Pravice žrtev – po državah

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Postopek se zaključi s sodno odločbo (sodbo), ki lahko vsebuje: obsodbo ali oprostitev obtoženca, opustitev ali odlog izvršitve kazni ali ustavitev kazenskega postopka. Sodba se razglasi na javni sodni obravnavi. Če ste v postopku sodelovali kot žrtev in/ali civilna stranka, boste po pošti prejeli izvod sodne odločbe.

Če s sodno odločbo niste zadovoljni, se lahko zoper njo pritožite. Pritožbo lahko vložite samo, če ste v postopku sodelovali kot žrtev ali civilna stranka.

Pritožbo lahko vložite tudi kot priča, vendar samo v zvezi s povračilom sodnih stroškov in nadomestili, do katerih ste upravičeni.

Če ste žrtev ali civilna stranka, je rok za vložitev pritožbe deset dni po prejemu izvoda zapisnika o odločbi.

Če ste v postopku sodelovali kot priča, lahko pritožbo vložite takoj po sprejetju odločbe o sodnih stroških in nadomestilih, vendar najpozneje v desetih dneh od odločitve v zadevi ali od obvestila o odločbi o sodnih stroških ali nadomestilih, kakor je ustrezno.

Pritožba mora biti v pisni obliki in podpisana. Vložiti jo je treba pri sodišču, ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija.

Sodišče bo pritožbo po prejemu posredovalo višjemu sodišču, pristojnemu za obravnavo pritožbe. Izvod sodne odločbe bo vključeval informacije o tem, kdaj in kje lahko vložite pritožbo.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Sodba bo začela veljati, ko bodo izčrpane vse možnosti za pritožbo. Ko sodba začne veljati, je vaša vloga v postopku končana. Če ste bili med postopkom vključeni v poseben program za zaščito prič, ste lahko vključeni še naprej, dokler sodišče ne odloči, da niste več v nevarnosti.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Nekateri ukrepi podpore se odobrijo med sojenjem ali za določen čas, drugi pa na podlagi posebnih potreb žrtve.

Brezplačna pravna pomoč žrtvam kaznivih dejanj se odobri za celoten postopek.

Če ste žrtev trgovine z ljudmi, lahko izkoristite obdobje za okrevanje in razmislek, ki traja do 90 dni in v katerem imate pravico do psihološkega svetovanja, zdravstvene in socialne pomoči, zdravil, hrane in na zahtevo nastanitve v varnih centrih ali hišah, obveščeni pa boste tudi o sodnih in upravnih postopkih, ki se uporabljajo.

Če ste tujec in obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da ste žrtev trgovine z ljudmi, ste prav tako upravičeni do obdobja za okrevanje in razmislek, ki traja do 90 dni in v katerem se vam na zahtevo pravosodnega organa izda dovoljenje, da ostanete na ozemlju Romunije in ste lahko nameščeni v namenskih objektih. Lahko se vam izda tudi začasno dovoljenje za prebivanje na romunskem ozemlju med obdobjem za okrevanje ali po njem.

V primeru žrtev nasilja v družini se odredba o zaščiti izda za največ šest mesecev.

V primeru priče, vključene v program za zaščito prič, se zaščitni ukrep lahko nadaljuje tudi po končanem sojenju, ko pa se sojenje konča, se program pregleda, da se prilagodi novim razmeram. O trajanju take zaščite odloči sodišče.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Če je storilec obsojen, imate pravico dostopa do naslednjih kategorij informacij: vrsta in trajanje kazni (sodba se razglasi na javni obravnavi in vam bo vročena naknadno), informacije v primeru pobega, odpust pod katerimi koli pogoji, pod pogojem, da ste te informacije zahtevali.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Da, če bo storilec odpuščen iz zapora ali bo iz zapora pobegnil, boste o tem obveščeni, če ste to zahtevali, ko so vas sodni organi vprašali. Glej zgornji odgovor.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Vaša vloga v kazenskem postopku bo končana, ko sodna odločba (obsodba ali oprostitev obtoženca, opustitev ali odlog izvršitve kazni ali ustavitev kazenskega postopka) postane pravnomočna.

Ne boste sodelovali v postopku za odpust ali pogojni odpust storilca kaznivega dejanja.

Zadnja posodobitev: 04/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.