Victims' rights - by country

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Under Law 4/2015 of 27 April 2015, natural persons that are the victims of offences committed in or which may be prosecuted in Spain are considered to be victims of crime, regardless of their nationality, of whether they are of legal age or minors and of whether or not they are legally resident. The provisions of this Law shall apply:

a) As a direct victim, to any natural person who has suffered harm to his or her person or property, especially physical or mental injury, emotional suffering or economic loss directly caused by an offence.

b) As an indirect victim, in the event of death or disappearance of a person directly caused by an offence, except where the events are directly attributable to:

1. The victim’s spouse, where they are not legally or effectively separated, and to any children of the victim or of the victim’s spouse, where they are not legally or effectively separated, who are living with them at the time of the death or disappearance; any person who, at the time of the death or disappearance, is in a comparable sentimental relationship with the victim and any children of that person who are living with the victim at the time of the death or disappearance; to the victim's parents or direct or third-degree relatives for whom the victim has parental responsibility and persons under the victim’s guardianship or who are being fostered by the victim.

2. Where none of the above persons exist, other direct relatives and the victim’s siblings, with preference being given to the victim’s legal representative.

 • Basic victims’ rights: All victims are entitled to protection, information, support, assistance and care, as well as to participate actively in criminal proceedings and to receive respectful, professional, personal and non-discriminatory treatment from their first contact with the authorities or officials, while victim assistance and support and restorative justice services are being provided, throughout criminal proceedings and for a sufficient period of time after their conclusion, regardless of whether or not the identity of the offender is known and of the outcome of the proceedings.
 • Contact point: victim support offices

As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Spain start with investigation of the crime, conducted by the judicial police under the supervision of an examining magistrate. At the end of the investigation the examining magistrate sends the case to the public prosecutor who decides what to do next. If there are not sufficient grounds to bring a case against the offender and the public prosecutor fails to press charges, the examining magistrate will dismiss (end) the proceedings. Otherwise, the case will be referred to the relevant court for trial.

During the trial the court examines the evidence and decides whether the alleged offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will impose a penalty. The criminal proceedings may continue with the possibility of an appeal before the higher court.

As a victim, you can take part in criminal proceedings as a witness or have a more active role as a private prosecutor and thus benefit from additional rights derived from being a party to the proceedings. In any case, pursuant to Article 124 of the Spanish Constitution, the public prosecutor shall safeguard the interests of victim/s throughout the proceedings.

The victims of offences related to gender-based violence are assisted by a specialised lawyer from the preliminary enquiries onwards. Following the reform of the Organic Law on the Judiciary (LOPJ) with Organic Law 7/2015, the courts with jurisdiction for violence against women also deal with offences against privacy, the right to self-image and honour of women and the offence of contempt of court or disregarding an interim measure.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 11/03/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

Katere informacije bom pridobil od organov (tj. policija, državni tožilec) po tistem, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, vendar preden ga prijavim?

Na splošno imate kot žrtev pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in oskrbe od prvega stika z organi ali uradniki in med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, in sicer že pred prijavo kaznivega dejanja.

Organe ali uradnike, na katere se najprej obrnete, lahko prosite, naj vas napotijo k uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kjer prejmete brezplačno in zaupno pomoč, tudi če prej niste prijavili kaznivega dejanja.

Od prvega stika z organi in uradniki vas lahko spremlja tudi oseba po vaši izbiri.

Poleg tega imate kot žrtev pravico, da razumete vsa dejanja, ki jih je treba opraviti po prijavi kaznivega dejanja, vključno z informacijami pred vložitvijo prijave, ter da ste tudi vi v teh dejanjih razumljeni; tolmačenje je zagotovljeno v pravno priznanih znakovnih jezikih, prav tako podpora ustnemu sporazumevanju, kadar je to potrebno.

Vsa komunikacija, ustna in pisna, poteka v jasnem, preprostem in dostopnem jeziku, pri čemer se upoštevajo vaše osebne značilnosti in potrebe, zlasti če imate kakršno koli senzorno invalidnost, umsko ali duševno prizadetost ali ste mladoletnik.

Informacije, do katerih ste kot žrtev upravičeni in ki se vam zagotovijo od prvega stika z organi ali uradniki ter med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, se nanašajo predvsem na:

 • postopek prijave kaznivega dejanja ter pridobitve nasveta in pomoči odvetnika, in če je ustrezno, pogoje, pod katerimi jih je mogoče prejeti brezplačno;
 • ukrepe pomoči in podpore, ki so vam na voljo, in sicer zdravstvene, psihološke ali materialne, ter postopek za njihovo pridobitev;
 • možnost zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopek v ta namen;
 • odškodnino, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopek za vložitev zahtevka;
 • storitve restorativne pravičnosti, ki so na voljo, kadar je to pravno mogoče;
 • primere, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopek za vložitev zahtevka.

Če potrebujete tolmačenje in prevajanje, lahko prejmete tudi informacije o teh storitvah ter razpoložljivih komunikacijskih pripomočkih in storitvah.

Če ne prebivate v Španiji, ste upravičeni do informacij o tem, kako uveljavljati svoje pravice.

Ne živim v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (državljani EU in nedržavljani EU). Kako so zaščitene moje pravice?

Če ste žrtev kaznivega dejanja in prebivate v Španiji, lahko kazniva dejanja, storjena v drugih državah Evropske unije, prijavite španskim organom.

Če se španski organi odločijo, da preiskave ne bodo nadaljevali zaradi nepristojnosti, prijavo takoj posredujejo pristojnim organom države, v kateri so bila dejanja storjena, ter vas o tem obvestijo kot vložnika prijave.

Če ste državljan države članice EU in imate običajno prebivališče v Španiji, kaznivo dejanje, katerega žrtev ste, pa je bilo storjeno v drugi državi članici EU (žrtev kaznivega dejanja v čezmejnih primerih), se lahko obrnete na urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ti pa vam lahko zagotovijo informacije o pravnih postopkih, ki jih je treba izvesti v državi, kjer je bilo kaznive dejanje storjeno, ter odškodnini, do katere ste morda upravičeni. Če gre za kaznivo dejanje terorizma, se lahko obrnete na generalni direktorat ministrstva za notranje zadeve za podporo žrtvam terorizma (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Če ste državljan, ki ne prebiva v Španiji, in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Policija vam lahko zagotovi obrazec za prijavo kaznivega dejanja v vašem jeziku ter osebni ali telefonski dostop do tolmača. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj. Če ne prebivate v Španiji, ste poleg tega upravičeni do informacij o tem, kako uveljavljati svoje pravice.

Če ste v eni državi članici zaščitena oseba na podlagi odredbe o zaščiti, lahko zahtevate izdajo evropske odredbe o zaščiti. Država članica, v katero potujete ali se selite, bo s poenostavljenim in hitrim postopkom sprejela nov zaščitni ukrep, na podlagi katerega vam bo zagotovljena zaščita.

Če prijavim kaznivo dejanje, katere informacije bom prejel?

Ob prijavi kaznivega dejanja ste upravičeni do ustrezno overjene kopije prijave. Upravičeni ste tudi do brezplačne jezikovne pomoči in pisnega prevoda kopije prijave, ki ste jo vložili, če ne govorite ali razumete nobenega od uradnih jezikov kraja, v katerem je bilo kaznivo dejanje prijavljeno.

Upravičeni ste tudi do informacij o:

 • ukrepih oskrbe in podpore, ki so vam na voljo, in sicer zdravstvenih, psiholoških ali materialnih, ter postopku za njihovo pridobitev, če je potrebno in ustrezno vključno z informacijami o možnostih pridobitve alternativne nastanitve;
 • pravici pričati pred organi, ki vodijo preiskavo;
 • možnosti zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopku v ta namen;
 • odškodnini, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • storitvah tolmačenja in prevajanja, ki so na voljo;
 • komunikacijskih pripomočkih in storitvah, ki so na voljo;
 • postopkih, s katerimi lahko uveljavljate svoje pravice, če ne prebivate v Španiji;
 • pritožbah, ki jih lahko vložite zoper katero koli sodno odločbo, ki po vašem mnenju ni skladna z vašimi pravicami;
 • kontaktnih podatkih organa, ki vodi postopek, in komunikacijskih kanalih, ki jih lahko uporabite v stikih z njim;
 • storitvah restorativne pravičnosti, ki so na voljo, kadar je to pravno mogoče;
 • primerih, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • pravici zahtevati obveščanje o nekaterih odločitvah v postopku, kot so med drugim odločitev, da se kazenski postopek ne začne, pravnomočna sodba v postopku, odločba o izreku zaporne kazni ali naknadni izpustitvi storilca, o morebitnem pobegu storilca iz pridržanja ter odločitvah katerega koli pravosodnega organa ali zavoda za prestajanje kazni zapora, ki se nanašajo na osebe, obsojene za nasilna kazniva dejanja ali kazniva dejanja, storjena z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost.

Poleg tega ste obveščeni o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice zoper storilca.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, boste obveščeni o odločbah o izreku zaporne kazni oziroma naknadni izpustitvi storilca ter njegovem morebitnem pobegu iz pridržanja, poleg tega pa tudi o odločbah o odobritvi osebnih previdnostnih ukrepov ali spremembi že dogovorjenih ukrepov, kadar je njihov namen zagotavljanje vaše varnosti, pri čemer vam teh ukrepov ni treba zahtevati, razen v primerih, ko izrazite željo, da takih obvestil ne želite prejemati.

Omogočen vam bo tudi brezplačen in zaupen dostop do storitev pomoči in podpore uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj. Na te urade ste lahko napoteni po potrebi, odvisno od teže kaznivega dejanja, ali če tako zahtevate.

Če so zadevna kazniva dejanja povzročila posebno veliko škodo, lahko javna uprava in uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj tudi vašim družinskim članom odobrijo pravico dostopa do storitev pomoči in podpore. V ta namen se kot družinski člani štejejo osebe, ki so z vami povezane na podlagi zakonske zveze ali podobnega razmerja, in sorodniki do drugega kolena (stari starši, sorojenci in vnuki).

Ali sem upravičen do brezplačnega tolmačenja ali prevajanja (ko se obrnem na policijo ali druge organe ali med preiskavo in sojenjem)?

Če ste državljan, ki ne prebiva v Španiji, in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Policija vam lahko zagotovi obrazec za prijavo kaznivega dejanja v vašem jeziku ter osebni ali telefonski dostop do tolmača. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vam zagotovijo informacije o vaši pravici do brezplačne jezikovne pomoči in pisnega prevoda kopije prijave, če ne govorite ali razumete nobenega od uradnih jezikov v kraju, kjer prijavite kaznivo dejanje.

Zlasti ste upravičeni do:

 • brezplačne pomoči tolmača, ki govori jezik, ki ga razumete, kadar pričate pred sodnikom, javnim tožilcem ali policijskimi uradniki med preiskavo ali kadar pričate kot priča na sojenju ali kateri koli javni obravnavi.

Tako pravico imate tudi, če imate okvaro sluha ali govora;

 • brezplačnega prevoda nekaterih odločb v postopku, med katerimi so na primer odločba, da se kazenski postopek ne začne, pravnomočna sodba v postopku in odločba o izreku zaporne kazni ali naknadni izpustitvi storilca, informacij o morebitnem pobegu storilca iz pridržanja, odločb katerega koli pravosodnega organa ali zavoda za prestajanje kazni zapora, ki se nanašajo na osebe, obsojene za nasilna kazniva dejanja ali kazniva dejanja, storjena z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost, ter odločbe o zaključku preiskave.

Zahtevate lahko, naj prevod zajema tudi kratek povzetek obrazložitve odločbe;

 • brezplačnega prevoda vseh informacij, ki so za vas bistvenega pomena, da lahko sodelujete v kazenskem postopku. V ta namen lahko predložite obrazloženo zahtevo, da se določena listina šteje za bistveno;
 • informacij o datumu, času in kraju sojenja v jeziku, ki ga razumete.

Pomoč tolmača se lahko zagotovi prek videokonference ali katerega koli telekomunikacijskega medija, razen če sodnik ali sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank ne zahteva fizične prisotnosti tolmača zaradi varstva vaših pravic.

Pisni prevod listin se lahko izjemoma nadomesti z ustnim povzetkom njihove vsebine v jeziku, ki ga razumete, da se zagotovi poštenost postopka.

Če želite tolmačenje ali prevod dejanj policije in vam to ni zagotovljeno, lahko vložite pritožbo pri preiskovalnem sodniku. Šteje se, da je bila pritožba vložena, ko izrazite nestrinjanje z zavrnitvijo zahtevanega tolmačenja ali prevoda.

Kako organi zagotavljajo, da jih bom razumel in da me bodo oni razumeli (če sem otrok ali invalid)?

Na splošno imate kot žrtev pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in oskrbe od prvega stika z organi ali uradniki in med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, in sicer že pred prijavo kaznivega dejanja.

Organe ali uradnike, na katere se najprej obrnete, lahko prosite, naj vas napotijo k uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer prejmete brezplačno in zaupno pomoč, tudi če prej niste prijavili kaznivega dejanja.

Od prvega stika z organi in uradniki vas lahko spremlja tudi oseba po vaši izbiri.

Poleg tega imate kot žrtev pravico, da razumete vsa dejanja, ki jih je treba opraviti po prijavi kaznivega dejanja, vključno z informacijami pred vložitvijo prijave, ter da ste tudi vi v teh dejanjih razumljeni; tolmačenje je zagotovljeno v pravno priznanih znakovnih jezikih, prav tako podpora ustnemu sporazumevanju, kadar je to potrebno.

Vsa komunikacija, ustna in pisna, poteka v jasnem, preprostem in dostopnem jeziku, pri čemer se upoštevajo vaše osebne značilnosti in potrebe, zlasti če imate kakršno koli senzorno invalidnost, umsko ali duševno prizadetost ali ste mladoletnik.

Službe za podporo žrtvam

Kdo zagotavlja podporo žrtvam?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, imate pravico do brezplačnih in zaupnih storitev pomoči in podpore, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, ter tistih, ki jih zagotavljajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj so javne multidisciplinarne službe, ki jih je vzpostavilo ministrstvo za pravosodje za brezplačno zadovoljevanje potreb žrtev.

Uradi so v vseh Povezava se odpre v novem oknuavtonomnih skupnostih, skoraj vseh prestolnicah provinc in drugih mestih.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo celovito, usklajeno in strokovno podporo žrtvam kaznivih dejanj, tako da zadovoljijo njihove posebne pravne, psihološke in socialne potrebe.

