Pravice žrtev – po državah

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Katere informacije bom pridobil od organov (tj. policija, državni tožilec) po tistem, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, vendar preden ga prijavim?

Na splošno imate kot žrtev pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in oskrbe od prvega stika z organi ali uradniki in med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, in sicer že pred prijavo kaznivega dejanja.

Organe ali uradnike, na katere se najprej obrnete, lahko prosite, naj vas napotijo k uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kjer prejmete brezplačno in zaupno pomoč, tudi če prej niste prijavili kaznivega dejanja.

Od prvega stika z organi in uradniki vas lahko spremlja tudi oseba po vaši izbiri.

Poleg tega imate kot žrtev pravico, da razumete vsa dejanja, ki jih je treba opraviti po prijavi kaznivega dejanja, vključno z informacijami pred vložitvijo prijave, ter da ste tudi vi v teh dejanjih razumljeni; tolmačenje je zagotovljeno v pravno priznanih znakovnih jezikih, prav tako podpora ustnemu sporazumevanju, kadar je to potrebno.

Vsa komunikacija, ustna in pisna, poteka v jasnem, preprostem in dostopnem jeziku, pri čemer se upoštevajo vaše osebne značilnosti in potrebe, zlasti če imate kakršno koli senzorno invalidnost, umsko ali duševno prizadetost ali ste mladoletnik.

Informacije, do katerih ste kot žrtev upravičeni in ki se vam zagotovijo od prvega stika z organi ali uradniki ter med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, se nanašajo predvsem na:

 • postopek prijave kaznivega dejanja ter pridobitve nasveta in pomoči odvetnika, in če je ustrezno, pogoje, pod katerimi jih je mogoče prejeti brezplačno;
 • ukrepe pomoči in podpore, ki so vam na voljo, in sicer zdravstvene, psihološke ali materialne, ter postopek za njihovo pridobitev;
 • možnost zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopek v ta namen;
 • odškodnino, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopek za vložitev zahtevka;
 • storitve restorativne pravičnosti, ki so na voljo, kadar je to pravno mogoče;
 • primere, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopek za vložitev zahtevka.

Če potrebujete tolmačenje in prevajanje, lahko prejmete tudi informacije o teh storitvah ter razpoložljivih komunikacijskih pripomočkih in storitvah.

Če ne prebivate v Španiji, ste upravičeni do informacij o tem, kako uveljavljati svoje pravice.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Če ste žrtev kaznivega dejanja in prebivate v Španiji, lahko kazniva dejanja, storjena v drugih državah Evropske unije, prijavite španskim organom.

Če se španski organi odločijo, da preiskave ne bodo nadaljevali zaradi nepristojnosti, prijavo takoj posredujejo pristojnim organom države, v kateri so bila dejanja storjena, ter vas o tem obvestijo kot vložnika prijave.

Če ste državljan države članice EU in imate običajno prebivališče v Španiji, kaznivo dejanje, katerega žrtev ste, pa je bilo storjeno v drugi državi članici EU (žrtev kaznivega dejanja v čezmejnih primerih), se lahko obrnete na urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ti pa vam lahko zagotovijo informacije o pravnih postopkih, ki jih je treba izvesti v državi, kjer je bilo kaznive dejanje storjeno, ter odškodnini, do katere ste morda upravičeni. Če gre za kaznivo dejanje terorizma, se lahko obrnete na generalni direktorat ministrstva za notranje zadeve za podporo žrtvam terorizma (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Če ste državljan, ki ne prebiva v Španiji, in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Policija vam lahko zagotovi obrazec za prijavo kaznivega dejanja v vašem jeziku ter osebni ali telefonski dostop do tolmača. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj. Če ne prebivate v Španiji, ste poleg tega upravičeni do informacij o tem, kako uveljavljati svoje pravice.

Če ste v eni državi članici zaščitena oseba na podlagi odredbe o zaščiti, lahko zahtevate izdajo evropske odredbe o zaščiti. Država članica, v katero potujete ali se selite, bo s poenostavljenim in hitrim postopkom sprejela nov zaščitni ukrep, na podlagi katerega vam bo zagotovljena zaščita.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Ob prijavi kaznivega dejanja ste upravičeni do ustrezno overjene kopije prijave. Upravičeni ste tudi do brezplačne jezikovne pomoči in pisnega prevoda kopije prijave, ki ste jo vložili, če ne govorite ali razumete nobenega od uradnih jezikov kraja, v katerem je bilo kaznivo dejanje prijavljeno.

