Rättigheter för brottsoffer per land

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Du anses vara ett brottsoffer om du har lidit skada eller om dina juridiska intressen, som skyddas genom strafflagen, kan ha skadats i andra avseenden, till exempel om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits och om detta utgör ett brott enligt österrikisk lag. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol.

Straffrättsliga förfaranden i Österrike börjar så snart kriminalpolisen (Kriminalpolizei) eller den allmänna åklagarmyndigheten (Staatsanwaltschaft) inleder en utredning till följd av en misstanke om brott. Så snart utredningen har genomförts kan åklagaren besluta att ärendet ska läggas ner, begära att andra åtgärder än traditionella straffrättsliga förfaranden ska användas eller lämna ärendet till domstol. Vissa brott (brott som blir föremål för enskilt åtal (Privatanklagedelikte) lagförs endast på brottsoffrets begäran, som då måste väcka åtal på egen hand. Ingen utredning görs i sådana fall.

Under rättegången hålls en rättegång i domstolen som då bedömer de framförda bevisen. Beroende på hur allvarligt brottet är prövas ärendena av

  • en enskild domare, eller
  • en dömande sammansättning som, beroende på brottet i fråga, består av en eller två yrkesdomare och två lekmän, och som fattar beslut om huruvida svaranden är skyldig eller inte och om straffet,
  • en jurydomstol, bestående av tre yrkesdomare och åtta lekmän (juryledamöter). Juryledamöterna beslutar om svarandens skuld, medan beslutet om straffet fattas gemensamt av juryledamöterna och de tre yrkesdomarna.

Som brottsoffer kan man spela en mycket viktig roll i det straffrättsliga förfarandet, och man åtnjuter också olika rättigheter. Som brottsoffer kan du delta utan någon särskild rättslig status eller bli kärande i målet, en part som väcker åtal i åklagarens ställe eller en part som väcker enskilt åtal samt åtnjuta andra rättigheter och möjligheter.

Klicka på länkarna nedan för att finna den information som du söker.

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 03/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.