Права на жертвите – по държави

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS — Правата на децата в обществото)

BRIS е организация за правата на децата без никаква политическа или религиозна принадлежност. Уязвими деца и младежи на възраст под 18 години могат да изпращат писма по електронната поща, да използват чат или да се обаждат по телефона на съветник в BRIS, анонимно и безплатно. BRIS също така приема телефонни обаждания от възрастни, които имат нужда да говорят с някого по въпроси и опасения, свързани с деца и младежи.

Данни за контакт:

116 111 — гореща телефонна линия за деца и младежи

077 150 50 50 — гореща телефонна линия за възрастни

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige („Подкрепа на жертвите Швеция“)

„Подкрепа на жертвите Швеция“ е организация с нестопанска цел, която работи за правото на всички жертви на престъпления да получат подкрепа. Състои се от местни центрове за подкрепа на жертвите в цялата държава, секретариат и безплатна национална гореща телефонна линия. Организацията помага на жертвите на престъпления, свидетели и роднини, като ги изслушва и предоставя подкрепа и добри съвети. Ако е необходимо, жертвата може да получи подкрепа при контактите с други органи, които могат да предоставят например психологическа помощ, защитени жилища или финансова помощ. Жертвите могат също така да получат насоки относно наказателното производство. „Подкрепа на жертвите Швеция“ също така организира подкрепа за свидетели от страна на доброволци, които предоставят информация и подкрепа във връзка със съдебния процес.

Данни за контакт:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB — Асоциация за роднини на сексуално малтретирани деца)

ATSUB провежда индивидуални консултации с роднини на сексуално малтретирани деца и предлага помощ и подкрепа при контактите с органите. Асоциацията също така организира групите за подкрепа и предоставя помощ в съда.

Данни за контакт:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL — Шведска федерация за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица), гореща линия за подкрепа на жертвите.

RFSL е организация с нестопанска цел, която цели да гарантира, че ЛГБТ лицата имат същите права, възможности и задължения като всички останали в обществото. RFSL разполага с гореща линия за подкрепа на жертвите за ЛГБТ лицата, които са били подложени на малтретиране, заплахи и насилие. Услугата също така е насочена към роднините, приятелите и хората, които срещат уязвими ЛГБТ лица в своята работа. Организацията предлага кризисни срещи, информация относно правата, помощ при контакти с органите, подкрепа в хода на съдебния процес и защитени жилища.

Данни за контакт:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS — Национална организация за приюти за жени и приюти за млади жени в Швеция)

ROKS координира местните центрове на своите членове и предоставя помощ и защитени жилища за малтретирани жени, момичета и деца. Организацията също така работи за формирането на общественото мнение, като дава публичност на опита на своите центрове, и по този начин намалява насилието от страна на мъжете спрямо жените.

Данни за контакт:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE — Национален център за подкрепа на жертвите на кръвосмешение и други форми на сексуално насилие в детска възраст)

RISE е организация с нестопанска цел, предлагаща подкрепа на възрастни, които са били подложени на сексуално насилие в детска възраст. Асоциацията има гореща телефонна линия, на която могат да се обаждат жени и мъже, деца, роднини и специалисти. RISE също така предлага различни дейности на своите членове, включително дискусии в групите за подкрепа.

Данни за контакт:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem е организация с нестопанска цел. Тя разполага с национална гореща телефонна линия за жени от имигрантски произход, които са станали жертва на насилие. Terrafem също така разполага с гореща телефонна линия за правни въпроси и предоставя защита за малтретирани жени и техните деца в защитени жилища.

Данни за контакт:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon представлява приютите за жени, центровете за овластяване на младите жени и други служби за подкрепа, които работят за общество, в което има равенство между половете, без насилие. Работата на членуващите организации включва предимно подкрепа и защита на малтретирани жени и техните деца. Организациите извършват също така превантивна и подкрепяща работа с деца и младежи, влияят върху общественото мнение и разпространяват знания.

Данни за контакт:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Държавни и други органи

Brottsoffermyndigheten (Служба за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления)

Общата цел на Службата за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления е да работи за насърчаване на правата на жертвите на престъпления и да се грижи за техните нужди и интереси. Службата отговаря за четири сфери на дейност на национално равнище: разглежда дела за обезщетяване на жертвите на престъпление, управлява Фонда за жертвите на престъпления (Brottsofferfonden), като действа като експертен център, и изисква възстановяване на изплатените обезщетения на жертвите на престъпления.