Upravičeni ste tudi do informacij o:

 • ukrepih oskrbe in podpore, ki so vam na voljo, in sicer zdravstvenih, psiholoških ali materialnih, ter postopku za njihovo pridobitev, če je potrebno in ustrezno vključno z informacijami o možnostih pridobitve alternativne nastanitve;
 • pravici pričati pred organi, ki vodijo preiskavo;
 • možnosti zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopku v ta namen;
 • odškodnini, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • storitvah tolmačenja in prevajanja, ki so na voljo;
 • komunikacijskih pripomočkih in storitvah, ki so na voljo;
 • postopkih, s katerimi lahko uveljavljate svoje pravice, če ne prebivate v Španiji;
 • pritožbah, ki jih lahko vložite zoper katero koli sodno odločbo, ki po vašem mnenju ni skladna z vašimi pravicami;
 • kontaktnih podatkih organa, ki vodi postopek, in komunikacijskih kanalih, ki jih lahko uporabite v stikih z njim;
 • storitvah restorativne pravičnosti, ki so na voljo, kadar je to pravno mogoče;
 • primerih, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • pravici zahtevati obveščanje o nekaterih odločitvah v postopku, kot so med drugim odločitev, da se kazenski postopek ne začne, pravnomočna sodba v postopku, odločba o izreku zaporne kazni ali naknadni izpustitvi storilca, o morebitnem pobegu storilca iz pridržanja ter odločitvah katerega koli pravosodnega organa ali zavoda za prestajanje kazni zapora, ki se nanašajo na osebe, obsojene za nasilna kazniva dejanja ali kazniva dejanja, storjena z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost.

Poleg tega ste obveščeni o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice zoper storilca.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, boste obveščeni o odločbah o izreku zaporne kazni oziroma naknadni izpustitvi storilca ter njegovem morebitnem pobegu iz pridržanja, poleg tega pa tudi o odločbah o odobritvi osebnih previdnostnih ukrepov ali spremembi že dogovorjenih ukrepov, kadar je njihov namen zagotavljanje vaše varnosti, pri čemer vam teh ukrepov ni treba zahtevati, razen v primerih, ko izrazite željo, da takih obvestil ne želite prejemati.

Omogočen vam bo tudi brezplačen in zaupen dostop do storitev pomoči in podpore uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj. Na te urade ste lahko napoteni po potrebi, odvisno od teže kaznivega dejanja, ali če tako zahtevate.

Če so zadevna kazniva dejanja povzročila posebno veliko škodo, lahko javna uprava in uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj tudi vašim družinskim članom odobrijo pravico dostopa do storitev pomoči in podpore. V ta namen se kot družinski člani štejejo osebe, ki so z vami povezane na podlagi zakonske zveze ali podobnega razmerja, in sorodniki do drugega kolena (stari starši, sorojenci in vnuki).

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če ste državljan, ki ne prebiva v Španiji, in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Policija vam lahko zagotovi obrazec za prijavo kaznivega dejanja v vašem jeziku ter osebni ali telefonski dostop do tolmača. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vam zagotovijo informacije o vaši pravici do brezplačne jezikovne pomoči in pisnega prevoda kopije prijave, če ne govorite ali razumete nobenega od uradnih jezikov v kraju, kjer prijavite kaznivo dejanje.

Zlasti ste upravičeni do:

 • brezplačne pomoči tolmača, ki govori jezik, ki ga razumete, kadar pričate pred sodnikom, javnim tožilcem ali policijskimi uradniki med preiskavo ali kadar pričate kot priča na sojenju ali kateri koli javni obravnavi.

Tako pravico imate tudi, če imate okvaro sluha ali govora;

 • brezplačnega prevoda nekaterih odločb v postopku, med katerimi so na primer odločba, da se kazenski postopek ne začne, pravnomočna sodba v postopku in odločba o izreku zaporne kazni ali naknadni izpustitvi storilca, informacij o morebitnem pobegu storilca iz pridržanja, odločb katerega koli pravosodnega organa ali zavoda za prestajanje kazni zapora, ki se nanašajo na osebe, obsojene za nasilna kazniva dejanja ali kazniva dejanja, storjena z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost, ter odločbe o zaključku preiskave.

Zahtevate lahko, naj prevod zajema tudi kratek povzetek obrazložitve odločbe;

 • brezplačnega prevoda vseh informacij, ki so za vas bistvenega pomena, da lahko sodelujete v kazenskem postopku. V ta namen lahko predložite obrazloženo zahtevo, da se določena listina šteje za bistveno;
 • informacij o datumu, času in kraju sojenja v jeziku, ki ga razumete.

Pomoč tolmača se lahko zagotovi prek videokonference ali katerega koli telekomunikacijskega medija, razen če sodnik ali sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank ne zahteva fizične prisotnosti tolmača zaradi varstva vaših pravic.

Pisni prevod listin se lahko izjemoma nadomesti z ustnim povzetkom njihove vsebine v jeziku, ki ga razumete, da se zagotovi poštenost postopka.