Če ste žrtev terorizma, se lahko obrnete na urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), na svojo željo pa lahko tudi na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj v vaši provinci. Urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj se bo nato uskladil z uradom nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma.

Pravica dostopa velja tudi med prejemanjem storitev za pomoč in podporo, in kadar je ustrezno, storitev restorativne pravičnosti, ves čas kazenskega postopka in ustrezno obdobje po njegovem zaključku, in to ne glede na to, ali je identiteta storilca znana, in ne glede na izid postopka, zajema pa tudi čas pred prijavo kaznivega dejanja.

Če so zadevna kazniva dejanja povzročila posebno veliko škodo, lahko javna uprava in uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj tudi vašim družinskim članom odobrijo pravico dostopa do storitev pomoči in podpore. V ta namen se kot družinski člani štejejo osebe, ki so z vami povezane na podlagi zakonske zveze ali podobnega razmerja, in sorodniki do drugega kolena (stari starši, sorojenci in vnuki).

Če imate mladoletne otroke ali ste mladoletnik, katerega skrbnica je ženska, ki je bila žrtev nasilja na podlagi spola, ali druga oseba, ki je bila žrtev nasilja v družini, oziroma če ste bili dodeljeni v vzgojo in varstvo taki žrtvi, ste upravičeni do posebne pomoči in zaščitnih ukrepov, določenih z zakonom.

Če ste žrtev terorističnega kaznivega dejanja ali nasilja na podlagi spola ali ste mladoletnik, imate poleg tega tudi pravice na podlagi posebne zakonodaje, ki se nanaša na posamezno vrsto kaznivega dejanja.

Ali me bo policija samodejno usmerila na službe za podporo žrtvam?

Ob prijavi kaznivega dejanja bodo uradniki državne policije, in kadar je ustrezno, policija avtonomnih skupnosti, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, opravili začetno individualno oceno vašega primera, da se opredelijo vaše potrebe glede zaščite in po potrebi ugotovi vaš status ranljive žrtve. Med to začetno oceno prejmete informacije o možnosti obiska urada za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Vsak organ ali uradnik, s katerim imate stik, vas mora po potrebi napotiti na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj, odvisno od teže kaznivega dejanja, kadar sami tako zahtevate, pa v vsakem primeru.

Kako je zaščitena moja zasebnost?

Dostop do storitev pomoči in podpore, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, in tistih, ki jih zagotavljajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, je vedno zaupen.

Informacije, ki jih razkrijete policijskim uradnikom ali kateremu koli organu ali uradniku, ki vam pomaga od prvega trenutka, se lahko posredujejo le drugim službam za pomoč in podporo, kot so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, a le ob vaši vnaprejšnji in informirani privolitvi.

Službe za podporo žrtvam lahko informacije, ki jih prejmejo o vas, posredujejo tretjim osebam le ob vaši vnaprejšnji in informirani privolitvi.

V okviru pravosodja sodniki, sodišča, javni tožilci ter drugi organi in uradniki, ki vodijo kazensko preiskavo, ter vsi drugi, ki so kakor koli vključeni v postopek ali sodelujejo v njem, sprejmejo potrebne ukrepe v skladu z zakonom za zaščito vaše zasebnosti in zasebnosti vaših družinskih članov ter zlasti za preprečitev razširjanja informacij, ki bi lahko razkrile vašo identiteto, če ste mladoletna žrtev ali invalid in potrebujete posebno zaščito.

Poleg tega lahko pravosodni organ prepove pridobitev, razkritje ali objavo vaših podob ali podob vaših družinskih članov, zlasti če ste mladoletna žrtev ali invalid in potrebujete posebno zaščito.

Ali moram pred uporabo podpore žrtvam kaznivo dejanje prijaviti?

Vsaka žrtev ima pravico do brezplačnega in zaupnega dostopa do storitev pomoči in podpore uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Za dostop do storitev pomoči in podpore kaznivega dejanja prej ni treba prijaviti.

Moja osebna zaščita, če sem v nevarnosti

Katere vrste zaščite so na voljo?

Organi in uradniki, ki vodijo preiskavo, pregon in sojenje za kazniva dejanja, sprejmejo potrebne zakonsko določene ukrepe za zaščito življenja žrtve in njenih družinskih članov, njihove duševne in fizične dobrobiti, svobode, varnosti, spolne svobode in nedotakljivosti ter za ustrezno zaščito njihove zasebnosti in dostojanstva, zlasti kadar dajejo izjave ali morajo pričati pred sodiščem.

Javni tožilec mora zlasti zagotoviti uresničitev te upravičenosti do zaščite v primeru mladoletnih žrtev, pri čemer sprejme ustrezne ukrepe v korist žrtev, kadar je to potrebno, da se prepreči ali zmanjša škoda, ki bi jim lahko nastala zaradi vodenja postopka.

Če ste mladoletna žrtev ali žrtev invalid (torej žrtev, ki potrebuje posebno zaščito), je mogoče urediti, da dokaze še pred sojenjem proučijo strokovnjaki in da se razgovor z vami posname v posebni sobi, opravi pa ga posebej usposobljena skupina.

Kdo mi lahko zagotovi zaščito?

Vaše posebne okoliščine se ocenijo, da se opredelijo zaščitni ukrepi, ki jih je treba sprejeti.

Za oceno in odločanje o navedenih ukrepih so odgovorne naslednje osebe:

 • med preiskavo kaznivega dejanja preiskovalni sodnik ali sodnik, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami, ne da bi to vplivalo na začasno oceno in odločitev, ki jo mora opraviti in sprejeti:
 • javni tožilec med preiskavo ali postopkom glede mladoletnih žrtev, ali
 • policisti, vključeni v začetno fazo preiskave;
 • med sojenjem sodnik ali sodišče, ki obravnava zadevo.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, če obstaja tveganje, da mi bo storilec kaznivega dejanja povzročil nadaljnjo škodo?

Da, saj se vedno najprej ocenijo vaše posebne okoliščine, da se opredelijo zaščitni ukrepi, ki jih je treba sprejeti.

Ob prijavi kaznivega dejanja bodo uradniki državne policije, in kadar je ustrezno, policija avtonomnih skupnosti, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, opravili začetno individualno oceno vašega primera, da se opredelijo vaše potrebe glede zaščite in po potrebi ugotovi vaš status ranljive žrtve. Med to začetno oceno prejmete informacije o možnosti obiska urada za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Če vam pomaga urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj, bo tudi ta služba izvedla individualno oceno vaše zadeve. Informacije, zbrane v policijski oceni, se lahko posredujejo uradu, če v to privolite.

V individualni oceni se upoštevajo potrebe, ki jih sami izrazite, in vaše želje, v celoti pa se upošteva tudi vaša fizična, duševna in moralna integriteta.

Zlasti se upošteva naslednje:

 • vaše osebne značilnosti, okoliščine, takojšnje potrebe, spol, invalidnost in raven zrelosti, oceni pa se zlasti, ali ste invalid oziroma odvisni od domnevnega storilca kaznivega dejanja, ali ste mladoletna žrtev, potrebujete posebno zaščito in ali obstajajo drugi dejavniki posebne ranljivosti;
 • narava kaznivega dejanja, katerega žrtev ste, in teža povzročene škode ter tveganje ponovitve kaznivega dejanja. Vaše potrebe glede zaščite se še zlasti ocenijo, če ste žrtev kaznivega dejanja terorizma, kaznivega dejanja, ki ga je storila hudodelska združba, nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini, kaznivega dejanja zoper spolno svobodo in nedotakljivost, trgovine z ljudmi, prisilnega izginotja in kaznivih dejanj, storjenih iz rasističnih, antisemitskih ali drugih razlogov, ki se nanašajo na ideologijo, vero ali prepričanje, družinski stan, etnično pripadnost, raso ali narodnost, državno pripadnost, spol, spolno usmerjenost ali identiteto, ali zaradi spola, bolezni ali invalidnosti;
 • okoliščine kaznivega dejanja, zlasti v primeru nasilnih kaznivih dejanj.

Če ste mladoletnik ali invalid in potrebujete posebno zaščito, se upoštevajo tudi vaša mnenja in interesi ter vaše osebne okoliščine, zlasti pa se upošteva načelo koristi mladoletnih ali invalidnih oseb, ki potrebujejo posebno zaščito, ter pravica takih oseb do informacij, nediskriminacije, pravica do zaupnosti, zasebnosti in zaščite.

Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?

Da, med preiskavo kaznivega dejanja oceno opravi in opredeli zaščitne ukrepe, ki bi bili lahko ustrezni za vas, preiskovalni sodnik ali sodnik, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami, v primeru kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola pa to opravijo javni tožilec ali policijski uradniki, ki sodelujejo v začetni fazi preiskave.

Če ste v nevarnosti, se vam zagotovi policijska zaščita.

Za zagotovitev vaše varnosti, javnega reda, priročnosti ali za zagotovitev vašega dostojanstva lahko pričate prek videokonference.

Če ste žrtev nekaterih posebnih kaznivih dejanj, zaradi katerih so žrtve upravičene do posebnih zaščitnih ukrepov, na primer nasilja na podlagi spola, nasilja v družini, trgovine z ljudmi z namenom spolnega in delovnega izkoriščanja, poškodb, kaznivih dejanj zoper svobodo, mučenja, kaznivih dejanj zoper telo, spolno svobodo, zasebnost, pravico do samopodobe, nedotakljivosti stanovanja, časti in družbenoekonomskega reda, imate pravico, da se nasilnežu izreče ena od naslednjih prepovedi, če je to nujno potrebno za vašo zaščito: prepoved prebivanja v določenem kraju, soseski, mestu ali regiji ter njihovih obiskov, prepoved približevanja ali komuniciranja z nekaterimi osebami.

Med preiskavo se lahko izvedejo naslednji ukrepi za vašo zaščito:

 • pričate lahko v za to posebej namenjenih ali prilagojenih prostorih, razgovor pa vodijo posebej usposobljeni strokovnjaki;
 • če morate pričati večkrat, dokaze vedno zbira ista oseba, razen če bi to lahko znatno ogrozilo vodenje postopka, oziroma mora razgovor voditi ali vaše dokaze zbrati neposredno sodnik ali javni tožilec;
 • če ste žrtev nasilja na podlagi spola, nasilja v družini, kaznivega dejanja zoper spolno svobodo ali nedotakljivost, lahko dokaze na vašo zahtevo zbira oseba istega spola, razen če bi to lahko znatno ogrozilo vodenje postopka, ali pa mora dokaze zbrati neposredno sodnik ali javni tožilec.

Če ste pozvani kot priča in sodnik ugotovi, da ste resno ogroženi ali da so ogroženi vaša svoboda, premoženje ali družina, lahko sprejme naslednje ukrepe:

 • zaščiti vašo identiteto, naslov, poklic in delovno mesto ter teh informacij v postopku ne uporabi;
 • prepreči, da bi vas kdo videl na sodišču, in odredi, da se vsa obvestila za vas pošiljajo na sodišče;
 • prepreči kakršno koli snemanje vaše podobe;
 • odredi policijsko zaščito med postopkom in po njem;
 • vam zagotovi prevoz na sodišče v uradnem avtomobilu;
 • na sodišču vam dodeli čakalnico, ki jo straži policija;
 • v izjemnih primerih vam zagotovi novo identiteto in finančno pomoč za spremembo prebivališča ali kraja dela.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola ali nasilja v družini, se vam lahko zagotovi odredba o zaščiti, ki zajema splošne previdnostne ukrepe zoper nasilneža (prepoved prebivanja v določenih krajih, soseskah, mestih ali regijah ter njihovih obiskov, prepoved približevanja ali komuniciranja z nekaterimi osebami).

Med sodnim postopkom lahko sodnik ali predsednik sodišča odredi, da se narok zapre za javnost (omeji prisotnost avdiovizualnih medijev na narokih in prepove snemanje vseh ali nekaterih zaslišanj), da se zaščitijo morala, javni red ter vi kot žrtev in/ali vaša družina. Lahko se prepove tudi razkritje identitete izvedencev ali katerih koli drugih oseb, ki sodelujejo pri sojenju.

Kot zasebni tožilec lahko zahtevate, da se narok zapre za javnost.

Med postopkom se lahko sprejmejo naslednji ukrepi za vašo zaščito:

 • ukrepi, ki preprečujejo vaš vizualni stik z domnevnim storilcem in ki zagotavljajo, da vas je mogoče slišati tudi, če niste navzoči v sodni dvorani; za to se lahko uporabi komunikacijska tehnologija (postavitev ekrana v sodno dvorano in dajanje izjav prek videokonference);
 • ukrepi za preprečevanje postavljanja vprašanj, ki se nanašajo na vaše zasebno življenje in nimajo zveze z zadevnim kaznivim dejanjem, razen če sodnik ali sodišče izjemoma meni, da je nanje treba odgovoriti;
 • izvajanje ustnega zaslišanja brez prisotnosti javnosti, vendar lahko sodnik ali predsednik sodišča odobri prisotnost oseb, ki lahko dokažejo poseben interes v zadevi.

Ukrepi za preprečevanje vašega vizualnega stika z domnevnim storilcem in postavljanja vprašanj o vašem zasebnem življenju se lahko sprejmejo tudi med preiskavo.

Kakšna zaščita je na voljo za posebno ranljive žrtve?

V primeru ranljivih žrtev, ki potrebujejo posebno zaščito, kot so mladoletne žrtve in žrtve, ki so invalidi, se med postopkom uporabijo naslednji ukrepi (poleg ukrepov, navedenih pri vprašanju „Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?“):

 • dane izjave se posnamejo z avdiovizualnimi mediji in jih je mogoče v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, prikazati na sojenju;
 • izjava se lahko pridobi s pomočjo strokovnjakov.

Če ste mladoletna žrtev ali žrtev invalid (torej žrtev, ki potrebuje posebno zaščito), je mogoče urediti, da dokaze še pred sojenjem proučijo strokovnjaki in da se razgovor z vami posname v posebni sobi, opravi pa ga posebej usposobljena skupina.

Poleg tega je na zahtevo javnega tožilca mogoče imenovati začasnega skrbnika, če ste posebno ranljiva žrtev, in v nekaterih primerih, na primer če je vaš pravni zastopnik ali eden od staršev v konfliktu interesov, drugi starš pa ne more ustrezno izvajati svojih dolžnosti zastopanja in pomoči žrtvi. 

Sem mladoletna oseba – ali imam posebne pravice?

