Pravice žrtev – po državah

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Kaznivo dejanje lahko prijavite ali vložite ovadbo pri katerem koli od naslednjih organov:

Uporabite lahko tudi naslednje možnosti:

OPOZORILO: Vsi ti organi so dolžni prejeti vse pritožbe in prijave, ki so jim bile predložene, tudi če kaznivo dejanje ni bilo storjeno v njihovi krajevni pristojnosti ali če, v primeru policije, preiskava ne spada v njihovo pristojnost.

Ovadbo ali prijavo kaznivega dejanja lahko vložite, tudi če ne veste, kdo je storilec. Organi bodo nato poskušali identificirati storilca kaznivega dejanja.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Pravico imate, da ste na zahtevo obveščeni o nadaljnjem ukrepanju v zvezi s prijavo, vključno z vložitvijo obtožnice zoper obdolženca ali o ustavitvi ali začasni prekinitvi postopka. Pravico imate tudi, da ste obveščeni o dnevu, uri in kraju glavne obravnave ter sodbi.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Da. Če želite pomoč odvetnika in nimate finančnih sredstev za kritje zadevnih stroškov, ste upravičeni do pravne pomoči, ki lahko vključuje:

  • popolno ali delno oprostitev sodnih taks,
  • imenovanje odvetnika in plačilo odvetniških stroškov ali
  • obročno plačilo sodnih ali pravnih stroškov.

Odločitev o odobritvi brezplačne pravne pomoči sprejmejo organi socialne varnosti na podlagi formule za izračun, ki upošteva premoženje, prihodke in stroške prosilca. Vloga za pravno pomoč se vloži na brezplačnih obrazcih, ki jih zagotovijo službe socialne varnosti, in se lahko vloži osebno, po telefaksu, po pošti ali prek spleta, v slednjem primeru z izpolnitvijo ustreznega spletnega obrazca.

Vlogi je treba priložiti listinske dokaze, ki potrjujejo finančne težave prosilca. Odločitev se sprejme v največ 30 dneh. Vloga je brezplačna.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Da. Kot žrtev, ki je priča v postopku, ste upravičeni do nadomestila za svoj čas in do povračila stroškov, nastalih zaradi tega.

Nadomestilo se zahteva pisno z uporabo ustreznega obrazca, ki ga zagotovi sodišče.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Da. Če se ne strinjate z zaključkom preiskave, lahko pri neposredno nadrejeni osebi državnega tožilca, ki se je odločil zaključiti vaš primer, vložite predlog s katerim jo pozovete, naj obtoženca obtoži ali nadaljuje preiskavo, pri čemer morate v slednjem primeru navesti nove dokaze, ki naj se upoštevajo.

Ali lahko sodelujem na glavni obravnavi?

Da.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

V postopku lahko sodelujete kot pomočnik, civilna stranka ali priča.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

  • Kot žrtev: podajate dokaze, tako kot priča. To je bistvenega pomena za dokazovanje kaznivega dejanja, saj ste iz prve roke seznanjeni s tem, kaj se je zgodilo.
  • Kot pomočnik: dejavno sodelujete na obravnavi, saj sodelujete z državnim tožilstvom pri predložitvi dokazov v zvezi z dejstvi, navedenimi v vloženi obtožnici. Vaš odvetnik lahko na primer predlaga dokaze, zaslišuje obdolženca, priče in izvedence ter ob koncu sojenja poda sklepno besedo, tj. poda svoje mnenje o predloženih dokazih in o tem, ali naj bo obtoženec obsojen.
  • Kot civilna stranka: na obravnavi boste uveljavljali svojo pravico do odškodnine. Obtožencu, pričam in izvedencem lahko postavite vprašanja o vidikih vloženega odškodninskega zahtevka, vključno s škodo, ki ste jo utrpeli.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Da. Pod zgoraj navedenimi pogoji.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Obveščeni boste sklepih, ki bi lahko vplivali na potek postopka, o dnevu, uri in kraju glavne obravnave ter sodbi.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Da. Kot žrtev imate pravico do vpogleda v spis zadeve, razen če v fazi preiskave spisi ostanejo zaupni in državno tožilstvo temu ugovarja z utemeljitvijo, da bi to lahko oviralo preiskavo in/ali vplivalo na pravice oseb, vključenih v postopek.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.