Če želite tolmačenje ali prevod dejanj policije in vam to ni zagotovljeno, lahko vložite pritožbo pri preiskovalnem sodniku. Šteje se, da je bila pritožba vložena, ko izrazite nestrinjanje z zavrnitvijo zahtevanega tolmačenja ali prevoda.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Na splošno imate kot žrtev pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in oskrbe od prvega stika z organi ali uradniki in med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, in sicer že pred prijavo kaznivega dejanja.

Organe ali uradnike, na katere se najprej obrnete, lahko prosite, naj vas napotijo k uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer prejmete brezplačno in zaupno pomoč, tudi če prej niste prijavili kaznivega dejanja.

Od prvega stika z organi in uradniki vas lahko spremlja tudi oseba po vaši izbiri.

Poleg tega imate kot žrtev pravico, da razumete vsa dejanja, ki jih je treba opraviti po prijavi kaznivega dejanja, vključno z informacijami pred vložitvijo prijave, ter da ste tudi vi v teh dejanjih razumljeni; tolmačenje je zagotovljeno v pravno priznanih znakovnih jezikih, prav tako podpora ustnemu sporazumevanju, kadar je to potrebno.

Vsa komunikacija, ustna in pisna, poteka v jasnem, preprostem in dostopnem jeziku, pri čemer se upoštevajo vaše osebne značilnosti in potrebe, zlasti če imate kakršno koli senzorno invalidnost, umsko ali duševno prizadetost ali ste mladoletnik.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, imate pravico do brezplačnih in zaupnih storitev pomoči in podpore, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, ter tistih, ki jih zagotavljajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj so javne multidisciplinarne službe, ki jih je vzpostavilo ministrstvo za pravosodje za brezplačno zadovoljevanje potreb žrtev.

Uradi so v vseh avtonomnih skupnostih, skoraj vseh prestolnicah provinc in drugih mestih.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo celovito, usklajeno in strokovno podporo žrtvam kaznivih dejanj, tako da zadovoljijo njihove posebne pravne, psihološke in socialne potrebe.

Če ste žrtev terorizma, se lahko obrnete na urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), na svojo željo pa lahko tudi na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj v vaši provinci. Urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj se bo nato uskladil z uradom nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma.

Pravica dostopa velja tudi med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, in kadar je ustrezno, storitev restorativne pravičnosti, ves čas kazenskega postopka in ustrezno obdobje po njegovem zaključku, in to ne glede na to, ali je identiteta storilca znana, in ne glede na izid postopka, zajema pa tudi čas pred prijavo kaznivega dejanja.

Če so zadevna kazniva dejanja povzročila posebno veliko škodo, lahko javna uprava in uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj tudi vašim družinskim članom odobrijo pravico dostopa do storitev pomoči in podpore. V ta namen se kot družinski člani štejejo osebe, ki so z vami povezane na podlagi zakonske zveze ali podobnega razmerja, in sorodniki do drugega kolena (stari starši, sorojenci in vnuki).

Če imate mladoletne otroke ali ste mladoletnik, katerega skrbnica je ženska, ki je bila žrtev nasilja na podlagi spola, ali druga oseba, ki je bila žrtev nasilja v družini, oziroma če ste bili dodeljeni v vzgojo in varstvo taki žrtvi, ste upravičeni do posebne pomoči in zaščitnih ukrepov, določenih z zakonom.

Če ste žrtev terorističnega kaznivega dejanja ali nasilja na podlagi spola ali ste mladoletnik, imate poleg tega tudi pravice na podlagi posebne zakonodaje, ki se nanaša na posamezno vrsto kaznivega dejanja.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Ob prijavi kaznivega dejanja bodo uradniki državne policije, in kadar je ustrezno, policija avtonomnih skupnosti, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, opravili začetno individualno oceno vašega primera, da se opredelijo vaše potrebe glede zaščite in po potrebi ugotovi vaš status ranljive žrtve. Med to začetno oceno prejmete informacije o možnosti obiska urada za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Vsak organ ali uradnik, s katerim imate stik, vas mora po potrebi napotiti na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj, odvisno od teže kaznivega dejanja, kadar sami tako zahtevate, pa v vsakem primeru.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Dostop do storitev pomoči in podpore, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, in tistih, ki jih zagotavljajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, je vedno zaupen.

Informacije, ki jih razkrijete policijskim uradnikom ali kateremu koli organu ali uradniku, ki vam pomaga od prvega trenutka, se lahko posredujejo le drugim službam za pomoč in podporo, kot so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, a le ob vaši vnaprejšnji in informirani privolitvi.

