Rättigheter för brottsoffer per land

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Vilken information får jag från myndigheten (t.ex. polisen och den allmänna åklagaren) när brottet har inträffat men innan jag anmäler det?

Innan du anmäler brottet kan du få information om dina rättigheter via det federala justitieministeriets (Bundesministerium für Justiz) webbplats (här) och brottsofferjouren (Opfernotruf) 0800 112 112 eller brottsofferjourens webbplats här).

Som brottsoffer har du rätt att få information om dina rättigheter från myndigheterna. Sådan information bör i princip ges vid utredningens början. Om du har rätt till brottsofferstöd från en brottsofferorganisation informeras du om detta före din första inställelse vid domstol. Kallelsen att inställa sig i domstol innehåller också information om stödtjänsterna och adresser till relevanta brottsofferorganisationer. Dessutom informeras du om din rätt att ta med en person som du har förtroende för.

Om du är offer för ett sexualbrott eller om du är minderårig, eller om ett kontaktförbud skulle kunna utfärdas i enlighet med § 38a.1 i säkerhetspolislagen (Sicherheitspolizeigesetz – SPG) för att skydda dig från våldshandlingar betraktas du som ett särskilt utsatt brottsoffer. Detta innebär att du beviljas ytterligare rättigheter. Framför allt måste du före förhöret och vittnesmålet informeras om

 • att du under utredningen kan höras av en person av samma kön, när så är möjligt,
 • att du när du hörs under utredningen och rättegången kan begära att tolkningstjänster tillhandahålls av en person av samma kön, när så är möjligt,
 • att du får vägra svara på frågor om detaljer kring brottet, till exempel i ett sexualbrott, om du anser att frågorna är orimliga. Du kan dock vara tvungen att svara på frågorna om ditt vittnesmål är av särskild vikt för sakfrågan i målet,
 • att du har rätt att bli förhörd på ett skonsamt sätt under utredningen och rättegången,
 • att du får begära att rättegången ska hållas bakom lyckta dörrar,
 • att du kan underrättas om gärningsmannen flyr, grips på nytt eller släpps från häktet,
 • att du får ta med en person som du har förtroende för till förhöret.

Ytterligare information finns i brottsofferorganisationernas broschyrer, som finns hos polisen. Du får också muntlig information om dina rättigheter.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Brottsoffer ska ha likvärdiga rättigheter i alla EU-länder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF. Dessa rättigheter gäller oavsett vilken nationalitet du som brottsoffer har.

För att göra det lättare att anmäla brott som begåtts i ett annat EU-land, ska anmälningar av sådana brott som görs i brottsoffrets hemvistland överlämnas av åklagaren till behörig myndighet i det andra EU-landet.

Du har också rätt till kostnadsfri översättning under de straffrättsliga förfarandena.

Vilken information får jag om jag anmäler ett brott?

Som brottsoffer ska du omedelbart informeras om dina rättigheter. Sådan information innefattar följande:

 • Dina rättigheter under det straffrättsliga förfarandet.
 • Kontaktuppgifter till brottsofferorganisationerna och vilka tjänster de utför.
 • Möjligheten att begära ersättning av gärningsmannen.
 • Möjligheten att begära ersättning av staten.

Om du har rätt till brottsofferstöd från en brottsofferorganisation informeras du om detta före din första inställelse vid domstol. Kallelsen att inställa sig i domstol innehåller också information om stödtjänsterna och adresser till relevanta brottsofferorganisationer. Dessutom informeras du om din rätt att ta med en person som du har förtroende för. Ytterligare information finns i brottsofferorganisationernas reklamblad eller broschyrer, som finns hos polisen. Du får också muntlig information om dina rättigheter.

