Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Kommunala polisen och federala polisen

Den federala offentliga tjänsten på rättsområdet

Kommittén för ekonomiskt bistånd till offer för uppsåtliga våldsdåd

Centra för allmänt socialarbete

Icke-konfessionella hjälptjänster

Socialt och psykologiskt centrum

Trygghetscenter för misshandlade barn

Barnens SOS-team

Ungdomsassistans

Kommunala polisen och federala polisen

Både den kommunala och den federala polisen sorterar under inrikesministeriet. Kommunala polisen ansvarar för grundläggande polisiära uppgifter och tillämpar en närpolisfilosofi. Federala polisen ansvarar för mer specialiserade polisuppgifter.

Kommunala polisen och federala polisen

 • tar emot brottsoffer på ett hövligt och respektfullt sätt
 • ge praktisk assistans till brottsoffer, förser dem med information och hänvisar dem vidare till rätt instans
 • ser till att brottsoffrets anmälan på vederbörligt sätt anger deras identitet och uppgifter  om de vill hållas informerade om brottsmålsförfarandet
 • kan kontakta brottsoffret en kort tid efter anmälan.

Kontaktuppgifter:

E-post: ibznet@ibz.fgov.be

Den federala offentliga tjänsten på rättsområdet

Den federala offentliga tjänsten på rättsområdet omfattar flera avdelningar med kommittéer som bevakar brottsoffrens intressen, bl.a. generaldirektoratet för lagstiftning, grundläggande fri- och rättigheter samt generaldirektoratet för rättscentren.

Generaldirektoratet för lagstiftning och grundläggande fri- och rättigheter‑

 • förbereder och urarbetar lagstiftning,
 • ger råd till justitieministern och övriga aktörer, utarbetar svar på parlamentariska frågor och deltar i internationella förhandlingar,
 • verkar i nära samarbete med övriga avdelningar, exempelvis generaldirektoratet för rättscentren och med externa parter.

Generaldirektoratet för rättscentren‑

 • handhar de 28 rättscentren (maisons de justice/justitiehuizen) som sorterar under justitieministern (Flandern och Vallonien har vardera 13 rättscenter, och Bryssel har två, ett franskspråkigt och ett nederländskspråkigt),
 • i varje rättscenter finns specialiserad personal som utgör en brottsoffersmottagning.

Kontaktuppgifter:

Den federala offentliga tjänsten på rättsområdet (Service public fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie) https://justitie.belgium.be

För kontaktuppgifter till rättscentren, klicka här.

Kommittén för ekonomiskt bistånd till offer för uppsåtliga våldsdåd

Kommittén för ekonomiskt bistånd till offer för uppsåtliga våldsdåd (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) bildades den 1 augusti 1985. Den spelar en mycket viktig roll genom att ge statlig ekonomisk hjälp till offer för våldsbrott.

Kommittén

 • ger ekonomisk hjälp till offer för uppsåtliga våldsdåd, och i vissa fall till deras anhöriga,
 • erbjuder ett förfarande för ekonomisk hjälp till offer för brott som begåtts i andra EU-länder,
 • kan ge stöd även om gärningsmannen är okänd eller inte tar ansvar för sin gärning,
 • kan inte ge assistans om brottet beror på vårdlöshet eller försummelse.

Kontaktuppgifter:

Webbplats: https://justice.belgium.be/fr

Centra för allmänt socialarbete

I Flandern och Bryssel finns elva centra för allmänt socialarbete (Centra Algemeen Welzijnswerk), som alla har en avdelning som bistår brottsoffer.

Centrumen

 • är medlemmar i Victim Support Europe via det stödorgan som kallas Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
 • är öppna för alla som har en fråga eller ett problem,
 • erbjuder assistans till brottsoffer i Flandern och Bryssel,
 • erbjuder psykosocial hjälp till brottsoffer och deras anhöriga, överlevande anhöriga till människor som begått självmord, offer för katastrofer och deras anhöriga samt offer för trafikolyckor och deras anhöriga,
 • erbjuder offer psykologiskt, praktiskt och rättsligt bistånd.

Kontaktuppgifter:

Webbplats: http://http://www.archipel.be/

För kontaktuppgifter till alla 25 centra klicka här.

Icke‑konfessionella hjälptjänster

I Vallonien bistår de icke‑konfessionella hjälptjänsterna (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) inte bara brottsoffer utan också fångar och tidigare fångar.

Dessa tjänster

 • är uppdelade i fem olika lokala filialer, en i varje provins i Vallonien,
 • finansieras genom den franskspråkiga gemenskapen,
 • ger psykologisk, psykiatrisk och social assistans till brottsmisstänkta vare sig de är häktade eller ej, dömda brottslingar, brottsoffer samt anhöriga till personer i dessa grupper,
 • har professionell personal som arbetar i multidisciplinära team.

Kontaktuppgifter:

Webbplats: http://www.ulb.ac.be/

För kontaktuppgifter till de lokala filialerna, klicka här.

Socialpsykologiskt centrum

Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ) är en organisation som erbjuder stöd till brottsoffer i den tysktalande delen av landet.

Centrumet

 • är en icke-statlig organisation som verkar i den tysktalande delen av Belgien,
 • har filialer i Sankt Vith och Eupen,
 • erbjuder en individuell strategi för alla brottsoffer genom multidisciplinära team bestående av psykologer, terapeuter, socialarbetare och psykiater.

Kontaktuppgifter:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ Sankt Vith: http://www.ulb.ac.be/

Trygghetscenter för misshandlade barn

Vertrouwenscentra Kindermishandeling (trygghetscenter för misshandlade barn) är specialiserade center som har inrättats av den flamländska regeringen och som med egna metoder arbetar för barns trygghet och välbefinnande.

Centrumen

 • har en enhet i varje provins i Flandern och i Bryssel,
 • består av multidisciplinära team med psykosociala, utbildningsmässiga och sociala funktioner,
 • ger råd och assistans när misstanke föreligger om barnmisshandel,
 • ger kostnadsfri assistans och information,
 • kan agera i alla situationer där ett barn är utsatt för aktivt eller passivt fysiskt, psykologiskt eller sexuellt våld,
 • tillåter anonyma anmälningar om alla fall av barnmisshandel.

Kontaktuppgifter:

Webbplats: http://www.kindinnood.org/

För kontaktuppgiftertill centren klicka här.

Barnens SOS-team

Barnens SOS-team (Fédération des Équipes SOS-Enfants) ger specialiserad hjälp till misshandlade barn i Vallonien.

Barnens SOS-team

 • arbetar med förebyggande verksamhet  och behandling i individuella fall av barnmisshandel,
 • utför en multidisciplinär bedömning av barnet och dess levnadsmiljö,
 • ger psykiatrisk, psykologisk och social hjälp till barnet och dess anhöriga,
 • sprider fortlöpande sina kunskaper om hur man ska hantera situationer där övergrepp förekommit och hur övergrepp kan förhindras.

Kontaktuppgifter:

Webbplats: http://www.federationsosenfants.be/

Ungdomsassistans

Ungdomsassistansen (Jugendhilfedienst — JHD) ger specialiserad hjälp till minderåriga som blivit offer för brott i den tyskspråkiga delen av Belgien.

Ungdomsassistansen

 • ger råd  och stöd i fall av övergrepp mot barn,
 • erbjuder stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar i den tysktalande delen av Belgien,
 • kan vid behov skicka vidare ärenden till åklagarmyndigheten eller  en ungdomsdomstol.

Kontaktuppgifter:

Webbplats: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Senaste uppdatering: 18/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.