrates’ courts. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Court by a judge and a jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the electoral register who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Katere informacije bom pridobil od organov po storitvi kaznivega dejanja, vendar pred njegovo prijavo (tj. policija, državni tožilec)?

Pravico imate prejeti pisne informacije o tem, kaj pričakovati od sistema kazenskega pravosodja, kot je „letak z informacijami za žrtve kaznivih dejanj“, ali podrobnosti o spletišču, ki vsebuje take informacije.

Odvisno od vrste kaznivega dejanja, vaših osebnih okoliščin ali pomembnosti za posamezno fazo preiskave ali kazenskega postopka vam mora biti od prvega stika s policijo omogočen dostop do naslednjih informacij:

 • o tem, kje in kako dobiti nasvet ali podporo, vključno z dostopom do zdravstvene podpore, morebitne specialistične podpore (kot je psihološka podpora) in nadomestne nastanitve;
 • o tem, kaj morate storiti za prijavo kaznivega dejanja in na koga se morate obrniti, če imate vprašanja o zadevi;
 • o tem, kako zahtevati odškodnino;
 • o ureditvi, ki je na voljo, če žrtev ni na Severnem Irskem;
 • o razpoložljivosti storitev tolmačenja in prevajanja;
 • o tem, kako vložiti pritožbo glede izvajalca storitve;
 • o razpoložljivosti storitev restorativne pravičnosti;
 • o tem, kako si povrniti stroške, ki ste jih imeli kot priča v kazenskem postopku.

Do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in kazenskega pregona.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Upravičeni ste do storitev, navedenih v listini o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter), če je bilo kaznivo dejanje storjeno na Severnem Irskem ali če se storitve nanašajo na kazenski postopek, ki poteka na Severnem Irskem. [1]

[1] Upravičenost do odškodnine v okviru služb za dodelitev odškodnine (Compensation Services) je lahko odvisna od vašega stalnega prebivališča ali državljanstva, razen če niste dokončno opredeljeni kot žrtev trgovine z ljudmi oziroma vam je bil odobren azil, humanitarna zaščita ali začasno dovoljenje za prebivanje.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Policija vam mora zagotoviti naslednje:

 • pisno potrdilo, da ste prijavili kaznivo dejanje, vključno z osnovnimi podatki o kaznivem dejanju. Pisno potrdilo je lahko v obliki dopisa, elektronskega obvestila, kot je elektronsko sporočilo ali SMS, lahko pa je tudi napisano na roko. Prejem takega potrdila lahko tudi zavrnete. Če policija ugotovi, da bi se lahko zaradi pošiljanja pisnega potrdila znašli v nevarnosti (na primer v zadevah zaradi nasilja v družini), se lahko z vami dogovori, da ga ne bo poslala;
 • jasno razlago, kaj lahko pričakujete od sistema kazenskega pravosodja, ko prijavite kaznivo dejanje ali se med preiskavami obrnejo na vas kot žrtev;
 • oceno, ali želite podporo, in če je tako, kakšno pomoč ali podporo morda potrebujete. Tako bodo lažje ugotovili, ali spadate v eno od treh kategorij žrtev, ki lahko potrebujejo okrepljeno podporo, in določili, ali in v kakšnem obsegu ste lahko deležni posebnih ukrepov. Službe za podporo žrtvam lahko opravijo podrobnejšo oceno v imenu policije;
 • bodisi pisne informacije o tem, kaj pričakovati od sistema kazenskega pravosodja, kot je letak z „informacijami za žrtve kaznivih dejanj“, bodisi podrobnosti o spletišču, ki vsebuje take informacije, in sicer čim prej ali najpozneje pet delovnih dni po tem, ko prijavite kaznivo dejanje ali se med preiskavami na vas obrnejo kot na žrtev;
 • da ste obveščeni o tem, kako pogosto boste prejeli najnovejše informacije o stanju zadeve po razgovoru s policijo;
 • pojasnilo, brez nepotrebnega odlašanja, odločitve o tem, da se kaznivo dejanje ne bo preiskovalo;
 • da vas obvesti, ko je preiskava zadeve končana, ne da bi bil kdor koli obtožen, in vam pojasni razloge za to.

Pravico imate, da od policije prejmete informacije o službah za podporo žrtvam, vključno z njihovimi kontaktnimi podatki, da lahko kadar koli dostopate do njihove podpore.

Pravico imate, da vam policija zagotovi naslednje informacije in vam brez nepotrebnega odlašanja pojasni razloge za to, da je osumljenec:

 • pridržan;
 • zaslišan, pri čemer je bil poučen o svojih pravicah;
 • izpuščen brez obtožbe;
 • proti varščini izpuščen iz policijskega pripora ali če se pogoji policijskega pripora spremenijo ali prekličejo.

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če ne razumete ali govorite angleško, lahko zahtevate tolmačenje v jezik, ki ga razumete:

 • ko prijavljate kaznivo dejanje[1];
 • ko vas zaslišuje policija in
 • ko pričate kot priča.