Če ste mladoletnik, se bodo med fazo preiskave kaznivega dejanja v zvezi z vami upoštevali protokoli, ki so oblikovani posebej za vašo zaščito. Med vašim pričanjem bodo izvedeni posebni preventivni ukrepi. Javni tožilec, ki ima posebno dolžnost zaščite mladoletnikov, mora biti vedno prisoten. Uporabiti je treba katera koli tehnična sredstva, da se prepreči vizualni stik med vami in nasilnežem.

Razgovor z vami bo vodila posebej usposobljena skupina v posebni sobi, v kateri se ne boste počutili ogroženo, saj obstaja možnost, da dokaze pred sojenjem proučijo strokovnjaki in da se razgovor posname.

Pričate lahko samo enkrat, in sicer ob prisotnosti preiskovalnega sodnika, sodnega uradnika in vseh strank postopka, nato pa vam med sojenjem ni več treba.

Če morate pričati kot mladoletnik, se med sodnim postopkom uporabijo vsa mogoča tehnična sredstva, da se prepreči vizualni stik med vami in obtožencem.

Soočenje je prav tako omejeno.

Med postopkom se uporabijo naslednji ukrepi (poleg ukrepov, navedenih pri vprašanju „Ali bo izvedena ocena moje zadeve, da se ugotovi, ali obstaja tveganje, da mi bo kazenskopravni sistem povzročil nadaljnjo škodo (med preiskavo in sojenjem)?“):

 • dane izjave se posnamejo z avdiovizualnimi mediji in jih je mogoče v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, prikazati na sojenju;
 • izjava se lahko pridobi s pomočjo strokovnjakov.

Poleg tega je na zahtevo javnega tožilca mogoče imenovati začasnega skrbnika, če ste posebno ranljiva žrtev, in v nekaterih primerih, na primer če je vaš pravni zastopnik ali eden od staršev v konfliktu interesov, drugi starš pa ne more ustrezno izvajati svojih dolžnosti zastopanja žrtve in pomoči žrtvi. 

Moj družinski član je umrl zaradi kaznivega dejanja – kakšne so moje pravice?

Če je družinski član umrl zaradi kaznivega dejanja, se štejete za posredno žrtev kaznivega dejanja, povzročenega vašemu družinskemu članu (neposredni žrtvi), če za vas veljajo nekatere zakonsko določene okoliščine (to nikoli ne velja za osebo, ki je odgovorna za kaznivo dejanje), kar velja med drugim tudi, če ste zakonec neposredne žrtve in se nista ločila oziroma živela ločeno; če ste otrok neposredne žrtve ali zakonca in se zakonca nista ločila ali živela ločeno, vi pa ste z njima živeli; če ste bili z neposredno žrtvijo povezani na podlagi podobnega razmerja in ste z njo živeli.

Poudariti je treba, da so vse žrtve upravičene do vložitve kazenske tožbe in civilne tožbe v skladu z zakonom ter do naroka pred organi, ki vodijo preiskavo, da jim lahko zagotovijo dokaze in informacije, ki se štejejo za pomembne za pojasnitev dejstev.

Kot posredna žrtev imate zaupen in brezplačen dostop do storitev pomoči in podpore, ki jih zagotavljajo službe javne uprave, ter tistih, ki jih zagotavljajo uradi za podporo žrtvam, če se šteje, da je ustrezno to pravico razširiti na družinske člane neposredne žrtve, ker so kazniva dejanja povzročila posebno veliko škodo. V ta namen se kot družinski člani opredelijo le osebe, ki so z neposredno žrtvijo povezane na podlagi zakonske zveze ali podobnega razmerja, in sorodniki do drugega kolena (stari starši, sorojenci in vnuki).

Kot posredna žrtev lahko prejmete informacije o razpoložljivih ukrepih pomoči in podpore, in sicer zdravstvenih, psiholoških ali materialnih, postopkih za njihovo pridobitev, odškodnini, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopku za zahtevanje take odškodnine.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vas bodo obvestili o ekonomskih upravičenjih, povezanih s postopkom, zlasti o finančni pomoči zaradi škode, povzročene s kaznivim dejanjem, ter postopku za vložitev ustreznega zahtevka; prav tako vam zagotovijo potrebno čustveno podporo in terapevtsko pomoč, tako pa poskrbijo za ustrezno psihološko pomoč za premagovanje travmatičnih posledic kaznivega dejanja.

Kar zadeva finančno pomoč, do katere ste upravičeni kot posredna žrtev kaznivega dejanja, obstaja v Španiji sistem državne pomoči v korist posrednim žrtvam naklepnih in nasilnih kaznivih dejanj, storjenih v Španiji, katerih posledica je smrt ali velika škoda za vaše duševno zdravje.

Upravičenec do finančne pomoči kot posredna žrtev ste, če izpolnjujete nekatere zahteve:

 • ste španski državljan ali državljan katere koli druge države članice Evropske unije; če niste nič od tega, pa morate imeti v Španiji običajno prebivališče ali biti državljan druge države, ki na svojem ozemlju zagotavlja podobno pomoč španskim državljanom. V primeru smrti državljanstvo ali običajno prebivališče pokojnika nista pomembna;
 • ste zakonec pokojnika, s katerim se nista ločila oziroma živela ločeno, oziroma ste oseba, ki je s pokojnikom stalno živela v podobnem razmerju vsaj dve leti pred njegovo smrtjo, razen če imate skupne otroke – v takem primeru zadostuje že skupno življenje. To zajema tudi otroke navedenih oseb, tudi če niso otroci pokojnika, če so bili finančno odvisni od njega in so živeli z njim;
 • v nobenem primeru se med upravičence ne šteje oseba, obsojena za naklepni uboj v kateri koli obliki, ki je bila pokojnikov zakonec ali oseba, s katero je bil stalno povezan na podlagi podobnega razmerja;
 • ste otrok pokojnika in ste bili od njega finančno odvisni ter ste z njim živeli, pri čemer se domneva, da so mladoletni otroci ali invalidni odrasli finančno odvisni;
 • ste starš pokojnika in ste bili od njega finančno odvisni, če ne obstaja nobena oseba v zgoraj navedenih situacijah;
 • tudi starši mladoletnikov, ki umrejo neposredno zaradi kaznivega dejanja, se štejejo za posredne žrtve za namene finančne pomoči, določene v skladu s špansko zakonodajo.

Pomoč je treba zahtevati v enem letu od datuma, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno. Če je smrt neposredna posledica telesnih poškodb ali škode za zdravje, začne teči nov, enako dolg rok za vložitev zahtevka za pomoč.

Na splošno je odobritev pomoči odvisna od izdaje pravnomočne sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek.

Pomoči ni mogoče združiti z odškodnino, ki se dodeli s sodbo, vseeno pa se lahko izplača celotna ali delna pomoč, če je bila oseba, ki je kriva storitve kaznivega dejanja, razglašena za delno insolventno; pomoči prav tako ni mogoče združiti z odškodnino ali pomočjo na podlagi zasebnega zavarovanja, če je znesek zavarovanja višji od zneska iz sodbe, oziroma z nadomestilom na podlagi socialnega zavarovanja, ki se izplača zaradi začasne invalidnosti žrtve.

Znesek pomoči nikoli ne more presegati zneska odškodnine, določenega v sodbi.

Ali mi je zagotovljen dostop do mediacije? Pod katerimi pogoji? Ali bom med mediacijo na varnem?

Kot žrtev ste upravičeni do informacij o alternativnem reševanju sporov z uporabo mediacije in drugih ukrepov restorativne pravičnosti, kadar je to ustrezno, ter o storitvah restorativne pravičnosti, ki so na voljo, v primerih, ko je to pravno mogoče. Te informacije vam zagotovijo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Poleg tega lahko navedeni uradi pravosodnemu organu predlagajo uporabo mediacije v kazenskem pravu, če se to šteje koristno za vas, pri tem pa zagotavljajo podporo storitvam restorativne pravičnosti in drugim zakonsko določenim postopkom izvensodnega reševanja sporov.

Storitve restorativne pravičnosti lahko uporabite, če želite ustrezno odškodnino za materialno in nematerialno izgubo, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja, če so izpolnjene naslednje zahteve:

 • storilec je priznal bistvena dejstva, iz katerih izhaja njegova odgovornost;
 • po prejetju izčrpnih in nepristranskih informacij o vsebini navedenih storitev, njihovih morebitnih rezultatih in vzpostavljenih postopkih za zagotavljanje njihovega izpolnjevanja ste dali soglasje k uporabi zadevnih storitev;
 • storilec je dal zadevno soglasje;
 • postopek mediacije ne pomeni grožnje za vašo varnost, prav tako ne obstaja nevarnost, da bi vam lahko povzročil novo materialno ali nematerialno izgubo;
 • glede na storjeno kaznivo dejanje z zakonom mediacija ni prepovedana.

Pogovori, ki potekajo med postopkom mediacije, so zaupni ter se ne smejo razširjati brez vašega soglasja in soglasja storilca.

Mediatorji in drugi strokovnjaki, ki sodelujejo v postopku mediacije, so zavezani k poklicni molčečnosti glede dogodkov in izjav, za katere izvedo med opravljanjem svojih dolžnosti.

Oba, vi in storilec, lahko kadar koli umakneta soglasje za sodelovanje v postopku mediacije.

Mediacija običajno poteka v primeru manj hudih kaznivih dejanj.

V primeru mladoletnih storilcev (starih od 14 do 18 let) je mediacija izrecno navedena kot način prevzgoje mladoletnika. Na tem področju mediacijo izvajajo skupine, ki zagotavljajo podporo državnemu tožilstvu za pregon mladoletnikov; lahko pa jo izvajajo tudi agencije avtonomnih skupnosti in drugi subjekti, na primer nekatera strokovna združenja.

Pri odraslih storilcih je mediacija vključena kot del storitev restorativne pravičnosti; v tem okviru že nekaj let poteka več pilotnih programov.

Glede vaše varnosti med mediacijo pa velja, da vam bodo vedno zagotovljeni vsi potrebni fizični zaščitni ukrepi in vsi drugi ukrepi, ki so potrebni glede na okoliščine in ki jih pravosodni organ lahko odobri.

Kje lahko najdem zakonodajo, ki določa moje pravice?

 • Código Penal (španski kazenski zakonik) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Código Civil (španski zakonik o civilnem postopku) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (pravilnik o kazenskem postopku) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zakon št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 o statusu žrtev kaznivih dejanj) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (kraljevi odlok št. 1109/2015 z dne 11. decembra 2015 o izvajanju zakona št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 o statusu žrtev kaznivih dejanj in uradih za podporo žrtvam kaznivih dejanj) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (sistemski zakon št. 8/2015 z dne 22. julija 2015 in zakon št. 26/2015 z dne 22. julija 2015 o spremembi sistema za zaščito otrok in mladostnikov) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zakon št. 23/2014 z dne 20. novembra 2014 o vzajemnem priznavanju odločb v kazenskih zadevah v Evropski uniji) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (kraljevi odlok št. 671/2013 z dne 6. septembra 2013 o podrobnostih izvajanja zakona št. 29/2011) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zakon št. 29/2011 z dne 22. septembra 2011 o priznavanju in celoviti zaščiti žrtev terorizma) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (sistemski zakon št. 1/2004 z dne 28. decembra 2004 o celovitih zaščitnih ukrepih proti nasilju na podlagi spola) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (sistemski zakon št. 5/2000 z dne 12. januarja 2000 o kazenski odgovornosti otrok) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (sistemski zakon št. 1/1996 z dne 15. januarja 1996 o pravni zaščiti otrok) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zakon št. 1/1996 z dne 10. januarja 1996 o brezplačni pravni pomoči) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zakon št. 35/1995 z dne 11. decembra 1995 o pomoči žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno svobodo) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (kraljevi odlok št. 738/1997 z dne 23. maja 1997 o odobritvi uredbe o pomoči žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno svobodo) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (sistemski zakon št. 19/1994 z dne 23. decembra 1994 o zaščiti prič in izvedencev v kazenskih zadevah) – Povezava se odpre v novem oknuv španščini
Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

Kako lahko prijavim kaznivo dejanje?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ste od prvega stika z organi ali uradniki upravičeni do informacij o svoji pravici do prijave kaznivega dejanja, in kadar je ustrezno, o postopku prijave.

Kaznivo dejanje lahko prijavite policiji in postanete priča v postopku, ki bo sledil. Policijo lahko prosite tudi, naj vas napoti na ustrezen urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kjer boste dobili informacije o načinu prijave kaznivega dejanja.

Dostop do služb za oskrbo in podporo, kot so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, je brezplačen in zaupen ter ni odvisen od tega, ali ste prej kaznivo dejanje prijavili.

Kot oseba, ki prijavlja kaznivo dejanje, imate naslednje pravice:

 • do prejema ustrezno overjene kopije prijave;
 • do brezplačne jezikovne pomoči in pisnega prevoda kopije prijave, ki ste jo vložili, če ne razumete ali govorite nobenega od uradnih jezikov v kraju, kjer je bila prijava vložena. Če ne govorite ali razumete špansko oziroma uradnega jezika, ki se uporablja v zadevnem postopku, ste med pričanjem v fazi preiskave pred sodnikom, javnim tožilcem ali policistom upravičeni do brezplačne pomoči tolmača, ki govori jezik, ki ga razumete;
 • če ste zahtevali obveščanje o nekaterih odločitvah, kot sta odločitev, da se kazenski postopek ne začne, ali pravnomočna sodba v postopku, imate pravico biti obveščeni o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu.

Lahko tudi sami vložite tožbo proti storilcu in postanete stranka v postopku kot zasebni tožilec – v takem primeru so vaše pravice zelo podobne pravicam javnega tožilca.

Poleg običajnih primerov, v katerih javni tožilec vloži obtožnico proti storilcu, obstajata še dve vrsti kaznivih dejanj, pri katerih je vaša vloga zelo pomembna za začetek postopka:

 • v postopku zaradi delno javnih kaznivih dejanj morate kaznivo dejanje prijaviti ali vložiti tožbo, da se postopek lahko začne; odgovornost za obtožnico proti storilcu nato prevzame javni tožilec. V postopku zaradi zasebnih kaznivih dejanj (na primer obrekovanje) pa je odgovornost povsem vaša: javni tožilec nima nobene odgovornosti glede obtožnice proti storilcu, sami pa lahko prijavo kadar koli umaknete, s čimer se postopek zaključi.

Kaznivo dejanje lahko prijavite v katerem koli jeziku; če ne govorite špansko ali nobenega zadevnega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmača. V praksi to pomeni, da če nihče na policijski postaji ne govori vašega jezika, vam bodo ponudili naslednje:

 • če ne gre za hudo kaznivo dejanje, ga lahko prijavite na obrazcu v svojem jeziku;
 • če gre za hudo kaznivo dejanje, vam bo zagotovljen osebni ali telefonski dostop do tolmača.

