Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Najprej morate kaznivo dejanje prijaviti policiji.

To lahko storite na več načinov:

Nujni primeri: V nujnem primeru pokličite na številko 999, uporabniki besedilnih telefonov pa na številko 18000.Primer je nujen, če je bila povzročena hujša poškodba oziroma je v teku kaznivo dejanje in so osumljenci na kraju dogodka.

Storitev besedilnih SMS v nujnih primerih: Policija upravlja sistem registracije za pošiljanje besedilnih sporočil SMS v sili, ki osebam z nekaterimi oblikami invalidnosti omogoča, da lažje vzpostavijo stik z njo v nujnem primeru. Ta storitev omogoča tudi posredovanje prošenj za pomoč gasilski in zdravstveni službi.Storitev je na voljo samo predhodno registriranim uporabnikom, ki so izpolnili prijavni obrazec (podrobnejše informacije in prijavni obrazec so na voljo na spletišču policije http://www.psni.police.uk/).

Nenujni primeri: Če dogodek ni nujen, pokličite 101.

Kaznivo dejanje iz sovraštva: Če dogodek ni nujen, pokličite 101, nato pritisnite 2.

To je na voljo poleg drugih načinov za prijavo kaznivega dejanja, navedenih v tem oddelku.

Prijava, ki jo opravi tretja oseba: Če dogodka resnično ne želite ali ne morete prijaviti sami, ga lahko namesto vas prijavi kdo drug, na primer družinski član ali prostovoljska organizacija. Ta naveže prvi stik s policijo.V postopek boste še vedno vključeni pozneje.

Pokličite na lokalno policijsko postajo: Če dogodek ni nujen, ga lahko med delovnim časom prijavite tudi na lokalni policijski postaji.

Kaznivo dejanje je mogoče prijaviti tudi na naslednje načine:

Crimestoppers: Če ne želite navesti svojega imena, lahko kaznivo dejanje prijavite anonimno, tako da pokličete na brezplačno telefonsko linijo za pomoč dobrodelne organizacije Crimestoppers na številko 0800 555 111.Ta storitev ni del policije.

Dogodek v pristanišču ali na letališču: Če se je dogodek zgodil na območju mednarodnega letališča v Belfastu ali v pristanišču Belfast, se obrnite na policijsko enoto mednarodnega letališča v Belfastu na številko 028 9448 4400 (interna 4412)/mobilni telefon 077 1081 9183 ali policijo v pristanišču Belfast na številko 028 9055 3000. Če se je zgodil večji ali resen dogodek, kot je umor, teroristično dejanje ali oborožen rop, ga je mogoče prijaviti tudi severnoirski policiji.Dogodke na mestnem letališču v Belfastu obravnava severnoirska policija, ki je dosegljiva na zgoraj navedenih številkah.

Policijski varuh človekovih pravic: Če menite, da je kaznivo dejanje storil policist, ga morate prijaviti policijskemu varuhu človekovih pravic, ki bo zadevo raziskal in lahko direktorju javnega tožilstva dal priporočila za kazenski pregon.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, imate pravico, da vam policija zagotovi naslednje informacije in vam brez nepotrebnega odlašanja pojasni razloge za to, da je osumljenec:

 • pridržan;
 • zaslišan, pri čemer je bil poučen o svojih pravicah;
 • izpuščen brez obtožbe;
 • proti varščini izpuščen iz policijskega pripora ali če se pogoji policijskega pripora spremenijo ali prekličejo.

Pravico imate, da vam policija brez nepotrebnega odlašanja po njihovem prejemu zagotovi naslednje informacije:

 • datum, čas in kraj prve sodne obravnave;
 • če je osumljenec proti varščini izpuščen iz policijskega pripora, da pride na sodišče, o morebitnih pogojih varščine in spremembah teh pogojev varščine.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Žrtve in priče niso stranke v kazenskem postopku, zato niso upravičene do pravne pomoči na Severnem Irskem.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če morate priti na sodišče, da bi pričali, imate lahko različne stroške, na primer stroške potovanja. Zahtevate lahko povračilo teh stroškov. V zvezi s tem veljajo roki za vložitev zahteve za povračilo stroškov ter standardne tarife za potne stroške in stroške bivanja, pa tudi najvišji dnevni zneski za izgubo dohodka. Stroški dajanja izjave policiji o kaznivem dejanju se ne povrnejo.

Podrobnosti o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko državno tožilstvo povrne stroške, in tarife, ki se uporabljajo, so na voljo na spletnem naslovu http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Če se državno tožilstvo odloči, da ne bo uvedlo kazenskega pregona, vi pa se s tem ne strinjate, lahko zahtevate ponovno preučitev odločitve državnega tožilstva.

Pravica do ponovne preučitve odločitve državnega tožilstva, da ne uvede kazenskega pregona, velja ne glede na vrsto kaznivega dejanja ali morebitno sodno stopnjo. Kadar odločitev o neuvedbi kazenskega pregona sprejme direktor državnega tožilstva in te odločitve ne more ponovno preučiti višji organ, lahko ponovno preučitev opravi direktor javnega tožilstva. Več informacij o pravici do ponovne preučitve in tem, kako to poteka, je na voljo na spletnem naslovu http://www.ppsni.gov.uk/.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe.