Če ne razumete ali govorite angleško, lahko zahtevate prevod naslednjih informacij:

 • pisnega potrdila o prijavljenem kaznivem dejanju;
 • kopije zadevnih delov dokumenta, kadar je za namene zaslišanja ali sodne obravnave nujno, da razumete posamezni dokument, ki se vam predoči;
 • dokumenta, s katerim ste obveščeni o datumu, uri in kraju sojenja, ter
 • izida kazenskega postopka, kadar ste do tega upravičeni na podlagi tega kodeksa, in vsaj kratke obrazložitve odločb, če je na voljo.

[1] Če ne govorite angleško, imate pravico kaznivo dejanje prijaviti v jeziku, ki ga razumete, ali s potrebno jezikovno pomočjo.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Izvajalci storitev morajo na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) z vami komunicirati v preprostem in razumljivem jeziku, pri čemer sprejmejo ustrezne ukrepe (npr. uporabo aplikacije EasyRead, Braillove pisave ali registriranega posrednika), da vam pomagajo razumeti in biti razumljeni. Izvajalci storitev morajo pri preučevanju ustreznih ukrepov upoštevati vse pomembne osebne značilnosti, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost, da razumete in ste razumljeni.

V različnih oblikah so na voljo najrazličnejši letaki z informacijami, ki so napisani v preprostem jeziku.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Z odstavkom 76 listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) je žrtvam zagotovljena pravica do storitev podpore ne glede na to, ali so kaznivo dejanje prijavile policiji ali ne. Listina zajema organizacijo Victim Support NI in službo organizacije NSPCC za mladoletne žrtve. Pravice do storitev organizacije NSPCC so zagotovljene samo, kadar mora na sodišču pričati otrok ali mladoletna oseba. Zunaj področja uporabe listine so lahko na voljo še druge podporne storitve organizacije NSPCC, kot so storitve telefonske linije za otroke (Childline).

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Policija vam bo ob prijavi kaznivega dejanja pojasnila, da bo vaše podatke samodejno posredovala službam za podporo žrtvam. Od policije lahko zahtevate, naj vaših podatkov ne posreduje službam za podporo žrtvam.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Kadar se od izvajalcev storitev zahteva, da si morajo v skladu z listino o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) izmenjavati informacije, morajo to storiti učinkovito in v skladu z obveznostmi, ki jih imajo po zakonu o varstvu podatkov iz leta 1998 ter drugi ustrezni zakonodaji.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Ne – do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter tudi po koncu preiskave in kazenskega pregona.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Kadar žrtev prijavi kaznivo dejanje izvajalcu storitev, ki je pristojen za preiskovanje kaznivih dejanj, mora izvajalec storitev zagotoviti individualno oceno žrtve, da se opredelijo morebitne posebne potrebe po zaščiti ter se ugotovi, ali in v kakšnem obsegu bi imela žrtev korist od posameznih zaščitnih ukrepov ali posebnih ukrepov med zaslišanjem ali posebnih ukrepov med pričanjem.

Narava ocene je odvisna od vseh okoliščin, vključno z resnostjo kaznivega dejanja in stopnjo očitne škode, ki jo je utrpela žrtev. Pri oceni je treba upoštevati osebne značilnosti žrtve, njena stališča ter naravo in okoliščine kaznivega dejanja.

Kadar izvajalec storitev na podlagi posamične ocene ugotovi, da žrtev potrebuje posebno zaščito in bi med zaslišanjem imela korist od določenih zaščitnih ukrepov, mora izvajalec storitev, pristojen za preiskovanje kaznivega dejanja, ob upoštevanju operativnih in praktičnih omejitev zagotoviti tudi naslednje:

 • če je mogoče, zagotoviti, da vsa zaslišanja žrtve opravi ista oseba, razen če bi to ogrozilo pravilno vodenje preiskave;
 • da zaslišanje po potrebi poteka v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;
 • da zaslišanja opravijo za to usposobljeni strokovnjaki ali da se ta zaslišanja izvedejo z njihovo pomočjo in
 • da se v primerih spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini žrtvam omogoči, da njihovo zaslišanje opravi oseba istega spola. Vsaki taki zahtevi je treba ugoditi, če je to mogoče, razen če bi to verjetno ogrozilo pravilno vodenje preiskave.

V malo verjetnem primeru, da bi osumljenec pobegnil iz pripora, vas bo policija, ko bo izvedela za pobeg ali bo o tem uradno obveščena s strani zapora, kjer bo to mogoče, uradno obvestila o pobegu in morebitnih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito, če bo ocenjeno, da obstaja tveganje, da vam bo osumljenec povzročil večjo škodo.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Kadar žrtev prijavi kaznivo dejanje izvajalcu storitev, ki je pristojen za preiskovanje kaznivih dejanj, mora ta zagotoviti individualno oceno žrtve, da se opredeli morebitna posebna zaščita. V večini primerov je to policija.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Vse žrtve kaznivih dejanj so upravičene do ocene, s katero policija ugotovi potrebe ali potrebno podporo, vključno s tem, ali in v kakšnem obsegu bi lahko imele korist od posebnih ukrepov. Dolžina in vsebina te ocene sta odvisni od resnosti kaznivega dejanja in vaših individualnih potreb. Pri oceni se upoštevajo vaše osebne značilnosti, narava in okoliščine kaznivega dejanja ter vaša stališča. Več informacij, kot lahko zagotovite med oceno, bolj je raven podpore prilagojena vašim individualnim potrebam.