Službe za podporo žrtvam lahko informacije, ki jih prejmejo o vas, posredujejo tretjim osebam le ob vaši vnaprejšnji in informirani privolitvi.

V okviru pravosodja sodniki, sodišča, javni tožilci ter drugi organi in uradniki, ki vodijo kazensko preiskavo, ter vsi drugi, ki so kakor koli vključeni v postopek ali sodelujejo v njem, sprejmejo potrebne ukrepe v skladu z zakonom za zaščito vaše zasebnosti in zasebnosti vaših družinskih članov ter zlasti za preprečitev razširjanja informacij, ki bi lahko razkrile vašo identiteto, če ste mladoletna žrtev ali invalid in potrebujete posebno zaščito.

Poleg tega lahko pravosodni organ prepove pridobitev, razkritje ali objavo vaših podob ali podob vaših družinskih članov, zlasti če ste mladoletna žrtev ali invalid in potrebujete posebno zaščito.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Vsaka žrtev ima pravico do brezplačnega in zaupnega dostopa do storitev pomoči in podpore uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Za dostop do storitev pomoči in podpore kaznivega dejanja prej ni treba prijaviti.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Organi in uradniki, ki vodijo preiskavo, pregon in sojenje za kazniva dejanja, sprejmejo potrebne zakonsko določene ukrepe za zaščito življenja žrtve in njenih družinskih članov, njihove duševne in fizične dobrobiti, svobode, varnosti, spolne svobode in nedotakljivosti ter za ustrezno zaščito njihove zasebnosti in dostojanstva, zlasti kadar dajejo izjave ali morajo pričati pred sodiščem.

Javni tožilec mora zlasti zagotoviti uresničitev te upravičenosti do zaščite v primeru mladoletnih žrtev, pri čemer sprejme ustrezne ukrepe v korist žrtev, kadar je to potrebno, da se prepreči ali zmanjša škoda, ki bi jim lahko nastala zaradi vodenja postopka.

Če ste mladoletna žrtev ali žrtev invalid (torej žrtev, ki potrebuje posebno zaščito), je mogoče urediti, da dokaze še pred sojenjem proučijo strokovnjaki in da se razgovor z vami posname v posebni sobi, opravi pa ga posebej usposobljena skupina.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Vaše posebne okoliščine se ocenijo, da se opredelijo zaščitni ukrepi, ki jih je treba sprejeti.

Za oceno in odločanje o navedenih ukrepih so odgovorne naslednje osebe:

 • med preiskavo kaznivega dejanja preiskovalni sodnik ali sodnik, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami, ne da bi to vplivalo na začasno oceno in odločitev, ki jo mora opraviti in sprejeti:
 • javni tožilec med preiskavo ali postopkom glede mladoletnih žrtev, ali
 • policisti, vključeni v začetno fazo preiskave;
 • med sojenjem sodnik ali sodišče, ki obravnava zadevo.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Da, saj se vedno najprej ocenijo vaše posebne okoliščine, da se opredelijo zaščitni ukrepi, ki jih je treba sprejeti.

Ob prijavi kaznivega dejanja bodo uradniki državne policije, in kadar je ustrezno, policija avtonomnih skupnosti, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, opravili začetno individualno oceno vašega primera, da se opredelijo vaše potrebe glede zaščite in po potrebi ugotovi vaš status ranljive žrtve. Med to začetno oceno prejmete informacije o možnosti obiska urada za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Če vam pomaga urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj, bo tudi ta služba izvedla individualno oceno vaše zadeve. Informacije, zbrane v policijski oceni, se lahko posredujejo uradu, če v to privolite.

V individualni oceni se upoštevajo potrebe, ki jih sami izrazite, in vaše želje, v celoti pa se upošteva tudi vaša fizična, duševna in moralna integriteta.

Zlasti se upošteva naslednje:

 • vaše osebne značilnosti, okoliščine, takojšnje potrebe, spol, invalidnost in raven zrelosti, oceni pa se zlasti, ali ste invalid oziroma odvisni od domnevnega storilca kaznivega dejanja, ali ste mladoletna žrtev, potrebujete posebno zaščito in ali obstajajo drugi dejavniki posebne ranljivosti;
 • narava kaznivega dejanja, katerega žrtev ste, in teža povzročene škode ter tveganje ponovitve kaznivega dejanja. Vaše potrebe glede zaščite se še zlasti ocenijo, če ste žrtev kaznivega dejanja terorizma, kaznivega dejanja, ki ga je storila hudodelska združba, nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini, kaznivega dejanja zoper spolno svobodo in nedotakljivost, trgovine z ljudmi, prisilnega izginotja in kaznivih dejanj, storjenih iz rasističnih, antisemitskih ali drugih razlogov, ki se nanašajo na ideologijo, vero ali prepričanje, družinski stan, etnično pripadnost, raso ali narodnost, državno pripadnost, spol, spolno usmerjenost ali identiteto, ali zaradi spola, bolezni ali invalidnosti;
 • okoliščine kaznivega dejanja, zlasti v primeru nasilnih kaznivih dejanj.