Kakšen je moj uradni položaj v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Za namene listine o žrtvah kaznivih dejanj (Victim Charter) je „žrtev“:

 • oseba, ki je utrpela škodo, vključno s fizično, duševno ali čustveno škodo ali ekonomsko izgubo, ki jo je neposredno povzročilo kaznivo dejanje;
 • ožji sorodnik osebe, katere smrt je bila neposredno povzročena s kaznivim dejanjem.

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe. Če poznate eno od oseb, udeleženih v zadevi, ste lahko vabljeni, da pričate kot značajska priča, običajno na povabilo obrambe. V vsakem primeru je lahko vaše pričanje ključno za zagotovitev obsodbe ali oprostitev obtoženca.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Pravice žrtev so določene v listini o pravicah žrtev kaznivih dejanj (Victim Charter). Ta je na voljo na spletnem naslovu: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Če ste bili priča kaznivemu dejanju, vendar niste žrtev, ste upravičeni do storitev na podlagi listine o pričah (Witness Charter). Ta je na voljo na spletnem naslovu: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Če veste kaj o dogodku, ste lahko vabljeni, da pričate na sodišču na strani tožilstva ali obrambe. Če poznate eno od oseb, udeleženih v zadevi, ste lahko poklicani, da pričate kot značajska priča, običajno na povabilo obrambe.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko v osebni izjavi žrtve (Victim Personal Statement (VPS)) s svojimi besedami pojasnite, kako je kaznivo dejanje fizično, čustveno, finančno ali kako drugače vplivalo na vas. Ta osebna izjava žrtve ni enaka izjavi priče o tem, kaj se je takrat zgodilo, na primer kaj je videla ali slišala.

Pravico do osebne izjave žrtve dobite, ko je odločeno o uvedbi kazenskega pregona zoper nekoga za kaznivo dejanje.

Z osebno izjavo žrtve dobite pravico izraziti svoje mnenje v kazenskem postopku. Vendar ne smete navesti svojih stališč o obtožencu, kakršnih koli drugih ali domnevnih kaznivih dejanjih ali o kazni, ki bi jo bilo po vašem mnenju treba naložiti. Ta stališča namreč na sodišču niso dopustna. Preden se izjava predloži sodišču, državno tožilstvo iz nje črta vse informacije, ki jih ne sme vsebovati.

Osebna izjava žrtve se uporabi na sodišču, če je obtoženec spoznan za krivega ali se izreče za krivega. Z njo se seznanijo tožilec, obtoženec, njegov pravni zastopnik in sodnik. Kadar je oseba obsojena za kaznivo dejanje, mora sodišče pri določitvi kazni upoštevati zadevne dele osebne izjave žrtve. V nekaterih zadevah izjave ni mogoče upoštevati, če sodišča zadevo obravnavajo zelo hitro – na primer, če gre za zgodnje priznanje krivde ali če se o zadevi odloči na prvi obravnavi.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Pravico imate:

 • biti brez nepotrebnega odlašanja obveščeni o morebitni odločitvi o varščini (vseh zadevnih pogojih varščine in vseh spremembah teh pogojev) z obrazložitvijo;
 • biti obveščeni o datumu, kraju in izidu obravnav na kazenskem sodišču, pri čemer vam te informacije zagotovi enota za skrb za žrtve in priče (Victim and Witness Care Unit);
 • biti obveščeni, če je zoper osumljenca izdan nalog za prijetje, in o izidu obravnave, če je osumljenec ponovno prijet. Če je osumljenec ponovno prijet, potem ko je izdan nalog za njegovo prijetje, je običajno kmalu zatem priveden na sodišče;
 • če se osumljenec izreče za nedolžnega, da se o svojih morebitnih potrebah pogovorite z enoto za skrb za žrtve in priče, in ste po potrebi napoteni na ustrezno podporno skupino ali agencijo.

Če ste priča na sojenju, imate pravico:

 • vprašati sodno osebje, ali lahko v stavbo sodišča vstopite skozi poseben vhod, ločeno od osumljenca ter njegove družine in prijateljev;
 • če okoliščine to dovoljujejo, sestati se z državnim tožilcem in mu postaviti vprašanja o sodnem postopku. Ta vam bo po možnosti pojasnil, kako dolgo boste morali čakati na pričanje;
 • če je mogoče, od državnega tožilca prejeti pojasnila, če se pojavi zamuda v postopku, o dnevu in o tem, kako dolgo boste verjetno morali čakati;
 • čakati in sedeti v prostoru, ki je ločen od osumljenca ter njegove družine in prijateljev – sodišče to omogoči, kadar je mogoče;
 • da se v zvezi z vami vzpostavijo posebni ukrepi, če jih je odredilo sodišče;
 • da se vam na sodišču dodeli kontaktna oseba, da lahko med obravnavo izveste, kaj se dogaja v zadevi.
Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.