Ali bo izvedena ocena, če obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Vse žrtve kaznivih dejanj so upravičene do ocene, s katero policija ugotovi potrebe ali potrebno podporo, vključno s tem, ali in v kakšnem obsegu bi lahko imele korist od posebnih ukrepov. Dolžina in vsebina te ocene sta odvisni od teže kaznivega dejanja in vaših individualnih potreb. Pri oceni se upoštevajo vaše osebne značilnosti, narava in okoliščine kaznivega dejanja ter vaša stališča. Več informacij, kot lahko zagotovite med oceno, bolj je raven podpore prilagojena vašim individualnim potrebam.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive osebe?

Kot ranljiva žrtev uživate večje pravice na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter)[1], če je verjetno, da bo kakovost vašega pričanja verjetno zmanjšana, ker imate:

 • težave v duševnem zdravju;
 • učne težave ali težave pri sporazumevanju;
 • nevrološko motnjo ali
 • ste invalidni.

[1] To temelji na merilih iz člena 4 uredbe o dokazih v kazenskem postopku (Severna Irska) iz leta 1999, na podlagi katerih sodišče ugotavlja upravičenost do posebnih ukrepov.

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Kot ranljiva oseba uživate večje pravice na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter)[1], če ste ob storitvi kaznivega dejanja mlajši od 18 let. To vključuje upravičenost do posebnih ukrepov, če pričate na sodišču.

[1] To temelji na merilih iz člena 4 uredbe o dokazih v kazenskem postopku (Severna Irska) iz leta 1999, na podlagi katerih sodišče ugotavlja upravičenost do posebnih ukrepov.

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Ožji sorodniki umrlega so upravičeni do storitev na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) kot žrtve najtežjih kaznivih dejanj.

Moj družinski član je bil žrtev kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Družinski predstavnik za žrtve kaznivega dejanja, ki so invalidne, ali za žrtve, ki so bile zaradi kaznivega dejanja tako hudo poškodovane, da se ne morejo sporazumevati

Če ste invalidni ali ste bili zaradi kaznivega dejanja tako hudo poškodovani, da se ne morete sporazumevati, lahko družinskega predstavnika, ki bo deloval kot enotna točka za stike za prejem storitev na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter), imenujete sami ali ga imenujejo vaši ožji sorodniki.

Starš ali skrbnik žrtve, ki je mlajša od 18 let

Če ste žrtev, mlajša od 18 let, ste vi in običajno vaš starš ali skrbnik upravičeni do storitev na podlagi listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter). [1]

[1] Razen če ni vaš starš ali skrbnik predmet preiskave ali če ga ni policija obtožila v zvezi s kaznivim dejanjem ali če zadevni izvajalec storitev utemeljeno meni, da ni v vašo korist, da bi take storitve prejel vaš starš ali skrbnik.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Kakšni so pogoji? Ali bom v času mediacije na varnem?

Namen poravnalne pravičnosti je pomagati pri odpravi škode (vključno s psihično in čustveno škodo), povzročene s kaznivim dejanjem. Vsi postopki poravnalne pravičnosti so popolnoma prostovoljni – vaša udeležba ni obvezna –, v njih pa pomaga usposobljen posrednik. Poravnalna pravičnost lahko vključuje neposredne in posredne stike med vami in storilcem. Ti stiki so lahko pisni, ustni ali pa vključujejo dejansko srečanje. Vse stranke imajo možnost navesti, kaj se je zgodilo, in pojasniti posledice kaznivega dejanja. Zadevni izvajalec storitev pred tem z vami opravi pripravo, da bi se prepričal, ali čutite, da imate podporo.

Sprejeti bodo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da bo vse, k čemur dajete soglasje za sodelovanje, varno; na vsakem srečanju med vami in storilcem bo vedno navzoč usposobljeni posrednik. Če je storilec priznal krivdo in se je pripravljen udeležiti srečanja ali komunicirati z vami, mu boste lahko pojasnili, kako je dogodek vplival na vas. Nato lahko zahtevate opravičilo ali se dogovorite o dejavnosti, ki jo mora storilec opraviti, da bi popravil storjeno škodo.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

Listino o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter) je pravosodno ministrstvo skupščini Severne Irske predložilo na podlagi oddelka 31(2) zakona o pravosodju (Severna Irska) iz leta 2015.

Listina o pravicah žrtev kaznivih dejanj določa storitve, ki jih morajo žrtvam kaznivih dejanj na Severnem Irskem zagotoviti glavne organizacije kazenskega pravosodja in druge organizacije z zadevnimi nalogami. Te organizacije se imenujejo „izvajalci storitev“.