Če ste mladoletnik ali invalid in potrebujete posebno zaščito, se upoštevajo tudi vaša mnenja in interesi ter vaše osebne okoliščine, zlasti pa se upošteva načelo koristi mladoletnih ali invalidnih oseb, ki potrebujejo posebno zaščito, ter pravica takih oseb do informacij, nediskriminacije, pravica do zaupnosti, zasebnosti in zaščite.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Da, med preiskavo kaznivega dejanja oceno opravi in opredeli zaščitne ukrepe, ki bi bili lahko ustrezni za vas, preiskovalni sodnik ali sodnik, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami, v primeru kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola pa to opravijo javni tožilec ali policijski uradniki, ki sodelujejo v začetni fazi preiskave.

Če ste v nevarnosti, se vam zagotovi policijska zaščita.

Za zagotovitev vaše varnosti, javnega reda, priročnosti ali za zagotovitev vašega dostojanstva lahko pričate prek videokonference.

Če ste žrtev nekaterih posebnih kaznivih dejanj, zaradi katerih so žrtve upravičene do posebnih zaščitnih ukrepov, na primer nasilja na podlagi spola, nasilja v družini, trgovine z ljudmi z namenom spolnega in delovnega izkoriščanja, poškodb, kaznivih dejanj zoper svobodo, mučenja, kaznivih dejanj zoper telo, spolno svobodo, zasebnost, pravico do samopodobe, nedotakljivosti stanovanja, časti in družbenoekonomskega reda, imate pravico, da se nasilnežu izreče ena od naslednjih prepovedi, če je to nujno potrebno za vašo zaščito: prepoved prebivanja v določenem kraju, soseski, mestu ali regiji ter njihovih obiskov, prepoved približevanja ali komuniciranja z nekaterimi osebami.

Med preiskavo se lahko izvedejo naslednji ukrepi za vašo zaščito:

 • pričate lahko v za to posebej namenjenih ali prilagojenih prostorih, razgovor pa vodijo posebej usposobljeni strokovnjaki;
 • če morate pričati večkrat, dokaze vedno zbira ista oseba, razen če bi to lahko znatno ogrozilo vodenje postopka, oziroma mora razgovor voditi ali vaše dokaze zbrati neposredno sodnik ali javni tožilec;
 • če ste žrtev nasilja na podlagi spola, nasilja v družini, kaznivega dejanja zoper spolno svobodo ali nedotakljivost, lahko dokaze na vašo zahtevo zbira oseba istega spola, razen če bi to lahko znatno ogrozilo vodenje postopka, ali pa mora dokaze zbrati neposredno sodnik ali javni tožilec.

Če ste pozvani kot priča in sodnik ugotovi, da ste resno ogroženi ali da so ogroženi vaša svoboda, premoženje ali družina, lahko sprejme naslednje ukrepe:

 • zaščiti vašo identiteto, naslov, poklic in delovno mesto ter teh informacij v postopku ne uporabi;
 • prepreči, da bi vas kdo videl na sodišču, in odredi, da se vsa obvestila za vas pošiljajo na sodišče;
 • prepreči kakršno koli snemanje vaše podobe;
 • odredi policijsko zaščito med postopkom in po njem;
 • vam zagotovi prevoz na sodišče v uradnem avtomobilu;
 • na sodišču vam dodeli čakalnico, ki jo straži policija;
 • v izjemnih primerih vam zagotovi novo identiteto in finančno pomoč za spremembo prebivališča ali kraja dela.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini, se vam lahko zagotovi odredba o zaščiti, ki zajema splošne previdnostne ukrepe zoper nasilneža (prepoved prebivanja v določenih krajih, soseskah, mestih ali regijah ter njihovih obiskov, prepoved približevanja ali komuniciranja z nekaterimi osebami).

Med sodnim postopkom lahko sodnik ali predsednik sodišča odredi, da se narok zapre za javnost (omeji prisotnost avdiovizualnih medijev na narokih in prepove snemanje vseh ali nekaterih zaslišanj), da se zaščitijo morala, javni red ter vi kot žrtev in/ali vaša družina. Lahko se prepove tudi razkritje identitete izvedencev ali katerih koli drugih oseb, ki sodelujejo pri sojenju.

Kot zasebni tožilec lahko zahtevate, da se narok zapre za javnost.

