Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Pravice žrtev – po državah

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Če ste bili žrtev kaznivega dejanja imate zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom, med njim in po njem (sojenje). Upravičeni ste tudi do različnih vrst pomoči in lahko uveljavljate odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem.

Kazenski postopek na Severnem Irskem se začne s preiskavo, med katero policija pridobiva dokaze. Ko policija preiskavo zaključi, se zadeva posreduje tožilstvu. Državni tožilec preuči, ali obstaja dovolj dokazov zoper osumljenca, na podlagi katerih je upravičeno pričakovati obsodbo, in ali je v javnem interesu, da se začne pregon. Če se državni tožilec odloči, da pregona ne bo začel, se zadeva zaključi. V nasprotnem primeru bo tožilec zadevo pripravil za obravnavo in jo nato zastopal pred sodiščem. V obeh primerih boste obveščeni o odločitvah tožilstva, v primeru, ko se postopek nadaljuje pred sodiščem, pa tudi o datumu obravnave.

Zadeve v zvezi z manj hudimi kaznivimi dejanji obravnavajo magistratna sodišča (magistrates’ courts). Hujše primere kaznivih dejanj (kot so posilstvo ali rop) obravnava kronsko sodišče (Crown Court); o njih odločata sodnik in porota. Poroto sestavlja 12 naključno izbranih ljudi iz volilnega imenika, ki upoštevajo dokaze, ki so predstavljeni med sojenjem, in odločajo o krivdi obtoženca. Sodnik med sojenjem odloča o pravnih okoliščinah, kot na primer, ali je dovoljeno predložiti nekatere dokaze. Če porota obtoženca spozna za krivega, mu na koncu sojenja sodnik prisodi kazen za storjeno kaznivo dejanje v skladu s predpisi.

Za želene informacije kliknite na spodnje povezave:

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.