Pravice iz listine o pravicah žrtev kaznivih dejanj veljajo za vse žrtve, ne glede na njihov status rezidenta.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Najprej morate kaznivo dejanje prijaviti policiji.

To lahko storite na več načinov:

Nujni primeri: V nujnem primeru pokličite na številko 999, uporabniki besedilnih telefonov pa na številko 18000.Primer je nujen, če je bila povzročena hujša poškodba oziroma je v teku kaznivo dejanje in so osumljenci na kraju dogodka.

Storitev besedilnih SMS v nujnih primerih: Policija upravlja sistem registracije za pošiljanje besedilnih sporočil SMS v sili, ki osebam z nekaterimi oblikami invalidnosti omogoča, da lažje vzpostavijo stik z njo v nujnem primeru. Ta storitev omogoča tudi posredovanje prošenj za pomoč gasilski in zdravstveni službi.Storitev je na voljo samo predhodno registriranim uporabnikom, ki so izpolnili prijavni obrazec (podrobnejše informacije in prijavni obrazec so na voljo na spletišču policije Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.psni.police.uk/).

Nenujni primeri: Če dogodek ni nujen, pokličite 101.

Kaznivo dejanje iz sovraštva: Če dogodek ni nujen, pokličite 101, nato pritisnite 2.

To je na voljo poleg drugih načinov za prijavo kaznivega dejanja, navedenih v tem oddelku.

Prijava, ki jo opravi tretja oseba: Če dogodka resnično ne želite ali ne morete prijaviti sami, ga lahko namesto vas prijavi kdo drug, na primer družinski član ali prostovoljska organizacija. Ta naveže prvi stik s policijo.V postopek boste še vedno vključeni pozneje.

Pokličite na lokalno policijsko postajo: Če dogodek ni nujen, ga lahko med delovnim časom prijavite tudi na lokalni policijski postaji.

Kaznivo dejanje je mogoče prijaviti tudi na naslednje načine:

Crimestoppers: Če ne želite navesti svojega imena, lahko kaznivo dejanje prijavite anonimno, tako da pokličete na brezplačno telefonsko linijo za pomoč dobrodelne organizacije Crimestoppers na številko 0800 555 111.Ta storitev ni del policije.

Dogodek v pristanišču ali na letališču: Če se je dogodek zgodil na območju mednarodnega letališča v Belfastu ali v pristanišču Belfast, se obrnite na policijsko enoto mednarodnega letališča v Belfastu na številko 028 9448 4400 (interna 4412)/mobilni telefon 077 1081 9183 ali policijo v pristanišču Belfast na številko 028 9055 3000. Če se je zgodil večji ali resen dogodek, kot je umor, teroristično dejanje ali oborožen rop, ga je mogoče prijaviti tudi severnoirski policiji.Dogodke na mestnem letališču v Belfastu obravnava severnoirska policija, ki je dosegljiva na zgoraj navedenih številkah.

Policijski varuh človekovih pravic: Če menite, da je kaznivo dejanje storil policist, ga morate prijaviti policijskemu varuhu človekovih pravic, ki bo zadevo raziskal in lahko direktorju javnega tožilstva dal priporočila za kazenski pregon.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, imate pravico, da vam policija zagotovi naslednje informacije in vam brez nepotrebnega odlašanja pojasni razloge za to, da je osumljenec:

 • pridržan;
 • zaslišan, pri čemer je bil poučen o svojih pravicah;
 • izpuščen brez obtožbe;
 • proti varščini izpuščen iz policijskega pripora ali če se pogoji policijskega pripora spremenijo ali prekličejo.

Pravico imate, da vam policija brez nepotrebnega odlašanja po njihovem prejemu zagotovi naslednje informacije:

 • datum, čas in kraj prve sodne obravnave;
 • če je osumljenec proti varščini izpuščen iz policijskega pripora, da pride na sodišče, o morebitnih pogojih varščine in spremembah teh pogojev varščine.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve in priče niso stranke v kazenskem postopku, zato niso upravičene do pravne pomoči na Severnem Irskem.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če morate priti na sodišče, da bi pričali, imate lahko različne stroške, na primer stroške potovanja. Zahtevate lahko povračilo teh stroškov. V zvezi s tem veljajo roki za vložitev zahteve za povračilo stroškov ter standardne tarife za potne stroške in stroške bivanja, pa tudi najvišji dnevni zneski za izgubo dohodka. Stroški dajanja izjave policiji o kaznivem dejanju se ne povrnejo.

Podrobnosti o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko državno tožilstvo povrne stroške, in tarife, ki se uporabljajo, so na voljo na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Če se državno tožilstvo odloči, da ne bo uvedlo kazenskega pregona, vi pa se s tem ne strinjate, lahko zahtevate ponovno preučitev odločitve državnega tožilstva.