Данни за контакт:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Национална съдебна администрация)

Националната съдебна администрация е държавен орган, който докладва пред правителството и действа като обслужваща организация за съдилищата в Швеция. Националната съдебна администрация отговаря за цялостната координация и общите въпроси, които засягат съдилищата в Швеция. Това също така включва предоставяне на услуги на съдилищата, националните наеми и договорите за наеми на съдилищата и Националния орган за правна помощ (Rättshjälpsmyndigheten).

Данни за контакт:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Правоприлагащ орган на Швеция)

Правоприлагащият орган на Швеция е държавен орган. Наред с другото той се занимава с установяване на вземанията посредством платежни нареждания и помага на всеки, на когото не е било платено, да събере вземанията си.

Данни за контакт:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK — Национален център за знанието за насилието от страна на мъже спрямо жени)

Националният център за знанието за насилието от страна на мъже спрямо жени (NCK) към Университета в Упсала работи за правителството, за да бъде повишена осведомеността на национално равнище относно насилието от страна на мъже спрямо жени, насилието, засягащо честта, и потисничеството, както и насилието в еднополовите връзки. NCK отговаря за Kvinnofridslinjen, националната гореща линия на Швеция за жертвите на насилие, както и за специализирано извънболнично звено за малтретирани жени към университетската болница в Упсала.

Данни за контакт:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Шведска полиция)

Полицейският орган разследва престъпления и работи за предотвратяване на нови престъпления. Полицейският орган също така разглежда случаи, които включват фиктивни лични данни.

Данни за контакт:

114 14

112 (в спешни случаи)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Национален орган за правна помощ)

Националният орган за правна помощ е общонационален орган, който предоставя правна помощ съгласно Закона за правната помощ на Швеция. Националният орган за правна помощ също така е и орган за възстановяване, когато съдът е решил да изиска възстановяване на разноските, включително възстановяване на разноските за защита по наказателни дела.

Данни за контакт:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Данъчна агенция на Швеция)

Данъчната агенция на Швеция е административният орган за данъчно облагане, оценка на имущество, регистър на населението и регистрация на нотариални актове. Данъчната агенция на Швеция също така разглежда искания за защита на личните данни (тайно кодиране и използване на стари адреси).

Данни за контакт:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL — Шведска асоциация на местните органи и региони)

SKL е организация, в която членуват всички общински, окръжни и регионални съвети.

Данни за контакт:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Шведска прокуратура)

Шведската прокуратура работи с полицията за разследване на престъпления. Ако разследването доведе до обвинения, делото ще бъде разгледано в съда. Работата на прокуратурата тогава е да докаже, че обвиняемият е извършил престъплението.

Данни за контакт:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Горещи линии в подкрепа на жертвите

Barnens Rätt i Samhället (BRIS — Правата на децата в обществото)

BRIS е организация за правата на децата без никаква политическа или религиозна принадлежност. Уязвими деца и младежи на възраст под 18 години могат да изпращат писма по електронната поща, да използват чат или да се обаждат по телефона на съветник в BRIS, анонимно и безплатно. BRIS също така приема телефонни обаждания от възрастни, които имат нужда да говорят с някого по въпроси и опасения, свързани с деца и младежи.

Данни за контакт:

116 111 — гореща телефонна линия за деца и младежи

077 150 50 50 — гореща телефонна линия за възрастни

Brottsofferjouren Sverige („Подкрепа на жертвите Швеция“)

„Подкрепа на жертвите Швеция“ е организация с нестопанска цел, която работи за правото на всички жертви на престъпления да получат подкрепа. Състои се от местни центрове за подкрепа на жертвите в цялата държава, секретариат и безплатна национална гореща телефонна линия. Организацията помага на жертвите на престъпления, свидетели и роднини, като ги изслушва и предоставя подкрепа и добри съвети. Ако е необходимо, жертвата може да получи подкрепа при контактите с други органи, които могат да предоставят например психологическа помощ, защитени жилища или финансова помощ. Жертвите могат също така да получат насоки относно наказателното производство. „Подкрепа на жертвите Швеция“ също така организира подкрепа за свидетели от страна на доброволци, които предоставят информация и подкрепа във връзка със съдебния процес.

„Подкрепа на жертвите Швеция“ разполага с национална гореща линия, която може да предостави подкрепа на всички жетви на престъпления, а също така да ги насочи към местния център за подкрепа. Националната гореща линия може да предостави подкрепа на 21 различни езика.

Данни за контакт:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Служба за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления)

Общата цел на Службата за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления е да работи за насърчаване на правата на жертвите на престъпления и да се грижи за техните нужди и интереси. Службата отговаря за четири сфери на дейност на национално равнище: разглежда дела за обезщетяване на жертвите на престъпление, управлява Фонда за жертвите на престъпления (Brottsofferfonden), като действа като експертен център, и изисква възстановяване на изплатените обезщетения на жертвите на престъпления.