Na nekaterih policijskih postajah so zlasti poleti tolmači za angleščino, francoščino in nemščino.

Za prijavo kaznivega dejanja rok ne obstaja, obstaja pa rok za pregon kaznivega dejanja, in sicer od 10 do 20 let, odvisno od teže kaznivega dejanja. Organi ne zahtevajo posebnega načina za prijavo kaznivega dejanja. Prijavite ga lahko pisno ali ustno; v slednjem primeru pristojni organ pripravi zapisnik o prijavi. Navesti morate svoje ime, naslov, identifikacijsko številko, telefonsko številko itd. ter podpisati prijavo.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola ali družinskega nasilja, lahko ob njegovi prijavi od policije zahtevate tudi odredbo o zaščiti. To lahko zahtevate tudi neposredno od pravosodnega organa ali javnega tožilca, uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj, socialnih služb ali ustanov za oskrbo, ki so del javne uprave.

V vseh primerih boste prejeli obrazce, s katerimi lahko zahtevate odredbo o zaščiti, ter informacije o njej.

Kako lahko ugotovim, v kateri fazi je moja zadeva?

Ob vložitvi prijave prejmete njeno overjeno kopijo s sklicno številko.

Kot žrtvi vam lahko informacije o poteku postopka zagotovi policija, razen če bi to lahko škodilo preiskavi. V praksi pa je bolje poklicati ustrezen policijski organ in prositi za informacije.

Na splošno velja, da imate na podlagi ustreznega zahtevka pravico do informacij o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu pa tudi pravico biti obveščeni o naslednjih odločitvah:

 • odločitvi, da se kazenski postopek ne začne;
 • pravnomočni sodbi v postopku;
 • odločbi o izreku zaporne kazni za storilca ali njegovi izpustitvi ter morebitnem pobegu storilca iz pridržanja pa tudi o odločitvah o sprejetju previdnostnih ukrepov za vašo zaščito.

Če ste prosili za napotitev na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj ali če prejemate oskrbo enega od njih, imate pravico do informacij o kontaktnih podatkih organa, odgovornega za vodenje postopka, ter o kanalih komunikacije z njim pa tudi do informacij o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, imate pravico biti obveščeni o postopkovnem položaju nasilneža in sprejetih previdnostnih ukrepih, ne da bi vam bilo treba to posebej zahtevati. Če navedenih informacij ne želite prejemati, lahko to sporočite kadar koli.

Če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja zoper spolno svobodo, imate pravico do informacij o državni odškodnini, do katere ste upravičeni, če vam nasilnež ne plača odškodnine ali če ta ne zadostuje.

Ali sem upravičen do pravne pomoči (med preiskavo ali sojenjem)? Pod katerimi pogoji?

Od prvega stika z organi ali uradniki ste upravičeni do informacij o postopku za pridobitev pravnega svetovanja in obrambe, ter kadar je ustrezno, o pogojih, pod katerimi lahko tako pomoč dobite brezplačno. Te informacije vam zagotovijo tudi uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Zahtevo za priznanje upravičenosti do pravne pomoči lahko vložite pri uradniku ali organu, ki vam je dal informacije o postopku za pridobitev pravnega svetovanja in obrambe, in kadar je ustrezno, postopku za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Uradnik ali organ bo zahtevo s predloženo dokumentacijo posredoval zadevni odvetniški zbornici.

Zahtevo lahko predložite tudi uradom pravosodne uprave za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ti pa jo posredujejo zadevni odvetniški zbornici.

Na splošno lahko izkoristite storitve pravnega svetovanja, ki vsem državljanom ponujajo informacije o zakonodaji. Te storitve organizirajo odvetniške zbornice v vseh sodnih okrajih.

Izpolniti morate obrazec, ki ga najdete na sodišču, ministrstvu za pravosodje in pri drugih državnih uradih, ter dokazati, da vaša sredstva ne zadoščajo. Zahtevo morate predložiti odvetniški zbornici na območju zadevnega sodišča ali pri sodišču na območju, kjer prebivate, če se kazenski postopek še ni začel.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, vam za pridobitev pravne pomoči ni treba najprej dokazati, da vaša sredstva ne zadoščajo.

Če ste žrtev terorizma, lahko prav tako dobite pravno pomoč.

V Španiji lahko zahtevate pravno pomoč, če za vas veljajo ene od naslednjih okoliščin, med drugim:

 • ste državljan katere koli države članice EU in dokažete, da vaša sredstva ne zadoščajo;
 • ste državljan tretje države in zakonito prebivate v Španiji ali imate pravico na podlagi mednarodnega sporazuma (na primer sporazumov o mednarodni ugrabitvi otrok). V takem primeru lahko do pravne pomoči v Španiji dostopate pod enakimi pogoji kot državljani EU;
 • ne glede na sredstva za začetek pravnega postopka se vam pravica do pravne pomoči prizna in ta pomoč zagotovi takoj, če ste žrtev nasilja na podlagi spola, terorizma ali trgovine z ljudmi, in sicer v vseh postopkih, ki so povezani z vašim statusom žrtve, izhajajo iz njega ali so rezultat vašega statusa žrtve, oziroma če ste mladoletnik ali imate motnjo v duševnem razvoju ali duševno bolezen, ste žrtev zlorabe ali okrutnega ravnanja.

V primeru žrtvine smrti imajo to pravico tudi njeni nasledniki, če niso bili udeleženi pri dejanju.

Za namene pridobitve pravne pomoči se ob vložitvi prijave ali tožbe oziroma ob začetku kazenskega postopka za katero koli navedeno kaznivo dejanje štejete za žrtev in ta status ohranite, dokler traja kazenski postopek, če je bila izrečena obsodilna sodba, pa tudi po koncu postopka.

Pravica do pravne pomoči preneha, ko postane oprostilna sodba pravnomočna, ali po začasni ustavitvi ali prenehanju postopka, ker kaznivo dejanje ni bilo dokazano; pri tem vam ni treba povrniti stroškov ugodnosti, ki ste jih do takrat brezplačno prejeli.

V različnih postopkih, ki jih je mogoče začeti zaradi vašega statusa žrtve kaznivih dejanj, ki so bila navedena, zlasti v primeru postopkov zaradi nasilja na podlagi spola, vam mora pomagati odvetnik sam, če je vaša pravica do obrambe tako ustrezno zagotovljena.

Pravico do pravne pomoči imate, če vaš letni prihodek in prihodek na družinsko enoto ne presega:

 • dvakratnika javnega indeksa prihodkov (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM), ki velja ob vložitvi zahteve, če zadevne osebe niso del nobene družinske enote. IPREM je kazalnik, ki se določa letno in uporablja za opredelitev zneska nekaterih ugodnosti ali praga za prejem nekaterih ugodnosti, upravičenj ali javnih storitev;
 • dvainpolkratnika kazalnika IPREM, ki velja ob vložitvi zahteve, če so zadevne osebe del katere koli vrste družinske enote z manj kot štirimi člani;
 • trikratnika kazalnika IPREM, če zadevne družinske enote sestavljajo vsaj štirje člani.

Letni kazalnik IPREM za leto 2016 je 6 390,13 EUR.

Če vam je odobrena pravna pomoč, boste oproščeni plačila naslednjih stroškov:

 1. začetnega pravnega svetovanja;
 2. odvetniške nagrade in honorarja procesnega pooblaščenca (procurador);
 3. stroškov objave obvestil v uradnih glasilih;
 4. predplačil, ki se zahtevajo za vložitev nekaterih pritožb;
 5. plačil izvedencem;
 6. upravičeni ste do 80-odstotnega zmanjšanja plačila za notarske zapise ter potrdila iz zemljiškega in poslovnega registra.

Ali lahko zahtevam povračilo stroškov (za udeležbo v preiskavi/na sojenju)? Pod katerimi pogoji?

Če ste se kot žrtev kaznivega dejanja udeležili postopka, na splošno velja, da ste upravičeni do povračila izdatkov za uveljavljanje svojih pravic in nastalih sodnih stroškov, pri čemer ima to povračilo prednost pred plačilom stroškov, ki so nastali državi.

Taka plačila morajo biti izrečena v kazenski sodbi, poleg tega mora biti obdolženi na zahtevo vas kot žrtve obsojen za kazniva dejanja, za katera javni tožilec ni vložil obtožnice, ali obsojen po tistem, ko je bila odločba o zaključku zadeve razveljavljena na podlagi pritožbe, ki ste jo vložili vi kot žrtev.

Službe za pomoč in podporo ter zlasti uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vam zagotovijo informacije o primerih, v katerih se vam lahko povrnejo stroški postopka, in (kadar je ustrezno) postopku za vložitev takega zahtevka.

Ali se lahko pritožim, če je moja zadeva zaključena še pred začetkom sodnega postopka?

Če ste žrtev, ki ni sodelovala v postopku, javni tožilec pa se je odločil umakniti obtožnico proti storilcu, vas sodnik lahko o tem obvesti ter vas pozove, da v 15 dneh sami vložite tožbo in tako postanete zasebni tožilec. V primeru skrajšanega postopka vas mora sodnik obvestiti in povabiti na narok.

Če se javni tožilec odloči vložiti obtožnico proti storilcu, sami kot žrtev ne morete zahtevati končanja postopka, razen v primeru zasebnih kaznivih dejanj.

Če ste v postopku že sodelovali in ste zasebni tožilec, lahko zahtevate začetek ustne obravnave in vložite obtožnico proti storilcu. Če se preiskovalni sodnik odloči končati postopek, tj. zadevo zavrniti, se lahko pritožite.

Če javni tožilec vloži obtožnico proti storilcu, lahko zahtevate, naj se zadeva zavrne, in se umaknete kot zasebni tožilec. Javni tožilec pa se lahko vseeno odloči postopek nadaljevati.

Ali sem lahko vključen v sodni postopek?

Ko se boste prvič udeležili postopka pred sodiščem, vas bo odvetnik obvestil o pravicah, ki jih imate kot žrtev v kazenskem postopku, in vam ponudil možnost, da se v postopek vključite kot zasebna stranka; pri tem bo uporabljal jasen, preprost in razumljiv jezik ter upošteval vaše značilnosti in potrebe.

Kot žrtev kaznivega dejanja ste v kazenskem postopku upravičeni do:

 • vložitve kazenske in civilne tožbe v skladu z določbami veljavne kazenske zakonodaje;
 • naroka pred organi, ki vodijo preiskavo, da jim lahko zagotovite vire dokazov in ustrezne informacije za pojasnitev dejstev.

Poleg tega boste na tem prvem naroku vprašani, ali želite prejemati sporočila oziroma obvestila, kot je določeno v zakonu; v takem primeru morate predložiti elektronski naslov, če ga nimate, pa domači ali poštni naslov.

Ne glede na vašo vlogo v kazenskem postopku ste običajno lahko prisotni na naroku, tudi če ta ni javen. Vaša prisotnost je obvezna le, kadar pričate kot priča.

Če ste žrtev, ki ne sodeluje v kazenskem postopku, boste obveščeni o datumu in kraju sojenja. Vaša glavna vloga bo pričati kot priča. Med postopkom morate sporočiti vsako spremembo svojega naslova, da vas je mogoče obvestiti o datumu in času sojenja.

V postopku lahko sodelujete kot zasebni tožilec, preden se pripravi obtožnica, tj. še pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku. Obtožnico pripravijo javni tožilec, zasebni tožilec, če obstaja, in odvetnik obrambe. Taka obtožnica vsebuje kvalifikacijo kaznivega dejanja zadevne osebe in priporočeno kazen zanjo. V praksi mora vsaka stranka svoje stališče pisno predložiti v petih dneh.

Na splošno vas bosta zastopala odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če je žrtev več, lahko v postopku sodelujejo ločeno, sodnik pa lahko zahteva, naj se združijo v eno ali več obramb. V kazenskem postopku lahko sodelujejo tudi združenja žrtev, če imajo dovoljenje vas kot žrtve kaznivega dejanja.

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi ter druge pravice, ki so podobne tistim, ki jih ima javni tožilec, vključno z naslednjimi pravicami:

 • zahtevati nadaljnje zbiranje dokazov;
 • predlagati nove priče ali izvedence v vašo korist;
 • predlagati soočenja itd.

Če je obdolženi obsojen, mu lahko sodišče naloži, da vam mora plačati naslednje stroške: stroške odvetnikov in procesnih pooblaščencev, izvedencev, potrdil iz javnih registrov in od notarjev itd.

V okviru kazenskega postopka lahko vložite civilno tožbo (civilna stranka), če zahtevate povrnitev premoženja, odpravo škode ali odškodnino za škodo, in sicer materialno in nematerialno, ki je bila povzročena s kaznivim dejanjem. V takem primeru vas bosta zastopala odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če se sprejme odločitev o zaključku preiskave, se odločba o zavrnitvi zadeve sporoči neposrednim žrtvam kaznivega dejanja, ki so dejanja prijavile, in drugim neposrednim žrtvam, katerih identiteta in kraj prebivališča sta znana. Če je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt ali izginotje osebe, se odločba sporoči posrednim žrtvam kaznivega dejanja.

Kakšna je moja uradna vloga v sodnem postopku? Na primer, ali sem lahko oziroma ali lahko izberem, da sem: žrtev, priča, civilna stranka ali zasebni tožilec?

Kot žrtev kaznivega dejanja ste v kazenskem postopku upravičeni do:

 • vložitve kazenske in civilne tožbe v skladu z določbami veljavne kazenske zakonodaje;
 • naroka pred organi, ki vodijo preiskavo, da jim lahko zagotovite vire dokazov in ustrezne informacije za pojasnitev dejstev.

Različne vloge, ki jih lahko imate v pravosodnem sistemu, so:

 • neposredna ali posredna žrtev: odvisno od prijavljenega kaznivega dejanja, če zahtevate dostop do storitev za podporo in pomoč žrtvam, pa brez predhodne prijave kaznivega dejanja, saj dostop do navedenih storitev ni odvisen od vložitve prijave;
 • priča: če obstaja prijava. V postopku sodelujete na podlagi povabila;
 • zasebni tožilec: če se odločite v kazenskem postopku sodelovati kot zasebni tožilec, in sicer če vložite tožbo proti storilcu (delno javna kazniva dejanja in zasebna kazniva dejanja) in še preden je obtožnica pripravljena, tj. pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku;
 • civilna stranka: na splošno, če se odločite vložiti civilno tožbo v okviru kazenskega postopka, tj. zahtevate povrnitev premoženja, odpravo škode ali odškodnino za škodo, in sicer materialno in nematerialno, ki je bila povzročena s kaznivim dejanjem.