Om din sexuella integritet har kränkts eller om du är minderårig, eller om ett kontaktförbud skulle kunna utfärdas i enlighet med § 38a.1 i säkerhetspolislagen för att skydda dig från våldshandlingar, har du rätt att få information om följande rättigheter före ditt förhör och vittnesmål:

 • Rätten att höras av en person av samma kön under utredningen, när så är möjligt.
 • Rätten, när du hörs under utredningen och rättegången, att begära att tolkningstjänster tillhandahålls av en person av samma kön, när så är möjligt.
 • Rätten att vägra svara på frågor om detaljer kring ett sexualbrott, exempelvis om du anser att frågorna är orimliga. Du kan dock vara tvungen att svara på frågorna om ditt vittnesmål är av särskild vikt för sakfrågan i målet.
 • Rätten att bli förhörd på ett skonsamt sätt under utredningen och rättegången.
 • Rätten att begära att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar.
 • Rätten att bli underrättad om gärningsmannen flyr, grips på nytt eller släpps från häktet.
 • Möjligheten att ta med en person som du har förtroende för till förhöret.

Så snart du har anmält brottet får du en skriftlig bekräftelse på din anmälan. I bekräftelsen anges ett ärendenummer. Om du ringer till behörig polisstation och anger ärendenumret kan du få tala med den tjänsteman som har hand om ditt ärende. Genom polisens ärendenummer kan du också kontakta den åklagare som har hand om ärendet.

Åklagarmyndigheten underrättar dig om viktig utveckling under förfarandets gång. Du kommer till exempel underrättas om myndigheterna beslutar att inte gå vidare med åtal eller överväger andra åtgärder än ett traditionellt straffrättsligt förfarande. Du har också rätt att ta del av handlingarna.

Domstolen informerar dig om när och var förhandlingen kommer att hållas, om du tidigare har begärt sådan information eller om du har väckt talan om enskilt anspråk i målet.

Om du har utsatts för våld eller ett farligt hot till följd av en avsiktlig brottslig gärning, om din sexuella integritet har kränkts, om din personliga beroendeställning har utnyttjats när gärningen begicks eller om du befinner dig i en särskilt utsatt situation, kommer du automatiskt att bli underrättad av myndigheterna om gärningsmannen flyr, grips på nytt eller släpps från häktet. I övriga fall informeras du om sådana händelser om du har begärt detta. Informationen från polisen eller åklagaren ska innehålla uppgifter om skälen till frigivandet och om huruvida gärningsmannen har blivit föremål för mildare åtgärder som ett alternativ till häktning.

På begäran får du också omedelbart information om gärningsmannen flyr eller friges från fängelset samt när gärningsmannen får lämna häktet utan tillsyn för första gången. Du underrättas också om gärningsmannen flyr och grips. Du informeras även om eventuella villkor som har ställts på gärningsmannen vid frigivningen i syfte att skydda brottsoffret.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Du har rätt till kostnadsfri tolkning om du inte behärskar tyska tillräckligt väl. Sådana tjänster tillhandahålls under förhöret eller förhandlingen. Dessutom har du också rätt till en skriftlig översättning av viktiga delar av ärendet (skriftlig bekräftelse av anmälan, överenskommelse om avslutande av utredningen och skälen till detta, verkställighet av domen och strafföreläggandet).

Brottsofferstödet innefattar översättningshjälp och finansieras av justitieministeriet.

Hur ser myndigheten till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Rättsliga instruktioner och förhör måste alltid vara begripliga. Myndigheten måste därför anpassa sina instruktioner och frågor till brottsoffrets behov och förmåga. När instruktionerna har getts kommer du att få svara på frågan om du har förstått allt.

Du har rätt till kostnadsfri tolkning om du inte behärskar tyska tillräckligt väl. Sådana tjänster tillhandahålls under förhöret eller förhandlingen. Dessutom har du också rätt till en skriftlig översättning av viktiga delar av ärendet (skriftlig bekräftelse av anmälan, överenskommelse om avslutande av utredningen och skälen till detta, verkställighet av domen och strafföreläggandet).

En teckenspråkstolk ska vara närvarande för att hjälpa döva eller stumma brottsoffer. Vid behov kan du också kommunicera skriftligen eller på annat lämpligt sätt.