Pravica do ponovne preučitve odločitve državnega tožilstva, da ne uvede kazenskega pregona, velja ne glede na vrsto kaznivega dejanja ali morebitno sodno stopnjo. Kadar odločitev o neuvedbi kazenskega pregona sprejme direktor državnega tožilstva in te odločitve ne more ponovno preučiti višji organ, lahko ponovno preučitev opravi direktor javnega tožilstva. Več informacij o pravici do ponovne preučitve in tem, kako to poteka, je na voljo na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ppsni.gov.uk/.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe.

Kakšen je moj uradni položaj v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Za namene listine o žrtvah kaznivih dejanj (Victim Charter) je „žrtev“:

 • oseba, ki je utrpela škodo, vključno s fizično, duševno ali čustveno škodo ali ekonomsko izgubo, ki jo je neposredno povzročilo kaznivo dejanje;
 • ožji sorodnik osebe, katere smrt je bila neposredno povzročena s kaznivim dejanjem.

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe. Če poznate eno od oseb, udeleženih v zadevi, ste lahko vabljeni, da pričate kot značajska priča, običajno na povabilo obrambe. V vsakem primeru je lahko vaše pričanje ključno za zagotovitev obsodbe ali oprostitev obtoženca.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Pravice žrtev so določene v listini o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter). Ta je na voljo na spletnem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Če ste bili priča kaznivemu dejanju, vendar niste žrtev, ste upravičeni do storitev na podlagi listine o pričah (Witness Charter). Ta je na voljo na spletnem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe. Če poznate eno od oseb, udeleženih v zadevi, ste lahko poklicani, da pričate kot značajska priča, običajno na povabilo obrambe.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko v osebni izjavi žrtve (Victim Personal Statement (VPS)) s svojimi besedami pojasnite, kako je kaznivo dejanje fizično, čustveno, finančno ali kako drugače vplivalo na vas. Ta osebna izjava žrtve ni enaka izjavi priče o tem, kaj se je takrat zgodilo, na primer kaj je videla ali slišala.

Pravico do osebne izjave žrtve dobite, ko je odločeno o uvedbi kazenskega pregona zoper nekoga za kaznivo dejanje.

Z osebno izjavo žrtve dobite pravico izraziti svoje mnenje v kazenskem postopku. Vendar ne smete navesti svojih stališč o obtožencu, kakršnih koli drugih ali domnevnih kaznivih dejanjih ali o kazni, ki bi jo bilo po vašem mnenju treba naložiti. Ta stališča namreč na sodišču niso dopustna. Preden se izjava predloži sodišču, državno tožilstvo iz nje črta vse informacije, ki jih ne sme vsebovati.

Osebna izjava žrtve se uporabi na sodišču, če je obtoženec spoznan za krivega ali se izreče za krivega. Z njo se seznanijo tožilec, obtoženec, njegov pravni zastopnik in sodnik. Kadar je oseba obsojena za kaznivo dejanje, mora sodišče pri določitvi kazni upoštevati zadevne dele osebne izjave žrtve. V nekaterih zadevah izjave ni mogoče upoštevati, če sodišča zadevo obravnavajo zelo hitro – na primer, če gre za zgodnje priznanje krivde ali če se o zadevi odloči na prvi obravnavi.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Pravico imate:

 • biti brez nepotrebnega odlašanja obveščeni o morebitni odločitvi o varščini (vseh zadevnih pogojih varščine in vseh spremembah teh pogojev) z obrazložitvijo;
 • biti obveščeni o datumu, kraju in izidu obravnav na kazenskem sodišču, pri čemer vam te informacije zagotovi enota za skrb za žrtve in priče (Victim and Witness Care Unit);
 • biti obveščeni, če je zoper osumljenca izdan nalog za prijetje, in o izidu obravnave, če je osumljenec ponovno prijet. Če je osumljenec ponovno prijet, potem ko je izdan nalog za njegovo prijetje, je običajno kmalu zatem priveden na sodišče;
 • če se osumljenec izreče za nedolžnega, da se o svojih morebitnih potrebah pogovorite z enoto za skrb za žrtve in priče, in ste po potrebi napoteni na ustrezno podporno skupino ali agencijo.

Če ste priča na sojenju, imate pravico:

 • vprašati sodno osebje, ali lahko v stavbo sodišča vstopite skozi poseben vhod, ločeno od osumljenca ter njegove družine in prijateljev;
 • če okoliščine to dovoljujejo, sestati se z državnim tožilcem in mu postaviti vprašanja o sodnem postopku. Ta vam bo po možnosti pojasnil, kako dolgo boste morali čakati na pričanje;
 • če je mogoče, od državnega tožilca prejeti pojasnila, če se pojavi zamuda v postopku, o dnevu in o tem, kako dolgo boste verjetno morali čakati;
 • čakati in sedeti v prostoru, ki je ločen od osumljenca ter njegove družine in prijateljev – sodišče to omogoči, kadar je mogoče;
 • da se v zvezi z vami vzpostavijo posebni ukrepi, če jih je odredilo sodišče;
 • da se vam na sodišču dodeli kontaktna oseba, da lahko med obravnavo izveste, kaj se dogaja v zadevi.
Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

3 - Moje pravice po sojenju

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Žrtve nimajo pravice do pritožbe zoper obsodbo storilca ali izrečeno kazen.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Po sojenju imate pravico:

 • da se vam povrnejo stroški, ki se vam dolgujejo po odločitvi državnega tožilstva, če ste prišli na sodišče, da bi pričali;
 • da vas enota za skrb za žrtve in priče (Victim and Witness Care Unit) obvesti o izidu sojenja, vključno s kratkim povzetkom obrazložitve odločbe, če je na voljo;
 • da vas enota za skrb za žrtve in priče usmeri na službe za podporo žrtvam, če je to ustrezno in če so te na voljo.