Службата за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления разполага с гореща линия, която може да отговаря на въпроси относно финансовото обезщетение след престъпление, и например относно правото на „съветник за гражданския ищец“, специалното представителство за деца, ограничителните заповеди и съдебното производство.

Данни за контакт:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK — Национален център за знанието за насилието от страна на мъже спрямо жени)

Националният център за знанието за насилието от страна на мъже спрямо жени (NCK) към Университета в Упсала работи за правителството, за да бъде повишена осведомеността на национално равнище относно насилието от страна на мъже спрямо жени, насилието, засягащо честта, и потисничеството, както и насилието в еднополовите връзки. NCK отговаря за Kvinnofridslinjen, националната гореща линия на Швеция за жертвите на насилие, както и за специализирано извънболнично звено за малтретирани жени към университетската болница в Упсала.

Данни за контакт:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem е организация с нестопанска цел. Тя разполага с национална гореща телефонна линия за жени от имигрантски произход, които са станали жертва на насилие. Terrafem също така разполага с гореща телефонна линия за правни въпроси и предоставя защита за малтретирани жени и техните деца в защитени жилища.

Данни за контакт:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL — Шведска федерация за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица), гореща линия за подкрепа на жертвите.

RFSL е организация с нестопанска цел, която цели да гарантира, че ЛГБТ лицата имат същите права, възможности и задължения като всички останали в обществото. RFSL разполага с гореща линия за подкрепа на жертвите за ЛГБТ лицата, които са били подложени на малтретиране, заплахи и насилие. Услугата също така е насочена към роднините, приятелите и хората, които срещат уязвими ЛГБТ лица в своята работа. Организацията предлага кризисни срещи, информация относно правата, помощ при контакти с органите, подкрепа в хода на съдебния процес и защитени жилища.

Данни за контакт:

020 34 13 16

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да, подкрепата на жертвите, която се предоставя от организации с нестопанска цел, е безплатна. Същото се отнася и за службите за подкрепа, управлявани от държавни органи.

Какъв вид подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Brottsoffermyndigheten (Служба за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления)

Общата цел на Службата за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления е да работи за насърчаване на правата на жертвите на престъпления и да се грижи за техните нужди и интереси. Службата отговаря за четири сфери на дейност на национално равнище: разглежда дела за обезщетяване на жертвите на престъпление, управлява Фонда за жертвите на престъпления (Brottsofferfonden), като действа като експертен център, и изисква възстановяване на изплатените обезщетения на жертвите на престъпления.

Данни за контакт:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Национална съдебна администрация)

Националната съдебна администрация е държавен орган, който докладва пред правителството и действа като обслужваща организация за съдилищата в Швеция. Националната съдебна администрация отговаря за цялостната координация и общите въпроси, които засягат съдилищата в Швеция. Това също така включва предоставяне на услуги на съдилищата, националните наеми и договорите за наеми на съдилищата и Националния орган за правна помощ (Rättshjälpsmyndigheten).

Данни за контакт:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Правоприлагащ орган на Швеция)

Правоприлагащият орган на Швеция е държавен орган. Наред с другото той се занимава с установяване на вземанията посредством платежни нареждания и помага на всеки, на когото не е било платено, да събере вземанията си.

Данни за контакт:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK — Национален център за знанието за насилието от страна на мъже спрямо жени)

Националният център за знанието за насилието от страна на мъже спрямо жени (NCK) към Университета в Упсала работи за правителството, за да бъде повишена осведомеността на национално равнище относно насилието от страна на мъже спрямо жени, насилието, засягащо честта, и потисничеството, както и насилието в еднополовите връзки. NCK отговаря за Kvinnofridslinjen, националната гореща линия на Швеция за жертвите на насилие, както и за специализирано извънболнично звено за малтретирани жени към университетската болница в Упсала.

Данни за контакт:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Шведска полиция)

Полицейският орган разследва престъпления и работи за предотвратяване на нови престъпления. Полицейският орган също така разглежда случаи, които включват фиктивни лични данни.

Данни за контакт:

114 14

112 (в спешни случаи)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Национален орган за правна помощ)

Националният орган за правна помощ е общонационален орган, който предоставя правна помощ съгласно Закона за правната помощ на Швеция. Националният орган за правна помощ също така е и орган за възстановяване, когато съдът е решил да изиска възстановяване на разноските, включително възстановяване на разноските за защита по наказателни дела.

