Права на жертвите – по държави

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Можете да претендирате обезщетение в по-голям или по-малък размер за всяко увреждане, претърпяно във връзка с престъплението. Обичайно исковете за обезщетение се изслушват, когато съдът взема решение дали обвиняемият е виновен за престъплението или не.

Жертвата или увреденото лице трябва да претендира за обезщетение от лицето, което е извършило престъплението или е причинило увреждането. За улеснение прокурорът (åklagare) ще изготви и ще представи по време на съдебния процес Вашия иск за обезщетение, ако сте поискали това. Изключение правят единствено исковете, които налагат разширено разследване, или исковете, които могат да бъдат счетени за очевидно необосновани, т.е. или не са свързани с престъплението, или са за много по-голям размер на обезщетението в сравнение с нормалния в подобни ситуации.

Ако претендирате за обезщетение за увреждания, претърпени в резултат на престъпление, следва да го упоменете, когато сте на разпит в полицията. Следва също така да кажете дали искате прокурорът да Ви помогне за иска.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Фактът, че съдът е разпоредил обвиняемият да заплати обезщетение, не означава, че автоматично ще получите парите. Извършителят на престъплението често няма да може да плати или няма да иска да плати доброволно. Правоприлагащият орган (Kronofogden) ще помогне, за да Ви бъде платено обезщетението.

Съдът ще изпрати копие на съдебното решение на Правоприлагащия орган, откъдето ще се свържат с Вас чрез писмо, за да ви попитат дали искате помощ за получаване на обезщетението. Ако искате това, трябва да попълните изпратения Ви формуляр и да го върнете на Правоприлагащия орган, който след това ще провери финансовото състояние на извършителя на престъплението. Ако се окаже, че той е в състояние да плати, Правоприлагащият орган ще гарантира получаването на обезщетението.

Помощта от Правоприлагащия орган е безплатна, освен в много специфични случаи. В случай че от Правоприлагащия орган не се свържат с вас, Вие следва да се свържете с тях.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума?  При какви условия?

Не, това не е възможно.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Ако извършителят на престъплението, който е обвиняем, не може да палати обезщетението и няма застраховка, която да покрие целия иск, може да имате право на обезщетение от държавата. Това е т.н. „обезщетение на жертва на престъпление“ (brottsskadeersättning), което се отпуска от Службата за обезщетение и подкрепа за жертвите на престъпления (Brottsoffermyndigheten).

За да е възможно изплащането на обезщетение за жертва на престъпление, когато извършителят е неизвестен, трябва да има разследвания, като например предварителното разследване, за да се докаже, че Вие сте жертва на престъпление, а не сте претърпели инцидент. За престъпление винаги трябва да бъде съобщавано в полицията. Ако заподозреният е бил идентифициран, е обичайно да му бъде повдигнато обвинение или да е постановена присъда.

Обезщетенията за жертвите на престъпления обхващат престъпления, извършени в Швеция, като можете да имате право на обезщетение, без значение дали живеете в Швеция, или пребивавате в Швеция временно, например като турист или студент. Ако действителното Ви местоживеене е в Швеция, може да имате право на обезщетение, въпреки че престъплението е станало в чужбина.

Както и при самоучастие при застрахователна полица, подобна сума ще бъде удържана от обезщетението за жертва на престъпление.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

За да е възможно изплащането на обезщетение за жертва на престъпление, когато извършителят е неизвестен, трябва да има разследвания, като например предварителното разследване, за да се докаже, че Вие сте жертва на престъпление, а не сте претърпели инцидент. За престъпление винаги трябва да бъде съобщавано в полицията. Ако заподозреният е бил идентифициран, е обичайно да му бъде повдигнато обвинение или да е постановена присъда.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Не, това не е възможно.

Последна актуализация: 18/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.