(i) Če je pri kronskem sodišču vložena pritožba zoper obsodbo ali izrečeno kazen na magistratnem sodišču

Pravico imate, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o naslednjem:

 • o morebitni vložitvi pritožbe;
 • datumu, času in kraju obravnave;
 • izidu pritožbe, vključno s spremembami prvotno izrečene kazni.

Prav tako imate pravico:

 • da na sodišču počakate in sedite v prostoru, ki je ločen od pritožnika ter njegove družine in prijateljev. Sodišče to zagotovi, kadar je mogoče;
 • da se vam zagotovi kontaktna oseba na kronskem sodišču;
 • da prejmete informacije o službah za podporo žrtvam, če je to ustrezno in če so te na voljo.

(ii) Če je pri pritožbenem sodišču vložena pritožba zoper obsodbo ali izrečeno kazen ali je pri vrhovnem sodišču Združenega kraljestva vložena pritožba v kazenski zadevi glede pravnega vprašanja

Pravico imate, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o naslednjem:

 • da je bila pritožniku dovoljena pritožba;
 • o datumu, času in kraju obravnav;
 • da naj bi bil pritožnik izpuščen proti varščini pred odločitvijo o pritožbi ali da so se spremenili pogoji varščine;
 • o najnovejših informacijah o spremembah datumov obravnav;
 • da se vam zagotovi kontaktna oseba izmed osebja urada za pritožbe v kazenskih zadevah ali vrhovnega sodišča Združenega kraljestva;
 • izidu pritožbe. To vključuje morebitne spremembe prvotno izrečene kazni;
 • da na sodišču počakate in sedite v prostoru, ki je ločen od pritožnika ter njegove družine in prijateljev. Sodno osebje to zagotovi, kadar je mogoče. Redko se zgodi, da se pritožnik udeleži obravnav na vrhovnem sodišču. Če je pritožnik navzoč in ne želite sedeti v sodni dvorani, vam bo zagotovljena posebna ureditev;
 • da lahko od osebja urada za pritožbe v kazenskih zadevah ali vrhovnega sodišča Združenega kraljestva zahtevate kopijo sodbe sodišča v zadevi, ko je ta izdana.

Če se dovoli pritožba, imate kot žalujoči ožji sorodnik pravico, da se vam ponudi srečanje z državnim tožilstvom, na katerem se vam pojasnijo narava pritožbe in sodni postopki, če so izpolnjeni za to določeni pogoji.

Komisija za ponovno preučitev kazenskih zadev

Ko komisija za ponovno preučitev kazenskih zadev od storilca prejme vlogo, ponovno preuči obsodbe in kazni, izrečene zaradi storilčevih kaznivih dejanj. Komisija lahko obsodbo ali izrečeno kazen vrne v ponovno odločanje, če obstajajo nove informacije ali novi argumenti, na podlagi katerih je lahko obsodba neutemeljena ali izrečena kazen predolga. Komisija vsako leto od obsojenih oseb prejme približno 1 000 vlog, od katerih jih približno 30–40 vrne v ponovno odločanje. Ob ponovni preučitvi zadeve oceni morebitne posledice za vas in odloči, ali bi vas bilo treba uradno obvestiti. Komisija obrazloži svoje odločitve glede tega, kako bo stopila v stik z vami, v ustreznih primerih pa o teh odločitvah uradno obvesti tudi policijo.

 • Pravico imate, da vas komisija uradno obvesti, če meni, da obstaja razumna možnost ponovne preučitve vaše zadeve.
 • Če komisija odloči, da se je med ponovno preučitvijo ustrezno obrniti na vas, vas uradno obvesti, da je prejela vlogo in da se zadeva ponovno preučuje. Po ponovni preučitvi odloči, ali bi bilo treba zadevo (glede obsodbe ali izrečene kazni) vrniti sodiščem v ponovno odločanje, in vas uradno obvesti o svoji odločitvi, razen če ste izrecno zahtevali, naj vas ne obvešča.
 • Če komisija odloči, da med ponovno preučitvijo ni ustrezno, da se obrne na vas, pozneje pa se odloči zadevo (glede obsodbe ali izrečene kazni) vrniti sodiščem v ponovno odločanje, se domneva, da vas bo o tem obvestila.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Kako dolgo?