Med postopkom se lahko sprejmejo naslednji ukrepi za vašo zaščito:

 • ukrepi, ki preprečujejo vaš vizualni stik z domnevnim storilcem in ki zagotavljajo, da vas je mogoče slišati tudi, če niste navzoči v sodni dvorani; za to se lahko uporabi komunikacijska tehnologija (postavitev ekrana v sodno dvorano in dajanje izjav prek videokonference);
 • ukrepi za preprečevanje postavljanja vprašanj, ki se nanašajo na vaše zasebno življenje in nimajo zveze z zadevnim kaznivim dejanjem, razen če sodnik ali sodišče izjemoma meni, da je nanje treba odgovoriti;
 • izvajanje ustnega zaslišanja brez prisotnosti javnosti, vendar lahko sodnik ali predsednik sodišča odobri prisotnost oseb, ki lahko dokažejo poseben interes v zadevi.

Ukrepi za preprečevanje vašega vizualnega stika z domnevnim storilcem in postavljanja vprašanj o vašem zasebnem življenju se lahko sprejmejo tudi med preiskavo.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

V primeru ranljivih žrtev, ki potrebujejo posebno zaščito, kot so mladoletne žrtve in žrtve, ki so invalidi, se med postopkom uporabijo naslednji ukrepi (poleg ukrepov, navedenih pri vprašanju „Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?“):

 • dane izjave se posnamejo z avdiovizualnimi mediji in jih je mogoče v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, prikazati na sojenju;
 • izjava se lahko pridobi s pomočjo strokovnjakov.

Če ste mladoletna žrtev ali žrtev invalid (torej žrtev, ki potrebuje posebno zaščito), je mogoče urediti, da dokaze še pred sojenjem proučijo strokovnjaki in da se razgovor z vami posname v posebni sobi, opravi pa ga posebej usposobljena skupina.

Poleg tega je na zahtevo javnega tožilca mogoče imenovati začasnega skrbnika, če ste posebno ranljiva žrtev, in v nekaterih primerih, na primer če je vaš pravni zastopnik ali eden od staršev v konfliktu interesov, drugi starš pa ne more ustrezno izvajati svojih dolžnosti zastopanja in pomoči žrtvi. 

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Če ste mladoletnik, se bodo med fazo preiskave kaznivega dejanja v zvezi z vami upoštevali protokoli, ki so oblikovani posebej za vašo zaščito. Med vašim pričanjem bodo izvedeni posebni preventivni ukrepi. Javni tožilec, ki ima posebno dolžnost zaščite mladoletnikov, mora biti vedno prisoten. Uporabiti je treba katera koli tehnična sredstva, da se prepreči vizualni stik med vami in nasilnežem.

Razgovor z vami bo vodila posebej usposobljena skupina v posebni sobi, v kateri se ne boste počutili ogroženo, saj obstaja možnost, da dokaze pred sojenjem proučijo strokovnjaki in da se razgovor posname.

Pričate lahko samo enkrat, in sicer ob prisotnosti preiskovalnega sodnika, sodnega uradnika in vseh strank postopka, nato pa vam med sojenjem ni več treba.

Če morate pričati kot mladoletnik, se med sodnim postopkom uporabijo vsa mogoča tehnična sredstva, da se prepreči vizualni stik med vami in obtožencem.

Soočenje je prav tako omejeno.

Med postopkom se uporabijo naslednji ukrepi (poleg ukrepov, navedenih pri vprašanju „Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?“):

 • dane izjave se posnamejo z avdiovizualnimi mediji in jih je mogoče v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, prikazati na sojenju;
 • izjava se lahko pridobi s pomočjo strokovnjakov.

Poleg tega je na zahtevo javnega tožilca mogoče imenovati začasnega skrbnika, če ste posebno ranljiva žrtev, in v nekaterih primerih, na primer če je vaš pravni zastopnik ali eden od staršev v konfliktu interesov, drugi starš pa ne more ustrezno izvajati svojih dolžnosti zastopanja žrtve in pomoči žrtvi. 

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Če je družinski član umrl zaradi kaznivega dejanja, se štejete za posredno žrtev kaznivega dejanja, povzročenega vašemu družinskemu članu (neposredni žrtvi), če za vas veljajo nekatere zakonsko določene okoliščine (to nikoli ne velja za osebo, ki je odgovorna za kaznivo dejanje), kar velja med drugim tudi, če ste zakonec neposredne žrtve in se nista ločila oziroma živela ločeno; če ste otrok neposredne žrtve ali zakonca in se zakonca nista ločila ali živela ločeno, vi pa ste z njima živeli; če ste bili z neposredno žrtvijo povezani na podlagi podobnega razmerja in ste z njo živeli.

Poudariti je treba, da so vse žrtve upravičene do vložitve kazenske tožbe in civilne tožbe v skladu z zakonom ter do naroka pred organi, ki vodijo preiskavo, da jim lahko zagotovijo dokaze in informacije, ki se štejejo za pomembne za pojasnitev dejstev.