Na splošno velja, da morate biti prisotni na narokih, tudi če ti niso javni. Vaša udeležba je obvezna le, ko morate pričati kot priča.

Kakšne so moje pravice in obveznosti v tej vlogi?

Na splošno imate kot žrtev pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in oskrbe od prvega stika z organi ali uradniki in med delovanjem služb za pomoč in podporo, ki jih zagotavljajo javne uprave, in sicer tudi pred prijavo kaznivega dejanja.

Organe ali uradnike, na katere se najprej obrnete, lahko prosite, naj vas napotijo k uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer vas bodo brezplačno in zaupno obravnavali, tudi če prej še niste prijavili kaznivega dejanja.

Od prvega stika z organi in uradniki vas lahko spremlja tudi oseba po vaši izbiri.

Poleg tega imate kot žrtev pravico, da razumete vsa dejanja, ki jih je treba opraviti po prijavi kaznivega dejanja, vključno z informacijami pred vložitvijo prijave, ter da ste tudi vi v teh dejanjih razumljeni. Tolmačenje je zagotovljeno v pravno priznanih znakovnih jezikih, prav tako podpora ustnemu sporazumevanju, kadar je to potrebno.

Vsa komunikacija, ustna in pisna, poteka v jasnem, preprostem in dostopnem jeziku, pri čemer se upoštevajo vaše osebne značilnosti in potrebe, zlasti če imate kakršno koli senzorno invalidnost, umsko ali duševno prizadetost ali ste mladoletnik.

Kot žrtev imate pravico do informacij predvsem o:

 • razpoložljivih ukrepih pomoči in podpore, in sicer zdravstvenih, psiholoških ali materialnih, ter postopku za njihovo pridobitev. Kadar je ustrezno, navedeni ukrepi zajemajo informacije o možnostih alternativne nastanitve;
 • pravici do prijave kaznivega dejanja, in kadar je ustrezno, postopku prijave, ter o pravici do predložitve dokazov organom, ki vodijo preiskavo;
 • postopku pridobitve nasvetov in pravne obrambe, in če je ustrezno, pogojih, pod katerimi jih je mogoče dobiti brezplačno;
 • možnosti zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopku v ta namen;
 • odškodnini, do katere ste morda upravičeni, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • tolmačenju in prevajanju, ki je na voljo;
 • komunikacijskih pripomočkih in storitvah, ki so na voljo;
 • postopku, na podlagi katerega lahko uveljavljate svoje pravice, če ne živite v Španiji;
 • pritožbah, ki jih lahko vložite proti kateri koli odločbi, ki po vašem mnenju ni skladna z vašimi pravicami;
 • kontaktnih podatkih organa, ki vodi postopek, in komunikacijskih kanalih, ki jih lahko uporabite za komuniciranje z njim;
 • razpoložljivih storitvah restorativne pravičnosti, kadar je to pravno mogoče;
 • primerih, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopku za vložitev zahtevka;
 • pravici zahtevati obveščanje o nekaterih odločitvah v postopku, kot so med drugim odločitev, da se kazenski postopek ne začne, pravnomočna sodba v postopku itd.

Ne glede na vašo vlogo v kazenskem postopku ste običajno lahko prisotni na naroku, tudi če ta ni javen. Vaša prisotnost je obvezna le, kadar pričate kot priča.

Če ste žrtev, ki ne sodeluje v kazenskem postopku, boste obveščeni o datumu in kraju sojenja. Vaša glavna vloga bo pričati kot priča. Med postopkom morate sporočiti vsako spremembo svojega naslova, da vas je mogoče obvestiti o datumu in času sojenja.

V postopku lahko sodelujete kot zasebni tožilec, preden se pripravi obtožnica, tj. še pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku. Zastopala vas bosta odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi ter druge pravice, podobne tistim, ki jih ima javni tožilec, vključno z naslednjimi pravicami:

 • zahtevati nadaljnje zbiranje dokazov;
 • predlagati nove priče ali izvedence v vašo korist;
 • predlagati soočenja itd.

Če je obdolženi obsojen, mu lahko sodišče naloži, da vam mora plačati naslednje stroške: stroške odvetnikov in procesnih pooblaščencev, izvedencev, potrdil iz javnih registrov in od notarjev itd.

Kot priča imate pravico do brezplačnega tolmačenja, če ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, nimate pa pravice do pisnega prevoda dokumentov. Čeprav se je na splošno težko izogniti očesnemu stiku z obdolženim in stavbe sodišč običajno nimajo ločenih čakalnic za priče, velja, da lahko kot žrtev spolnega napada:

 • v sodni dvorani uporabite zastor ali
 • pričate prek videokonference.

Če morate pričati in ste v nevarnosti, lahko predsednik sodišča narok zapre za javnost in tako zaščiti moralo, javni red ter vas kot žrtev in/ali vašo družino. Kot zasebni tožilec lahko zahtevate, naj se narok zapre za javnost.

Če ste pozvani kot priča in sodnik ugotovi, da ste resno ogroženi ali da so ogroženi vaša svoboda, premoženje ali družina, lahko sprejme enega od naslednjih ukrepov:

 • zaščiti vašo identiteto, naslov, poklic in delovno mesto ter teh informacij v postopku ne uporabi;
 • prepreči, da bi vas kdo videl na sodišču, in odredi, da se vsa obvestila za vas pošiljajo na sodišče;
 • prepreči kakršno koli snemanje vaše podobe;
 • odredi policijsko zaščito med postopkom in po njem;
 • vam zagotovi prevoz na sodišče v uradnem avtomobilu;
 • na sodišču vam dodeli čakalnico, ki jo straži policija;
 • v posebnih okoliščinah vam zagotovi novo identiteto ter finančno pomoč za spremembo lokacije, prebivališča in zaposlitve.

Če ste mladoletnik in morate podati izjavo, se z vsemi mogočimi tehničnimi sredstvi prepreči očesni stik med vami in obtoženim. Tudi soočenja so omejena. V primeru kakršnih koli navzkrižij interesov z vašimi pravnimi zastopniki, zaradi katerih dvomite, da bodo vaši interesi v preiskavi ali kazenskem postopku ustrezno zaščiteni, ali če ste v navzkrižju interesov z enim od vaših staršev, drugi starš pa ne more ustrezno izpolnjevati svojih obveznosti, vas med drugim zastopati in vam pomagati, javni tožilec od sodnika ali sodišča zahteva, naj vam imenuje začasnega skrbnika, da prevzame obveznost vašega zastopanja v preiskavi in kazenskem postopku.

Če ste tuji državljan in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Policija vam lahko zagotovi obrazec za prijavo kaznivega dejanja v vašem jeziku ter osebni ali telefonski dostop do tolmača. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Če želite v kazenskem postopku vložiti civilno tožbo (civilna stranka), morate biti z odvetnikom in procesnim pooblaščencem prisotni, ko se vam ponudi možnost, da se v postopek vključite kot zasebna stranka, vsekakor pa, še preden je kaznivo dejanje kvalificirano. V takem primeru vas bosta zastopala odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če na podlagi statusa žrtve pridobite kakršno koli subvencijo ali pomoč in je bil v vašo korist izdan kakršen koli zakonski zaščitni ukrep, morate v primeru obsodbe zaradi lažne prijave kaznivega dejanja ali simulacije kaznivega dejanja povrniti subvencijo ali pomoč, poleg tega pa morate plačati tudi upravne stroške, nastale zaradi priznanja, zaščite in podpornih ukrepov ter zagotovljenih storitev, ne da bi to vplivalo na kakršno koli drugo civilno ali kazensko odgovornost, ki lahko velja.

Ali lahko med sojenjem podam izjavo ali predlagam dokaze? Pod katerimi pogoji?

Ne glede na vašo vlogo v kazenskem postopku ste običajno lahko prisotni na naroku, tudi če ta ni javen. Vaša prisotnost je obvezna le, kadar pričate kot priča.

Med sodelovanjem v postopku ste še naprej upravičeni do storitev uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Če ste žrtev, ki ne sodeluje v kazenskem postopku, boste obveščeni o datumu in kraju sojenja. Vaša glavna vloga bo pričati kot priča. Med postopkom morate sporočiti vsako spremembo svojega naslova, da vas je mogoče obvestiti o datumu in času sojenja.

V postopku lahko sodelujete kot zasebni tožilec, preden se pripravi obtožnica, tj. še pred začetkom ustne obravnave, razen v primeru kazenskega postopka proti mladoletniku. Zastopala vas bosta odvetnik, ki bo branil vaš primer, in procesni pooblaščenec, ki vas bo v postopku uradno zastopal.

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi ter druge pravice, ki so podobne tistim, ki jih ima javni tožilec, tj. pravico:

 • zahtevati nadaljnje zbiranje dokazov;
 • predlagati nove priče ali izvedence v vašo korist;
 • predlagati soočenja itd.

Če je obdolženi obsojen, mu lahko sodišče naloži, da vam mora plačati naslednje stroške: stroške odvetnikov in procesnih pooblaščencev, izvedencev, potrdil iz javnih registrov in od notarjev itd.

Kot priča imate pravico do brezplačnega tolmačenja, če ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, nimate pa pravice do pisnega prevoda dokumentov. Čeprav se je na splošno težko izogniti očesnemu stiku z obdolženim in stavbe sodišč običajno nimajo ločenih čakalnic za priče, velja, da lahko kot žrtev spolnega napada:

 • v sodni dvorani uporabite zastor ali
 • pričate prek videokonference.

Če morate pričati in ste v nevarnosti, lahko predsednik sodišča narok zapre za javnost in tako zaščiti moralo, javni red ter vas kot žrtev in/ali vašo družino. Kot zasebni tožilec lahko zahtevate, naj se narok zapre za javnost.

Če ste pozvani kot priča in sodnik ugotovi, da ste resno ogroženi ali da so ogroženi vaša svoboda, premoženje ali družina, lahko sprejme enega od naslednjih ukrepov:

 • zaščiti vašo identiteto, naslov, poklic in delovno mesto ter teh informacij v postopku ne uporabi;
 • prepreči, da bi vas kdo videl na sodišču, in odredi, da se vsa obvestila pošiljajo na sodišče;
 • prepreči kakršno koli snemanje vaše podobe;
 • odredi policijsko zaščito med postopkom in po njem;
 • vam zagotovi prevoz na sodišče v uradnem avtomobilu;
 • na sodišču vam dodeli čakalnico, ki jo straži policija;
 • v posebnih okoliščinah vam zagotovi novo identiteto ter finančno pomoč za spremembo lokacije, prebivališča in zaposlitve.

Če ste mladoletnik in morate podati izjavo, se z vsemi mogočimi tehničnimi sredstvi prepreči očesni stik med vami in obtoženim. Tudi soočenja so omejena. V primeru kakršnih koli navzkrižij interesov z vašimi pravnimi zastopniki, zaradi katerih dvomite, da bodo vaši interesi v preiskavi ali kazenskem postopku ustrezno zaščiteni, ali če ste v navzkrižju interesov z enim od vaših staršev, drugi starš pa ne more ustrezno izpolnjevati svojih obveznosti, vas med drugim zastopati in vam pomagati, javni tožilec od sodnika ali sodišča zahteva, naj vam imenuje začasnega skrbnika, da prevzame obveznost vašega zastopanja v preiskavi in kazenskem postopku.

Če ste tuji državljan in ne govorite špansko ali ustreznega regionalnega jezika, imate pravico do brezplačnega tolmačenja. Sodišča imajo službo za tolmačenje, ki se usklajuje z uradom za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Katere informacije bom prejel med sojenjem?

Če ste vložili ustrezno zahtevo, imate pravico do obveščanja o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu, pa tudi pravico do obveščenosti o naslednjih odločitvah:

 • odločitvi, da se kazenski postopek ne začne;
 • pravnomočni sodbi v postopku;
 • odločbi o izreku zaporne kazni za storilca ali o njegovi izpustitvi ter morebitnem pobegu storilca iz pridržanja;
 • odločbah o sprejetju osebnih previdnostnih ukrepov ali spremembi že uvedenih ukrepov, če so bili sprejeti za zagotovitev vaše varnosti;
 • odločitvah katerega koli pravosodnega organa ali organa zavoda za prestajanje kazni zapora, ki vplivajo na osebe, obsojene zaradi nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, storjenih z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost;
 • odločbah, ki zajemajo vaše sodelovanje v vlogi žrtve pri izvrševanju sankcije in ki se izrečejo v okolju zavoda za prestajanje kazni zapora, na primer odločbah, ki vplivajo na razvrstitev obsojenega zapornika v razred 3 odprtega zaporniškega režima, ugodnosti v zavodu za prestajanje kazni zapora, kratkoročni izhod, pogojni odpust itd.

Kadar zahtevate obveščanje o zgoraj navedenih odločitvah, morate navesti elektronski naslov oziroma poštni ali domači naslov, na katerega lahko organ pošilja sporočila in obvestila.

V izjemnih primerih, če nimate elektronskega naslova, se obvestila pošiljajo z običajno pošto na naslov, ki ga navedete.

Če ste državljan, ki prebiva zunaj Evropske unije in nimate elektronskega ali poštnega naslova, na katerega bi bilo mogoče pošiljati obvestila, se ta pošljejo na naslov španskega diplomatskega ali konzularnega predstavništva v državi vašega prebivališča in tam objavijo.

Obvestila, ki jih lahko prejmete, morajo zajemati vsaj izrek odločbe in pravno podlago.

Če ste kot žrtev uradno sodelovali v postopku, se obvestila pošiljajo vašemu procesnemu pooblaščencu in vam na elektronski naslov, ki ste ga navedli.

Kadar koli lahko izrazite željo, da ne želite prejemati obvestil o zgoraj navedenih odločitvah, s čimer se vaša prvotna zahteva preneha upoštevati.

Če ste prosili za napotitev na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj ali če prejemate oskrbo prek enega od njih, imate pravico do informacij o kontaktnih podatkih organa, odgovornega za vodenje postopka, ter kanalih komunikacije z njim, pa tudi do informacij o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice proti storilcu.

Če ste žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola, imate pravico biti obveščeni o postopkovnem položaju nasilneža in sprejetih previdnostnih ukrepih, ne da bi vam bilo treba to posebej zahtevati. Če navedenih informacij ne želite prejemati, lahko to sporočite kadar koli.

Ali bom lahko imel dostop do sodnih spisov?