 • Do storitev za podporo žrtvam ste upravičeni kadar koli, če ste kaznivo dejanje prijavili ali ne, ter po koncu preiskave in pregona.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

 • Pravico imate, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o kazni, izrečeni osumljencu (če je obsojen).To vključuje kratko pojasnilo o pomenu in posledicah izrečene kazni.
 • Pravico imate, da ste napoteni na državo tožilstvo, ki odgovori na vsa vaša vprašanja glede izrečene kazni, na katera ne more odgovoriti enota za skrb za žrtve in priče.
 • Poleg zgoraj navedenih pravic imate kot žalujoči ožji sorodnik tudi pravico, da se vam ponudi srečanje s predstavnikom državnega tožilstva, ki vam pojasni izrečeno kazen, če so izpolnjeni za to določeni pogoji. To srečanje običajno poteka na sodišču.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Če je storilec obsojen na zaporno kazen, zaprt v bolnišnico ali je pod nadzorstvom komisije za pogojni odpust, imate pravico, da vas enota za skrb za žrtve in priče obvesti o dostopu do ustreznega sistema za obveščanje žrtev po obsodbi. Prav tako imate pravico, da od enote za obveščanje žrtev (Victim Information Unit) zahtevate določene informacije. Enota, ki jo vodi komisija za pogojni odpust za Severno Irsko, usklajuje enotno službo za žrtve, ki pokriva vse tri sisteme za obveščanje žrtev. To so sistem za obveščanje žrtve o odpustu zapornika (PRVIS), sistem za obveščanje žrtev komisije za pogojni odpust za Severno Irsko in sistem za obveščanje žrtev duševno motenih storilcev. Ti sistemi se nanašajo na:

 • mladoletne storilce, ki jim je bila izrečena kazen, enakovredna kazni dosmrtnega zapora, ki so bili obsojeni za hudo kaznivo dejanje ali jim je kronsko sodišče naložilo pridržanje v zavodu za mladoletne prestopnike (ko mladoletni storilec dopolni 18 let). Zaporniški sistem vključuje tudi polnoletne storilce (stare 18 let ali več), ki jim je bila izrečena kazen šestih mesecev ali več;
 • storilce, katerih kazen vključuje nadzorstvo komisije za pogojni odpust za Severno Irsko, in
 • storilce, v zvezi s katerimi je bil izdan nalog za hospitalizacijo z omejitvijo gibanja.

Sistem za obveščanje žrtve o odpustu zapornika (PRVIS)

Če ste registrirani v sistem, imate pravico, da vas enota za obveščanje žrtev brez nepotrebnega odlašanja (če je bila obveščena o odločitvi ali izidu) obvesti:

 • o letu in mesecu, ko bi moral biti zapornik izpuščen na prostost ali ko bo lahko obravnavan za začasni odpust;
 • ko je zapornik obravnavan za začasni odpust;
 • o odločitvi, sprejeti v zvezi z začasnim odpustom, ter
 • kakršnih koli znanih pogojih za odpust zapornika ali pogojih začasnega odpusta in morebitnih kršitvah teh pogojev, ki povzročijo, da se zapornik vrne v zapor, razen če bi izmenjava takih informacij koga ogrozila ali če bi iz tega izhajala ugotovljena nevarnost nastanka škode za storilca.

V primeru zapornikov, ki jim je izrečena kazen dosmrtnega zapora, časovno nedoločena zaporna kazen ali povišana zaporna kazen, v zvezi s katerimi člani komisije za pogojni odpust obravnavajo možnost odpusta, imate pravico, da vas enota za obveščanje žrtev obvesti, ko je zapornik obravnavan za odpust. Prav tako imate pravico, da člane komisije za pogojni odpust (prek enote za obveščanje žrtev) seznanite s svojim stališčem glede odpusta, preden je tak zapornik obravnavan za odpust. Pravico imate, da ste obveščeni o odločitvi članov komisije za pogojni odpust in, če je sprejeta odločitev o odpustu zapornika, o ureditvi pogojnega odpusta, ki velja.

Prav tako imate pravico, da se vam omogoči predložitev stališč enoti za obveščanje žrtev ali navedba pomislekov, ki jih imate glede svoje varnosti, ter da se ti upoštevajo v okviru postopka presoje, ko storilec zaprosi za začasni odpust ali ko bi moral biti pogojno odpuščen.

Zelo redko se zgodi, da ste lahko o odpustu obveščeni šele, ko je ta že izveden. V malo verjetnem primeru, da bi storilec v zadevi, v kateri ste udeleženi, pobegnil, imate pravico, da vas o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti policija ali zaporniška služba, razen če bi izmenjava takih informacij koga ogrozila ali če obstaja opredeljena nevarnost nastanka škode za storilca, ki bi iz tega izhajala. Prav tako imate pravico, da vas policija ali zaporniška služba obvesti o morebitnih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito.