Kot posredna žrtev imate zaupen in brezplačen dostop do storitev pomoči in podpore, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, ter tistih, ki jih zagotavljajo uradi za podporo žrtvam, če se šteje, da je ustrezno to pravico razširiti na družinske člane neposredne žrtve, ker so kazniva dejanja povzročila posebno veliko škodo. V ta namen se kot družinski člani opredelijo le osebe, ki so z neposredno žrtvijo povezane na podlagi zakonske zveze ali podobnega razmerja, in sorodniki do drugega kolena (stari starši, sorojenci in vnuki).

Kot posredna žrtev lahko prejmete informacije o razpoložljivih ukrepih pomoči in podpore, in sicer zdravstvenih, psiholoških ali materialnih, postopkih za njihovo pridobitev, odškodnini, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopku za zahtevanje take odškodnine.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vas bodo obvestili o ekonomskih upravičenjih, povezanih s postopkom, zlasti o finančni pomoči zaradi škode, povzročene s kaznivim dejanjem, ter postopku za vložitev ustreznega zahtevka; prav tako vam zagotovijo potrebno čustveno podporo in terapevtsko pomoč, tako pa poskrbijo za ustrezno psihološko pomoč za premagovanje travmatičnih posledic kaznivega dejanja.

Kar zadeva finančno pomoč, do katere ste upravičeni kot posredna žrtev kaznivega dejanja, obstaja v Španiji sistem državne pomoči v korist posrednim žrtvam naklepnih in nasilnih kaznivih dejanj, storjenih v Španiji, katerih posledica je smrt ali velika škoda za vaše duševno zdravje.

Upravičenec do finančne pomoči kot posredna žrtev ste, če izpolnjujete nekatere zahteve:

 • ste španski državljan ali državljan katere koli druge države članice Evropske unije; če niste nič od tega, pa morate imeti v Španiji običajno prebivališče ali biti državljan druge države, ki na svojem ozemlju zagotavlja podobno pomoč španskim državljanom. V primeru smrti državljanstvo ali običajno prebivališče pokojnika nista pomembna;
 • ste zakonec pokojnika, s katerim se nista ločila oziroma živela ločeno, oziroma ste oseba, ki je s pokojnikom stalno živela v podobnem razmerju vsaj dve leti pred njegovo smrtjo, razen če imate skupne otroke – v takem primeru zadostuje že skupno življenje. To zajema tudi otroke navedenih oseb, tudi če niso otroci pokojnika, če so bili finančno odvisni od njega in so živeli z njim;
 • v nobenem primeru se med upravičence ne šteje oseba, obsojena za naklepni uboj v kateri koli obliki, ki je bila pokojnikov zakonec ali oseba, s katero je bil stalno povezan na podlagi podobnega razmerja;
 • ste otrok pokojnika in ste bili od njega finančno odvisni ter ste z njim živeli, pri čemer se domneva, da so mladoletni otroci ali invalidni odrasli finančno odvisni;
 • ste starš pokojnika in ste bili od njega finančno odvisni, če ne obstaja nobena oseba v zgoraj navedenih situacijah;
 • tudi starši mladoletnikov, ki umrejo neposredno zaradi kaznivega dejanja, se štejejo za posredne žrtve za namene finančne pomoči, določene v skladu s špansko zakonodajo.

Pomoč je treba zahtevati v enem letu od datuma, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno. Če je smrt neposredna posledica telesnih poškodb ali škode za zdravje, začne teči nov, enako dolg rok za vložitev zahtevka za pomoč.

Na splošno je odobritev pomoči odvisna od izdaje pravnomočne sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek.

Pomoči ni mogoče združiti z odškodnino, ki se dodeli s sodbo, vseeno pa se lahko izplača celotna ali delna pomoč, če je bila oseba, ki je kriva storitve kaznivega dejanja, razglašena za delno insolventno; pomoči prav tako ni mogoče združiti z odškodnino ali pomočjo na podlagi zasebnega zavarovanja, če je znesek zavarovanja višji od zneska iz sodbe, oziroma z nadomestilom na podlagi socialnega zavarovanja, ki se izplača zaradi začasne invalidnosti žrtve.

Znesek pomoči nikoli ne more presegati zneska odškodnine, določenega v sodbi.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Pod katerimi pogoji? Ali bom med mediacijo na varnem?