Če ste že v vlogi zasebnega tožilca, bo imel vaš odvetnik dostop do povzetka in drugih dokumentov v zadevi.

Odvetnikove dnevne naloge zajemajo dostop do pravnih informacij in dokumentov, zlasti v zadevah, v katerih njihova stranka ni stranka v postopku.

V skladu s špansko zakonodajo lahko stranke, ki sodelujejo v postopku, prejemajo informacije o postopku in sodelujejo pri vseh postopkovnih formalnostih.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

3 - Moje pravice po sojenju

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Če je obdolženi razglašen za nedolžnega in se želite pritožiti zoper sodbo, morate vedeti, da to ni mogoče, če niste bili stranka v postopku.

Če pa ste bili stranka v postopku kot zasebni tožilec, se lahko pritožite:

 • zoper sodbo v desetih dneh od njene vročitve; obstaja več pritožbenih razlogov, mogoče je tudi ponovno proučiti dokaze. To je redno pravno sredstvo;
 • kasacijsko pritožbo je mogoče vložiti v petih dneh od vročitve sodbe; pritožbeni razlogi so kršitev prava ali španske ustave ali formalni razlogi. To je izredno pravno sredstvo.

Kot civilna stranka lahko kasacijsko pritožbo vložite le glede vprašanj, ki se nanašajo na vašo odškodnino.

Glede možnosti drugih pritožb pa velja, da če ste najprej vložili redno pravno sredstvo, lahko na naslednji stopnji vložite kasacijsko pritožbo. O kasacijski pritožbi odloči vrhovno sodišče.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vam zagotovijo informacije o pritožbah, ki jih lahko vložite zoper odločbe, ki po vašem mnenju niso skladne z vašimi pravicami.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Če ste vložili ustrezne zahteve, imate pravico do obveščanja o naslednjih odločitvah:

 • odločitvi, da se kazenski postopek ne začne;
 • pravnomočni sodbi v postopku;
 • odločbi o izreku zaporne kazni za storilca ali o njegovi izpustitvi ter morebitnem pobegu storilca iz pridržanja;
 • odločbah o sprejetju osebnih previdnostnih ukrepov ali spremembi že uvedenih ukrepov, če je njihov cilj zagotavljanje vaše varnosti;
 • odločitvah katerega koli pravosodnega organa ali organa zavoda za prestajanje kazni zapora, ki vplivajo na osebe, obsojene zaradi nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, storjenih z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost;
 • odločbah, ki zajemajo vaše sodelovanje pri izvrševanju sankcije in se izrečejo v zadevah v zvezi s prestajanjem kazni zapora, ter odločbah, ki vplivajo na razvrstitev obsojenca v razred 3 odprtega zaporniškega režima, ugodnosti v zavodu za prestajanje kazni zapora, kratkoročni izhod, pogojni odpust itd.

Vaša glavna pravica med izvrševanjem sodbe je pravica do informacij o izvrševanju kazni obsojenemu. Na splošno se šteje, da se informacije o njegovi izpustitvi iz zapora nanašajo na njegovo zasebnost, in vam jih ni mogoče sporočiti.

Izjema pa je, če ste bili žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola; v tem primeru se vam zagotovijo informacije o procesnem statusu obsojenca in tem, kako prestaja kazen, in to dokler velja odredba o zaščiti ali odredba o prepovedi približevanja.

Če ste v postopku sodelovali kot zasebni tožilec, lahko sodelujete pri izreku pogojne kazni obsojencu. Za zaporno kazen, krajšo od dveh let, je mogoče izreči pogojno kazen, in sicer storilec v določenem roku ne sme ponoviti kaznivega dejanja. Po tem obdobju se kazen izteče. Sodišče odloči o izreku pogojne kazni, sodnik pa vas pred sprejetjem odločitve zasliši.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo informacije o možnostih, ki jih imate kot žrtev za sodelovanje pri izvrševanju kazni zapora; pri tem vam zagotavljajo vso pomoč, ki jo potrebujete za uveljavljanje svojih zakonsko določenih pravic.

Če ste žrtev terorizma, vam urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma zagotovi potrebne informacijske kanale, prek katerih lahko izveste vse o izvrševanju zaporne kazni, dokler ni v celoti odslužena, zlasti kadar so odobrene ugodnosti ali je obsojenec izpuščen.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Vaša zaščita lahko velja še naprej, če se sodba izvršuje, če je to potrebno in če tako odloči sodnik. Lahko se vam zagotovi policijska zaščita, v izjemnih primerih pa tudi nova identiteta ali finančna pomoč za spremembo prebivališča ali kraja dela.

V primeru nekaterih kaznivih dejanj, kot so nasilje na podlagi spola ali nasilje v družini, lahko zahtevate začasno odredbo o zaščiti, ki jo z odločbo odobri pravosodni organ.

Odredbo o zaščiti lahko zahtevate neposredno od pravosodnega organa, javnega tožilca, uradnikov organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj, socialnih služb ali ustanov za oskrbo, ki so del javne uprave.

Odredba o zaščiti pomeni celovit status zaščite, ki zajema civilne in kazenske previdnostne ukrepe, določene z zakonom, ter vse druge ukrepe pomoči in socialne zaščite, ki jih omogoča pravni sistem.

Z izdajo odredbe o zaščiti je povezana tudi dolžnost, da stalno spremljate informacije o procesnem položaju obdolženca ali osumljenca ter obsegu in veljavnosti sprejetih previdnostnih ukrepov. Predvsem boste vedno obveščeni o tem, ali je domnevni nasilnež v zaporu ali ne. V ta namen se odredba o zaščiti pošlje upravi zavoda za prestajanje kazni zapora.

Zaščitite se lahko tudi z nekaterimi kaznimi ali varnostnimi ukrepi, ki se izrečejo storilcu: odredba o prepovedi približevanja, odvzem starševskih pravic ali skrbništva, odvzem pravice do nošenja in uporabe orožja itd. Poleg tega lahko sodnik v primerih, ko se storilcu zaporna kazen spremeni v pogojno, še preden začne prestajati kazen zapora, storilcu prepove, da bi obiskal nekatere kraje ali se vam približal, odredi, da se mora udeležiti posebnih izobraževalnih programov, itd.

Kot žrtev imate pravico:

(a) zahtevati, da se pogojno izpuščenemu obsojencu izrečejo vedenjski ukrepi ali pravila, ki jih določa zakon in se štejejo za potrebna za zagotovitev vaše varnosti, če je bil obsojen zaradi dejanj, zaradi katerih se lahko razumno sklepa, da se boste znašli v nevarnosti;

(b) sodniku ali sodišču predložiti vse informacije, pomembne za odločitev o izvrševanju izrečene kazni, civilni odgovornosti, ki izhaja iz kaznivega dejanja, ali odrejenem zasegu.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj sodelujejo in se usklajujejo z organi, ustanovami in službami, ki lahko pomagajo žrtvam: pravosodje, služba javnega tožilstva, uradniki organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, zlasti v primeru ranljivih žrtev, pri katerih je tveganje viktimizacije veliko. Če ste žrtev, ki potrebuje posebne zaščitne ukrepe, ti ocenijo vaš primer in opredelijo zaščitne ukrepe ter ukrepe v pomoč in podporo, ki bi jih bilo treba zagotoviti in ki lahko zajemajo:

 • zagotavljanje psihološke podpore ali pomoči za spoprijemanje z motnjami, ki jih je povzročilo kaznivo dejanje, in sicer z uporabo za vas najustreznejših psiholoških metod;
 • spremljanje na sojenju;
 • informacije o psihosocialnih virih in virih oskrbe, ki so na voljo, ter na vašo zahtevo napotitev na navedene službe;
 • kakršne koli posebne podporne ukrepe, ki so morda potrebni, če ste žrtev, ki potrebuje posebno zaščito;
 • napotitev na specialistične podporne službe.

Za koliko časa?

Zaščitni ukrepi pravosodne narave veljajo za obdobje, določeno v ustrezni odločbi pravosodnega organa.

Med celotnim kazenskim postopkom in še ustrezno obdobje po njem uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj spremljajo, v kakšnem položaju ste kot žrtev, zlasti še, če ste ranljiva žrtev, in sicer ne glede na to, ali sta znana identiteta storilca in izid postopka.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Vaša glavna pravica med izvrševanjem sodbe je pravica do informacij o izvrševanju kazni obsojenemu. Na splošno se šteje, da se informacije o njegovi izpustitvi iz zapora nanašajo na njegovo zasebnost, in vam jih ni mogoče sporočiti.

Izjema pa je, če ste bili žrtev kaznivega dejanja nasilja na podlagi spola; v tem primeru se vam zagotovijo informacije o procesnem položaju obsojenca in tem, kako prestaja kazen, in to dokler velja odredba o zaščiti ali odredba o prepovedi približevanja, razen če navedete, da o zadevi ne želite prejemati informacij.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo informacije o možnostih, ki jih imate kot žrtev za sodelovanje pri izvrševanju kazni zapora; pri tem vam zagotavljajo vso pomoč, ki jo potrebujete za uveljavljanje svojih zakonsko določenih pravic.

Če ste žrtev terorizma, vam urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma zagotovi potrebne informacijske kanale, prek katerih lahko izveste vse o izvrševanju zaporne kazni, dokler ni v celoti odslužena, zlasti kadar so odobrene ugodnosti ali je obsojenec odpuščen.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Če ste vložili ustrezno zahtevo, imate med drugim pravico do obveščanja o naslednjih odločitvah:

 • odločbi o izreku zaporne kazni za storilca ali njegovi izpustitvi ter morebitnem pobegu storilca iz pridržanja;
 • odločitvah katerega koli pravosodnega organa ali organa zavoda za prestajanje kazni zapora, ki vplivajo na osebe, obsojene zaradi nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, storjenih z zastraševanjem, ki pomenijo tveganje za vašo varnost;
 • odločbah, ki zajemajo vaše sodelovanje pri izvrševanju sankcije in se izrečejo v zadevah v zvezi s prestajanjem kazni zapora, ter odločbah, ki vplivajo na razvrstitev obsojenca v razred 3 odprtega zaporniškega režima, ugodnosti v zavodu za prestajanje kazni zapora, kratkoročni izhod, pogojni odpust itd.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo informacije o možnostih, ki jih imate kot žrtev za sodelovanje pri izvrševanju kazni zapora; pri tem vam zagotavljajo vso pomoč, ki jo potrebujete za uveljavljanje svojih zakonsko določenih pravic.

Če ste žrtev terorizma, vam urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma zagotovi potrebne informacijske kanale, prek katerih lahko izveste vse o izvrševanju zaporne kazni, dokler ni v celoti odslužena, zlasti kadar so odobrene ugodnosti ali je obsojenec odpuščen.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu?

Kot žrtev kaznivega dejanja ste upravičeni:

 • zahtevati, da se pogojno odpuščenemu obsojencu izrečejo vedenjski ukrepi ali pravila, ki jih določa zakon in ki so potrebni za zagotovitev vaše varnosti, če je bil obsojen zaradi dejanj, zaradi katerih se lahko razumno sklepa, da se bo žrtev znašla v nevarnosti;
 • sodniku ali sodišču predložiti vse informacije, pomembne za odločitev o izvrševanju izrečene sankcije, civilni odgovornosti, ki izhaja iz kaznivega dejanja, ali odrejenem zasegu.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo informacije o možnostih, ki jih imate kot žrtev za sodelovanje pri izvrševanju kazni zapora; pri tem vam zagotavljajo vso pomoč, ki jo potrebujete za uveljavljanje svojih zakonsko določenih pravic.

Če ste žrtev terorizma, vam urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma zagotovi potrebne informacijske kanale, prek katerih lahko izveste vse o izvrševanju zaporne kazni, dokler ni v celoti odslužena, zlasti kadar so odobrene ugodnosti ali je obsojenec odpuščen.

Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Če ste zahtevali obveščanje o nekaterih odločitvah, ki se izrečejo v zadevah v zvezi s prestajanjem kazni zapora, in tistih, ki vplivajo na razvrstitev obsojenca v razred 3 odprtega zaporniškega režima, ugodnosti v zavodu za prestajanje kazni zapora, kratkoročni izhod, pogojni odpust itd., se lahko zoper njih pritožite tudi, če niste bili stranka v postopku. O nameravani vložitvi pritožbe morate obvestiti pristojnega sodnega uradnika, za kar ne potrebujete pomoči odvetnika, to pa morate storiti v največ petih dneh, šteto od dneva, ko ste bili obveščeni o odločbi, nato pa morate pritožbo dejansko vložiti v petnajstih dneh od tega obvestila.

Zoper razvrstitev obsojenca v razred 3 odprtega zaporniškega režima se lahko pritožite, če ste žrtev enega od naslednjih kaznivih dejanj:

 • uboja;
 • splava;
 • poškodbe;
 • kaznivih dejanj zoper svobodo;
 • kaznivih dejanj mučenja in kaznivih dejanj zoper moralno integriteto;
 • kaznivih dejanj zoper spolno svobodo in celovitost;
 • nasilnih kaznivih dejanj tatvine ali kaznivih dejanj tatvine, storjenih z zastraševanjem;
 • kaznivih dejanj terorizma;
 • kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.

Preden organ zavoda za prestajanje kazni zapora sprejme katero koli od zgoraj navedenih odločb, se vam ta sporoči, da lahko predložite vse argumente, ki se vam zdijo ustrezni, vendar le, če ste predložili ustrezno zahtevo za obveščanje o teh odločbah.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vam zagotovijo vse potrebne informacije o pritožbah, ki jih lahko vložite zoper sodne odločbe, ki po vašem mnenju niso skladne z vašimi pravicami.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

4 - Nadomestilo

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (na primer samostojna tožba, civilni zahtevek, združena civilni in kazenski postopek)?

Kot zasebni tožilec lahko zahtevate odškodnino za škodo s civilno tožbo v okviru istega kazenskega postopka ali pa z navedenim zahtevkom počakate, dokler se kazenski postopek ne konča. Če sta tožbi ločeni, je treba s civilno tožbo počakati, dokler se ne konča kazenski postopek.

V postopku lahko sodelujete tudi le kot civilna stranka in v njem nimate nobenih pristojnosti. Če odškodnine ne zahtevate kot civilna stranka, javni tožilec vloži civilno tožbo v vašem imenu. Če sodišče obdolženca razglasi za nedolžnega ali vam ne prisodi odškodnine, jo lahko še vedno zahtevate v civilnem postopku.

Civilna odgovornost obdolženca zajema povrnitev premoženja, povrnitev škode in odškodnino za škodo, vključno s škodo, povzročeno vašemu partnerju in otrokom.