Sistem za obveščanje žrtev komisije za pogojni odpust Severne Irske

Če ste registrirani v sistem, imate pravico, da od enote za obveščanje žrtev brez nepotrebnega odlašanja (če je bila obveščena o odločitvi ali izidu) prejmete informacije o:

 • načinu vodenja zadeve;
 • vrsti in dolžini ukrepa nadzorstva, ki bo veljal za storilca, in splošnih pogojih za to (vključno z morebitnimi spremembami);
 • vseh dodatnih pogojih, ki veljajo za ukrep nadzorstva, tudi če se ti spremenijo;
 • številu ur dela v splošno korist, če se to uporabi, ter
 • vseh drugih izrečenih kaznih, ki se nanašajo na zadevo.

Prav tako imate pravico izbrati način prejemanja teh informacij (na primer osebni razgovor, po telefonu ali pisno) in se o morebitnih pomislekih pogovoriti s članom osebja enote za obveščanje žrtev. V nekaterih primerih vam enota tudi omogoči, da svoja stališča in pomisleke navedete v poročilu žrtve, da jih lahko obravnavajo člani komisije za pogojni odpust.

Sistem za obveščanje žrtev duševno motenih storilcev

Ta sistem zagotavlja informacije o možnostih začasnega odpusta iz bolnišnice, ki se obravnavajo v zvezi s storilcem, in njegovem pogojnem ali brezpogojnem odpustu iz bolnišnice. Če ste registrirani v ta sistem, imate pravico, da vas enota za obveščanje žrtev brez nepotrebnega odlašanja (če je bila obveščena o odločitvi ali izidu) obvesti:

 • kdaj naj bi se obravnavala možnost začasnega odpusta;
 • da bi moral biti v naslednjih nekaj tednih odobren začasni odpust ali da bi moral biti storilec odpuščen iz bolnišnice, skupaj z morebitnimi splošnimi pogoji, ki so pomembni za vas, in
 • o vseh pomembnih pogojih, ki za storilca veljajo ob odhodu iz bolnišnice.

Prav tako imate pravico, da se vam omogoči, da enoti za obveščanje žrtev pisno predložite svoja stališča o tem, kako bi lahko načrtovani odpust ali izpustitev vplivala na vašo varnost ali dobro počutje in kateri pogoji bi se lahko storilcu naložili ob odhodu iz bolnišnice.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

4 - Nadomestilo

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja  (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja, ste lahko upravičeni do odškodnine. Razen če za to obstajajo utemeljeni razlogi, morate kaznivo dejanje v najkrajšem možnem času prijaviti policiji in v roku dveh let od dneva, ko je prišlo do kaznivega dejanja, ki je povzročilo škodo,vložiti odškodninski zahtevek. Dveletni rok se ne upošteva, če služba za odškodnine meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za zamudo in če to zahtevajo interesi pravičnosti. Nadaljnje informacije o odškodnini za žrtve nasilnih kaznivih dejanj najdete na Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Odškodnina, ki jo z odločbo prisodi sodišče

Magistratno sodišče (magistrates’ court) lahko prisodi odškodnino v višini največ 5 000 GBP na posamezno obtožbo. Kronsko sodišče (Crown Court) ima neomejena pooblastila, vendar mora upoštevati premoženjske razmere storilca kaznivega dejanja.

Prisojeni znesek odškodnine mora biti po mnenju sodišča primeren, ob upoštevanju vseh dokazov in izjav tožilstva in obrambe.

Sodišča pripisujejo velik pomen izdaji odločb o plačilu odškodnine in morajo navesti razloge, če odločbe ne izdajo.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Izvrševanje odločb o plačilu odškodnine spada v pristojnost sodišč.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo?  Pod katerimi pogoji?

Ne – na Severnem Irskem ni možno predplačilo v zvezi z odločbami o plačilu odškodnine, ki jih izda sodišče.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Morda ste upravičeni do odškodnine v okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ali sem upravičen do odškodnine, če storilec ni bil obsojen?

V okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ste lahko upravičeni do odškodnine, tudi če napadalec ni znan ali ni bil obsojen. Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi z svojim odškodninskim zahtevkom?

Če služba za odškodnine odloči, da ste upravičeni do plačila, vendar še ne more izdati končne odločitve, se lahko odloči za izplačilo vmesnega plačila. Pogosto ni mogoče sprejeti končne odločitve zaradi tega, ker dolgoročne posledice poškodb še niso znane.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Severnoirska podpora žrtvam (Victim Support NI) nudi informacije o službah za podporo, ki se nahajajo v bližini. Glej listino o žrtvah (Victim Charter) in listino o pričah (Witness Charter). Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.victimsupportni.com/

Telefonska linija za podporo žrtvam

Informacijska služba za žrtve vključuje tudi telefonsko linijo za žrtve: +44 8081689293.

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Policija in enota za oskrbo žrtev in prič vam morata zagotoviti informacije o tem, kje in kako lahko dobite nasvet ali podporo, vključno z dostopom do zdravstvene podpore in specialistične podpore (kot je psihološka pomoč), ter alternativno nastanitev.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Veliko nevladnih organizacij in dobrodelnih ustanov žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja pomoč, nasvete, svetovanje in druge specialistične storitve, in sicer na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.