Pravice žrtev – po državah

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Obrnete se lahko na generalni direktorat za socialno pomoč in zaščito otrok (Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului – DGASPC), na območju pristojnosti katerega imate stalno ali običajno prebivališče (tj. kjer trenutno živite), in neposredno na zasebnega ali javnega ponudnika socialnih storitev, ki mora o tem pisno obvestiti pristojni generalni direktorat.

Glede na kategorijo vaše zadeve se lahko obrnete na različne institucije:

Nacionalna agencija za enake možnosti žensk in moških (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Zagotavlja različne vrste storitev, kot so:

  • brezplačna in anonimna telefonska linija za pomoč žrtvam nasilja v družini – klicni center 24/7 – 0800 500 333;
  • specializirane socialne storitve v centrih za nujni sprejem žrtev nasilja v družini;
  • svetovanje, obveščanje in usmerjanje žrtev nasilja v družini.

Kontaktni podatki

Naslov: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bukarešta

Telefon: +40 213130059

E-naslov: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nacionalna agencija za boj proti trgovini z ljudmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) v okviru ministrstva za notranje zadeve

Mreža pritožbenih sodišč vključuje 15 regionalnih centrov. Vsak center je povezan s pritožbenim sodiščem.

Zagotavlja različne vrste storitev, kot so:

  • telefonska linija za pomoč državljanom, ki je na voljo 24 ur na dan, za informacije in obveščanje o morebitnih primerih trgovine z ljudmi: HelpLine 0800 800 678 (nacionalna brezplačna številka) in +40 213133100 (za klice iz tujine). Delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00;
  • obveščanje ustreznih organov o morebitnih primerih trgovine z ljudmi;
  • zagotavljanje pomoči žrtvam prek 15 regionalnih centrov.

Kontaktni podatki

Naslov: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bukarešta

Telefon: +40 213118982 / 0213133100
Telefaks: +40 213190183

E-naslov: anitp@mai.gov.ro
Spletišče: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Nacionalna agencija za zaposlovanje (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM) v okviru ministrstva za delo in socialno pravičnost

Agencija ANOFM prek svojih teritorialnih struktur zagotavlja strokovne storitve zaposlovanja in usposabljanja za registrirane iskalce zaposlitve, vključno z žrtvami kaznivih dejanj, zlasti žrtvami trgovine z ljudmi.

Kontaktni podatki

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bukarešta, poštna številka: 040305

Telefon: +40 213039831
Telefaks: +40 213039838

E-naslov: anofm@anofm.ro
Spletišče: https://www.anofm.ro/

Generalni inšpektorat romunske policije (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Teritorialne strukture ima izključno na ravni okrožij na obmejnem območju in lahko na zahtevo agencije ANITP pomaga žrtvam pri udeležbi v nekaterih fazah kazenskega postopka.

Policija vas lahko seznani s pravicami, ki jih imate kot žrtev.

Specializirane strukture inšpektorata IGPR lahko zagotavljajo tudi fizično zaščito med postopkom.

Nacionalni organ za varstvo otrokovih pravic in posvojitve (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) v okviru ministrstva za delo in socialno pravičnost

ANPDCA je institucija, ki je odgovorna za spremljanje uporabe in izvrševanja predpisov s področja varstva otrokovih pravic in posvojitev ter usklajevanje dejavnosti, ki jih na tem področju izvajajo javni ali zasebni ponudniki.

Sistem zaščite otrok je decentraliziran, saj so generalni direktorati za socialno delo in zaščito otrok (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – DGASPC) podrejeni okrožnim svetom ali lokalnim svetom sektorjev občine Bukarešta.

DGASPC zagotavljajo različne storitve, kot so: ocena primerov nasilja nad otroki in zagotavljanje/omogočanje storitev odziva v skladu z načrtom, kompleksna ocena za invalidne otroke, kompleksna ocena za druge invalide, ambulanta za nenujno socialno oskrbo, socialna telefonska linija, socialne storitve za preprečevanje nasilja v družini in trgovine z ljudmi ter specializirane socialne storitve v različnih institucijah.

Kontakt: http://www.copii.ro/

Nevladne organizacije (NVO)

Na področju trgovine z ljudmi so dostopne na naslednjih povezavah:

Na področju preprečevanja nasilja v družini in boja proti njemu so dostopne na naslednjih povezavah:

Na področju varstva otrokovih pravic:

Salvați copiii (Rešimo otroke)

Naslov: Intr. Ștefan Furtună 3, Sector 1, Bukarešta, poštna številka: 010899, Romunija

Telefon: +40 213166176

https://www.salvaticopiii.ro/

Združenje Alternative Sociale

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, poštna številka 700722, Iași

Telefon: +40 332407178

https://www.alternativesociale.ro/

Telefonska linija za podporo žrtvam

Osebe, ki so zaradi kaznivega dejanja utrpele poškodbe, se lahko obrnejo tudi na policijo, tako da pokličejo enotno nacionalno številko za klic v sili: 112.

Brezplačna in anonimna telefonska linija za pomoč žrtvam nasilja v družini – klicni center 24/7 – 0800 500 333.

Telefonska linija za pomoč pri nacionalni agenciji za boj proti trgovini z ljudmi: 0800 800 678 – nacionalna brezplačna številka in 0040 213133100 – za klice iz tujine. Delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00.

Telefonska številka za otroke v stiski: 116111 (brezplačna telefonska številka). Delovni čas: od ponedeljka do nedelje: med 08.00 in 00.00.

Je podpora žrtvam brezplačna?

V skladu z veljavno romunsko zakonodajo so žrtve kaznivega dejanja upravičene do brezplačne zaščite in pomoči.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Glej odgovore zgoraj.

Zadnja posodobitev: 04/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.