Hänsyn tas till eventuella funktionsnedsättningar när man bedömer huruvida ett brottsoffer bör betraktas som en särskilt utsatt person, vilket medför särskilda rättigheter. Sådana funktionsnedsättningar kan kompenseras genom rätten till rättshjälp.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Du kan kontakta en brottsofferorganisation. Det finns särskilda organisationer för personer som utsatts för våld i hemmet och olaga förföljelse, personer som utsatts för människohandel och unga brottsoffer. För att hjälpa brottsoffer att komma i kontakt med lämplig organisation har det inrättats en brottsofferjour, som finansieras av justitieministeriet (0800 112 112 och http://www.opfer-notruf.at/) och som ger kostnadsfri hjälp dygnet runt.

Vissa offer har rätt till psykosocialt och rättsligt brottsofferstöd.

Om du har utsatts för våld i hemmet eller olaga förföljelse får du hjälp av särskilda organisationer, till exempel det nationella insatscentret mot våld i hemmet (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) eller centren för skydd mot våld (Gewaltschutzzentren). Det lokala insatscentret mot våld i hemmet eller det lokala skyddscentret underrättas om polisen har utfärdat ett kontaktförbud. De som arbetar vid dessa organisationer kontaktar dig och erbjuder sin hjälp. De kan även upprätta en säkerhetsplan och ge juridisk rådgivning (framför allt om hur man ansöker om ett interimistiskt förbudsföreläggande) samt psykosocialt stöd.

Du kan också kontakta insatscentret eller något av skyddscentren direkt. Du måste inte vänta tills polisen har vidtagit åtgärder eller tills du har anmält brottet.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferorganisationen?

Om du har utsatts för våld i hemmet eller olaga förföljelse får du hjälp av särskilda organisationer, till exempel det nationella insatscentret mot våld i hemmet (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) eller centren för skydd mot våld (Gewaltschutzzentren). Det lokala insatscentret mot våld i hemmet eller det lokala skyddscentret underrättas om polisen har utfärdat ett kontaktförbud. De som arbetar vid dessa organisationer kontaktar dig och erbjuder sin hjälp. De kan även upprätta en säkerhetsplan och ge juridisk rådgivning (framför allt om hur man ansöker om ett interimistiskt förbudsföreläggande) samt psykosocialt stöd.

I alla övriga fall kontaktar du relevant brottsofferorganisation på egen hand.

Hur skyddas min personliga integritet?

Som brottsoffer har du flera olika rättigheter som innebär att din personliga integritet ska skyddas i största möjliga mån, trots principen om offentliga domstolsförhandlingar.

Du har till exempel rätt att ange en delgivningsadress som inte är densamma som din faktiska hemadress. Domstolen ska också säkerställa att dina personliga omständigheter som vittne inte röjs.

Det är förbjudet att offentliggöra handlingars innehåll, spela in eller sända förhandlingar i radio eller tv och spela in videor eller ta bilder under förhandlingarna.

Rättegången kan hållas bakom lyckta dörrar om så krävs för att skydda brottsoffrens och vittnenas personliga integritet.

Om du har utsatts för ett sexualbrott har du rätt att vägra svara på frågor som rör vissa omständigheter kring gärningen, om inte omständigheterna är viktiga för rättegången. I undantagsfall kan du även lämna ett vittnesmål anonymt, om röjandet av din identitet skulle leda till stor fara för ditt eller andra personers liv, hälsa, fysiska integritet eller frihet. När vittnen avger sina vittnesmål inför domstol får de till och med ändra sitt utseende för att de inte ska bli igenkända (på villkor att deras ansiktsuttryck fortfarande syns).

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferorganisationen?

Du måste inte anmäla ett brott för att få tillgång till brottsofferstöd. Detta innebär att du kan kontakta en brottsofferorganisation innan du har anmält ett brott. Vid behov kan sådana organisationer hjälpa dig att anmäla brottet.

Du kan också få tillgång till brottsofferjourens tjänster (0800 112 112) oavsett om du har anmält ett brott eller inte.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Det finns olika typer av vittnesskydd, som ger olika nivåer av skydd beroende på vilket hot vittnet utsätts för. Säkerhetspolisens vittnesskydd består till exempel av förebyggande och beskyddande åtgärder, däribland utökad patrullering, polisbevakning eller placering i en inrättning för vittnesskydd. Det mest omfattande skyddet ges via vittnesskyddsprogram.