Данни за контакт:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Данъчна агенция на Швеция)

Данъчната агенция на Швеция е административният орган за данъчно облагане, оценка на имущество, регистър на населението и регистрация на нотариални актове. Данъчната агенция на Швеция също така разглежда искания за защита на личните данни (тайно кодиране и използване на стари адреси).

Данни за контакт:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL — Шведска асоциация на местните органи и региони)

SKL е организация, в която членуват всички общински, окръжни и регионални съвети.

Данни за контакт:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Шведска прокуратура)

Шведската прокуратура работи с полицията за разследване на престъпления. Ако разследването доведе до обвинения, делото ще бъде разгледано в съда. Работата на прокуратурата тогава е да докаже, че обвиняемият е извършил престъплението.

Данни за контакт:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Какъв вид подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS — Правата на децата в обществото)

BRIS е организация за правата на децата без никаква политическа или религиозна принадлежност. Уязвими деца и младежи на възраст под 18 години могат да изпращат писма по електронната поща, да използват чат или да се обаждат по телефона на съветник в BRIS, анонимно и безплатно. BRIS също така приема телефонни обаждания от възрастни, които имат нужда да говорят с някого по въпроси и опасения, свързани с деца и младежи.

Данни за контакт:

116 111 — гореща телефонна линия за деца и младежи

077 150 50 50 — гореща телефонна линия за възрастни

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige („Подкрепа на жертвите Швеция“)

„Подкрепа на жертвите Швеция“ е организация с нестопанска цел, която работи за правото на всички жертви на престъпления да получат подкрепа. Състои се от местни центрове за подкрепа на жертвите в цялата държава, секретариат и безплатна национална гореща телефонна линия. Организацията помага на жертвите на престъпления, свидетели и роднини, като ги изслушва и предоставя подкрепа и добри съвети. Ако е необходимо, жертвата може да получи подкрепа при контактите с други органи, които могат да предоставят например психологическа помощ, защитени жилища или финансова помощ. Жертвите могат също така да получат насоки относно наказателното производство. „Подкрепа на жертвите Швеция“ също така организира подкрепа за свидетели от страна на доброволци, които предоставят информация и подкрепа във връзка със съдебния процес.

Данни за контакт:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB — Асоциация за роднини на сексуално малтретирани деца)

ATSUB провежда индивидуални консултации с роднини на сексуално малтретирани деца и предлага помощ и подкрепа при контактите с органите. Асоциацията също така организира групите за подкрепа и предоставя помощ в съда.

Данни за контакт:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL — Шведска федерация за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица), гореща линия за подкрепа на жертвите.

RFSL е организация с нестопанска цел, която цели да гарантира, че ЛГБТ лицата имат същите права, възможности и задължения като всички останали в обществото. RFSL разполага с гореща линия за подкрепа на жертвите за ЛГБТ лицата, които са били подложени на малтретиране, заплахи и насилие. Услугата също така е насочена към роднините, приятелите и хората, които срещат уязвими ЛГБТ лица в своята работа. Организацията предлага кризисни срещи, информация относно правата, помощ при контакти с органите, подкрепа в хода на съдебния процес и защитени жилища.

Данни за контакт:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS — Национална организация за приюти за жени и приюти за млади жени в Швеция)

ROKS координира местните центрове на своите членове и предоставя помощ и защитени жилища за малтретирани жени, момичета и деца. Организацията също така работи за формирането на общественото мнение, като дава публичност на опита на своите центрове, и по този начин намалява насилието от страна на мъжете спрямо жените.

Данни за контакт:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE — Национален център за подкрепа на жертвите на кръвосмешение и други форми на сексуално насилие в детска възраст)

RISE е организация с нестопанска цел, предлагаща подкрепа на възрастни, които са били подложени на сексуално насилие в детска възраст. Асоциацията има гореща телефонна линия, на която могат да се обаждат жени и мъже, деца, роднини и специалисти. RISE също така предлага различни дейности на своите членове, включително дискусии в групите за подкрепа.

Данни за контакт:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem е организация с нестопанска цел. Тя разполага с национална гореща телефонна линия за жени от имигрантски произход, които са станали жертва на насилие. Terrafem също така разполага с гореща телефонна линия за правни въпроси и предоставя защита за малтретирани жени и техните деца в защитени жилища.

Данни за контакт:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon представлява приютите за жени, центровете за овластяване на младите жени и други служби за подкрепа, които работят за общество, в което има равенство между половете, без насилие. Работата на членуващите организации включва предимно подкрепа и защита на малтретирани жени и техните деца. Организациите извършват също така превантивна и подкрепяща работа с деца и младежи, влияят върху общественото мнение и разпространяват знания.

Данни за контакт:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Последна актуализация: 18/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.