Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franska är dock redan färdig.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Som brottsoffer betraktas den som har lidit skada, t.ex. tillfogats kroppsskada eller fått sin egendom skadad eller stulen, till följd av en händelse som enligt inhemsk lagstiftning utgör ett brott. Brottsoffer har vissa rättigheter före, under och efter brottsmålsförfarandet.

Brottsmålsförfarandet i Belgien är uppdelat i en utrednings- och en rättegångsdel. I de flesta fall leds utredningen av allmänna åklagaren – eller i vissa mer komplicerade fall – av en rannsakningsdomare. Under utredningen samlas bevis in för att fastställa huruvida ett brott har begåtts och av vem.

Efter avslutad utredning avskrivs ärendet eller hänskjuts till domstol för rättegång. Under rättegången prövar domstolen den samlade bevisningen och avgör om den tilltalade är skyldig eller ej. Om den tilltalade befinns vara skyldig kan ett straff utdömas. Domstolen kan dock även befinna att den tilltalade är oskyldig och besluta om frikännande.

Som brottsoffer har man flera rättigheter under alla skeden av brottmålsförfarandet. Den som vill delta mer aktivt i förfarandet kan begära att bli registrerad som skadelidande part, eller väcka talan om enskilt anspråk som civilrättslig part i brottmål. Under vissa omständigheter kan man initiera ett brottmålsförfarande själv genom att direkt stämma gärningsmannen eller genom att göra en anmälan hos rannsakningsdomaren och samtidigt göra ett yrkande som civilrättslig part. Som civilrättslig part kan man yrka på ersättning från gärningsmannen. Om ett antal villkor har uppfyllts (t.ex. om man fallit offer för ett våldsbrott och skadan inte kan gottgöras av gärningsmannen eller av ett försäkringsbolag) har man rätt till ersättning från staten.

Följande faktablad kommer att vägleda dig genom de olika stadierna i brottmålsförfarandet och ge en överblick över dina rättigheter under utredningen, under rättegången och efter rättegången. Här finns även mer information om stödet och assistans som man har rätt till.

Senaste uppdatering: 18/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.