Vem kan ge mig skydd?

Säkerhetsmyndigheterna ansvarar för att garantera vittnen och brottsoffer personskydd.

Brottsofferorganisationer ger stöd och rådgivning. Det finns särskilda organisationer för personer som utsatts för våld i hemmet och olaga förföljelse, personer som utsatts för människohandel och unga brottsoffer. För att hjälpa brottsoffer att komma i kontakt med lämplig organisation har det inrättats en brottsofferjour, som finansieras av justitieministeriet (0800 112 112 och http://www.opfer-notruf.at/) och som ger kostnadsfri hjälp dygnet runt.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Om nya omständigheter uppstår under förfarandena (t.ex. till följd av information från en brottsofferorganisation) måste åklagaren eller domstolen dokumentera den nya bedömningen och bevilja dig de rättigheter som du har i egenskap av en särskilt utsatt person.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Kriminalpolisen, åklagaren och domstolen måste ta vederbörlig hänsyn till brottsoffrens rättigheter, intressen och utsatthet. Alla myndigheter som är involverade i straffrättsliga förfaranden måste respektera brottsoffrens personliga värdighet under förfarandet och deras intressen av att få sin personliga integritet skyddad. Denna allmänna skyldighet att värna om brottsoffrens intressen innebär även att brottsoffren inte ska skadas till följd av de straffrättsliga förfarandena i sig. Detta säkerställs också genom brottsoffrets särskilda rättigheter, t.ex. att bli förhörd på ett skonsamt sätt eller att rättegången hålls bakom lyckta dörrar, och genom förbudet mot att lämna ut fotografier eller personuppgifter om brottsoffret.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Offer för sexualbrott, alla offer som är minderåriga och offer för vilka ett kontaktförbud skulle kunna utfärdas som skydd i enlighet med § 38a.1 i säkerhetspolislagen anses vara särskilt utsatta.

Alla andra brottsoffer kan också få sådan status på grundval av deras ålder, psykiska tillstånd, hälsa samt brottets art och särskilda omständigheter.

Utöver de rättigheter som alla brottsoffer har, har särskilt utsatta brottsoffer även rätt att höras av en person av samma kön under utredningen, när så är möjligt. De har dessutom rätt, när de förhörs under utredningen och rättegången, att begära att tolkningstjänster tillhandahålls av en person av samma kön, när så är möjligt. De får även vägra svara på frågor som rör omständigheter av en högst personlig karaktär. Under utredningen och rättegången förhörs särskilt utsatta brottsoffer på ett skonsamt sätt om de begär detta. De får begära att rättegången ska hållas bakom lyckta dörrar. Särskilt utsatta brottsoffer får alltid ta med sig en person som de har förtroende för till förhandlingen.

Om det finns en oro för att ett vittne av faktiska eller rättsliga skäl inte kommer att kunna höras vid rättegången måste domstolen anordna ett korsförhör på åklagarens begäran. I detta syfte hör en domare som har ansvar för fängelsestraff och rättsligt skydd vittnena under utredningen, varvid parterna i förfarandet och deras ombud (på annan plats) deltar med hjälp av audiovisuell utrustning. Om så är lämpligt kan en sakkunnig förhöra vittnena. Det måste så långt som möjligt undvikas att offret träffar tilltalade eller andra parter i förfarandet. Efter ett korsförhör kan det inspelade videomaterialet presenteras vid rättegången i stället för ytterligare ett förhör. Detta skyddande förhör av vittnen inom ramen för utredningsförfarandet kan också tillämpas vid rättegången.

Vid rättegången får domstolen i undantagsfall besluta att den tilltalade ska lämna rättssalen vid förhör av vittnen – t.ex. på grund av vittnesskydd – förutsatt att den tilltalade senare informeras om allt som inträffade under den tilltalades frånvaro, särskilt alla uttalanden.