Kot žrtev ste upravičeni do informacij o alternativnem reševanju sporov z uporabo mediacije in drugih ukrepov restorativne pravičnosti, kadar je to ustrezno, ter o storitvah restorativne pravičnosti, ki so na voljo, v primerih, ko je to pravno mogoče. Te informacije vam zagotovijo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Poleg tega lahko navedeni uradi pravosodnemu organu predlagajo uporabo mediacije v kazenskem pravu, če se to šteje koristno za vas, pri tem pa zagotavljajo podporo storitvam restorativne pravičnosti in drugim zakonsko določenim postopkom izvensodnega reševanja sporov.

Storitve restorativne pravičnosti lahko uporabite, če želite ustrezno odškodnino za materialno in nematerialno izgubo, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja, če so izpolnjene naslednje zahteve:

 • storilec je priznal bistvena dejstva, iz katerih izhaja njegova odgovornost;
 • po prejetju izčrpnih in nepristranskih informacij o vsebini navedenih storitev, njihovih morebitnih rezultatih in vzpostavljenih postopkih za zagotavljanje njihovega izpolnjevanja ste dali soglasje k uporabi zadevnih storitev;
 • storilec je dal zadevno soglasje;
 • postopek mediacije ne pomeni grožnje za vašo varnost, prav tako ne obstaja nevarnost, da bi vam lahko povzročil novo materialno ali nematerialno izgubo;
 • glede na storjeno kaznivo dejanje z zakonom mediacija ni prepovedana.

Pogovori, ki potekajo med postopkom mediacije, so zaupni ter se ne smejo razširjati brez vašega soglasja in soglasja storilca.

Mediatorji in drugi strokovnjaki, ki sodelujejo v postopku mediacije, so zavezani k poklicni molčečnosti glede dogodkov in izjav, za katere izvedo med opravljanjem svojih dolžnosti.

Oba, vi in storilec, lahko kadar koli umakneta soglasje za sodelovanje v postopku mediacije.

Mediacija običajno poteka v primeru manj hudih kaznivih dejanj.

V primeru mladoletnih storilcev (starih od 14 do 18 let) je mediacija izrecno navedena kot način prevzgoje mladoletnika. Na tem področju mediacijo izvajajo skupine, ki zagotavljajo podporo državnemu tožilstvu za pregon mladoletnikov; lahko pa jo izvajajo tudi agencije avtonomnih skupnosti in drugi subjekti, na primer nekatera strokovna združenja.

Pri odraslih storilcih je mediacija vključena kot del storitev restorativne pravičnosti; v tem okviru že nekaj let poteka več pilotnih programov.

Glede vaše varnosti med mediacijo pa velja, da vam bodo vedno zagotovljeni vsi potrebni fizični zaščitni ukrepi in vsi drugi ukrepi, ki so potrebni glede na okoliščine in ki jih pravosodni organ lahko odobri.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

 • Código Penal (španski kazenski zakonik) – v španščini
 • Código Civil (španski zakonik o civilnem postopku) – v španščini
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (pravilnik o kazenskem postopku) – v španščini
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zakon št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 o statusu žrtev kaznivih dejanj) – v španščini
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (kraljevi odlok št. 1109/2015 z dne 11. decembra 2015 o izvajanju zakona št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 o statusu žrtev kaznivih dejanj in uradih za podporo žrtvam kaznivih dejanj) – v španščini
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (sistemski zakon št. 8/2015 z dne 22. julija 2015 in zakon št. 26/2015 z dne 22. julija 2015 o spremembi sistema za zaščito otrok in mladostnikov) – v španščini
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zakon št. 23/2014 z dne 20. novembra 2014 o vzajemnem priznavanju odločb v kazenskih zadevah v Evropski uniji) – v španščini
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (kraljevi odlok št. 671/2013 z dne 6. septembra 2013 o podrobnostih izvajanja zakona št. 29/2011) – v španščini
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zakon št. 29/2011 z dne 22. septembra 2011 o priznavanju in celoviti zaščiti žrtev terorizma) – v španščini
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (sistemski zakon št. 1/2004 z dne 28. decembra 2004 o celovitih zaščitnih ukrepih proti nasilju na podlagi spola) – v španščini
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (sistemski zakon št. 5/2000 z dne 12. januarja 2000 o kazenski odgovornosti otrok) – v španščini
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (sistemski zakon št. 1/1996 z dne 15. januarja 1996 o pravni zaščiti otrok) – v španščini
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zakon št. 1/1996 z dne 10. januarja 1996 o brezplačni pravni pomoči) – v španščini
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zakon št. 35/1995 z dne 11. decembra 1995 o pomoči žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno svobodo) – v španščini
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (kraljevi odlok št. 738/1997 z dne 23. maja 1997 o odobritvi uredbe o pomoči žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno svobodo) – v španščini
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (sistemski zakon št. 19/1994 z dne 23. decembra 1994 o zaščiti prič in izvedencev v kazenskih zadevah) – v španščini
Zadnja posodobitev: 29/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.