Odškodnino lahko dobite tudi od države.

V čezmejnih primerih, torej kadar je bilo kaznivo dejanje, katerega žrtev ste bili, storjeno v drugi državi članici Evropske unije, ne v Španiji, vi pa imate običajno prebivališče v Španiji, je organ za pomoč žrtvam kaznivih dejanj urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj. V čezmejnih primerih kaznivih dejanj terorizma je organ za pomoč ministrstvo za notranje zadeve, ki ukrepa prek generalnega direktorata za podporo žrtvam terorizma.

Razen za kazniva dejanja terorizma na splošno velja, da organ za pomoč sodeluje pri začetku in vodenju postopka za dodelitev pomoči s strani države članice Evropske unije, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, da se vam kot vložniku zahtevka iz Španije omogoči dostop do odškodnine od države, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno.

V ta namen vam kot vložniku zahtevka za pomoč uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo naslednje informacije:

 • informacije o možnosti zahtevati finančno pomoč ali odškodnino, potrebnih postopkih ali obrazcih, vključno z načinom njihovega izpolnjevanja, ter dokazilih, ki so morda potrebna;
 • splošne smernice o izpolnjevanju zahtev za dodatne informacije.

Poleg tega morajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj kot organi za pomoč opraviti naslednje:

 • posredovati vaš zahtevek in dokazila ter po potrebi vso dokumentacijo, ki se lahko naknadno zahteva, organu odločanja, ki ga je imenovala država, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno;
 • sodelovati z organom odločanja, kadar se ta na podlagi svoje nacionalne zakonodaje odloči zaslišati vložnika zahtevka ali katero koli drugo osebo.

Kadar se zahtevek za zakonsko določeno državno pomoč obravnava prek organa za pomoč države, v kateri ima vložnik zahtevka običajno prebivališče, je organ odločanja generalni direktorat ministrstva za gospodarstvo in finance za stroške osebja in državne pokojnine.

Organ odločanja mora vam kot vložniku zahtevka za pomoč in organu za pomoč sporočiti naslednje:

 • prejetje zahtevka za državno pomoč, informacije o organu, ki uvede postopek, časovni okvir izdaje odločbe in po možnosti pričakovani datum sprejetja odločbe;
 • sprejetje odločbe o zaključku postopka.

V primeru kaznivih dejanj terorizma, storjenih v drugi državi članici Evropske unije, ne v Španiji, je organ za pomoč ministrstvo za notranje zadeve (generalni direktorat za podporo žrtvam terorizma), če imate vi kot vložnik zahtevka običajno prebivališče v Španiji, da lahko iz Španije dobite dostop do ustrezne odškodnine, kjer je ta na voljo, od države, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno. Ukrepi, ki jih mora sprejeti generalni direktorat za podporo žrtvam kot organ za pomoč ali organ odločanja, so enaki kot ukrepi generalnega direktorata ministrstva za gospodarstvo in finance za stroške osebja in državne pokojnine.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Država plača celotno pomoč ali njen del, če je storilec razglašen za delno plačilno nesposobnega.

Država s subrogacijo vstopi v vaše pravice zoper stranko, ki nosi civilno odgovornost za kaznivo dejanje, in sicer do celotnega zneska začasne ali pravnomočno določene pomoči, ki vam je bila odobrena kot žrtvi ali upravičencu.

Država lahko od stranke, ki nosi civilno odgovornost za kaznivo dejanje, s tožbo zahteva povračilo celotne odobrene pomoči ali njenega dela.

Navedeni ukrep se izvede, kadar je ustrezno, z upravnim postopkom izterjave in se med drugim uporabi v naslednjih primerih:

 • kadar se s pravnomočno sodno odločbo ugotovi, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno;
 • kadar po izplačilu vi kot žrtev in vaši upravičenci na kateri koli podlagi prejmete celotno ali delno odškodnino za prizadejano škodo, in sicer v treh letih po odobritvi pomoči;
 • kadar je bila pomoč pridobljena na podlagi predložitve lažnih ali namerno nepopolnih informacij ali na kakršen koli drug goljufiv način oziroma zaradi namerne opustitve navedbe okoliščin, zaradi katerih bi bila zahtevana pomoč zavrnjena ali zmanjšana;
 • kadar je odškodnina, dodeljena s sodbo, nižja od začasne pomoči.

Ta tožba se vloži z vključitvijo države v kazenski ali civilni postopek, ki poteka, ne da bi to vplivalo na civilno tožbo, ki jo lahko vloži javni tožilec.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Država plača celotno pomoč ali njen del, če je oseba, obsojena za kaznivo dejanje, razglašena za delno plačilno nesposobno.

Začasna pomoč se lahko odobri še pred izdajo pravnomočne sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek, če se dokažejo negotov ekonomski položaj, v katerem ste se znašli kot žrtev ali upravičenec.

Zahtevek za začasno pomoč se lahko vloži po prijavi dogodka pristojnim organom ali če kazenski postopek na podlagi takega dogodka poteka po uradni dolžnosti.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Od države lahko dobite odškodnino.

V Španiji obstaja sistem pomoči žrtvam naklepnih in nasilnih kaznivih dejanj, storjenih v Španiji, katerih posledica je smrt, huda telesna poškodba ali velika škoda za telesno ali duševno zdravje. Pomoč se dodeli tudi žrtvam kaznivih dejanj zoper spolno svobodo, tudi kadar so ta storjena brez nasilja.

Na splošno ste upravičeni do zakonsko določene finančne pomoči, če ste v času, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, državljan Španije ali katere koli druge države članice Evropske unije, če niste, pa navedeno za vas velja, če imate v Španiji običajno prebivališče ali ste državljan druge države, ki španskim državljanom na svojem ozemlju priznava podobno pomoč.

V primeru smrti mora zgoraj navedene zahteve glede državljanstva ali prebivališča izpolnjevati upravičenec, ne pokojnik.

V primeru hude telesne poškodbe ali velike škode za telesno ali duševno zdravje so upravičenci neposredne žrtve, tj. osebe, ki so utrpele poškodbe ali škodo.

V primeru smrti so upravičenci posredne žrtve, in sicer:

 • zakonec pokojnika, če se nista ločila ali živela ločeno, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela v podobnem razmerju, kot je zakonska zveza, vsaj dve leti pred njegovo smrtjo, razen če sta imela skupne otroke – v takem primeru zadostuje že skupno življenje. Zajeti so tudi otroci navedenih oseb, tudi če niso bili otroci pokojnika, če so bili finančno odvisni od njega in so živeli z njim.

Med upravičence se nikoli ne šteje oseba, obsojena za naklepni uboj v kateri koli obliki, ki je bila pokojnikov zakonec ali oseba, s katero je bil v stalnem razmerju, podobnem zakonski zvezi;

 • otrok pokojnika, ki je bil od njega finančno odvisen in je z njim živel, pri čemer se domneva, da so mladoletni otroci ali invalidni odrasli finančno odvisni;
 • starš pokojnika, ki je bil od njega finančno odvisen, če ni nobene osebe v zgoraj navedenih situacijah;
 • tudi starši mladoletnika, ki umre neposredno zaradi kaznivega dejanja, se štejejo za posredne žrtve za namene finančne pomoči, določene s špansko zakonodajo.

Žrtve so do finančne pomoči upravičene zaradi poškodb, ki škodujejo telesni celovitosti ali telesnemu ali duševnemu zdravju in zaradi katerih je oseba, ki jih je utrpela, vsaj 33-odstotni začasni (več kot šest mesecev) ali trajni invalid.

Odobritev pomoči je na splošno odvisna od izreka pravnomočne sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek. Glede na čas, ki je potreben za izrek pravnomočne sodne odločbe v kazenskih zadevah, pa zakon omogoča odobritev začasne pomoči, pri čemer se upošteva negotov ekonomski položaj žrtve kaznivega dejanja ali njenih upravičencev. Zahtevek za začasno pomoč se lahko vloži, ko žrtev prijavi dogodek pristojnim organom ali če kazenski postopek začne pristojni organ, ne da bi bila za to potrebna prijava.

Znesek pomoči nikoli ne more presegati zneska odškodnine, določenega v sodbi.

V primeru smrti mladoletnika ali invalidne osebe neposredno zaradi kaznivega dejanja so starši ali skrbniki mladoletnika upravičeni le do pomoči, ki jo sestavlja odškodnina za pogrebne stroške, ki so jih dejansko plačali, vendar le do zakonsko določene zgornje meje.

V primeru kaznivih dejanj zoper spolno svobodo, zaradi katerih je poškodovano žrtvino duševno zdravje, se z zneskom pomoči pokrijejo stroški terapevtskega zdravljenja po izbiri žrtve do zakonsko določene zgornje meje.

Na splošno je rok za vložitev zahtevka za pomoč eno leto od takrat, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ta rok preneha teči, ko se začne kazenski postopek, in začne znova teči, ko je izrečena pravnomočna sodna odločba vročena žrtvi.

Prejem pomoči je nezdružljiv z naslednjim:

 • odškodnino, določeno s sodbo. Ne glede na to se izplača celotna pomoč ali njen del, če je storilec razglašen za delno plačilno nesposobnega;
 • odškodnino ali pomočjo na podlagi zasebnega zavarovanja in z nadomestilom socialne varnosti, ki je morda na voljo zaradi žrtvine začasne invalidnosti. Ne glede na to se pomoč izplača upravičencu iz zasebnega zavarovanja, če je znesek odškodnine na podlagi navedenega zavarovanja nižji od zneska, določenega s sodbo.
 • Prejem navedene pomoči nikoli ni združljiv z odškodnino za škodo žrtvam oboroženih skupin in teroristov.

Prejem pomoči je združljiv z naslednjim:

 • prejemom kakršne koli državne pokojnine, do katere je upravičenec upravičen v primeru trajne invalidnosti ali smrti žrtve;
 • socialno pomočjo na podlagi člena 27 sistemskega zakona št. 1/2004 z dne 28. decembra 2004 o celovitih zaščitnih ukrepih proti nasilju na podlagi spola (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Pomoč za trajno invalidnost ni združljiva s pomočjo za začasno invalidnost.

Generalni direktorat ministrstva za gospodarstvo in finance za stroške osebja in državne pokojnine je pristojen za obravnavo zahtevkov za zakonsko določeno državno pomoč in odločanje o njih v primeru žrtev vseh kaznivih dejanj, razen terorizma – v takem primeru je pristojno ministrstvo za notranje zadeve (generalni direktorat za podporo žrtvam terorizma).

Če ste žrtev terorizma, obstaja več državnih pomoči, namenjenih žrtvam terorizma kot nadomestilo za škodo, povzročeno s temi vrstami kaznivih dejanj, če obstaja popolna povezava med terorističnim dejanjem in povzročeno škodo.

Odškodnino je mogoče zahtevati na podlagi naslednjih vrst škode:

 • telesnih poškodb, in sicer škode za telesno in duševno zdravje, ter izdatkov za zdravljenje, proteze in operacije.

Ti izdatki se izplačajo prizadeti osebi le, če niso v celoti ali delno kriti na podlagi javnega ali zasebnega sistema socialne varnosti;

 • materialne škode na domovih fizičnih oseb ali škode v gospodarskih in industrijskih obratih, na sedežih političnih strank, sindikatov in socialnih organizacij;
 • stroškov začasne nastanitve med popravili običajnih bivališč fizičnih oseb;
 • škode na osebnih vozilih in vozilih, ki se uporabljajo za kopenski prevoz oseb ali blaga, razen vozil v javni lasti.

Odškodnina za škodo, razen za telesne poškodbe, je podrejena odškodnini, ki jo za isti primer dodeli kateri koli drug javni organ, ali odškodnini na podlagi zavarovalnih sporazumov. V takih primerih se izplača znesek, enak morebitni razliki med zneskom, ki ga plačajo ti javni organi ali zavarovalni subjekti, in uradno cenitvijo.

Znesek odškodnine se določi glede na povzročeno škodo (resnost poškodb in vrsta invalidnosti, ki so jo povzročile, smrt itd.).

Druge vrste pomoči:

 • za študij: kadar teroristično dejanje povzroči znatne osebne poškodbe študentu, njegovim staršem ali skrbnikom ali če so navedene osebe zaradi teh poškodb nezmožne opravljati svoj redni poklic;
 • takojšnja psihološka pomoč in svetovanje žrtvam in njihovim družinskim članom;
 • izredna pomoč za zadovoljevanje osebnih ali družinskih potreb žrtev v izjemnih primerih, če žrtve niso krite z običajno pomočjo ali če je običajna pomoč, ki jim je na voljo, veliko premajhna.

Upravičenci do pomoči:

 • v primeru poškodbe je to poškodovana oseba;
 • v primeru smrti:
  • zakonec pokojnika;
  • partner, s katerim ni bila sklenjena zakonska zveza, če je pokojnik z njim živel vsaj dve leti;
  • partner, s katerim ni bila sklenjena zakonska zveza, če je pokojnik z njim imel otroke;
  • starši pokojnika, če so bili od njega finančno odvisni. Če pokojnik ni imel staršev, so upravičenci vnuki, sorojenci in stari starši (v tem vrstnem redu) pokojnika, ki so bili od njega finančno odvisni;
  • če ne obstaja nobena od zgoraj navedenih oseb, so upravičenci otroci, če teh ni, pa starši pokojnika, ki od njega niso bili finančno odvisni.

Splošni rok za predložitev zahtevka za odškodnino zaradi osebne ali materialne škode je eno leto od dneva, ko je škoda nastala.

Če ste bili žrtev terorizma, vam bo urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) v sodelovanju z generalnim direktoratom ministrstva za notranje zadeve za podporo žrtvam terorizma pomagal pri postopku vložitve zahtevka za odškodnino: pridobivanju potrdil o pravnomočnih sodbah, odredbah, da se civilna odgovornost ne zahteva, ter drugih dokumentih, potrebnih za obravnavo zahtevka za pomoč.

Ali sem upravičen do nadomestila, če storilec ni bil obsojen?

S pravnomočno sodbo v kazenskem postopku, zoper katero ni več mogoča pritožba, je treba dokazati, da je bila smrt, telesna poškodba in velika škoda za telesno ali duševno zdravje posledica naklepnega in nasilnega kaznivega dejanja; v sodbi mora biti prav tako dodeljena ustrezna odškodnina.

Zahtevku za finančno pomoč je treba priložiti kopijo pravnomočne sodne odločbe, s katero je bil končan kazenski postopek, tj. sodbo, zamudno sodbo, odločbo o zaključku zadeve zaradi smrti storilca ali odločbo o zavrnitvi zadeve.