Särskilt utsatta brottsoffer ska underrättas omedelbart om gärningsmannen släpps, grips på nytt eller flyr från förvar eller häktet. På begäran underrättas de också om gärningsmannen flyr eller friges från fängelset samt när gärningsmannen får lämna häktet utan tillsyn för första gången.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga? Brottsoffer som är minderåriga betraktas alltid som särskilt utsatta.

Under utredningen har de rätt att höras av en person av samma kön, där så är möjligt.

Brottsoffren får vägra svara på frågor som rör detaljer kring brottet om de anser att detaljerna är osakliga. De har dessutom rätt, när de förhörs under utredningen och rättegången, att begära att tolkningstjänster tillhandahålls av en person av samma kön, när så är möjligt. De får även vägra svara på frågor som rör omständigheter av en högst personlig karaktär. Under utredningen och rättegången förhörs särskilt utsatta brottsoffer på ett skonsamt sätt om de begär detta. Minderåriga vars sexuella integritet kan ha kränkts ska alltid förhöras på ett skonsamt sätt. De får begära att rättegången ska hållas bakom lyckta dörrar. De får ta med en person som de har förtroende för till förhandlingen.

Särskilt utsatta brottsoffer ska underrättas omedelbart om gärningsmannen släpps, grips på nytt eller flyr från förvar eller häktet. På begäran underrättas de också om gärningsmannen flyr eller friges från fängelset samt när gärningsmannen får lämna häktet utan tillsyn för första gången.

En familjemedlem dog på grund av ett brott – vilka är mina rättigheter?

Om din make/maka eller registrerade partner, din partner, din släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led, din syster eller bror eller någon annan anhörig har avlidit på grund av brottet har du rätt till psykosocialt och rättsligt brottsofferstöd. Detta gäller också om någon annan av dina släktingar har avlidit på grund av brottet och om du blivit vittne till detta.

Om din make/maka eller registrerade partner, din partner, din släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led, din syster eller bror eller någon annan anhörig har avlidit på grund av brottet har du rätt till psykosocialt och rättsligt brottsofferstöd. Detta gäller också om någon annan av dina släktingar har avlidit på grund av brottet och om du blivit vittne till detta.

Om en person som du är beroende av enligt lag har avlidit på grund av ett sådant brott har du eventuellt rätt till stöd enligt brottsskadelagen (Verbrechensopfergesetz). Ansökningar om sådant stöd prövas av myndigheten för sociala frågor och personer med funktionsnedsättning (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

En familjemedlem blev offer för ett brott – vilka är mina rättigheter?

Om barns eller ungdomars fysiska och/eller sexuella integritet kan påverkas får även deras vårdnadshavare bistånd i straffrättsliga förfaranden.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Polis, åklagare och domare måste ta hänsyn till dina intressen och informera dig om förfarandenas gång, däribland andra åtgärder som kan vidtas i stället för traditionella straffrättsliga förfaranden och som fastställs om det rör sig om ringa och mindre allvarliga brott. Om åklagaren överväger en sådan alternativ åtgärd måste han/hon ge dig möjlighet att yttra dig om så krävs för att värna om dina rättigheter och intressen, framför allt din rätt till ersättning.

Åklagaren kan begära att utbildade medlare från relevanta organisationer ska hjälpa gärningsmän och offer med medling. Medling kan endast inledas med ditt samtycke, om inte skälen till att du inte godtar medling är oacceptabla inom ramen för det straffrättsliga förfarandet. Om gärningsmannen är under 18 år krävs inte samtycke från din sida.

Du kan få delta i medlingsprocessen om du vill. Dina intressen kommer att beaktas. Du kommer att uppmanas att göra en framställning om så är lämpligt för att värna om dina intressen, framför allt din rätt till ersättning.

Du har rätt att ta med en person som du har förtroende för till medlingen. Du måste få information om dina rättigheter och lämpliga brottsofferorganisationer så fort som möjligt.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Brottsoffers rättigheter i straffrättsliga förfaranden omfattas av straffprocesslagen (Strafprozessordnung, StPO). Straffprocesslagen och alla andra lagar finns att tillgå utan kostnad via Österrikes rättsinformationssystem.

Senaste uppdatering: 03/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.