Dodeljeni znesek pomoči nikoli ne more presegati zneska odškodnine, določenega v sodbi.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

Začasna pomoč se lahko odobri še pred izdajo pravnomočne sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek, če se dokaže negotov ekonomski položaj, v katerem ste se znašli kot žrtev ali upravičenec.

Zahtevek za začasno pomoč se lahko vloži po prijavi dogodka pristojnim organom ali če kazenski postopek na podlagi takega dogodka poteka po uradni dolžnosti.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Sem žrtev kaznivega dejanja. Na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, se lahko obrnete na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj so brezplačne, javne, multidisciplinarne službe za izpolnjevanje potreb žrtev, ki jih vodi ministrstvo za pravosodje.

Delujejo v vseh Povezava se odpre v novem oknuavtonomnih skupnostih, skoraj vseh glavnih mestih provinc in drugih mestih.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo celovito, usklajeno in specialistično podporo žrtvam kaznivih dejanj, tako da zadovoljijo njihove posebne pravne, psihološke in socialne potrebe.

Če ste žrtev terorizma, se lahko obrnete na urad nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), po želji pa se lahko obrnete tudi na urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj v svoji provinci. Urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj se bo nato uskladil z uradom nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma.

Oskrba in podpora, ki ju zagotavljajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, se zagotavljata v več fazah:

 • faza sprejema in ocene situacije: v tej fazi vam urad zagotovi izčrpne informacije o ukrepih, ki jih morate sprejeti, vprašanjih, ki jih morate obravnavati, in morebitnih posledicah. Ta faza običajno poteka v obliki osebnega ali telefonskega razgovora, v njej pa lahko pojasnite svoje težave in potrebe. Na podlagi tega boste deležni svetovanja, ocenjena bo možnost, ali lahko posredujejo drugi viri, po potrebi pa boste napoteni drugam;
 • faza informiranja: kot žrtev imate od prvega stika z organi in uradniki, tj. še pred vložitvijo prijave, pravico do informacij, ki ustrezajo vašim osebnim okoliščinam in pogojem, naravi kaznivega dejanja in njegovim posledicam. Te informacije se nanašajo na nekatere vidike, na primer:
 • kako vložiti prijavo in kakšen je zadevni postopek;
 • razpoložljive specialistične storitve, vire psihosocialne in druge oskrbe ter načine dostopa do njih, in sicer ne glede na to, ali je prijava že vložena;
 • razpoložljive ukrepe oskrbe in podpore (zdravstvene, psihološke ali materialne) ter postopek za njihovo pridobitev, vključno z informacijami, če je ustrezno, o možnostih pridobitve alternativne nastanitve;
 • kako je mogoče dobiti nasvet in pravno obrambo, in če je ustrezno, pogoje, pod katerimi ju je mogoče dobiti brezplačno;
 • spremstvo med postopkom, na sojenje, če to zahtevate, in/ali med obiskom različnih kazenskih organov;
 • možnost zahtevati zaščitne ukrepe, in kadar je ustrezno, postopek zanje;
 • nasvet o ekonomskih pravicah, ki se nanašajo na postopek, zlasti glede pomoči in odškodnine, do katere ste morda upravičeni na podlagi škode zaradi kaznivega dejanja, in kadar je ustrezno, katere postopke bi bilo treba uporabiti za vložitev zahtevka;
 • postopek za uveljavljanje pravic, ki jih imate kot žrtev kaznivega dejanja, če ne prebivate v Španiji;
 • kontaktne podatke organa, odgovornega za obravnavo vašega postopka, in komunikacijske kanale, ki jih lahko uporabite, ter informacije o datumu, času in kraju sojenja ter vsebini obtožnice zoper storilca;
 • razpoložljive storitve restorativne pravičnosti (na primer mediacija), kadar je to pravno mogoče;
 • primere, v katerih lahko zahtevate povrnitev stroškov postopka, in kadar je ustrezno, postopek za vložitev zahtevka itd.;
 • faza posredovanja: posredovanje uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj se nanaša na različna področja:
 • pravno posredovanje: uradi vam zagotovijo potrebno pravno pomoč, zlasti informacije o vrsti pomoči, ki jo lahko prejmete v sodnem postopku, pravicah, ki jih lahko uveljavljate v njem, načinu in pogojih za prejem pravnih nasvetov ter vrstah služb ali organizacij, na katere se lahko obrnete za podporo.

Pravna pomoč bo v vseh primerih splošna ter se bo nanašala na način izvajanja postopka in uveljavljanje različnih pravic, saj je za svetovanje in pravno pomoč v posamezni zadevi odgovoren vaš odvetnik;

 • zdravstveno in psihološko posredovanje: psihološka oskrba, ki jo zagotavljajo uradi, zajema oceno vaše situacije in obravnavo, da se zmanjša kriza, povzročena s kaznivim dejanjem, in se vam omogoči, da zmorete prestati sodni postopek, ki je posledica kaznivega dejanja, in spremljanje med postopkom ter okrepitev vaših strategij in zmožnosti, vključno z iskanjem pomoči v vašem okolju.

Če ste posebno ranljiva žrtev ali potrebujete posebno zaščito, uradi pripravijo načrt psihološke podpore;

 • ekonomsko posredovanje: kar zadeva ekonomsko pomoč, do katere ste upravičeni, če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno svobodo, uradi predvsem zagotavljajo informacije in pomoč pri obravnavi zahtevkov;
 • socialno posredovanje in posredovanje zaradi oskrbe: na tem področju uradi med seboj usklajujejo oskrbo, ki vam jo zagotavljajo, in vas po potrebi usmerijo na socialne službe, ustanove ali organizacije za oskrbo, ki so na voljo za zagotavljanje varne nastanitve, takojšnje zdravstvene oskrbe in kakršne koli finančne pomoči, do katere ste morda upravičeni, pri čemer je posebna pozornost namenjena potrebam, ki izhajajo iz invalidnosti, hospitalizacije, smrti in morebitne ranljivosti;
 • faza spremljanja: med celotnim kazenskim postopkom in še ustrezen čas po njem uradi spremljajo vaš primer, zlasti če ste ranljiva žrtev. V tej fazi uradi v različnih obdobjih po tem, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, proučijo vaše pravno, zdravstveno, psihološko, socialno in ekonomsko stanje ter stanje na področju oskrbe. Ustrezen čas za spremljanje se določi glede na vaše stanje.

Če ste žrtev terorizma, so glavne naloge urada nacionalnega višjega sodišča za podporo in obveščanje žrtev terorizma:

 • zagotavljanje informacij o stanju sodnega postopka, ki bi se glede na storjeno kaznivo dejanje lahko nanašale na vas;
 • svetovanje o vsem, kar je povezano s kazenskim in upravnim postopkom in bi se lahko nanašalo na vas;
 • ponudbo osebnega spremstva na sojenje v zvezi s terorističnimi dejanji, ki bi se lahko nanašalo na vas;
 • zagotavljanje čustvene in terapevtske podpore, ne da bi to posegalo v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve;
 • zagotavljanje vaše varnosti in zasebnosti kot žrtve kaznivega dejanja med vašim sodelovanjem v sodnem postopku;
 • informiranje o glavnih odškodninah žrtvam terorizma, pri čemer vas v vseh primerih napotijo na generalni direktorat ministrstva za notranje zadeve za podporo žrtvam terorizma;
 • obveščanje o vsem, kar se nanaša na izvrševanje sankcije zapora, dokler ta ni v celoti izpolnjena, zlasti če so bile storilcu odobrene ugodnosti ali je bil odpuščen.

Za žrtve terorizma je generalni direktorat ministrstva za notranje zadeve za podporo žrtvam terorizma enotna kontaktna točka za vse postopke pred osrednjo državno upravo, ki jih lahko začnejo osebe in družine, prizadete zaradi terorističnega dejanja, pri čemer vse zahteve posreduje pristojnemu organu in vzpostavi odnos z zadevno osebo.

Poleg tega ta generalni direktorat sodeluje s pristojnimi organi osrednje državne uprave in drugimi javnimi upravami glede pomoči in podpore žrtvam terorizma, da se žrtvam zagotovi celovita zaščita.

Generalni direktorat za podporo žrtvam terorizma je odgovoren za obravnavo, vodenje in pripravo odločb o pomoči in odškodnini prizadetim zaradi kaznivega dejanja terorizma.

Telefonska linija za podporo žrtvam

V fazi sprejema ali ocene situacije vas je na uradih za podporo žrtvam kaznivih dejanj mogoče obravnavati osebno ali po telefonu.

V zvezi z nekaterimi kaznivimi dejanji, kot je nasilje na podlagi spola, obstajajo v Španiji telefonske službe za pomoč in svetovanje, na primer telefonska služba 016 za informacije in pravne nasvete glede nasilja na podlagi spola (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Za posebno ranljive žrtve, kot so mladoletniki, obstajajo posebne službe, na primer telefonska služba za pomoč fundacije ANAR (pomoč za otroke in mladostnike v stiski) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR)), ki so namenjene otrokom in mladim, odraslim in sorodnikom mladoletnikov ter sorodnikom v primeru pogrešanih mladoletnikov.

Telefonska služba 016 za informacije in pravne nasvete glede nasilja na podlagi spola zagotavlja brezplačno strokovno pomoč 24 ur na dan vse dni v letu. Zagotovljena je stalna zaupnost podatkov o osebah, ki uporabljajo to storitev.

Pomoč se zagotavlja v 51 jezikih. Stalna pomoč se zagotavlja v španščini, katalonščini, galicijščini, baskovščini, angleščini in francoščini, s tolmačenjem z uporabo telekomunikacij pa tudi za klice v nemščini, portugalščini, mandarinščini, ruščini, arabščini, romunščini in bolgarščini. Pomoč v drugih jezikih se zagotavlja s tolmačenjem z uporabo telekomunikacij.

Dostopnost storitev osebam z motnjami sluha in/ali govora se zagotavlja na naslednje načine:

 • besedilni telefon (TTY) na številki 900 116 016;
 • storitev Telesor prek njihovega spletišča (Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.telesor.es/). V tem primeru je potrebna povezava do spleta;
 • mobilni telefon ali dlančnik. V obeh primerih je treba v skladu z navodili, ki so na voljo na spletišču Telesor, naložiti brezplačno aplikacijo.

Ta storitev zagotavlja pomoč vsakomur, ki potrebuje informacije o konkretnih primerih nasilja na podlagi spola: ženskam, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, njihovim bližnjim (sorodnikom, prijateljem, sosedom itd.), strokovnjakom, ki skrbijo za žensko, ki je žrtev nasilja na podlagi spola, ali strokovnjakom, ki izvedo za tako nasilje, itd.

Zagotavljajo se informacije, ki se nanašajo na vire in pravice, ki so vam na voljo, če ste žrtev te vrste kaznivih dejanj, in sicer glede zaposlitve, socialnih storitev, finančne podpore in informacij ter virov pomoči, sprejema in pravnih nasvetov.

Nujni telefonski klici se takoj preusmerijo na ustrezno številko 112 zadevne avtonomne skupnosti.

Če ste mladoletna žrtev nasilja na podlagi spola, se vsi klici na službo 016 preusmerijo na telefonsko številko fundacije ANAR za pomoč otrokom in mladostnikom (900 20 20 10).

Telefonska številka fundacije ANAR za pomoč otrokom in mladostnikom (900 20 20 10) je brezplačna, zaupna in anonimna storitev, na voljo 24 ur na dan vse dni v letu, ki jo sestavljajo predvsem tri linije za pomoč:

 • telefonska številka ANAR za pomoč otrokom in mladostnikom, katere glavni cilj je klicateljem iz te skupine zagotoviti ustrezno podporo in nasvete za soočanje s težavami ali v primeru nevarnosti;
 • telefonska številka ANAR za pomoč odraslim in družinam, namenjena odraslim, ki potrebujejo nasvete pri zadevah, povezanih z mladoletniki;
 • telefonska številka ANAR 116 000 za primere pogrešanih mladoletnikov (poenotena telefonska številka v Evropski uniji za pomoč pri spoprijemanju s takimi primeri).

Ta storitev preusmeri klice na službo 016, če ste odrasla ženska, ki je žrtev nasilja na podlagi spola, ali odrasla oseba, ki ve za primer takega nasilja.

Je podpora žrtvam brezplačna?

Da. Dostop do storitev oskrbe in podpore za žrtve kaznivih dejanj, kot so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, je brezplačen in zaupen; kaznivega dejanja prej ni treba prijaviti.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Obrnete se lahko na urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj v vseh Povezava se odpre v novem oknuavtonomnih skupnostih, skoraj vseh glavnih mestih provinc in tudi drugih mestih.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo celovito, usklajeno in specialistično podporo žrtvam kaznivih dejanj, tako da izpolnijo njihove posebne pravne, psihološke in socialne potrebe.

Zagotavljajo predvsem informacije o razpoložljivih specialističnih storitvah ter virih psihosocialne pomoči in oskrbe, in sicer ne glede na to, ali prijavite kaznivo dejanje ali ne, ter informacije o dostopu do teh storitev.

Zagotovijo vam tudi informacije o razpoložljivih ukrepih oskrbe in podpore (zdravstvene, psihološke ali materialne) ter postopku za njihovo pridobitev, po potrebi pa tudi informacije o možnostih pridobitve alternativne nastanitve.

Poleg tega vam svetujejo, kako prijaviti kaznivo dejanje in kakšen je postopek, o možnosti pridobitve pravnega svetovanja in obrambe, kadar je ustrezno, pa tudi o pogojih, pod katerimi je navedeno mogoče dobiti brezplačno.

Uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj vas lahko napotijo na specialistične pravne, psihološke in socialne službe, odvisno od vaših potreb, na primer na občinske službe, službe socialne pomoči, zdravstvene in izobraževalne službe ter službe za zaposlovanje; združenja, fundacije in druge nepridobitne subjekte; psihosocialne službe, ki jih zagotavlja pravosodna uprava; in če ste žrtev nasilja na podlagi spola, na enote za usklajevanje zoper nasilje nad ženskami (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) in enote za ženske (Unidades sobre la Mujer) v vsaki avtonomni skupnosti in provinci.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Nevladne organizacije lahko zagotovijo podporo žrtvam posebnih kaznivih dejanj z vzpostavitvijo poti, ki so posebej prilagojene glede na potrebe in značilnosti vsake žrtve. Pomoč zajema predvsem pravne nasvete, informacije o različnih razpoložljivih virih in pomoči ter psihološko in čustveno podporo.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.